Ready Player One P. 18

 0    20 Datenblatt    panirys
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
warren (3x)
A series of connecting underground passages and holes in which rabbits live. A very crowded and confusing building or part of a city in which it is easy to get lost.
We wandered through the warren of old streets. This city is a real warren.
Lernen beginnen
królikarnia, ludzkie mrowisko, labirynt
Seria połączonych podziemnych przejść i dziur, w których żyją króliki. Bardzo zatłoczony i zagmatwany budynek lub część miasta, w której łatwo się zgubić.
Wędrowaliśmy przez labirynt starych ulic. To miasto to prawdziwa królikarnia.
tentative (2x)
(of a plan or idea) Not certain or agreed, or (of a suggestion or action) said or done in a careful but uncertain way because you do not know if you are right.
I have tentative plans to take a trip to Seattle in July.
Lernen beginnen
niepewny, orientacyjny
(o planie lub pomyśle) Niepewny lub nieuzgodniony, lub (o sugestii lub działaniu) powiedziany lub wykonany w sposób ostrożny, ale niepewny, ponieważ nie wiesz, czy masz rację.
Mam niepewny plan na podróz do Seatlle w lipcu.
to rend (3x)
To tear or break something violently.
With one stroke of his sword, he rent his enemy's helmet in two.
Lernen beginnen
rozdzierać, rozrywać, drzeć
Rozerwać lub złamać coś gwałtownie.
Z jednym uderzeniem swojego miecza rozerwał hełm swojego wroga na pół.
daze (2x) (/to daze (2x))
A stunned or bewildered condition
The news left us all in a daze.
Lernen beginnen
oszołomienie, odurzenie (/oszołomić, odurzać)
Oszołomiony lub odurzony stan.
Wiadomości zostawiły nas w oszołomieniu.
blaze (3x) (/to blaze (2x))
A large, strong fire. A white mark on the face of a horse or other animal.
Firefighters took two hours to control the blaze. Isaac's eyes blazed with anger because of all this situation.
Lernen beginnen
płomień, gwiazdka u konia, łysina (/płonąć, błyszczeć)
Duży, silny ogień. Biały znak na twarzy konia lub innego zwierzęcia.
Strażacy zajęli dwie godziny na opanowanie ognia. Oczy Izaaka zapłonęły gniewem z powodu tej całej sytuacji.
quiver (2x) (/to quiver)
A long, thin container for carrying arrows. A slight shake, often because of strong emotion.
Emily's bottom lip quivered and tears started in his eyes. She lost her mother's quiver.
Lernen beginnen
kołczan, drżenie (/drżeć)
Długi, cienki pojemnik do przenoszenia strzał. Lekkie drżenie, często z powodu silnych emocji.
Dolna warga Emily zadrżała i łzy napłynęły jej do oczu. Zgubiła kołczan swojej matki.
rave (3x) (to rave (3x))
An act or instance of raving. An extravagantly favorable criticism. An event where young people dance to modern electronic music and sometimes take illegal drugs.
“It's his best performance yet,” raved one movie critic.
Lernen beginnen
szał, ubaw, entuzjastyczne przyjęcie (/majaczyć, bredzić, szaleć)
Akt lub instancja szaleństwa. Ekstrawagancko przychylna krytyka. Wydarzenie, w którym młodzi ludzie tańczą przy współczesnej muzyce elektronicznej, a czasem biorą nielegalne narkotyki.
„To jego najlepszy jak dotąd występ”, majaczył jednego z krytyków filmowych.
shred (2x) (/to shred)
A very small amount of something. A very small, thin piece that has been torn from something.
There isn't a shred of evidence to support her accusation. The suspect ordered his secretary to shred important documents when government inspectors started investigating his business affairs.
Lernen beginnen
strzęp, odrobina (/strzępić)
Bardzo mała ilość czegoś. Bardzo mały, cienki kawałek, który został z czegoś wyrwany.
Nie ma ani strzępa dowodów na poparcie jej oskarżenia. Podejrzany nakazał swojemu sekretarzowi postrzępić ważne dokumenty, gdy inspektorzy rządowi rozpoczęli śledztwo w sprawie jego interesów.
slag (2x) (/to slag)
Waste material produced when coal is dug from the ground, or a substance produced by mixing chemicals with metal that has been heated until it is liquid in order to remove unwanted substances from it.
Some people had even died in slag slides, picking loose bits of coal in order to keep their homes heated.
Lernen beginnen
żużel, szlaka (/żużlować)
Materiał odpadowy powstały podczas kopania węgla z ziemi lub substancja wytwarzana przez zmieszanie chemikaliów z metalem ogrzanym do momentu, aż stanie się płynny w celu usunięcia z niego niepożądanych substancji.
Niektórzy ludzie nawet zginęli w prowanicach żużlowych, zbierając luźne kawałki węgla, aby ogrzać swoje domy.
prior (2x)
Existing or happening before something else, or before a particular time.
