ROZDZIAŁ IV

 0    136 Datenblatt    marzena96n
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lubiący współzawodnictwo, ambitny
Lernen beginnen
competitive
dobr lider, szef, kierownik
Lernen beginnen
good leader
niezdecydowany
Była tak niezdecydowana, że było dla niej prawie niemożliwe wybranie, co zjeść na obiad.
Lernen beginnen
indecisive
She was so indecisive, she found it almost impossible to choose what to have for dinner.
pracowity
Lernen beginnen
hard-working
dobry rozmówca
Lernen beginnen
good communicator
Interesuje się
Lernen beginnen
get interested in
myśleć nieszablonowo
Lernen beginnen
think outside the box
przyjmujący ryzyko, ryzykant
Lernen beginnen
risk taker
zmotywowany
Jez jest bardzo zmotywowaną osobą. Codziennie rano wstaje z pozytywnym nastawieniem i po prostu robi to, co ma do zrobienia.
Lernen beginnen
motivated
Jez is a very motivated person. He gets up every morning with a positive attitude and just gets things done.
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
Lernen beginnen
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
osiągać
Lernen beginnen
achieve
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
Lernen beginnen
effort
I've put a lot of effort into this.
przeprowadził badanie
Lernen beginnen
did a survey
cechy, walory
Lernen beginnen
qualities
wymagany, potrzebny
Lernen beginnen
needed
stosunkowo
Jedd był w firmie stosunkowo od niedawna, więc nie wiedział jeszcze, gdzie wszystko się znajduje.
Lernen beginnen
relatively
Jedd was relatively new at the company, so he didn't know where everything was yet.
zarówno
Lernen beginnen
either
przedsiębiorca
Lernen beginnen
enterpreneur
powinno się coś
Lernen beginnen
ought to
powinien
Powinieneś być ostrożny!
Lernen beginnen
should
You should be careful!
odmówić wyłączenia
Lernen beginnen
refuse to switch off
umiarkowanie udany
Lernen beginnen
moderately successful
musisz ciężko pracować
Lernen beginnen
you have to work hard
musisz włożyć godziny
Lernen beginnen
you have to put in the hours
pewny siebie
Lernen beginnen
self-confident
łamać różne zasady
Lernen beginnen
break all sorts of rules
ostrożni wydawcy
Lernen beginnen
careful spenders
znajdź okazje na głównej ulicy
Lernen beginnen
find a bargain on the high street
okazja
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
Lernen beginnen
bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
nie obchodzi mnie, co myślą inni ludzie
Lernen beginnen
I do not care what other people think
główna ulica
Lernen beginnen
high street
Wysokości
Lernen beginnen
heights
praca (np. jedno zadanie, zajęcie)
Lernen beginnen
work
praca, rodzaj pracy(typ)
Lernen beginnen
job
przypominać sobie
Lernen beginnen
remember
przypominać komuś o czymś
Lernen beginnen
remind
zapomnieć
Lernen beginnen
forget
zostawić
Lernen beginnen
leave
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
Lernen beginnen
hear
Have you heard the news?
słuchać
Lernen beginnen
listen
zabawa, miłe, przyjemny
baw się dobrze!
Lernen beginnen
fun
Have fun!
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
Lernen beginnen
funny
The play was very funny.
faktycznie, naprawdę, rzeczywiście,
Lernen beginnen
actually
obecnie
On obecnie pracuje w Anglii.
Lernen beginnen
currently
He's currently working in England.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
Lernen beginnen
career
He had a wonderful career in front of him.
kurs
Aby wykreślić kurs na mapie morskiej, potrzebujesz trójkąta i liniału równoległego.
Lernen beginnen
course
To plot a course on a nautical chart, you need a protractor and a parallel ruler.
pożyczać od kogoś
Lernen beginnen
borrow
pożyczać komuś
Lernen beginnen
lend
kłótnia, sprzeczka
Lernen beginnen
argument
dyskusja
Lernen beginnen
discussion
spoznic sie
Lernen beginnen
miss
stracić, zgubić, przegrać
Lernen beginnen
lose
przesluchanie
Lernen beginnen
hearing
nad morzem jako dziecko
Lernen beginnen
by the sea as a child
wymyślać nowe pomysły
Lernen beginnen
invent new ideas
kto uważa, że jego praca jest nudna?
Lernen beginnen
who started to find their job boring?
wspaniale
To wspaniały pomysł!
Lernen beginnen
wonderful
It's a wonderful idea!
zadziwiający, zdumiewający, niezwykły
Lernen beginnen
amazing
błyskotliwy, genialny, doskonały (film)
Lernen beginnen
brilliant
straszny, okropny, wstrętny, obrzydliwy
Lernen beginnen
awful
okropny
Lernen beginnen
terrible
niegrzeczny, okropny, irytujący (np. zachowanie)
Lernen beginnen
nasty
okropny, nieprzyjemny
Lernen beginnen
horrible
olbrzymi
Lernen beginnen
enormous
drobny, niewielki, maleńki, malutki
Lernen beginnen
tiny
wrzący, upalny, gotujący się
wrzuć ryż do wrzącej wody
Lernen beginnen
boiling
Put the rice into boiling water.
lodowaty, zamarzający, mrożący
Lernen beginnen
freezing
wyczerpany
Po 2 godzinach spędzonych w zimnej wodzie był wyczerpany.
