Słowa, których nie znam z książki Target FCE

 0    185 Datenblatt    kacper0k0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
Lernen beginnen
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
awkward
There was a very awkward pause after Yasmin announced she was leaving her job.
Lernen beginnen
niezgrabny, uciazliwy, niezreczny
Po tym jak Yasmin oznajmiła, że odchodzi z pracy, nastąpiła bardzo niezręczna przerwa.
label
Lernen beginnen
nalepka, metka, etykieta
spite
Lernen beginnen
złość
suitable
I still haven't found a suitable candidate.
Lernen beginnen
odpowiedni / odpowiednia
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
placement
Lernen beginnen
umieszczenie
standby
Lernen beginnen
gotowości, czekaj
gigs
Lernen beginnen
koncerty
line-up
Lernen beginnen
skład
spread
Lernen beginnen
rozpiętość
further
Lernen beginnen
dalej
field
What field do you specialize in?
Lernen beginnen
łąka
W jakiej dziedzinie się specjalizujesz?
order
Can I take your order?
Lernen beginnen
zamówienie, nakazac
Czy mogę przyjąć zamówienie?
instead
He invited her instead of me.
Lernen beginnen
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
employer
My employer is a young, well-educated woman.
Lernen beginnen
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
tend
Wolves tend to hunt in packs.
Lernen beginnen
zmierzać
Wilki mają tendencję do polowania w watahach.
thus
Lernen beginnen
tak więc / tym samym
although
I've made the decision to stay at home, although I really wanted to go to that concert.
Lernen beginnen
mimo że / chociaż
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
favour
Lucy tended to favour blue blouses because they matched her blue eyes.
Lernen beginnen
przysługa
Lucy wolała niebieskie bluzki, ponieważ pasowały do jej niebieskich oczu.
applied
Lernen beginnen
stosowany
assessed
Lernen beginnen
oceniano
define
Lernen beginnen
definiować
opportunity
This is a great opportunity to meet interesting people.
Lernen beginnen
okazja / możliwość
To świetna okazja na poznanie ciekawych ludzi.
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
Lernen beginnen
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
employment
What are the conditions of employment?
Lernen beginnen
zatrudnienie
Jakie są warunki zatrudnienia?
advise
Lernen beginnen
doradzać
therefore
Lernen beginnen
zatem
polite
We only hire polite people.
Lernen beginnen
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
aware
Lernen beginnen
świadomy
convinced
Lernen beginnen
przekonany
confident
Jack is confident and intelligent.
Lernen beginnen
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
accurate
This clock is accurate
Lernen beginnen
dokładny
Ten zegarek jest dokladny
occupy
The soldiers occupied the building
Lernen beginnen
zająć
żołnierze zajeli budynek
ensures
"You can ensure she stays alive and relatively okay," he offered
Lernen beginnen
zapewnia
„Możesz zapewnić, że pozostanie przy życiu i będzie w porządku” - zaoferował
inevitably
In fact, every attempt to make it do so must inevitably fail.
Lernen beginnen
nieuchronnie
W rzeczywistości każda próba, aby to zrobić, musi nieuchronnie zakończyć się niepowodzeniem.
however
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
Lernen beginnen
jednakże
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
eighties
boom of the eighties
Lernen beginnen
lata osiemdziesiąte
bomba lat osiem...
desire
Sarah couldn't understand her desire to be alone, but she accepted it.
Lernen beginnen
pragnienie
Sarah nie mogła zrozumieć, że chce być sama, ale zaakceptowała to.
to opt
She opted for the warm bath again.
Lernen beginnen
zdecydować
Zdecydowała sie na goraca kapiel, ponownie
greatly
I am greatly impressed
Lernen beginnen
bardzo
Jestem pod wielkim wrazeniem
relatively
Jedd was relatively new at the company, so he didn't know where everything was yet.
Lernen beginnen
stosunkowo
Jedd był w firmie stosunkowo od niedawna, więc nie wiedział jeszcze, gdzie wszystko się znajduje.
covered
His clothes were covered with dirt.
Lernen beginnen
pokryty
Jego ubrania byly pokryte brudem
petrol
Have you used your ration of petrol for this week
Lernen beginnen
benzyna
Uzyles juz swoja racje benzyny w tym tygodniu?
least
He who knows most speaks least.
Lernen beginnen
najmniej
Ten kto wie najwiecej mowi najmniej
concerns
His words were comforting, even if they didn't resolve her concerns
Lernen beginnen
dotyczy, obawy
Jego słowa były pocieszające, nawet jeśli nie rozwiały jej obaw
engine
The engine doesn't start, we need to call the service.
Lernen beginnen
silnik
Silnik nie odpala, musimy zadzwonić do serwisu.
increased
Howard had to pull out of the driveway slowly and gradually increase his speed.
