Ready for FCE

 0    60 Datenblatt    Roxy44
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Prowadzę wygodny, siedzący tryb życia.
Lernen beginnen
I leade a comfortable, sedentary lifestyle.
Mój styl życia nie jest chaotyczny, wszystko planuję.
Lernen beginnen
My lifestyle is not chaotic, I plan everything.
Wolę zdrowy, prosty, spokojny i relaksujący styl życia.
Lernen beginnen
I prefer a healthy, simple, quiet and relaxing lifestyle.
Nie prowadzę aktywnego życia towarzyskiego.
Lernen beginnen
I don't lead an active social life.
Ludzie są tak zainteresowani życiem prywatnym celebrytów, ponieważ ich życie jest nudne.
Lernen beginnen
People are so interested in the private lives of celebrities since their life is boring.
W tej chwili mam całkiem zdrowy tryb życia.
Lernen beginnen
I have quite a healthy lifestyle at the moment.
Jem rozsądnie i dużo ćwiczę.
Lernen beginnen
I'm eating sensibly and doing a lot of exercise.
Mam wrażenie, że to stresujące życie.
Lernen beginnen
I get the impression it's a stressful life.
Spodziewam się, że ona musi wstawać wcześnie.
Lernen beginnen
I expect she has to get up early.
On prawdopodobnie spędza dużo czasu z dala od domu.
Lernen beginnen
He probably spends a long time away from home.
Wątpię, że ona ma dużo czasu na życie towarzyskie.
Lernen beginnen
I doubt that she has much time for a social life.
Być może on nie widuje swojej rodziny zbyt często.
Lernen beginnen
Perhaps he doesn't see his family very often.
Ona może stać się samotna w ciągu dnia.
Lernen beginnen
She may get lonely during the day.
Podoba mi się nieprzewidywalny charakter mojej pracy.
Lernen beginnen
I like the unpredictable nature of my work.
Muszę iść daleko, aby dostać się do mojego miejsca pracy.
Lernen beginnen
I have to go far to get to my place of work.
Nigdy nie mam żadnych problemów z zasypianiem.
Lernen beginnen
I never have any trouble getting to sleep.
Ludzie często mylą się co do mojej pracy.
Lernen beginnen
People often have the wrong idea about my work.
To nie jest naprawdę moje pojęcie zabawy.
Lernen beginnen
It's not really my idea of fun.
W moim domu są zwykle książki leżące wszędzie.
Lernen beginnen
At my home there are usually books lying all over the place.
To trochę bałaganu, wstydzę się powiedzieć.
Lernen beginnen
It's a bit of a mess, I'm ashamed to say.
Jestem pasjonatem sztuki.
Lernen beginnen
I'm passionate about art.
Potrzebuję trochę czasu na odpoczynek.
Lernen beginnen
I need some time to unwind.
Zawsze zasypiam, gdy tylko moja głowa dotknie poduszki.
Lernen beginnen
I always fall asleep as soon as my head hits the pillow.
Ponieważ jestem tego warta.
Lernen beginnen
Because I'm worth it.
Nie ćwiczę tak dużo, jak bym chciała.
Lernen beginnen
I don't get as much exercise as I like to.
Monotonia może zniechęcić cię do pracowania w mojej pracy.
Lernen beginnen
The monotony can put you off working in my job.
W moim życiu nie ma miejsca na inny/dodatkowy obowiązek.
Lernen beginnen
There's no room for another obligation in my life.
Ustatkowałam się
Lernen beginnen
I settled down.
Miałem kiedyś papugę, ale pewnego dnia umarła.
Lernen beginnen
I used to have a parrot, but it died one day.
Nie rozumiem, jak będę w stanie zmieścić to w moim życiu.
Lernen beginnen
I don't see how I'll be able to fit it in my life.
Zanim zaczęłam pracować we Wrocławiu, wyczołgiwałam się z łóżka o 6 rano.
Lernen beginnen
Before I started working a Wrocław, I would crawl out of bed at 6 am.
Mój mały pokój został przekształcony w studio
Lernen beginnen
My small room was converted into a studio.
Teraz jadę pociągiem, więc muszę wcześnie wstawać.
Lernen beginnen
Now I get the train so I have to get up early.
Moja poranna rutyna jest nudna i konwencjonalna, taka sama jak w milionach gospodarstw domowych.
Lernen beginnen
My morning routine is dull and conventional, the same one that's played out in millions of households.
Na plus...
Lernen beginnen
On the plus side, though...
Nie spotykam wielu ludzi.
Lernen beginnen
I don't get to meet lots of people.
Praca w domu to samotna sprawa.
Lernen beginnen
Working at home is a solitary business.
Często dni mi mijają, nie rozmawiając z nikim.
Lernen beginnen
I often go for days without speaking to anyone.
Często kładę się spać później niż bym chciała.
Lernen beginnen
I often get to bed later than I would like.
Moje mieszkanie nie wychodzi na park, ale to tylko krótki spacer tam.
Lernen beginnen
My flat doesn't overlook the park but it's just a short walk to it.
marynarze
Lernen beginnen
deckhands
To trudne, ale nie widzę siebie w żadnym innym zawodzie.
Lernen beginnen
It's tough, but I can’t see myself in any other profession.
Nie ma nic innego, co wolałabym zrobić.
Lernen beginnen
There's nothing else I'd rather do.
Nie interesują mnie szczególnie ćwiczenie poza jogę.
Lernen beginnen
I'm not particularly keen on taking exercise exept for yoga.
Mam tendencję, żeby cały czas być poza domem.
Lernen beginnen
I tend to be out all day.
Najlepsi menedżerowie w moim kraju zazwyczaj wyjeżdżają za granicę.
Lernen beginnen
The best managers in my country tend to go abroad.
Mogą zarabiać znacznie więcej pieniędzy pracując dla zagranicznych firm.
Lernen beginnen
They can earn much more money working for foreign companies.
Rzadko wychodzę w dni powszednie wieczorem.
Lernen beginnen
I rarely go out on weekday evenings.
Tak się denerwuję.
Lernen beginnen
I get so annoyed.
Prawie nigdy nie gram w gry komputerowe - wolę czytać.
Lernen beginnen
I hardly ever play computer games - I prefer reading.
Rzadko zdarza mi się iść spać przed 22.00.
Lernen beginnen
It's rare for me to go to bed before 10 pm.
uparty jak osioł
Lernen beginnen
stubborn as a mule
To bardzo dziwne.
Lernen beginnen
It's very odd.
Pięć lat temu nie pracowałam we Wrocławiu, ale teraz to moja rzeczywistość.
Lernen beginnen
Five years ago I didn’t use to work a Wrocław, but now it's my reality.
Pięć lat temu nie ćwiczyłam zbyt często, ale teraz to lubię.
Lernen beginnen
Five years ago I didn’t use to work out a lot but now I like it.
W mojej pracy nie mam zbyt wiele okazji żeby spotykać wielu ludzi.
Lernen beginnen
In my work I don't get to meet lots of people.
nie zdarza mi się zbyt często
Po prostu chcę się tego pozbyć.
Lernen beginnen
I just want to get rid of it.
Jeśli masz jakieś problemy, skontaktuj się ze mną.
Lernen beginnen
If you have any problems just get in touch with me.
Niestety nigdy nie miałam okazji tego spróbować.
Lernen beginnen
Unfortunately I never got the chance to try it.
Zapytałam go, ile zarobił, ale nie chciał mi powiedzieć.
Lernen beginnen
I asked him how much he got paid but he refused to tell me.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.