scapula - pytania noga

 0    117 Datenblatt    chomikmimi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1. W układzie mięśniowym lower limb a) zarówno lateral head of gastrocnemius, jak i gluteus maximus
Lernen beginnen
działają na knee joint
żaden plantar interosseous muscle nie przyczepia się do
Lernen beginnen
2nd toe, bo mm. Międzykostne podeszwowe rozpoczynają się na stronie przyśrodkowej III, IV, V kości śródstopia.
triceps coxae=
Lernen beginnen
gamellus superior + obturator internus) + gamellus inferior
chociaż femoral i obturator nerve rozpoczynają się
Lernen beginnen
z tych samych neromerów (L2-L4), to jednak ukazują się odpowiednio bocznie i przyśrodkowo względem psoas major
początek sciatic nerve rzutuje
Lernen beginnen
na środek odległości między ischial tuberosity a posterior superior iliac spine
anterior cruciate ligament oraz posterior cruciate ligaments są wzgledem siebie
Lernen beginnen
(anterior jest dłuższe), ale to drugie jest grubsze i silniejsze niż pierwsze
u leżącego pacjenta z całkowitym złamaniem femoral neck, iliopsoasu leżącego pacjenta z całkowitym złamaniem femoral neck, iliopsoas
Lernen beginnen
jest odpowiedzialny za lateral rotation części wolnej kończyny dolnej
do uniaxial synovial joints nie należy
Lernen beginnen
calcaneocuboid joint (TO JEST STAW SIODEŁKOWY), czyli biaxial
b) rotacja następuje przy jakim knee joint?
Lernen beginnen
przy zgiętym
Która metatarsal bone jest najdłuższa?
Lernen beginnen
II
bifurcate ligament =
Lernen beginnen
talonavicular ligament + calcaneocuboid ligament
Podczas stania na prawej stopie, które mięśnie są rozluźnione?
Lernen beginnen
e) ipsilateral (po tej samej stronie) gluteus medius and minimus są rozluźnione
f) w obrębie lacuna communis, femoral vein jest
Lernen beginnen
a. między femoral nerve a femoral artery
f) tendons of the anterior and posterior tibial muscles są
Lernen beginnen
f) rozdzielone od siebie przez oss tibia
g) m. adductor magnus zarówno
Lernen beginnen
g) zgina, jak i prostuje articulatio genu
i) obie głowy biceps femoris wpływają na miednicę
Lernen beginnen
i) w ten sposób, że caput longum pochyla ją ku tyłowi, a caput breve pochyla ją ku przodowi
j) zarówno musculus gluteus medius, jak i musculus gluteus mimimus podczas skurczu zapobiegają
Lernen beginnen
j) pochyleniu miednicy w stronę przeciwną
a) Siła wywierana na patella przez quadriceps femoris muscle jest skierowana
Lernen beginnen
ku górze i bocznie
c) najbardziej dystalna część vastus medialis (vastus medialis obliquus) pociąga
Lernen beginnen
c) przyśrodkowo patella
Chiasmy to
Lernen beginnen
miejsca skrzyżowania ścięgien mięśni, w plantar chiasm bierze udział flexor digitorum longus+ flexor hallucis longus, a w crural chiasm flexor digitorum longus +tibialis posterior
flexor digitorum superficialis jest zawsze
Lernen beginnen
powierzchownie do innych ścięgien w chiasmach
6. Kierunek włókien mięśniowych w stosunku do ścięgna jest - rectus femoris
Lernen beginnen
wybitnie pierzasty
6. Kierunek włókien mięśniowych w stosunku do ścięgna jest... m. tibialis anterior
Lernen beginnen
promienisty
Przodopochylenie szyjki kości udowej wynosi
Lernen beginnen
b) 10-15
c) Stopień przodopochylenia panewki (acetabular anteversion) w pozycji wyprostnej wynosi
Lernen beginnen
c) 15 dla mezczyzn i kobiet
d) W pozycji stojącej obturator externus stabilizuje
Lernen beginnen
d) femoral head przy jej wysuwaniu się z panewki
e) Flabella to
Lernen beginnen
e) sesamoid bone w obrębie tendon of lateral gastrocnemius
a) Przyczep końcowy (insertio) adductor magnus znajduje się
Lernen beginnen
a) na adductor tubercle i na linea aspera
Plantar chiasma =
Lernen beginnen
= Henry notch - skrzyżowanie flexor digitorum longus i flexor hallucis longus
Crural chiasma =
Lernen beginnen
skrzyżowanie flexor digitorum longus i tibialis posterior
c) Gluteus maximus, działanie
Lernen beginnen
c) jest najsilniejszym obracaczem na zewnątrz| -najsilniej przywodzi -odwodzi dzięki przyczepowi na powięzi
d) TARSAL TUNEL I
Lernen beginnen
d) tibialis posterior
Tarsal tunel II
Lernen beginnen
flexor digitorum longus
Tarsal tunel III
Lernen beginnen
Flexor hallucis longus
Tarsal tunel ograniczony jest przez
Lernen beginnen
ograniczony przez: kostka przyśrodkowa ogranicza kanał od przodu i góry, powierzchnia przyśrodkowa kości piętowej leży z boku,
Fascia lata dzieli się przy...
