Rozdzial 5

 0    75 Datenblatt    marzena96n
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gadżet
Każdy lubi gadżety.
Lernen beginnen
a gadget
Everybody likes gadgets.
rozwiązanie
Nie istnieje proste rozwiązanie tego problemu.
Lernen beginnen
a solution
There is no simple solution to this problem.
prowadzić dochodzenie
ja chcę zbadać tą sprawę
Lernen beginnen
investigate
oszczędny
Kupowanie niektórych rzeczy w dużych ilościach jest rozsądne, ponieważ jest bardziej oszczędne.
Lernen beginnen
economical
It's quite a good idea to buy some things in bulk, as it's more economical.
bardziej wydajny
Lernen beginnen
more efficient
wzmianka
Kiedy zamawiałem katalog, nie było wzmianki o żadnych płatnościach
Lernen beginnen
mention
When I ordered the catalogue, there was no mention of any payment
od (czegoś) z (skądś)
Ona wyjęła szminkę z jej torby
Lernen beginnen
from (something) from (somewhere)
She took out a lipstick from her bag.
bardzo szybki, szybkobieżny
Lernen beginnen
high-speed
nowy
Proszę, przywitajcie waszą nową koleżankę, Kate
Lernen beginnen
newest
dostęp, wstęp
Policja zdobyła dostęp do jego osobistej kartoteki
Lernen beginnen
access, admission
The police gained access to his personal files.
podstawa
Spód wazy jest bardzo ciężki
Lernen beginnen
base
The base of the vase is very heavy.
wystawienie
Wystawienie obrazów na rynku będzie miało miejsce jutro
Lernen beginnen
exhibition
rozrywka
Znajdziemy dla Ciebie jakąś rozrywkę
Lernen beginnen
entertainment
We will find some entertainment for you
kompetentny, skuteczny, wydajny
Nasi pracownicy muszą być kompetentni
Lernen beginnen
efficient
Our employees have to be efficient!
przerwa, odstęp, roznica, brak
Różnica pokoleniowa może powodować wiele problemów
Lernen beginnen
gap
The generation gap may cause many problems.
rozwiązywać, wyjaśniać
Musimy to wyjaśnić, nie możemy kłócić się każdego dnia
Lernen beginnen
solve
We have to solve this, we can't argue every day.
pełny wrażeń
Lernen beginnen
Action-packed
wiejska akademia
Lernen beginnen
rural academy
cichy, niemy
ona jest zawsze taka cicha, czy jest nieśmiała?
Lernen beginnen
silent
She's always so silent, is she shy?
zwracać uwagę na coś
Lernen beginnen
call attention to something
sprzeciw
moja mama stwierdziła ze sprzeciwem, że nie mogę jechać za granicę
Lernen beginnen
opposition
powóz, karoca, transport
Kareta króla czekała przed pałacem
Lernen beginnen
carriage
The king's carriage was waiting in front of the palace
ciągnąć
Przestań ciągnąć moje włosy
Lernen beginnen
Pull
Stop pulling my hair!
nieznacznie, nieco, trochę
Lernen beginnen
slightly
wniosek, konkluzja
Jak doszłeś do tego wniosku?
Lernen beginnen
conclusion
How did you arrive at that conclusion?
odpowiedni, stosowny, właściwy
Naprawdę nie uważałem, żeby to było stosowne
Lernen beginnen
appropriate
I didn't really think that'd be appropriate, though.
Wspierać
inni członkowie wsparli jego opinię
Lernen beginnen
Support
His opinion was supported by other members.
jak również, także, oraz
Lepiej byłoby do niej zadzownić, jak również napisać.
Lernen beginnen
as well as
It would be better to phone her as well as write.
kolega z pracy, koleżanka z pracy
Ani moi koledzy ani ja nie wiedziałem, co to były za papiery.
Lernen beginnen
colleague
Neither my colleagues nor I knew what those papers were.
zastanawiać się
Zastanawiam się, czy powinienem z nimi iść.
Lernen beginnen
wonder
I wonder if I should go with them
fala uczuć, fala pływowa
Lernen beginnen
tidal wave
tęcza
Kolory tęczy przechodzą z jednego w drugi.
Lernen beginnen
rainbow
The colors of the rainbow blend into one another.
zapaśnik
Lernen beginnen
wrestler
pytanie
Mam pytanie.
Lernen beginnen
question
I've got a question.
odpowiadać
Yvonne napisała do mnie list i muszę jej odpowiedzieć w tym tygodniu.
