rozdział 8

 0    245 Datenblatt    martamarszolek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
seaweed
Lernen beginnen
wodorost
barely
Lernen beginnen
ledwo, ledwie, skąpo
sacarcely
Lernen beginnen
ledwie
on no account
Lernen beginnen
pod żadnym pozorem
not until
Lernen beginnen
dopiero, nie wcześniej
Behave responsibility
Lernen beginnen
zachować się odpowiedzialnie
Carbon dioxide
Lernen beginnen
dwutlenek węgla
Carbon emissions
Lernen beginnen
emisja dwutlenku węgla
Climate change
Lernen beginnen
zmiana klimatu
Consume
Lernen beginnen
consumować
Contaminant
Lernen beginnen
czynnik powodujący zanieczyszczenie
Drift
Lernen beginnen
dryfować
Dump unwanted rubbish
Lernen beginnen
wyrzucać śmieci, pozbywać się śmieci
Environmental group
Lernen beginnen
grupa ekologów
Environmental inpact
Lernen beginnen
wpływ na środowisko
Environmentalist
Lernen beginnen
ekolog/ekolożka
Erosion
Lernen beginnen
erozja
Establish national parks
Lernen beginnen
zakładać parki narodowe
Extract
Lernen beginnen
wyciągnąć, wydobyć
Floating barrier
Lernen beginnen
dryfująca zapora
Fossil fluel
Lernen beginnen
paliwo kopalne
Fresh water
Lernen beginnen
słodka woda
Funding
Lernen beginnen
finansowanie
Garbage patch
Lernen beginnen
plama śmieci
Gas
Lernen beginnen
gaz
Global warming
Lernen beginnen
globalne ocieplenie
Hazard
Lernen beginnen
niebezpieczeństwo
Industrial/non biodegradable waste
Lernen beginnen
odpady przemysłowe/nieulegające biodegradacji
Industrialisation
Lernen beginnen
industralizacja
(local/marine) wildlife
Lernen beginnen
(miejscowa/morska) przyroda
Make efforts
Lernen beginnen
czynić wysiłki
Melt
Lernen beginnen
topnieć
(negative) impact
Lernen beginnen
(negatywny) wpływ
Nurtient
Lernen beginnen
substancja odżywcza
Oil well
Lernen beginnen
szyb naftowy
Onshore/offshore oilfield
Lernen beginnen
pole naftowe na lądzie/na morzu
(plastic) pollution/pollution from sth
Lernen beginnen
zanieczyszczenie (plastikiem)/zanieczyszczenie spowodowane przez coś
Plastic waste
Lernen beginnen
odpady plastikowe
Pollutant
Lernen beginnen
substancja zanieczyszczająca środowisko
Pollute
Lernen beginnen
zanieczyszczać
Preserve
Lernen beginnen
zachować
Pro-nuclear
Lernen beginnen
popierający energię jądrową
Recycle
Lernen beginnen
poddawać recyklingowi
Reduce
Lernen beginnen
ograniczyć
Release toxins/chemical substances
Lernen beginnen
uwalniać toksyny/substancje chemiczne
Renewable energy
Lernen beginnen
energia odnawialna
Rise (by one degree Celsius)
Lernen beginnen
wzrosnąć (o jeden stopień Celcjusza)
Rise in sea level/rising sea level
Lernen beginnen
podnoszenie się poziomu morza
Rubbish tip/landfill
Lernen beginnen
wysypisko śmieci
Rubbish/garbage/litter/waste/debris
Lernen beginnen
śmieci, odpady
Sewage
Lernen beginnen
ścieki
Solution
Lernen beginnen
rozwiązanie
Toxic
Lernen beginnen
toksyczny
Toxin
Lernen beginnen
toksyna
(wildlife) protection
Lernen beginnen
ochrona (dzikiej przyrody)
Baking/burning/scorching temperatures
Lernen beginnen
bardzo wysokie temperatury
Drought
Lernen beginnen
susza
Flood
Lernen beginnen
powódź
