Ready Player One P. 22

 0    20 Datenblatt    panirys
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ripple (4x) (/to ripple (3x))
A small wave on the surface of water. A sound or feeling that spreads through a person or group of people, gradually increasing and then becoming smaller. Plain ice cream with thin lines of other flavours in it.
I heard a ripple coming from the lake. A ripple of joy ran over a small child when Emily threw a stone that caused ripples across the lake. It was almost as a breeze rippling the water of a lake.
Lernen beginnen
pluskanie, zmarszczenie, falowanie, szmer (/marszczyć, falować, pluskać)
Mała fala na powierzchni wody. Dźwięk lub wrażenie, które rozprzestrzenia się przez osobę lub grupę ludzi, stopniowo zwiększając się, a następnie zmniejszając. Zwykłe lody z cienkimi liniami innych smaków.
Usłyszałam plusk ze strony jeziora. Fala radości przebiegła przez małe dziecko, gdy Emily rzuciła kamieniem, który spowodował zmarszczkę na powierzchni jeziora. To było prawie jak powiew wiatru falujący wodę w jeziorze.
prose (2x)
Written language in its ordinary form rather than poetry.
John wanted to translate poetry into prose, but it's a pointless action. There is no way to do that task since artists are widely known for using symbols and other artistical forms.
Lernen beginnen
proza, prozaiczność
Język pisany w zwykłej formie zamiast poezji.
John chciał przełożyć poezję na prozę, ale to bezcelowe działanie. Nie ma możliwości wykonania tego zadania, ponieważ artyści są powszechnie znani z używania symboli i innych form artystycznych.
augmentation (3x) (/to augment (2x))
The process of increasing the size, value, or quality of something by adding to it.
Julia would love to take part in breast augmentation, but that operation cost an arm and leg.
Lernen beginnen
augmentacja, powiększanie, wzrost (/zwiększać, narastać (2x))
Proces zwiększania rozmiaru, wartości lub jakości czegoś poprzez dodanie czegoś do niego.
Julia chętnie wziąłaby udział w powiększaniu piersi, ale ta operacja kosztowałaby fortunę.
vignette (2x)
A graphic motif used at the beginning or end of a book, chapter.
Betty wrote several vignettes of small-town life. Each vignette that she wrote was vividly illustrated, but a larger historical arc that would unify the profiles fails to emerge.
Lernen beginnen
winieta, wkładka
Graficzny motyw ozdobny wykorzystywany na początku bądź końcu książki, rozdziału.
Betty napisała kilka winiet z życia małomiasteczkowego. Każda winieta, którą napisała, była żywo zilustrowana, ale nie udało się wyłonić większego historycznego łuku, który ujednoliciłby profile.
to budge (4x)
If something will not budge or you cannot budge it, it will not move. To change your opinion or to make someone change their opinion.
I've tried persuading Emily, but she won't budge. She is like a boulder that won't budge.
Lernen beginnen
ruszyć, nakłonić, drgąć, ustąpić
Jeśli coś się nie porusza lub nie możesz tego poruszyć, to się nie ruszy. Zmienić swoją opinię lub sprawić, aby ktoś zmienił swoją opinię.
Próbowałem przekonać Emily, ale ona nie ustąpi. Jest jak głaz, który się nie chce drgnąć.
segue (2x) (/to segue (2x))
A movement without interruption from one piece of music, part of a story, subject, or situation to another.
In the beginning, Arthur stumbled over words and made awkward segues. But later his performance of "Caroline" perfectly segued into a cover version of "My Tears".
Lernen beginnen
gładkie przejście, przejście (2x) (/przejść gładko, przejść (2x))
Ruch bez zakłóceń z jednego utworu muzycznego, części historii, tematu lub sytuacji do drugiego.
Na początku Arthur potknął się o słowa i zrobił niezręczne przejście. Ale później jego wykonanie „Caroline” doskonale przeszło gładko w coverową wersję „My Tears”.
adornment (4x) (/to adorn (3x))
Something decorative, or the act of decorating something or someone.
The bride's hair was adorned with white flowers. Emily looked gorgeous, her adornment was first class.
Lernen beginnen
ozdoba, dekoracja, przyzdobienie, ornament (/ozdabiać, dekorować, upiększać (3x))
Coś dekoracyjnego lub akt dekoracji czegoś lub kogoś.
