rosyjski biznes

 0    161 Datenblatt    annaosiak0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Są realizowane transakcje kupna i sprzedaży
Lernen beginnen
осуществляется сделки купли и продажи
Rachunki bankowe
Lernen beginnen
банковские счета
Odzwierciedla się
Lernen beginnen
отражается
W imieniu swego klienta i na jego koszt
Lernen beginnen
от имени своего клиента и за его счет
Stopy procentowe
Lernen beginnen
процентные нормы
Wyprzedzają
Lernen beginnen
обогнывают
Korzystnym rozlokowaniem akcji
Lernen beginnen
выгодным размещением акций
elektroniczne środki łączności
Lernen beginnen
электронные средства связи
rachunek bieżący
Lernen beginnen
текущего счета
osoby fizyczne
Lernen beginnen
юридическими лицами
osoby prawne
Lernen beginnen
физическими лицами
przedsiębiorstwa, organizacje
Lernen beginnen
предприятиями и организациями
podjąć pieniądze z rachunku
Lernen beginnen
снять деньги со счета
spłacić
Lernen beginnen
окупаться
rzecz zniżki cen towarów, kurs papierów wartościowych, waluty
Lernen beginnen
понижение товаров,курса ценных бумаг, валют
wkłady płatne na żądanie
Lernen beginnen
вклады по запросу
wkłady terminowe
Lernen beginnen
срочные вклады
pożyczają te pieniądze
Lernen beginnen
ссужают эти деньги
pobierając od nich
Lernen beginnen
взимая с них
fundusz założycielski
Lernen beginnen
уставной фонд
pożyczka
Lernen beginnen
ссуда
są naliczane
Lernen beginnen
начисляются
pin пин
Lernen beginnen
код
termin jej ważności
Lernen beginnen
срок её действия
w mennicy
Lernen beginnen
на Моне́тном дворе
przelewa pieniądze
Lernen beginnen
переводи деньги
z rachunku banku
Lernen beginnen
с банковского счета
środek płatniczy
Lernen beginnen
платёжного средства
dobra konsumpcyjne
Lernen beginnen
покупательное способности
przedterminowe zerwanie umowy
Lernen beginnen
досрочное росторжение договора
są emitowane przez państwo
Lernen beginnen
выпускает государство
ich posiadacz ma prawo do otrzymania dochodu
Lernen beginnen
владелец имеет право получить прибыль
transakcji
Lernen beginnen
сделок
zysk z gry na wahaniu cen
Lernen beginnen
прибыль с игры на колебании цен
pobiera prowizję
Lernen beginnen
взимает комиссионные
po cenach rynkowych
Lernen beginnen
по рыночным ценам
popyt i podaż
Lernen beginnen
спроса и предложения
towarowo surowcowych giełdach
Lernen beginnen
товарно сырьевых биржах
zawrzeć transakcje
Lernen beginnen
заключить сделку
Pobiera prowizję
Lernen beginnen
взимает комиссионные
Posiadacz nie jest członkiem
Lernen beginnen
владелец не является членам
Kupno sprzedaż papierów wartościowych – купля продажа ценных бумаг
Lernen beginnen
Покупка и продажа ценных бумаг - купля продажа ценных бумаг
Emicja
Lernen beginnen
эмиссия
Fundusz założycielski
Lernen beginnen
уставной фонд
Człowiek pierwotny
Lernen beginnen
первобытный человек
Kupował
Lernen beginnen
покупал
Po cenach rynkowych
Lernen beginnen
по рыночным ценам
Popytu i podaży
Lernen beginnen
спроса и предложения
Odczytać dane z paska magnetycznego
Lernen beginnen
считать данные с магнитной полосы
Transakcji
Lernen beginnen
сделок
Zysk z gry na wahaniu cen
Lernen beginnen
прибыль со игры на колебании цен
Posiada filie i przedstawicielstwa
Lernen beginnen
имеет филиалы и представительства
Stopa procentowa
Lernen beginnen
процентная норма
Bić seryjnie
Lernen beginnen
чеканить серийно
Wyciąg z rachunku
Lernen beginnen
выписка со счета
Przedterminowe zerwanie umowy
Lernen beginnen
досрочном расторжении договора
Kontrakt terminowy na dostawę towarów w przyszłości
Lernen beginnen
срочный контракт на поставку товаров в будущем
Rozmienił pieniądze lub wymienił jedne na drugie
Lernen beginnen
разменял деньги или обменял одни на другие
Podjąć gotówkę z rachunku