Lernen beginnen
wzrosła
Howard musiał powoli zjeżdżać z podjazdu i stopniowo zwiększać prędkość.
exhibit
Lernen beginnen
wystawa, eksponowac
In this day and age
Lernen beginnen
W dzisiejszych czasach
take time
Lernen beginnen
potrzebowac duzo czasu
use time
Lernen beginnen
wykorzystać czas
occupy time
Lernen beginnen
zajmować czas, zabijac czas
smooth
Silk is a very smooth fabric.
Lernen beginnen
gładki
Jedwab to bardzo gładka tkanina.
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
Lernen beginnen
zanieczyszczenie, srodowiska
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
motor
Lernen beginnen
silnik mniejszy, elektryczny
conformed
Of seventy only seven conformed.
Lernen beginnen
zgodny. odpowiadac
Z 70 tylko 7 pasuje
compar
Sure. I can compare Martha's drawing with a map and get the location.
Lernen beginnen
porównywalne
Jasne. Moge porownac rysunki Marty z mapą i zdobyc lokacje
consider
We'll have to consider all pros and cons.
Lernen beginnen
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
certainly
He will certainly understand.
Lernen beginnen
rzeczywiście
On z pewnością zrozumie.
spirit
While Martha is my kindred spirit, Quinn and I always got along fairly well the few times we're all gotten together.
Lernen beginnen
duch
Podczas gdy Martha jest moim pokrewnym duchem, Quinn i ja zawsze dogadywaliśmy się dość dobrze, za każdym razem, gdy wszyscy się spotykaliśmy.
false
It was a false alarm.
Lernen beginnen
fałszywy
To był falszywy alarm
fictitious
The characters in the book are all fictitious. She gave a fictitious address on the application.
Lernen beginnen
fikcyjny
Postacie w książce są wszystkie fikcyjne. Ona dała fikcyjny adres na aplikacji
factual
His factual response chilled her.
Lernen beginnen
faktyczny
Jego faktyczna reakcja ją zmroziła.
aim
The book has two basic aims.
Lernen beginnen
cel
Ksiacka ma dwa podstawowe cele
objective
The safest thing for both of them was for him to keep his distance and remain objective
Lernen beginnen
obiektywny
Najbezpieczniejsza rzecza dla obu była aby trzymac dystans i przypomniec sobie cel
middle-earth
Lernen beginnen
Śródziemie
felt
We felt really disappointed.
Lernen beginnen
filc
Czuliśmy się bardzo rozczarowani.
filled
"Dad," his voice was quiet... filled with emotion.
Lernen beginnen
wypełniony
Tata; jego glos byl cichy... wypełniony emocjami
fight - fought - fought
They fought every day.
Lernen beginnen
walczyć, kłócić się
Kłócili się każdego dnia.
reflect
She was looking at her reflection in the mirror
Lernen beginnen
odzwierciedlić
Patrzyła na jej odzwierciedlenie w lustrze
to be compared to
Lernen beginnen
byc porownanym z
to take part in
Lernen beginnen
brac udzial w
after all
Lernen beginnen
ostatecznie, przeciez
after that
Lernen beginnen
po tym, pozniej
in order to do sth
Lernen beginnen
by cos zrobic
pensive
Julia is interrupted from her thoughts when a pensive looking Greg steps up behind her.’
Lernen beginnen
zamyślony
Mysli Julii zostaly przerwane gdy za nia pojawil sie zamyslony Greg
sharp
She cried out in pain; it felt like sharp knives were piercing her.
Lernen beginnen
bystry
Krzyknela w bolu wydawało sie jak ostre noze ja przeszywaja
sculptular
Marek is master of sculptural, he is the best in the world
Lernen beginnen
rzeźbiarski
heading for
I m will be heading for good grades because i want to study on university of Edinburgh
Lernen beginnen
w kierunki czegos
feature
This song by Michael Jackson features some lines sang by Freddie Mercury.
Lernen beginnen
cecha
Ta piosenka Michaela Jacksona zawiera kilka wersów śpiewanych przez Freddie'ego Mercury.
depicting
I like people whose depicting Shrek in the theatre (depict)
Lernen beginnen
przedstawiających
threaten
i must threaten my computer about i will destroy him because if i didn't do it he didn't work well
Lernen beginnen
grozić
forces
Forces of Poland are brave
Lernen beginnen
wojska, sily
above all
Above all my university must have course with ecology or environment
Lernen beginnen
przede wszystkim
among
Among people can be love, friendship but also fights and bad atmosphere
Lernen beginnen
między
to experiment with sth
Let's experiment with adding some sugar to it.
