słówka - Do your best

 0    210 Datenblatt    adaj5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Uczęszczać na zajęcia uniwersyteckie / być obecnym na lekcji
Lernen beginnen
attend university/a lesson
zbierać informacje (na temat czegoś)
Lernen beginnen
do research (into sth)
uzyskiwać dobre wyniki (na egzaminach)
Lernen beginnen
do well (in exams)
szkoła aktorska
Lernen beginnen
drama school
zrezygnować z kursu/ przedmiotu
Lernen beginnen
drop a course/a subject
Model edukacji
Lernen beginnen
education model
pedagog, nauczyciel
Lernen beginnen
educator
nie zdać egzaminu/ nie zaliczyć przedmiotu
Lernen beginnen
fail an exam/ a subject
dostawać dobre/ najlepsze oceny
Lernen beginnen
get good/top marks
charakter pisma
Lernen beginnen
handwriting
Rozwijać karierę zawodową
Lernen beginnen
have/ pursue a career
(Wysoki) standard edukacji
Lernen beginnen
(high) standard of education
uczyć się aktywnie
Lernen beginnen
learn in an active way
osoba ucząca się
Lernen beginnen
learner
trudność w uczeniu się
Lernen beginnen
learning disorders
mentor, być dla kogoś mentorem
Lernen beginnen
mentor
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
wzajemne uczenie się w grupie rówieśniczej
Lernen beginnen
peer-teaching
lekcja
Lernen beginnen
period
rozwiązanie problemów
Lernen beginnen
problem-solving
Uczyć się do egzaminów
Lernen beginnen
revise for exams
harmonogram uczenia się (do egzaminu)
Lernen beginnen
revision timetable
dyrekcja szkoły
Lernen beginnen
School management
nie podejść do egzaminu/ nie przyjść na lekcje/ zrezygnować z nauki przedmiotu
Lernen beginnen
skip an exam/ a lesson/ a subject
Rzecznik/ rzeczniczka (klasy)
Lernen beginnen
spokesperson (for a class)
Rozpowszechniać idee
Lernen beginnen
spread ideas
przedstawiciel/ przedstawicielka uczniów/ studentów
Lernen beginnen
student representative
zapisać się na kurs/ podejść do egzaminu/ wziąć lekcje/ zacząć uczyć się przedmi
Lernen beginnen
take a course/ an exam/ a lesson/ a subject
brać udział w ćwiczeniach (interraktywnych)
Lernen beginnen
take part in (interactive) activities
wykorzystywać źródło wiedzy
Lernen beginnen
tap into a resource
nauczyć się czegoś samemu
Lernen beginnen
teach yourself sth
praca zespołowa
Lernen beginnen
teamwork
intensywnie się uczyć
Lernen beginnen
train hard
wolontariusz/wolontariuszka
Lernen beginnen
volunteer
oszukiwać, ściągać
Lernen beginnen
cheat
skarżyć się nacoś
Lernen beginnen
complain about something
Zachowanie zakłócające spokój
Lernen beginnen
disruptive behavior
przeszkadzać
Lernen beginnen
disturb
Wiercić się
Lernen beginnen
fidget
popadać w kłopoty
Lernen beginnen
Get into trouble
być cicho, siedzieć spokojnie
Lernen beginnen
keep still
uważać na lekcji
Lernen beginnen
pay attention in class
bez nadzoru
Lernen beginnen
unsupervised
Przestrzeganie przestrzenne
Lernen beginnen
3d perception
Z podejściem analitycznym
Lernen beginnen
analytic
bystry, inteligentny, uzdolniony
Lernen beginnen
brainy/bright/sharp/intelligent
ambitny, lubiący rywalizacja
Lernen beginnen
competitive
Ciekawość
Lernen beginnen
Curiosity
Zaciekawiony
Lernen beginnen
Interested/ curious
Intelektualista
Lernen beginnen
deep thinker
Zdecydowany, zdeterminowany
Lernen beginnen
single-minded, determined
pilny, staranny
Lernen beginnen
diligent
dawać z siebie wszystko
Lernen beginnen
do your best
dominacja (lewej półkuli mózgu)
Lernen beginnen