Landslide
Lernen beginnen
osuwisko
Rushing/roaring/raging torrent
Lernen beginnen
rwący/huczący/rozszalały prąd
Starvation
Lernen beginnen
klęska głodu
Set off/set out
Lernen beginnen
wyruszyć
Sit around
Lernen beginnen
siedziec bezpiecznie
Turn around and around
Lernen beginnen
obracać się
Approval
Lernen beginnen
aprobata
Around/approximately
Lernen beginnen
około
Challenge
Lernen beginnen
wyzwanie
Challenging
Lernen beginnen
stanowiacy wyzwanie
Common misconception
Lernen beginnen
mit, częsty błąd
Crystal
Lernen beginnen
kryształowy
Distance yourself from sb/sth
Lernen beginnen
zdynsansować się od kogoś czegoś
Food poisioning
Lernen beginnen
zatrucie pokarmowe
Geologist
Lernen beginnen
geolog/geolożka
Grown
Lernen beginnen
dorosły
Growth
Lernen beginnen
wzrost rozwój
Incomparable
Lernen beginnen
niezrównany
Inherent
Lernen beginnen
nieodłączny
Injured
Lernen beginnen
ranny
Injury
Lernen beginnen
rana, uraz
Mineral
Lernen beginnen
minerał
Poison
Lernen beginnen
truć
Poisonous
Lernen beginnen
trujący
Pursue
Lernen beginnen
ścigać
Rag
Lernen beginnen
szmata
Ragged
Lernen beginnen
obszarpany, wykończony
Scientific research
Lernen beginnen
badania naukowe
Seed
Lernen beginnen
nasiono
Take a chance
Lernen beginnen
zaryzykować
Thirst
Lernen beginnen
pragnienie
Thirsty
Lernen beginnen
spragniony
Undoubtedly
Lernen beginnen
bez wątpienia
Unlike sth
Lernen beginnen
w odróżnieniu od czegoś
Vastness
Lernen beginnen
ogrom
Ability/disability
Lernen beginnen
zdolność/inwalidztwo, kalectwo
Capable/incapable
Lernen beginnen
kompetentny/niezdolny
Fair/unfair
Lernen beginnen
fair/niesprawiedliwy
Legible/illegible
Lernen beginnen
czytelny/nieczytelny
Literate/illiterate
Lernen beginnen
umiejący czytać i pisać/niepiśmienny
Mature/immature
Lernen beginnen
dojrzały/niedojrzały
Patient/impatient
Lernen beginnen
cierpliwy/niecierpliwy
Pleasant/unpleasand
Lernen beginnen
miły, sympatyczny/niemiły, niesympatyczny
Regular/irregular
Lernen beginnen
regularny/nieregularny
Relevant/irrelevant
Lernen beginnen
odpowiedni/nieodpowiedni
Probable/improbable
Lernen beginnen
prawdopodobny/nieprawdopodobny
Adequate/inadequate
Lernen beginnen
odpowiedzni, adekwatny/nieodpowiedni, nieadekwatny
Legal/illegal
Lernen beginnen
legalny/nielegalny
Responsible/irresponsible
Lernen beginnen
odpowiedzialny/nieodpowiedzialny
Area of natural beauty
Lernen beginnen
obszar o pięknej przyrodzie
Around the globe
Lernen beginnen
dookoła świata
Cross
Lernen beginnen
przecinać
Cultural heritage
Lernen beginnen
dziedzictwo kulturowe
Degrade
Lernen beginnen
rozkładać się
Deserted/barren/desolate wilderness
Lernen beginnen
opuszczona/jałowa/bezludna dzika przestrzeń
Distant/remote/inaccessible region
Lernen beginnen
odległy/niedostępny region
Embark on a journey
Lernen beginnen
wybrać się w podróż
Empty/bleak/inhospitable place
Lernen beginnen
wyludnione/ponure/niegościnne miejsce
Endurance
Lernen beginnen
wytrzymałość
Facilities for turists
Lernen beginnen
udogodnienia dla turystów
Goal (of the journey)
Lernen beginnen
cel (podróży)
Hunt (of sth)
Lernen beginnen