Lernen beginnen
eksperymentować z czymś
Może poeksperymentujemy trochę z dodaniem cukru.
towards
Hello, I have to get to the city center, towards the tower of Paris
Lernen beginnen
w kierunku / w stronę / do
foreign
i am a foreign student here
Lernen beginnen
zagraniczny
widely /wide
my ass is wide
Lernen beginnen
szeroko / szeroki
widely known
Widely known informations about kfc are false
Lernen beginnen
powszechnie znane
varying /vary
Studies in England give a lot of vary benefits
Lernen beginnen
rozny/ roznych
degrees
We now have 23 degrees in Poland
Lernen beginnen
stopni/stopnie
possess
I will possess qualifications from University of Edinburgh
Lernen beginnen
posiadać
capacity
The boat has a capacity of thirty people, but today only twenty are onboard.
Lernen beginnen
objętość
Łódź może pomieścić 30 osób, ale dziś na pokładzie jest tylko 20.
constant
I need go to the dentist with my constant tooth
Lernen beginnen
stały
approach
I have a positive approach to life.
Lernen beginnen
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
breakdowns
Two years ago i had breakdown of my computer and i had to give it to the service
Lernen beginnen
awarie
occur
This problem may occur anytime.
Lernen beginnen
występować
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
wondered
He wonder about which one dog should he buy.
Lernen beginnen
zastanawiał się,
at any age
At any age you can go to the university
Lernen beginnen
w każdym wieku
Have you ever
Have you ever think about what comes after dead?
Lernen beginnen
Czy kiedykolwiek
to make use of sth
I want to study in Ireland or UK i will make use of it
Lernen beginnen
zrobic z czegos uzytek
to be part and parcel of sth
I am the part and parcel of taking care of my dog
Lernen beginnen
być nieodłączną częścią czegoś
scholars
Scholars from USA are the best specialist around the world
Lernen beginnen
uczeni
claim
We want to claim damages.
Lernen beginnen
roszczenie
Chcemy domagać się odszkodowania.
nowadays
Nowadays polish people are the most intelligent people in the world
Lernen beginnen
obecnie
pursuit
The FBI pursuit the most dangerous people around the world
Lernen beginnen
ściganie, poscig
wisdom
Wisdom is assessed at the university
Lernen beginnen
mądrość
by what rules
I was caught for walking on the middle of street but by what rules?
Lernen beginnen
według jakich zasad
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
Lernen beginnen
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
tent
I'm don't like sleeping under the tent
Lernen beginnen
namiot
anticipation
Tony sat in nervous anticipation, knowing that his exam results could be there any minute.
Lernen beginnen
przewidywanie
Tony siedział w nerwowym oczekiwaniu, wiedząc, że wyniki jego egzaminów mogą pojawić się w każdej chwili.
on one's own
I study English on one's own
Lernen beginnen
na własną rękę
to go back to sth
I have to go back to study English
Lernen beginnen
powrócić do czegoś, odnosic sie do czegos
to feed on sth
I feed my self without meat
Lernen beginnen
karmić się czymś
verb
The Verb is very important line-up of sentence
Lernen beginnen
czasownik
cramp
The cramps are not nice
Lernen beginnen
kurcz, SKURCZ
behalf
I accept gifts on behalf of Anne
Lernen beginnen
w imieniu
i be half in it
i be half in that task
Lernen beginnen
jestem w tym w połowie
task-zadanie
perform
I have to perform a ecological art for my Instagram
Lernen beginnen
wykonać
reverend
A Reverend is a very rare word
Lernen beginnen
wielebny
whine
Wanda whine all the time
Lernen beginnen
skomlec, biadolic
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
Lernen beginnen
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
coat
May I take your coat, sir?
Lernen beginnen
sierść
Czy mogę prosić o pana płaszcz?
mummy
A Mummy is a very funny word, because children call their mothers this way
Lernen beginnen
mumia
spike
People don't like spikes because it hurts us
Lernen beginnen
kolec
tulip
Tulips are very beautiful flowers, they have a huge palette of colors
Lernen beginnen
tulipan
sense of humour
My sense of humor is the best in the world
Lernen beginnen
poczucie humoru
thorns
Did you know that lol has a character who has a thorny skill? (zyra)
Lernen beginnen
ciernie
thief
A Thieves are bad people
Lernen beginnen
złodziej
dwarf
The other sandcastles were dwarfed by the one that Adam made.
Lernen beginnen
karzeł
Pozostałe zamki z piasku zostały przyćmione przez ten, który zbudował Adam.
ox
A Oxen are large animals
Lernen beginnen
wół
fungus
I don't like fungus
Lernen beginnen
grzyb
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
Lernen beginnen
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
suddenly
I've get suddenly stomach ache
Lernen beginnen
nagle
onto
Onto the flower we can see a monkey
Lernen beginnen
na
louse, lice
My dog had the lice 2 years ago
Lernen beginnen
wesz, wszy
goose
i'm scared when i see geese
Lernen beginnen
gęś
inexcusable
My dog did inexcusable thing, he shit on the carpet
Lernen beginnen
niewybaczalny
core GUTS- FLAKI, WNETSZNOSCI
My laptop has a core in his guts
Lernen beginnen
rdzeń I
BRAND
Nowadays, we pay for the brand instead of quality.
