Slang, swear words and colloquial expressions - Slang, ëmgangssproochlech Ausdréck

 0    9 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mule
That mule doesn't listen to anyone!
Lernen beginnen
Déckkapp
"Déckkapp" is used to describe a pigheaded person.
Deen Déckkapp léisst sech einfach näischt soen!
to con, to dupe, to tell on
My colleague told on me to the boss.
Lernen beginnen
uschäissen
Mäi Mataarbechter ass mech bei de Patron uschäisse gaangen.
little squirt, brat
That brat can't keep up with us.
Lernen beginnen
Krappschass
"Boxeschësser" is a synonym of "Krappschass".
Dee klenge Krappschass kann net mat eis mathalen.
idiot, fool
That idiot forgot to bring money.
Lernen beginnen
Dëlpes, Idiot
Deen Dëlpes huet vergiess Suen mat ze bréngen.
+5 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Luxembourgish: day 2 "
(Insgesamt 294 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.