dominace (of the left hemisphere)
żądny wiedzy
Lernen beginnen
eager to learn
pełen entuzjazmu
Lernen beginnen
enthusiastic
wyróżniać się czymś
Lernen beginnen
excel at sth
znaleźć właściwe słowa
Lernen beginnen
find the right words
Talent do czegoś
Lernen beginnen
gift for sth
Dobry w czymś
Lernen beginnen
Good at something
Pracowity
Lernen beginnen
hard-working
Niezdolny do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
incapable of doing sth
Dociekliwy
Lernen beginnen
inquisitive
(wrodzona) umiejętność robienia czegoś
Lernen beginnen
(Innate) ability to do something
Logiczny sposób myślenia
Lernen beginnen
Logical way of thinking
Motywować
Lernen beginnen
Motivate
Naturalna skłonność
Lernen beginnen
natural inclination
Silną wewnętrzna motywacja
Lernen beginnen
self-motivated
mieć problemy z (matematyką)
Lernen beginnen
struggle with (maths)
Pilny, sumienny
Lernen beginnen
studious
Głód wiedzy
Lernen beginnen
Thirst for knowledge
Osoba elokwentna
Lernen beginnen
communicator
Lubiący współpracę
Lernen beginnen
cooperative
Bezstronny
Lernen beginnen
fair-minded
Fajny, Wesoły
Lernen beginnen
fun to be with
Lubiące zabawę
Lernen beginnen
fun-loving
Towarzyski
Lernen beginnen
gregarious/sociable
Twardo stąpać po ziemi
Lernen beginnen
have one’s feet on the ground
Wiedzieć, co jest najważniejsze
Lernen beginnen
have one’s priorities straight
Zróżnicowany
Lernen beginnen
level-headed
Uparty, wytrwały
Lernen beginnen
persistent
cechy charakteru
Lernen beginnen
personal qualities
lubiany
Lernen beginnen
popular
Pozytywne nastawienie do życia
Lernen beginnen
positive outlook on life
pewny siebie
Lernen beginnen
self-confident
rozsądny
Lernen beginnen
sensible/rational
mówić, co się myśli
Lernen beginnen
speak one’s mind
lubiący sport
Lernen beginnen
sporty
taktowny
Lernen beginnen
tactful
osoba umiejąca pracować w zespole
Lernen beginnen
team-player
zorganizowany
Lernen beginnen
well-organised
Odczuć ulgę
Lernen beginnen
be relieved
Zdezorientowany
Lernen beginnen
Confused
sfrustrowany
Lernen beginnen
frustrated
Stracić panowanie nad soba
Lernen beginnen
Lose one's temper
Przestraszony
Lernen beginnen
scared
przerażony
Lernen beginnen
terrified
ufać
Lernen beginnen
trust
zasmucony (myślą o zrobieniu czegoś)
Lernen beginnen
upset (at the thought of doing sth)
wspierać
Lernen beginnen
be supportive
impreza dobroczynna/towarzyska/na rzecz ochrony środowiska
Lernen beginnen
charity/social/environmental event
rozmawiać, gawędzić
Lernen beginnen
chat
grono przyjaciół/znajomych
Lernen beginnen
circle of friends
nawiązywać relacje
Lernen beginnen
form relationships
Kontakty z ludźmi
Lernen beginnen
interaction with other people
dusza towarzystwa
Lernen beginnen
life and soul of the party
polegać na kimś
Lernen beginnen
rely upon somebody
(Najwcześniejsze) wspomnienie
Lernen beginnen
(earliest) memory
Zachować dobrą pamięć
Lernen beginnen
Keep a good memory
Stracić pamięć
Lernen beginnen
lose your memory
Pamiętny
Lernen beginnen
Memorable
Nauczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorise
pamiętać coś ze szczegółami
Lernen beginnen
recall/ remember sth vividly/ in detal
pamiętać, żeby coś zrobić / zapomnieć coś zrobić
Lernen beginnen
remember/ forget to do sth
Pamiętać/ zapomnieć, że się coś robiło
Lernen beginnen
remember/forget doing sth
Wylecieć komuś z pamięci
Lernen beginnen
slip one's mind
podziwiać
Lernen beginnen
admire
wydawać się być...