They had to refuse the dinner invitation because of a prior plans.
Lernen beginnen
wcześniejszy, uprzedni
Istniejący lub dziejący się przed czymś innym lub przed określonym czasem.
Musieli odrzucić zaproszenie na obiad z powodu wcześniejszych planów.
prowess (3x)
Great ability or skill.
He's always boasting about his sexual prowess.
Lernen beginnen
dzielność, zręczność, waleczność
Świetna umiejętność lub zręczność.
Zawsze chwali się swoją zręcznością seksualną.
adjournment (2x) (/to adjour)
A pause or rest during a formal meeting or trial, or the act of giving a pause or rest.
The court's adjournment means that a decision will not be reached until December at the earliest.
Lernen beginnen
odroczenie, zakończenie obrad (/odroczenie)
Przerwa lub odpoczynek podczas formalnego spotkania lub procesu lub czynność polegająca na przerwaniu lub odpoczynku.
Odroczenie sądu oznacza, że decyzja zostanie podjęta najwcześniej w grudniu.
stanza (2x)
A group of lines of poetry forming a unit.
Typically, these are strophic songs with three, four, five or more stanzas repeated to the same accompaniment.
Lernen beginnen
stanca, zwrotka
Grupa linijek w poezji tworzących jednostkę.
Zazwyczaj są to stroficzne piosenki z trzema, czterema, pięcioma lub więcej zwrotkami powtarzanymi z tym samym akompaniamentem.
jabber (2x) (/to jabber (2x))
Rapid or babbling talk. Talking rapidly or unintelligibly.
The train was full of people jabbering into their mobile phones.
Lernen beginnen
trajkot, paplanie (/trajkotać, paplać)
Szybka lub bełkotliwa rozmowa. Mówienie szybko lub niezrozumiale.
Pociąg był pełen ludzi trajkoczących przez telefony komórkowe.
concurrence (3x) (/to concur (2x))
A situation in which people agree or have the same opinion. A document in which someone writes that they agree with a legal judgment. A situation in which things or events happen or exist at the same time.
Legally, that required the concurrence of both houses of congress.
Lernen beginnen
zgodność, jednomyślność, zbieżność (/zgodzić się, sprzysiąść się)
Sytuacja, w której ludzie się zgadzają lub mają takie same zdanie. Dokument, w którym ktoś pisze, że zgadza się z osądem prawnym. Sytuacja, w której rzeczy lub zdarzenia dzieją się lub istnieją w tym samym czasie.
Zgodnie z prawem wymagało to jednomyślności obu izb kongresowych.
circumvention (2x) (/to circumvent)
The process of avoiding something, especially cleverly or illegally.
The worst problems came from the circumvention of the rules.
Lernen beginnen
podstęp, ominięcie (/przechytrzyć)
Proces omijania czegoś, zwłaszcza sprytnie lub nielegalnie.
Najgorsze problemy wynikały z ominięcia przepisów.
encasement (2x) (/to encase (2x))
The act or process of encasing. The state of being encased.
An encasement of several inches of silt had helped to preserve the sunken remains of the historic ship.
Lernen beginnen
funerał, okrycie (/zamknąć w funerale, oblec)
Akt lub proces obejmowania. Stan bycia zamkniętym.
Okrycie złożone z kilku cali mułu pomogła zachować zatopione pozostałości historycznego statku.
sifter (2x) (/to sift (2x))
A piece of kitchen equipment that you put flour, sugar, etc. through in order to break up large pieces. A piece of equipment that soil, sand, rubble, etc. is put through in order to separate it into larger and smaller pieces.
Marry has her wonderful flour sifter.
Lernen beginnen
przesiewacz, sito (/przesiewać przez sito, poddać dokładnemu badaniu)
Kawałek sprzętu kuchennego, przez który wkładasz mąkę, cukier itp. W celu rozbicia dużych kawałków. Sprzęt, do który ziemia, piach, gruz itp., są przepuszcze się w celu podzielenia go na coraz mniejse kawałki.
Marry ma swój cudowny przesiewacz.
to char (2x)
To burn and become black or to burn something so that it becomes black.
Grill the peppers until the skin starts to char.
Lernen beginnen
zwęglać, przypalić
Spalić i stać się czarnym lub spalić coś, aby stało się czarne.
Grilluj paprykę, aż skóra zacznie się zwęglać.
dog-eared (2x)
A book or paper that is dog-eared has the pages turned down at the corners as a result of a lot of use.
Beside the bed was a stack of worn books, creased and dog-eared.
Lernen beginnen
z oślimi uszami, z pozaginanymi rogami
Książka lub papier z oślimi uszami ma kartki zagięte na rogach w wyniku częstego używania.
Obok łóżka leżał stos zużytych, pogniecionych, książek, z pozaginanymi rogami.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.