School & work 3

 0    29 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dowiedzieć się, dopytać, znaleźć, przekonać się
Po każdym połączeniu przeprowadzamy wywiady z naszymi klientami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób oceniali każdą rozmowę od 1 do 10 i czy poleciliby naszą firmę swoim znajomym.
Lernen beginnen
find out
After each call we interview our customers to find out how they rated the conversation from 1 to 10 and whether they would recommend our company to their friends.
podejmować wyzwanie
Lernen beginnen
to take the challenge
spełniać oczekiwania
Lernen beginnen
to meet expectations
nie możesz wykonywać swojej pracy najlepiej jak potrafisz
Lernen beginnen
you can't do your job to the best of your ability
branża
Lernen beginnen
trade, branch
rozwinąć się w nowym ale podobnym kierunku
Robić coś, co jest związane z tym, co zrobiłeś w przeszłości, ale to prowadzi cię w nowym kierunku np. producent odzieży niedawno rozwinął działalność o odzież dziecięcą.
Lernen beginnen
to branch out
To do something that is related to what you have done in the past but that takes you in a new direction e.g. the clothing manufacturer recently branched out into children's wear.
iść na emeryturę
Lernen beginnen
to retire
emerytura
Lernen beginnen
pension
emerytalny
Nie zgadzam się, że wiek emerytalny dla pracowników powinien zostać podniesiony.
Lernen beginnen
retirement
I don't agree that the retirement age for workers should be raised.
otrzymać tygodniówkę
Lernen beginnen
get a wage
on może zaoferować mi awans
Lernen beginnen
he might offer me a promotion
pracowac nad projektem
Lernen beginnen
work on the project
analiza
Lernen beginnen
analysis
organy wykonawcze, pracownicy szczebla kierowniczego
Lernen beginnen
executives
kierowniczy, wykonawczy
Lernen beginnen
executive
emeryt
Lernen beginnen
retired person, retiree, pensioner
przepracowanie
Lernen beginnen
overwork
przepracowywać się
Lernen beginnen
to overwork
analityk giełdowy
Lernen beginnen
stock market analyst
wprowadzenie czegoś nowego
Our marketing people have come up with a great idea for the launch of the new model.
Lernen beginnen
launch
Our marketing people have come up with a great idea for the launch of the new model.
uruchomić kampanię
Firma jest gotowa uruchomić nową kampanię reklamową.
Lernen beginnen
to launch the campaign
The company is poised to launch its new advertising campaign.
wprowadzić na runek produkt / asortyment
Producent wypuścił nowy samochód, który wejdzie do sprzedaży na wiosnę.
Lernen beginnen
to launch a product / range
The manufacturer has launched a new car, which will go on sale this spring.
rozpocząć nową pracę, karierę, nowy rozdział zawodowy
Po kilku latach pracy w firmie zdecydowała się działać samodzielne i założyć firmę. Michael rozpoczął karierę jako sprzedawca oprogramowania. Zaczęła karierę jako projektant wysokiej klasy torebek.
Lernen beginnen
to launch
After working for the company for several years she decided to launch out on her own and set up in business. Michael launched his career as a software salesman. She launched herself as a designer of high-end handbags.
wprowadzać coś czego nie było
Wprowadzili system szybkiej ścieżki dla inteligentniejszych uczniów. Asortyment produktów jest poddawany przeglądowi w celu wprowadzenia tańszych linii i innych produktów nieżywnościowych. Firma wprowadziła plan podziału pracy w zeszłym roku.
Lernen beginnen
to introduce
They've introduced a fast-track system for brighter pupils. The product range is being overhauled to introduce cheaper lines and more non-food products. The company introduced a jobshare scheme last year.
pewny, pewne
Jedno jest pewne - nie zrezygnuje chętnie. Czuję się pewna, że robisz to, co trzeba.
Lernen beginnen
certain
One thing is certain - she won't resign willingly. I feel certain that you're doing the right thing. After all his hard work, he's certain to pass his exams.
wiedzieć / powiedzieć na pewno
Nie wiem na pewno, czy ona przyjdzie. Nie mogę powiedzieć na pewno, jak długo tam będę.
Lernen beginnen
to know / say for certain
I don't know for certain if she's coming. I can't say for certain how long I'll be there.
z pewnością
Po ciężkiej pracy z pewnością zda egzaminy. Ceny ropy z pewnością wzrosną w związku z umową o ograniczeniu produkcji.
Lernen beginnen
to be certain to
After all his hard work, he's certain to pass his exams. Oil prices are certain to rise following the agreement to limit production.
pewny (jakiś)
Mamy pewne powody naszej decyzji, które muszą pozostać poufne. Niektórzy członkowie widowni mogą nie zgodzić się z tym, co zamierzam powiedzieć.
Lernen beginnen
certain
We have certain reasons for our decision, which have to remain confidential. Certain members of the audience may disagree with what I'm about to say.
szacować
Szacowaliśmy około 300 gości, ale rzeczywista liczba była znacznie wyższa. Szacujemy, że potencjalny rynek dla nowych telefonów może wynosić około miliona osób tylko w tym kraju.
Lernen beginnen
to estimate
We had estimated about 300 visitors, but the actual number was much higher. We estimate the potential market for the new phones to be around one million people in this country alone.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.