Włosy panny młodej zostały ozdobione białymi kwiatami. Emily wyglądała wspaniale, jej przozdobienie było pierwszej klasy.
flyby (lm. flybys)
A flight, especially in a spacecraft, past a particular point in space.
The pictures were taken during the spacecraft's 25-minute flyby of the asteroid.
Lernen beginnen
przelot w pobliżu (lm.)
Lot, szczególnie w statku kosmicznym, który minął określony punkt w przestrzeni.
Zdjęcia zostały wykonane podczas 25-minutowego przelotu w pobliżu asteroidy przez statek kosmiczny.
gag (3x) (/to gag (3x))
A piece of cloth that is tied around a person's mouth or put inside it in order to stop the person from speaking, shouting, or calling for help. A joke or funny story, especially one told by a comedian.
Julia's hands and feet were tied and a gag placed over her mouth. She was the best spectator. At the start, I did a few opening gags about the band that had played before me. I could see that she was crying with laughter.
Lernen beginnen
knebel, anegdota, zamknięcie obrad (/kneblować, wymiotować, zaktrzusić się)
Kawałek materiału, który jest zawiązany wokół ust osoby lub włożony do niej, aby powstrzymać ją od mówienia, krzyczenia lub wzywania pomocy. Żart lub zabawna historia, szczególnie opowiadana przez komika.
Ręce i stopy Julii były związane, a usta zakneblowane. Ona była najlepszym widzem. Na początku zrobiłem kilka gagów otwierających na temat zespołu, który grał przede mną. Widziałem, że płacze ze śmiechu.
pneumonia
A serious illness in which one or both lungs become red and swollen and filled with liquid.
Old people are not dying of quick pneumonias, but from chronic illnesses which take prolonged treatment over weeks, months or years and very often end in death.
Lernen beginnen
zapalenie płuc
Poważna choroba, w której jedno lub oba płuca stają się czerwone, opuchnięte i wypełnione płynem.
Starzy ludzie nie umierają na szybkie zapalenie płuc, ale na przewlekłe choroby, które wymagają długotrwałego leczenia przez tygodnie, miesiące lub lata i bardzo często kończą się śmiercią.
indent (4x) (/to indent (3x))
A space at the edge or on the surface of something. An official request for goods.
We made an indent for the engine spares last week. Additionally, we indented for cars last month and they are telling as that each new paragraph should be indented from the margin, that's nonsense!
Lernen beginnen
wcięcie akapitowe, wcięcie, wgłębienie, karbowanie (/wcinać, nacinać, złożyć zamówienie)
Przestrzeń na krawędzi lub na powierzchni czegoś. Oficjalna prośba o towary.
W zeszłym tygodniu zrobiliśmy oficjalne zamówienie na części zamienne do silników. Dodatkowo w zeszłym miesiącu złożyliśmy zamówienie na części do samochodów a teraz mówią, że każdy nowy akapit powinien być wcięty od marginesu, to nonsens!
tenant (4x)
A person who pays rent for the use of land or a building.
Jack was cruel to his tenants. That's why they formed a tenants association. Now Jack has to defend his rights on the court.
Lernen beginnen
najemca, lokator, dzierżawca, pachciarz
Osoba, która płaci czynsz za użytkowanie gruntu lub budynku.
Jack był okrutny wobec swoich lokatorów. Dlatego utworzyli stowarzyszenie najemców. Teraz Jack musi bronić swoich praw na sądzie.
thereof (3x)
About something previously mentioned.
Msr. Nicholson, please refer to the Regulations and in particular Articles 99 and 100 thereof. The results thereof will be included in a future report. I know that this legalese is dreadful, but it's for your good.
Lernen beginnen
tego, jego, o tym
O czymś wcześniej wymienionym.
Pani Nicholson, proszę zapoznać się z Regulaminem, w szczególności jego art. 99 i 100. Ich wyniki zostaną uwzględnione w przyszłym raporcie. Wiem, że ten żargon prawniczy jest straszny, ale dla pańskiego dobra.
profanity (3x) (/to profane (3x))
(an example of) Showing no respect for a god or a religion, especially through language. An offensive or obscene word or phrase.
Kevin created the song, in which opening line consisted of a series of profanities, that caused the record to be banned on the radio station. Kevin blamed it on his profane language.