polować (na coś)
Limit tourism
Lernen beginnen
ograniczyć turystykę
Lose all sense of space/time
Lernen beginnen
stracić poczucie przestrzeni/czasu
Navigation error
Lernen beginnen
błąd w nawigacji
Path
Lernen beginnen
trasa, ścieżka
Picturesque
Lernen beginnen
malowniczy
Reach your destination
Lernen beginnen
dotrzeć do celu
Resort
Lernen beginnen
kurort
Speedboad
Lernen beginnen
motorówka
Survive
Lernen beginnen
przetrwać
Sustainable tourism
Lernen beginnen
turystyka nienaruszająca równowagi ekologicznej
Tough/punishing/arduous journey
Lernen beginnen
trudna/mordercza/męcząca podróż
Tour operator
Lernen beginnen
touroperator
Tourist destination
Lernen beginnen
cel wycieczek turystycznych
Travelling companion
Lernen beginnen
towarzysz/ka podróży
Visitor
Lernen beginnen
gość, odwiedzający
Break up (into smaller particles)
Lernen beginnen
rozpadać się (na mniejsze części)
Follow sb around
Lernen beginnen
chodzić za kimś
Go around
Lernen beginnen
obdzielić wszystkich
Bay
Lernen beginnen
zatoka
Cave/cavern
Lernen beginnen
jaskinia
Cliff
Lernen beginnen
klif
Coast
Lernen beginnen
wybrzeże
Coastline
Lernen beginnen
linia brzegowa
Dam
Lernen beginnen
tama
Diverse landscape
Lernen beginnen
zróżnicowany krajobraz
Foothills
Lernen beginnen
podgórze
Glacier
Lernen beginnen
lodowiec
Gyre/whirlpool
Lernen beginnen
wir
Ice cap
Lernen beginnen
pokrywa lodowa
Iceberg
Lernen beginnen
góra lodowa
Interior
Lernen beginnen
środkowa, wewnętrzna część kraju
(Lush) forest
Lernen beginnen
(bujny) las
(Majestic) mountains
Lernen beginnen
(majestatyczne) góry
Natural wonder
Lernen beginnen
cud natury
Peninsula
Lernen beginnen
półwysep
Pond
Lernen beginnen
staw
(Sandy) beach
Lernen beginnen
(piaszczysta) plaża
Seabed
Lernen beginnen
dno morza
Seashore
Lernen beginnen
brzeg morski
Stream
Lernen beginnen
strumień
Tide
Lernen beginnen
pływ
(Vast) desert
Lernen beginnen
(ogromna) pustynia
Wave
Lernen beginnen
fala
Above/below the surface
Lernen beginnen
nad/ponad powierzchnią
Cover
Lernen beginnen
pokrywać
Deep in the forest
Lernen beginnen
głęboko w lesie
High in the mountains
Lernen beginnen
wysoko w górach
In the northern/southern/eastern/western part of an island/country
Lernen beginnen
w północnej/południowej/wschodniej/zachodniej części wyspy/kraju
Inland from sth
Lernen beginnen
w głąb lądu od czegoś
Lie
Lernen beginnen
leżeć
Mainland
Lernen beginnen
stały ląd
Off the (east/west) coast (of Australia)
Lernen beginnen
na (wschodnim/zachodnim) wybrzeżu (Australii)
Surrounded by sth
Lernen beginnen
otoczony czymś
To the north/south/east/west of sth
Lernen beginnen
na północy/południu/wschodzie/zachodzie od czegoś
Underground
Lernen beginnen
podziemny
Camel
Lernen beginnen
wielbłąd
Chimpanzee
Lernen beginnen
szympans
Domestic/farm/wild animal
Lernen beginnen
domowe/gospodarskie/dzikie zwierze
Jellyfish
Lernen beginnen
meduza
Lizard
Lernen beginnen
jaszczurka
(Marine) mammal
Lernen beginnen
ssak (morski)
Owl
Lernen beginnen
sowa
Rabbit
Lernen beginnen
królik
Reptile
Lernen beginnen
gad
(Sea) creature
Lernen beginnen
stworzenie (morskie)