Lernen beginnen
sartorius na 2 blaszkie) i: powierzchowną i głęboką
e) fascia lata jest najgrubsza gdzie?
Lernen beginnen
e) on the lateral aspect
f) Plantar arch jest utworzony przez
Lernen beginnen
f) lateral plantar artery i deep brach of dorsalis pedis artery
g) (medial compartment of femoral sheath) odpowiada
Lernen beginnen
kanałowi udowemu (femoral canal); tak, bo: g) jest on pusty (nic nie zawiera) +przechodzą przepukliny udowe
Medial meniscus jest silnie ustabilizowana przez
Lernen beginnen
c) fibular collateral ligament
d) Arcuate and oblique ligaments są
Lernen beginnen
z tyłu
e) Cruciate ligaments są
Lernen beginnen
e) wewnątrz stawu and na zewnątrz articular cavity
a) Medial meniscus jest
Lernen beginnen
a) dłuższa ale mniej zakrzywiona (półokręg) niż lateral meniscus (4/5 okręgu)
b) Transverse and patellar ligaments są
Lernen beginnen
z przodu
a) Stojąc na obu stopach a) short head of biceps femoris co robi?
Lernen beginnen
pochyla miednicę ku przodowi
Peroneus tertius and quartus co robią?
Lernen beginnen
Zginają grzbietowo stopę i ją nawracają
Stojąc na lewej stopie, lewy gluteus medius and minimus zapobiegają
Lernen beginnen
przechyłowi meidnicy na prawo
Gracialis jest
Lernen beginnen
jedynym przywodzicielem działającym na staw kolaowy
Które mięśnie działają na hip joint i knee joint?
Lernen beginnen
Rectus femoris, long i short h. of biceps fem., gluteus maximus i medius, semitendinosus, tensor fasciae latae, semimebranosus
Lumbricals oraz interossei zajmują odpowiednio warstwy podeszwy
Lernen beginnen
2 i 4
Two drosal interossei muscles odnoszą się do
Lernen beginnen
drugiego palca
Nerwy unerwione przez lateral plantar nerve
Lernen beginnen
quadratus plantae, lateral head of flexor hallucis brevis, plantar i dorsal interossei, lumbricals III, IV
Flexor digiotum brevis jest unerwiony przez
Lernen beginnen
Medial plantar nerve
Cluneal nerves w odróżnieniu do gluteal nerves zawierają
Lernen beginnen
centripetal fibres
Lateral meniscus
Lernen beginnen
jest krótsza i silniej zakrzywiona niż przyśrodkowa
Lateral meniscus przyczepia się
Lernen beginnen
rogiem przednim do przodu do guzka międzykłykcioego bocznego, a rogiem tylnym niemal do obu guzków międzykłykciowych
Fabella występuje w
Lernen beginnen
głowie gastrocnemiusa
Deltoid ligament synonim
Lernen beginnen
więzadło trójgraniaste, Medial ligament
Deltoid ligament składa się z:
Lernen beginnen
Anterior i posterior tibiotalar part, Tibiocalcaneal part, Tibionavicular part
Insertio adductor magnus znajduje się na
Lernen beginnen
guzku przywodzicieli (Adductor tubercle)
Obturator externus rola
Lernen beginnen
Podtrzymywanie głowy k. udowej w pionowej postawie ciała, przy wysuwaniu się jej z panewki
Septum femorale zamyka
Lernen beginnen
anulus femoralis profundus
Plantar arch jest utworzony przez
Lernen beginnen
lateral plantar a. i deep branch of dorsalis pedis a.