Lernen beginnen
снять деньги со счета
Siła nabywcza
Lernen beginnen
покупательную способность
Przedsiębiorstw i obywateli na korzystnych warunkach
Lernen beginnen
предприятий и граждан На выгодных условиях
Ustalanie cen
Lernen beginnen
фиксирование цен
Realizują operacje na własny koszt
Lernen beginnen
осуществляют операции за свой счет
Według ustalonych reguł i w określonym czasie
Lernen beginnen
по определённым правилам и в определённое время
Kupować hurtem i w detalu
Lernen beginnen
покупать оптом и в розницу
Rynek wtórny
Lernen beginnen
вторичном рынке
Pożyczasz pieniądze
Lernen beginnen
взимаешь деньги
W portmonetce, w chusteczce pod pachą
Lernen beginnen
в пошельке, в платке под мышкой
pożyczasz pieniądze
Lernen beginnen
взимаешь деньги
PIN
Lernen beginnen
пин код
Termin jej ważności
Lernen beginnen
срок её действия
Gotówkę
Lernen beginnen
наличные
Korzystać z karty kredytowej
Lernen beginnen
пользоваться кредитной карточкой
Siłę nabywczą
Lernen beginnen
покупательную способность
Surowcem
Lernen beginnen
сырьём
Wartość
Lernen beginnen
стоимость
Człowiek pierwotny
Lernen beginnen
первобытный человек
Kupował
Lernen beginnen
покупал
Są notowane
Lernen beginnen
котируются
Są naliczane
Lernen beginnen
начисляются
Wyciąg z rachunku
Lernen beginnen
выписка со счёта
Stopa procentowa
Lernen beginnen
процентная норма
Korzystnym rozlokowaniem akcji
Lernen beginnen
полезным размещением акций
Na rynku wtórnym
Lernen beginnen
на вторичном рынке
Spłacić
Lernen beginnen
погасить
Spłacać
Lernen beginnen
выплачивать
Osoby prawne
Lernen beginnen
юридические лица
osoby fizyczne
Lernen beginnen
физические лица
Pożyczka
Lernen beginnen
ссуда
Rozmienił pieniądze lub wymienił jedne na drugie
Lernen beginnen
разменял деньги или обменял одни на другие
Operacje pieniężne
Lernen beginnen
Операции с наличными деньгами
Odczytać dane z paska magnetycznego
Lernen beginnen
считать данные с магнитной полосы
Transakcje na giełdach towarowych są zawierane
Lernen beginnen
сделки на товарных биржах заключаются
Ustalanie cen
Lernen beginnen
фиксирование цен
Według ustalonych zasad i w określonym czasie
Lernen beginnen
по определённых принципах и по определённом времени
Biura maklerskie
Lernen beginnen
маклерские конторы
Ropą naftową
Lernen beginnen
нефтью
Kupno sprzedaż papierów wartościowych купля продажа ценных бумаг
Lernen beginnen
Покупка и продажа ценных бумаг купля продажа ценных бумаг
Emisja
Lernen beginnen
выпуск
Rachunki bankowe
Lernen beginnen
банковские счета
Odzwierciedla się
Lernen beginnen
отражается
ubezpieczyciele proponują
Lernen beginnen
страховщики предлогоют
osoby ubezpieczające się
Lernen beginnen
страховатeли
znać swoją cenę
Lernen beginnen
знать себе цену
przedstawić siebie w korzystnym świetle
Lernen beginnen
прэдставить себе в выгодном свете
rekompensata strat majątkowych
Lernen beginnen
возмещение потрь активов
wielkość zasiłku
Lernen beginnen
размер пособия
bezpośrednio lub pośrednio wywołane są przez działania wojenne
Lernen beginnen
прямо или косбенно бызваны военными действиями
odpowiedzialności cywilnej
Lernen beginnen
гражданской ответственности
nowej pracy najlepiej szukać
Lernen beginnen
новую роботу лучше бсего искать
kompetencja
Lernen beginnen
компетентностью
ryzykują życie
Lernen beginnen
рискуют жизню
ludzi utalentowanych i uczciwych
Lernen beginnen
талантливых и честных людей
wywierać dobre wrażenie
Lernen beginnen
вызывать хорошее впечатление
list motywacyjny
Lernen beginnen
сопроводительное письмо
franczyza
Lernen beginnen
франшиза
ubezpieczony
Lernen beginnen
страхователь
doskonała znajomość języka obcego, mobilność, bezwzględna lojalność, uczciwość, prawo jazdy
Lernen beginnen