Lernen beginnen
respond
Yvonne wrote me a letter and I need to respond to her this week.
odpowiedz
Otrzymałem sto odpowiedzi na moje pytanie.
Lernen beginnen
reply
I received one hundred replies to my question.
dyskutować, omawiać
On lubi dyskutować tylko o tych tematach, które dobrze zna.
Lernen beginnen
discuss
He only likes to discuss topics that he knows well.
debata, dyskusja
Polityczna dyskusja przy obiadowym stole trwała godzinami.
Lernen beginnen
debate
The politics debate at the dinner table went on for hours.
gniewnie, ze złością
Lernen beginnen
angrily
spierać się, kłócić się
Czy on kłócił się z tobą o to?
Lernen beginnen
argue
Did he argue with you about it?
kłótnia, sprzeczka
Ona była przyczyną naszej pierwszej małej kłótni.
Lernen beginnen
quarrel
She was the cause of our first little quarrel.
praca magisterska, teza
Twoja praca ma znaczenie praktyczne, więc musisz ją opublikować!
Lernen beginnen
thesis
Your thesis is of practical importance, so you must publish it!
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
Lernen beginnen
research
I conduct research on dieting.
zbadać, prowadzić dochodzenie
Policja prowadziła dochodzenie w sprawie morderstwa sławnego aktora.
Lernen beginnen
investigate
The police investigated the murder of a famous actor.
pytać
Powinieneś również zapytać o grupę wsparcia, gdybyś potrzebował naprawy podczas czarteru.
Lernen beginnen
inquire
You should also enquire about the back-up team, should you need repairs whilst on charter.
zbadac, zajmować się czymś, spojrzeć
Zajmę się tym jutro.
Lernen beginnen
look into
I'll look into it tomorrow.
śledztwo, dochodzenie, badanie
Badanie nie przyniosło żadnych wniosków.
Lernen beginnen
investigation
The investigation didn't bring any conclusions.
rabunek, kradzież, napad
On został wysłany do więzienia za rabunek.
Lernen beginnen
robbery
He was sent to prison for robbery.
kara śmierci
Musimy też zająć się delikatną sprawą, jaką jest kara śmierci.
Lernen beginnen
death penalty
We must also address the sensitive issue of the death penalty.
prawie, niemal, blisko
Blisko dwadzieścia osób zginęło w pożarze
Lernen beginnen
nearly
Nearly twenty people died in the fire.
cząstka
Lernen beginnen
particle
niemądry, glupi, dziecinny
Nie bądź niemądry. Nie mam zamiaru cię opuścić.
Lernen beginnen
silly
Don't be silly. I'm not going to leave you.
tempo, szybkość
On biegł wolnym tempem.
Lernen beginnen
pace
He was running at a slow pace.
rondo, karuzela
Lernen beginnen
roundabout
dostarczać, zaopatrywać
Powiedziałeś, że możesz dostarczyć to, po co tu przyszliśmy.
Lernen beginnen
supply
You said you can supply what we came here for.
zachowuje się
Lernen beginnen
behaving
własność, mienie
Nie wolno kraść czyjejś własności.
Lernen beginnen
property
You mustn't steal somebody's property.
prawidłowo
Lernen beginnen
properly
zakazany
Lernen beginnen
prohibited
fikcyjny, wymyślony, wynalazł
Lernen beginnen
invented
metro, podziemny
Lernen beginnen
underground
czytać w ruchu
Lernen beginnen
read on the go
polepszyć
Lernen beginnen
improve
wzgledny, w stopniu wyższym
Lernen beginnen
comparative
stopień najwyższy przymiotnika
Lernen beginnen
superlative
okreslnik ilosciowy (np. all, some, many)
Lernen beginnen
quantifier
podpowiadać, sugerować, podsuwać
Lernen beginnen
prompt
nawiasy ()
Lernen beginnen
brackets ()
Elastyczny, giętki
Lernen beginnen
Flexible
elektryczność
Koszty elektryczności są zbyt wysokie.
Lernen beginnen
electricity
The electricity costs are far too high.
energia jądrowa/ atomowa
Lernen beginnen
nuclear power
energia słoneczna
Ten dom wykorzystuje energię słoneczną.
Lernen beginnen
solar power
This house runs on solar power.
energia
Lernen beginnen
energy
maszyna
W "Terminatorze" maszyny przejmują władzę nad światem.
Lernen beginnen
machine
In 'Terminator' machines take over the world.
motocykl
Lernen beginnen
motorbike

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.