Lernen beginnen
BRAND
Dzisiaj płaci się za markę, a nie za jakość.
vacancy
See our current vacancies and submit your online application.
Lernen beginnen
wolny pokój
Sprawdź nasze wakaty i złóż online podanie o pracę.
tumble
The tumble of Poland took place in 1500
Lernen beginnen
upadek
noticed
When I walked the dog, I noticed I didn't take the bag for his shit
Lernen beginnen
Zauważyłem
valet
I've never had a valet, but I hope to have one in the future
Lernen beginnen
kamerdyner, sluga, lokaj
heels
I'm a boy and i don't use a heels
Lernen beginnen
obcasy
common
Me and charlie have common bed
Lernen beginnen
wspólny, pospolity
fall apart
His world fell apart after Susan cancelled their wedding.
Lernen beginnen
rozpadać się/załamywać się
Jego świat się rozpadł po tym jak Zuzia odwołała ślub.
apart
Me and Nadia live apart
Lernen beginnen
osobno
fool
You're such a fool.
Lernen beginnen
oszukać
Jesteś takim głuptasem.
flour
Cookies are made from gluten free flour.
Lernen beginnen
mąka
Ciasteczka są z mąki bezglutenowej.
fall
I have a fall in sugar
Lernen beginnen
spadek / upadek
memories
I don't have any memories of my old house
Lernen beginnen
wspomnienia
light bulb
Remember to always buy a Eco light bulb
Lernen beginnen
żarówka
afford
I can afford everything i want
Lernen beginnen
pozwolić sobie
spoil
My dog has spoiled teeth
Lernen beginnen
zepsuć
broth
This broth is very delicious
Lernen beginnen
bulion, rosol
sew
Wanda sewed a skirt
Lernen beginnen
szyć
wisely
I made my decision very wisely
Lernen beginnen
mądrze
examine
We'll have to examine the matter carefully.
Lernen beginnen
zbadać
Będziemy musieli zbadać te sprawę dokładnie.
thongs
I don't like wear thongs
Lernen beginnen
stringi
pounding
Man, he will get a proper pounding when I finally find him.
Lernen beginnen
łomotanie
Stary, on dostanie porządne lanie, gdy go w końcu znajdę.
lead
This door leads to Narnia
Lernen beginnen
prowadzić
salvation
I've got salvation in junior high school
Lernen beginnen
zbawienie
pickles
I'm not a fan of pickles
Lernen beginnen
ogórki konserwowe
gate
Passengers flying to London are kindly requested to go to Gate 34.
Lernen beginnen
bramka (na lotnisku)
Pasażerowie lecący do Londynu proszeni są o przejście do bramki numer 34.
playing field
When i was young i liked playing on the field
Lernen beginnen
boisko
fan
I have fan in my room
Lernen beginnen
wentylator
windowsill
I hate this windowsill in my room, it's to big
Lernen beginnen
parapet
cuvette, litter tray/box
My dog, Charlie doesn't need a litter box
Lernen beginnen
kuweta, kuweta / pudełko
uneven throughout-w calym
We have an uneven pavement throughout Sieradz
Lernen beginnen
nierówny cały calym
bladder
I have problems with my bladder
Lernen beginnen
pęcherz
knee
I don't know why I'm writing this word, I won't use it anyway (knee-ko...)
Lernen beginnen
kolano
elbow
Can you touch the tongue with your elbow?
Lernen beginnen
łokieć
nail
Carpenter's pincers are the best tool to pull out nails sticking out of a wood plank.
Lernen beginnen
paznokieć
Obcęgi stolarskie są najlepszym narzędziem do wyciągania gwoździ wystających z drewnianej deski.
collide
When i was young i collided with a tree
Lernen beginnen
zderzać się
calf
Sometimes I suddenly feel calf pain
Lernen beginnen
łydka
wrist
I don't know what sentence i can write about the wrist
Lernen beginnen
nadgarstek
donut
Lernen beginnen
pączek
capital
The capital of United Kingdom is London
Lernen beginnen
stolica
purr
The Charlie purrs at night
Lernen beginnen
mruczec
gently
You should be kept very gently
Lernen beginnen
delikatnie
peel
I'm peeling an orange
Lernen beginnen
skórka
blink
The human race blink all the time
Lernen beginnen
migać/mrugac
argue
Lernen beginnen
klocic sie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.