Lernen beginnen
wulgaryzm, przekleństwo, bluźnierstwo (/profanować, profanować, bluźnić)
(przykład) Nie okazywanie szacunku Bogu ani religii, zwłaszcza poprzez mowę. Obraźliwe lub nieprzyzwoite słowo lub wyrażenie.
Kevin stworzył piosenkę, w której wiersz początkowy składał się z szeregu wulgaryzmów, co spowodowało, że płyta została zakazana w stacji radiowej. Kevin obwinił to o swój wulgarny język.
inflection, inflexion (4x)
A change in or addition to the form of a word that shows a change in the way it is used in sentences. The way in which the sound of your voice changes during speech, for example when you emphasize particular words.
Marcin's voice was low and flat, with almost no inflexion. I had to remind him of inflexion, that's mean if you add the plural inflexion "-s" to "dog" you get "dogs".
Lernen beginnen
fleksja, modulacja, alternacja, przegięcie (2x)
Zmiana lub uzupełnienie formy słowa, która pokazuje zmianę sposobu jego użycia w zdaniach. Sposób, w jaki dźwięk twojego głosu zmienia się podczas mowy, na przykład gdy akcentujesz określone słowa.
Głos Marcina był niski i płaski, prawie bez fleksji. Musiałem mu przypomnieć o fleksji, to znaczy, że jeśli dodasz liczbę mnogą „-s” do „psa”, otrzymasz „psy”.
upbeat (4x)
Full of hope, happiness, and good feelings.
So far, relations between the town and the school have been upbeat. It may cause that more people will be upbeat.
Lernen beginnen
optymistyczny, wesoły, podnoszący na duchu, krzepiący
Pełny nadziei, szczęścia i dobrych uczuć.
Jak dotąd relacje między miastem a szkołą były optymistyczne. Może to spowodować, że więcej ludzi będzie optymistycznych.
convict (3x) (/to convict (3x))
Someone who is in prison because they are guilty of a crime.
John is an old convict. And now again he is convicted of robbery. You should leave your fiance a long time ago, Camila.
Lernen beginnen
skazaniec, więzień, aresztant (/skazać, uświadomić, udawadniać)
Ktoś, kto jest w więzieniu, ponieważ jest winny przestępstwa.
John jest starym skazanym. A teraz znów jest skazany za rozbój. Powininnaś zostawić swojego narzeczonego dawno temu, Camila.
to succumb (4x)
To lose the determination to oppose something; to accept defeat. To die or suffer badly from an illness.
Thousands of cows have succumbed to the disease in the past few months. I feel sure it would only be a matter of time before that old farmer will succumb because of what happened.
Lernen beginnen
ulegać, umierać, ulec, podlegać
Stracić determinację do przeciwstawiania się; zaakceptować porażkę. Umrzeć lub ciężko cierpieć z powodu choroby.
Tysiące krów uległo tej chorobie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jestem pewien, że to tylko kwestia czasu, zanim ten stary rolnik podda się z powodu tego, co się stało.
snag (5x) (/to snag (3x))
A problem, difficulty, or disadvantage. A tear, hole, or loose thread in a piece of clothing or cloth caused by a sharp or rough object. A standing dead tree.
'The drug is very effective - the only snag is that it cannot be produced in large quantities.' told me Carl Sagan in a sweater full of snags.
Lernen beginnen
przeszkoda, zaczep, szkopuł, haczyk, pniak (/rozerwać, rozedrzeć, złapać)
Problem, trudność lub wada. rozdarcie, dziura lub luźna nić w kawałku ubrania lub materiału spowodowana ostrym lub szorstkim przedmiotem. Stojące martwe drzewo.
„Lek jest bardzo skuteczny - jedyną przeszkodą jest to, że nie można go produkować w dużych ilościach”. powiedział mi Carl Sagan w swetrze pełnym zaczepów.
threshold (2x)
The floor of an entrance to a building or room. The level or point at which you start to experience something, or at which something starts to happen.
I told you never to cross this threshold again! You have a surprisingly high pain threshold, you could destroy here everything without even noticing it.
Lernen beginnen
próg, granica
Podłoga wejścia do budynku lub pokoju. Poziom lub punkt, w którym zaczynasz coś doświadczać, lub w którym coś zaczyna się dziać.
Mówiłem ci, abyś nigdy więcej nie przekroczałam tego progu! Masz zaskakująco wysoki próg bólu, możesz zniszczyć tutaj wszystko, nawet tego nie zauważając.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.