Seabird
Lernen beginnen
ptak morski
Sea lion
Lernen beginnen
lew morski
Sheep
Lernen beginnen
owca
Turtle
Lernen beginnen
żółw
Whale
Lernen beginnen
wieloryb
Adorable/loveable
Lernen beginnen
uroczy, rozkoszny
Aggressive towards sb/sth
Lernen beginnen
agresywny w stosunku do kogoś/czegoś
Agile
Lernen beginnen
zwinny
Be competitive against/with sb
Lernen beginnen
rewalizować z kimś
Childhood/adolescence
Lernen beginnen
dzieciństwo/dojrzewanie
Defend yourself
Lernen beginnen
bronić się
Develop powerful bonds
Lernen beginnen
rozwinąć silne więzi
Do tricks
Lernen beginnen
robić sztuczki, wykonywać komendy
Do well in intelligence tests
Lernen beginnen
osiągnąć dobre wyniki w testach inteligencji
Domesticate
Lernen beginnen
udomowić
(Extremely) violent
Lernen beginnen
(wyjątkowo) gwałtowny
Evolve
Lernen beginnen
rozwijać się
Follow the crowd
Lernen beginnen
podążać za innymi
Food chain
Lernen beginnen
łańcuch pokarmowy
Form (stable) communities
Lernen beginnen
tworzyć (stabilne) wspólnoty
Gentle
Lernen beginnen
łagodny
Graceful
Lernen beginnen
pełen gracji
In the wild
Lernen beginnen
na wolności
Independent (of sb/sth)
Lernen beginnen
niezależny (od kogoś/czegoś)
Kiss/hug each other
Lernen beginnen
całować/obejmować się
(Living) species
Lernen beginnen
(żyjący) gatunek
Lay eggs
Lernen beginnen
składać jaja
Male/female
Lernen beginnen
samiec/samica
natural habitat
Lernen beginnen
naturalne siedlisko
Nesting area
Lernen beginnen
teren łęgowy
Playful
Lernen beginnen
żywy, figlarny
Please humans
Lernen beginnen
zadowolić ludzi
Prey
Lernen beginnen
żer, ofiara drapieżnika
Rival gang
Lernen beginnen
konkurencyjne stado
rookery
Lernen beginnen
kolonia
Sea life
Lernen beginnen
życie morskie
Social/sociable
Lernen beginnen
towarzyski, stadny
Stupid
Lernen beginnen
głupi
Tame
Lernen beginnen
oswojony
Undervalued
Lernen beginnen
niedoceniony
Useful to society
Lernen beginnen
pożyteczny dla ludzi
Wise
Lernen beginnen
mądry
Acid rain
Lernen beginnen
kwaśny deszcz
(Air) pollution
Lernen beginnen
zanieczyszczenie (powietrza)
Atmosphere
Lernen beginnen
atmosfera
Average temperature
Lernen beginnen
średnia temperatura
Be concerned about sth
Lernen beginnen
być czymś zaniepokojony
although, even though
Lernen beginnen
chociaż
despite//in spite of
Lernen beginnen
pomimo // mimo
so+adjectives (so beautiful)
Lernen beginnen
tak + przymiotniki (takie piękne)
such a+noun (such a beautiful girl)
Lernen beginnen
taki + rzeczownik (taka piękna dziewczyna)
while/whereas
Lernen beginnen
podczas gdy
un-, in-, dis-, il-, im-, ir-
Lernen beginnen
nie (przedrostek do przymiotników)
un-, dis-
Lernen beginnen
przeciwny (przedrostek głównie do czasowników)
re-
Lernen beginnen
zrobić coś znowu (przedrostek)
mis-
Lernen beginnen
złe, nie poprawnie (przedrostek)
multi-
Lernen beginnen
wielo- (przedrostek)
over-/under-
Lernen beginnen
powyżej (za dużo)/ poniżej (za mało) (przedrostek)
pro-/anti-
Lernen beginnen
za / przeciw- (przedrostek)
pre-/post-
Lernen beginnen
przed / po (przedrostek)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.