Lernen beginnen
exhausted
After 2 hours spent in cold water he was exhausted.
wściekły
Lernen beginnen
furious
fascynujący
Ta praca jest naprawdę fascynująca.
Lernen beginnen
fascinating
This job is really fascinating.
smaczny
To jest bardzo smaczne.
Lernen beginnen
tasty
It's very tasty.
stopień (temperatury)
Lernen beginnen
degree
kurorty wakacyjne
Lernen beginnen
holiday resort
luksusowy
Lernen beginnen
luxury
recenzent, krytyk
Lernen beginnen
reviewer
wypróbować
Lernen beginnen
try out
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
Lernen beginnen
variety
The documentary covered a variety of topics.
brzeg, nadbrzeże
Lernen beginnen
waterside
cel (miejsce) podróży
Celem naszej podróży jest Paryż.
Lernen beginnen
destination
Paris is our destination.
nie są wymagane formalne kwalifikacje
Lernen beginnen
no formal qualifications are needed
bądź towarzyski
Lernen beginnen
be sociable
list motywacyjny
Lernen beginnen
covering letter
w sprawie, jeżeli chodzi o, co się tyczy
Lernen beginnen
regarding
reklama
To była najlepsza reklama, jaką kiedykolwiek widziałem.
Lernen beginnen
advertisement
It was the best advertisement I've ever seen.
złożyć wniosek
Lernen beginnen
submit an application
załączony / załączona
Lernen beginnen
attached
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
Lernen beginnen
experience
Do you have any work experience?
wymóg, potrzeba, żądanie
Lernen beginnen
requirement
zarys, szkic, kontur
Lernen beginnen
outline
utrzymać, podtrzymywać, twierdzić
Tim chciał utrzymać samochód w dobrym stanie, więc pojechał na regularny przegląd.
Lernen beginnen
maintain
Tim wanted to maintain the good condition of his car, so he took it for a regular service.
szeroki
On ma szerokie ramiona.
Lernen beginnen
wide
He has wide shoulders.
wywiad, rozmowa kwalifikacyjna
Lernen beginnen
interview
biegły w (czymś)
Lernen beginnen
fluent in
Oprócz, dodatkowo
Lernen beginnen
in addition
udowodniony, sprawdzony, wypróbowany
Lernen beginnen
proven
utrzymanie, konserwowanie, twierdzenie
Lernen beginnen
maintaining
składać się z (czegoś)
Lernen beginnen
consist of
dziennik
Lernen beginnen
journal
wymagać
Lernen beginnen
require
zorganizować, planować,
Lernen beginnen
arrange
oczekiwać z niecierpliwością (na coś)
Lernen beginnen
i look forward (to sth)
wygoda, zaleta, dogodność
Lernen beginnen
convenience
wylany, zwolniony
Lernen beginnen
fired
zostać zwolnionym
Lernen beginnen
get fired
pensja, wypłata
Lernen beginnen
salary
rywalizować
Lernen beginnen
compete
prowadzić
Lernen beginnen
runs
odpowiedzialność, oplata
Lernen beginnen
charge
dawanie opinii
Lernen beginnen
giving opinions
naprawdę to czuję
Lernen beginnen
i really feel that
sposób, w jaki widzę rzeczy
Lernen beginnen
the way I see things
Ja to widzę tak
Lernen beginnen
the way I see it
komentowanie innych opinii
Lernen beginnen
commenting on other opinions
(Nie) rozumiem co masz na myśli
Lernen beginnen
i (don't) see what you mean
Dokładnie! Doskonale!
To jest dokładnie to co chciałem powiedzieć.
Lernen beginnen
Exactly!
That's exactly what I wanted to say.
nie jestem pewien, czy się zgadzam
Lernen beginnen
i'm not sure that i agree actually
Nie jestem tego pewien
Lernen beginnen
I'm not sure about that
Myślę, że to świetny pomysł
Lernen beginnen
I think that's a great idea
Dobra uwaga, trafne spostrzeżenie
Lernen beginnen
That's a good point.
to brzmi dobrze
Lernen beginnen
that sounds good
Dla mnie w porządku.
Lernen beginnen
that's ok by me
sugestia
Czekam na wasze sugestie.
Lernen beginnen
suggestion
I'm waiting for all your suggestions.
co powiesz na...?
Lernen beginnen
what about...?/ How about...?
Skupmy się na...
Lernen beginnen
Let's focus on...
Proponuję żebyśmy pomyśleli o...
Lernen beginnen
I suggest we think about...
Myślę, że powinniśmy pomyśleć o...
Lernen beginnen
I think we should think about...
Co powiesz na to gdybyśmy (nazwali to) ...?
Lernen beginnen
how about if we (call it)...?
dlaczego nie (nazwiemy tego) ...?
Lernen beginnen
why don't we (call it)...?
przede wszystkim
Lernen beginnen
first of all
Idąc dalej, chciałbym się przyjrzeć...
Lernen beginnen
Moving on, I'd like to look at...
Przechodzimy do następnego punktu
Lernen beginnen
Moving on to the next point
Podsumujmy
Lernen beginnen
Let's recap
Zsumujmy
Lernen beginnen
Let's sum
zakładanie, tworzenie, ustalabie,
Lernen beginnen
establishing
zaczynamy jakiś biznes
Lernen beginnen
set up buisnes
założyć rodzinę
Lernen beginnen
set up family

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.