rozmowa z kamieniem

 0    28 Datenblatt    zuzamazur
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Chcę wejść do twego wnętrza
Lernen beginnen
Rozejrzeć się dokoła, nabrać ciebie jak tchu
-Odejdź- mówi kamień.- jestem szczelnie zamknięty
Lernen beginnen
Nawet rozbite na części będziemy szczelnie zamknięte
Nawet starte na piasek
Lernen beginnen
Nie wpuścimy nikogo
Przychodzę z ciekawości czystej
Lernen beginnen
Życie jest dla niej jedyną okazją
Za­mie­rzam przejść się po two­im pa­ła­cu,
Lernen beginnen
a po­tem jesz­cze zwie­dzić liść i kro­plę wody.
Nie­wie­le cza­su na to wszyst­ko mam.
Lernen beginnen
Moja śmier­tel­ność po­win­na cię wzru­szyć.
- Je­stem z ka­mie­nia - mówi ka­mień -
Lernen beginnen
i z ko­niecz­no­ści mu­szę za­cho­wać po­wa­gę.
Odejdź stąd.
Lernen beginnen
Nie mam mię­śni śmie­chu.
Sły­sza­łąm, że są w to­bie wiel­kie pu­ste sale,
Lernen beginnen
nie oglą­da­ne, pięk­ne nada­rem­nie,
głu­che, bez echa czy­ich­kol­wiek kro­ków.
Lernen beginnen
Przy­znaj, że sam nie­du­żo o tym wiesz.
- Wiel­kie i pu­ste sale - mówi ka­mień -
Lernen beginnen
ale w nich miej­sca nie ma.
Pięk­ne, byc może,
Lernen beginnen
ale poza gu­stem two­ich ubo­gich zmy­słów.
Mo­żesz mnie po­znać,
Lernen beginnen
nie za­znasz mnie ni­g­dy.
Całą po­wierzch­nią zwra­cam się ku to­bie,
Lernen beginnen
a ca­łym wnę­trzem leżę od­wró­co­ny.
Nie szu­kam w to­bie przy­tuł­ku na wiecz­ność.
Lernen beginnen
Nie je­stem nie­szczę­śli­wa.
Nie je­stem bez­dom­na.
Lernen beginnen
Mój świat jest wart po­wro­tu.
Wej­dę i wyj­dę z pu­sty­mi rę­ka­mi.
Lernen beginnen
A na do­wód, że by­łam praw­dzi­wie obec­na,
nie przed­sta­wię ni­cze­go prócz słów,
Lernen beginnen
któ­rym nikt nie da wia­ry.
- Nie wej­dziesz - mówi ka­mień. -
Lernen beginnen
Brak ci zmy­słu udzia­łu.
Żadem zmysł nie za­stą­pi ci zmy­słu udzia­łu.
Lernen beginnen
Na­wet wzrok wy­ostrzo­ny aż do wszech­wi­dze­nia
pukam do drzwi kamienia
Lernen beginnen
to ja wpusc mnie
nie przy­da ci się na nic bez zmy­słu udzia­łu.
Lernen beginnen
Nie wej­dziesz, masz za­le­d­wie za­mysł tgo zmy­słu,
le­d­wie jego zawiazek
Lernen beginnen
wy­obraź­nię
Nie mogę cze­kać dwóch ty­się­cy wie­ków
Lernen beginnen
na wej­ście pod twój dach.
- Je­że­li mi nie wie­rzysz - mówi ka­mień -
Lernen beginnen
zwróć się do li­ścia, po­wie to, co ja.
Do kro­pli wody, po­wie to, co liść.
Lernen beginnen
Na ko­niec spy­taj wło­sa z wła­snej gło­wy.
Śmiech mnie roz­pie­ra, śmiech, ol­brzy­mi śmiech,
Lernen beginnen
któ­rym śmiać się nie umiem.
nie mam drzwi
Lernen beginnen
mowi kamien

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.