Deep femoral ring jest ograniczony przyśrodkowo przez
Lernen beginnen
lacunar ligament
Gluteus maximus co robi:
Lernen beginnen
utrzymuje pionową postawę podczas stania, najsilniejszy prostwonik hip joint, odwodzi lub przywodzi w hip joint, dzięki pasmu biodrowo-piszczelowemu prostuje w knee joint
Pasmo biodrowo-piszczelowe po angielsku
Lernen beginnen
Iliotibial tract
Przy zgiętym kolanie, za medial rotation (intorsion) of leg odpowiadają:
Lernen beginnen
sartorius, gracilis, semitendinosus, semimembranosus oraz lateral head of gastrocnemius
Przy zgiętym kolanie, za lateraz rotation (extorsion) of leg odpowiadają:
Lernen beginnen
biceps femoris, medial head of gastrocnemius, tensor fasciae latae
Przy zgiętym kolanie, rectus femoris
Lernen beginnen
odwodzi hip joint
W obrębie cubital fossa, brachial artery jest
Lernen beginnen
przyśrodkowo względem tendon of biceps brachii oraz bocznie do median nerve
Musticulus articularis genus jest częścią
Lernen beginnen
M. vastus intermedius najgłębsza warstwa tego mięsnia
Na powierzchni dolnej kości skokowej znajduje się
Lernen beginnen
bruzda, która współtworzy sinus tarsi
kość skokowa po angielsku
Lernen beginnen
talus
Na powierzchni dolnej seustentalucum tali znajduje się
Lernen beginnen
bruzda dla zginacza długiego palucha
guzowatość kości łódkowatej można wybadać palpacyjnie na
Lernen beginnen
brzegu przyśrodkowym stopy
STRZEMIĘ ŚCIĘGNISTE TWORZY:
Lernen beginnen
ścięgno mięśnia piszczelowego tylnego i strzałkowego długiego mający ten sam przyczep na kości klinowatej przyśrodkowej i podstawie I kości śródstopia.
Do kości skokowej
Lernen beginnen
nie przyczepi się żaden mięśień
Vena saphena parva uchodzi do
Lernen beginnen
żyły podkolanowej (Popliteal vein)
Vena poplitea znajduje się do tyłu do
Lernen beginnen
Popliteal artery
Vena marginalis lateralis jest początkiem
Lernen beginnen
Small saphenous vein
Vena femoralis tworzy
Lernen beginnen
boczną ścianę kanału udowego
wzdłuż końcowego odcinka żyły odpiszczelowej (saphenous vein) zlokalizowane jest
Lernen beginnen
zlokalizowane jest pasmo poziome węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych
pasmo poziome węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych idzie wzdłuż jakiego naczynia?