отличное знание иностронного языка, мобильность, абсолютная лояльность, честность, водителские права
ubezpieczeniu mienia
Lernen beginnen
траховании имущецтвенных интересов
uszkodzenie sieci elektrycznej, wybuch gazu, podpalenie
Lernen beginnen
ущерб электрической сети, взрыв газа или поджор
o wynagrodzeniu i długości dnia pracy
Lernen beginnen
o зарплате и длине робочего дня
ludzie utalentowani, pracowici i obowiązkowi
Lernen beginnen
людей одаренных, трудолюбивых и обязательных
opanowując nowe zawody
Lernen beginnen
усвоивают новые професции
zawodowe i osobiste
Lernen beginnen
служебные и личные
zwolniony z pracy
Lernen beginnen
уволен с работы
porwać swój ubezpieczony samochód
Lernen beginnen
угнать свою застраховану машину
odprężyć się
Lernen beginnen
дасслабиться
w sposób jasny i zrozumiały
Lernen beginnen
внятно и доходчиво
obejmuje mieszkania, garaże, budynki
Lernen beginnen
охватывает квартиры, гаражи и другие строяния
potwierdzony odpowiednimi dokumentami
Lernen beginnen
потдбеждён надлежащиими документами
autocasco
Lernen beginnen
автокаско
należy unikać osobistych konfliktów z szefem i kolegami
Lernen beginnen
надо избегать конфликтов с начальником и колегами
wielkość zasiłku
Lernen beginnen
размер пасобия
przez ubezpieczyciela ubezpieczonemu
Lernen beginnen
страховщика страхователному
bezpośrednio lub pośrednio wywołane są przez działania wojenne
Lernen beginnen
прямо или косвэнно вызваны военными действиями
ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków
Lernen beginnen
страхование от несчацтных случаев
są skrępowaniu, siedzą na brzeżku krzesła, przytakują kiwnięciem głowy
Lernen beginnen
они скованны, сидят на краешке стуля, поддакивая кивком головы
dobrze znają się na ludziach
Lernen beginnen
хорошо разбираются b людях
kompetencje
Lernen beginnen
бедехие
problemy osobiste
Lernen beginnen
личных пробле
byli koledzy z pracy i byli kierownicy
Lernen beginnen
бывших колегах по роботе и бывших начальниках
ludzie utalentowani, pracowici i obowiązkowi
Lernen beginnen
талантливых, трудолюбивых и обязательных людей
pokrycie straty
Lernen beginnen
возмещение ущерба
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Lernen beginnen
страхование автогражданской ответцтвенности
wiek, wykształcenie, poziom znajomości języków obcych i komputera
Lernen beginnen
возраст, образование, уровень знания иностранных языков и компьютера
w sposób
Lernen beginnen
нужным образом
należy unikać dużej ilości ozdób i jaskrawego makijażu
Lernen beginnen
надо избегать с больвого колучества украшехии и яркого макияжа
zwolniony z pracy
Lernen beginnen
уволен с роботы
lecz należy znać swoją cenę
Lernen beginnen
но следует знать свою цену
działania umyślne ubezpieczonego lub pełnoletniego członka jego rodziny
Lernen beginnen
умышленных действий страхователя или совершеннолетхего члена его семьи
towarzystwa ubezpieczeniowe
Lernen beginnen
страховыe обществa
korzyść z ubezpieczenia w sposób nieuczciwy
Lernen beginnen
выгоду от страования нечецтхым путём
wynagrodzenie i długość dnia pracy
Lernen beginnen
заработной плате и длительности рабочего дня
ubezpieczającego się
Lernen beginnen
страхователя
wartość obiektu
Lernen beginnen
стоимости обьекта
wybuch gazu, podpalenie, zatopienie, uszkodzenie sieci elektrycznej
Lernen beginnen
взрыва газа, поджога, затопления, ущёрба электричецкой сети
taka polisa
Lernen beginnen
такого полиса
listy motywacyjne
Lernen beginnen
сопроводительные письма
wolą korzystać właśnie z ich usług
Lernen beginnen
предпочнтают пользоватьця именно их услугами
wywierać dobre wrażenie
Lernen beginnen
действовать хорошее впечатлениe
spłacać
Lernen beginnen
выплачивать

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.