Pytania w czasie PRESENT CONTINUOUS

 0    30 Datenblatt    ohwellwell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dlaczego na mnie patrzysz?
Lernen beginnen
Why are you looking at me?
Co on robi?
Lernen beginnen
What is he doing?
Gdzie oni idą?
Lernen beginnen
Where are they going?
Co ona teraz planuje zrobić?
Lernen beginnen
What is she planning to do now?
Z kim rozmawia twój szef?
Lernen beginnen
Who is your boss talking to?
Dlaczego John i Mary się kłócą?
Lernen beginnen
Why are John and Mary arguing?
Do kogo dzwonisz?
Lernen beginnen
Who are you calling?
Którzy współpracownicy idą z nami na szkolenie?
Lernen beginnen
Which co-workers are going with us to a training?
Śpisz?
Lernen beginnen
Are you sleeping?
Gdzie przebywa teraz Lola?
Lernen beginnen
Where is Lola staying now?
Czy Olek dzisiaj przyjdzie?
Lernen beginnen
Is Olek coming today?
Czy jadę za szybko?
Lernen beginnen
Am I driving too fast?
Czy mówię to poprawnie?
Lernen beginnen
Am I saying this correctly?
Dlaczego ja z tobą w ogóle rozmawiam?!!!
Lernen beginnen
Why am I talking to you at all?!!!
Na co patrzą twoi koledzy?
Lernen beginnen
What are your colleagues looking at?
Dlaczego oni się śmieją?
Lernen beginnen
Why are they laughing?
Dlaczego Kate siedzi przy twoim biurku?
Lernen beginnen
Why is Kate sitting at your desk?
O czym myślisz?
Lernen beginnen
What are you thinking about?
Gdzie Jola? Czy pomaga Oli?
Lernen beginnen
Where’s Jola? Is she helping Ola?
Jaki film oglądają nasze dzieciaki?
Lernen beginnen
What film are our kids watching?
Gotujesz zupę pomidorową?
Lernen beginnen
Are you cooking tomato soup?
Czy Adam nadal na mnie czeka?
Lernen beginnen
Is Adam still waiting for me?
Gdzie on na ciebie czeka?
Lernen beginnen
Where is he waiting for you?
Dlaczego ona mówi po angielsku?
Lernen beginnen
Why is she speaking English?
Co teraz robimy?
Lernen beginnen
What are we doing now?
Czy twoja żona jedzie teraz do pracy?
Lernen beginnen
Is your wife driving to work now?
Czy oni siedzą teraz na spotkaniu?
Lernen beginnen
Are they sitting in a meeting now?
Dlaczego Leif tak szybko mówi?
Lernen beginnen
Why is Leif speaking so fast?
Czy ty mnie słuchasz?
Lernen beginnen
Are you listening to me?
Nad czym teraz pracujecie?
Lernen beginnen
What are you working on now?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.