Lernen beginnen
Superficial circumflex iliac vein
Tętnice unaczyniające głowę kości udowej pochodzą od:
Lernen beginnen
t. okalającej udo bocznej i przyśrodkowej, t. okalającej biodro głębokiej, t. zasłonowej
Nervus fibularis profundus unervia mięsień:
Lernen beginnen
peroneus profundus, Fibularis tertius, Extensor digitorum brevis i longus, Extensor hallucis longus,
Do ściegien mięśnia zginacza długiego palców przyczepiają się mięśnie:
Lernen beginnen
Quadratus plantae
Dół biodrowy prawy zawiera
Lernen beginnen
Cecum, Appendix, Lower end of ileum, r. ureter, spermatic cord, ovary
Dół biodrowy lewy zawiera:
Lernen beginnen
sigmoid colon, left ureter, speramtic cord, ovary
Porażenie nerwu kulszowego (sciatic nerve) charakteryzuje się
Lernen beginnen
Upośledzenie zginania w knee joint, upośledzenie obrotu na zewnątrz w hip joint, zniesienie ruchów stopy, podczas chodzenia suwanie stopy po podłozu
Przodopochylenie szyjki kości udowej wynosi
Lernen beginnen
10-15 stopni
W anastomosis cruciformis pośladka bierze udział
Lernen beginnen
artery: posladkowa dolna, I galaz przeszywajaca t. glebokiej uda, g. poprzeczna tetnicy okalajacej udo przysrodkowej i bocznej
Kolec kulszowy można wybadać
Lernen beginnen
palpacyjnie w badaniu przez pochwę
W nawracaniu stopy bierze udział mięsień
Lernen beginnen
Fibularis longus (najsilniejszy nawrotny stopy) i fibularis brevis(działa słabiej)
Rozwór kanału przywodzicieli (Adductor canal) przyśrodkowo jest ograniczony przez
Lernen beginnen
głowę mięśnia przywodziciela wielkiego
Rozwór kanału przywodzicieli (Adductor canal) bogcznie jest ograniczony przez
Lernen beginnen
brzeg przyśrodkowy głowy m. krawieckiego (sartorius)
Przywodziciel po ang
Lernen beginnen
adductor
Tętno na arteria dorsalis pedis jest wyczuwalne
Lernen beginnen
między tendo musculi extensoris hallucis longi a tendomusculi extensoris digitorum
Brak odruchu ścięgnistego ze ścięgna m. trójgłowego łydki może byc spowodoawny uszkodzeniem
Lernen beginnen
nerwu rdzeniowego s1
Do grzebienia przyśrodkowego strzałki przyczepia się
Lernen beginnen
blaskza powięzi oddzielająca piszczelowy tylny od płaszczkowatego i zginacza długiego palucha
m. plaszczkowaty po ang
Lernen beginnen
soleus
Do ścięgien mięśnia zginacza długiego palców przyczepia się
Lernen beginnen
quadratus plantae
Nerw podeszwowy boczny (lateral plantar nerve) unerwia
Lernen beginnen
quadratus plantarae
T. towarzysząca sciatic n.
Lernen beginnen
a. glutea inferior
Po zamknięciu t. udowej powyżej odejścia t. udowej głębokiej uruchamiane są połączenia oboczne:
Lernen beginnen
g. zstępujące t. gluteal inf. i sup, gal. wstepujaca Medial i lateral circumflex femoral, g. tylna obturator a., a. pudendal ex. i in.
Otwór kulszowy mniejszy zawiera
Lernen beginnen
m. obturator int. oraz pudendal n. i naczynia sromowe wewnętrzne
Nerw uszkadzany najczęściej w trakcie upadku z motocyklu
Lernen beginnen
nerw strzałkowy wspólne, ze względu na to że lezy powierzchownie na bocznym brzegu szyjki k. strzałkowej
Mężczyzna przy maksymalnym odwróceniu stopy złamał guzowatosc V k. srodstopia. Ktory miesien mogl zostac uszkodzony
Lernen beginnen
fibularis brevis: jego przyczep koncowy znajduje sie na guzowatosci V kości śródstopia
Więzadło rzepkowe i poprzeczna są
Lernen beginnen
z przodu
Na więzadle skośnym leży:
Lernen beginnen
t. podkolanowa
Więzadło skośne hamuje
Lernen beginnen
ruchy nadmiernego prostowania i ruchy obrotowe
Więzadło łukowate
Lernen beginnen
leży pod skośnym; oba więzadła odchodzą od kłykcia bocznego
więzadkła krzyżowe są
Lernen beginnen
wewnątrz stawu, ale na zewnątrz jamy stawowej
Greater sciatic foramen zawartość
Lernen beginnen
piriform m., t.a.n. gluteal inferior and superior, sciatic nerve, Posterior femoral cutaneous nerve, t.v. pudendal int., pudendal n.
Greater sciatic foramen, co biegnie nad mięśniem gruszkowatym?
Lernen beginnen
n i naczynia pośladkowe górne, reszta pod nim.
Co tworzy Lesser sciatic foramen?
Lernen beginnen
Lesser sciatic notch + Saęrospinous ligament + Sacrotuberous ligament
Zawartość lesser sciatic foramen
Lernen beginnen
tendon of Obturator intemus, pudendal n., naczynia pudendal int.
Co tworzy greater sciatic foramen?
Lernen beginnen
Greater sciatic notch + Saęrospinous ligament

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.