Lernen beginnen
appear to be...
doceniać, cenić sobie
Lernen beginnen
appreciate
Zakładac
Lernen beginnen
assume
Sądząc po czymś
Lernen beginnen
based on/judging by sth
być uważanym za
Lernen beginnen
be regarded as
oczywisty
Lernen beginnen
obvious/clear
ewidentnie, najwyraźniej
Lernen beginnen
clearly
wywnioskować
Lernen beginnen
conclude
wniosek
Lernen beginnen
conclusion
polecić (z przekonaniem)
Lernen beginnen
(confidently) recommend/make a (strong) recommendation
potwierdzić
Lernen beginnen
confirm
uważać kogoś za...
Lernen beginnen
consider sb to be...
Biorąc pod uwagę
Lernen beginnen
considering
Wziąć udział w dyskusji
Lernen beginnen
contribute to a discussion
niezbędny/decydujący
Lernen beginnen
crucial/vital
(nie) zgadzać się
Lernen beginnen
(dis)agree
wahać się
Lernen beginnen
hesitate
wydaje się, że.../ wygląda na to, że...
Lernen beginnen
it serns/looks as if/as though
nominować
Lernen beginnen
nominate
osoba nominowana
Lernen beginnen
nominee
zauważać
Lernen beginnen
notice
punkt widzenia
Lernen beginnen
point of view
udowodnić
Lernen beginnen
prove
zdać sobie sprawę
Lernen beginnen
realise
robi wrażenie
Lernen beginnen
strike
sugerować
Lernen beginnen
suggest
odpowiedni/ doskonały/ chętny kandydat
Lernen beginnen
suitable/excellent/willing candidate
wszystko wskazuje na to, że
Lernen beginnen
the chances are that...
nadrabiać zaległości w czymś
Lernen beginnen
catch up on sth
sprawiać wrażenie kogoś/ czegoś, wydawać się kimś/ czymś
Lernen beginnen
come across as sb/sth
zlikwidować coś
Lernen beginnen
do away with sth
wyremontować coś
Lernen beginnen
do sth up
zalegać (z pracą domową)
Lernen beginnen
fall behind (with your homework)
zabierać się za (pracę domową)
Lernen beginnen
get on with (your homework)
oddać, wręczyć (nauczycielowi pracę domową)
Lernen beginnen
hand in (an assignment)
spędzać czas (ze znajomymi)
Lernen beginnen
hang out (with friends)
cieszyć się na (nowe wyzwania)
Lernen beginnen
look forward to (new challenges)
proponować coś
Lernen beginnen
put sth forward
odkładać coś na później
Lernen beginnen
put sth off
wyruszyć do
Lernen beginnen
set off for
zaaranżować coś
Lernen beginnen
set sth up
chłonąć (wiedza)
Lernen beginnen
soak up (knowledge)
dostęp do czegoś
Lernen beginnen
access to something
dokładnie, precyzyjnie
Lernen beginnen
accurately
sąsiednie, przyległy
Lernen beginnen
adjoining
atut, plus, zaleta
Lernen beginnen
asset
unikać zrobienia czegoś
Lernen beginnen
avoid doing something
Być w coś zaangażowany, uczestniczyć w czymś
Lernen beginnen
Be involved in something
obecny, aktualny
Lernen beginnen
current
Robić krzywdę
Lernen beginnen
Do harm
dramat
Lernen beginnen
drama
pełen napięcia
Lernen beginnen
dramatic
Udramatyzować
Lernen beginnen
Dramatise
umożliwić komuś zrobienie czegoś
Lernen beginnen
enable sb to do sth
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
Lernen beginnen
expect sb to do something
znany, znajomy
Lernen beginnen
familiar
zaznajomić, zapoznać
Lernen beginnen
familiarise
zażyłość
Lernen beginnen
familiarity
zmusić/ skłonić kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
force sb to do something/ make sb to do sth
spełnić czyjeś życzenia
Lernen beginnen
fulfil one’s wish
zapoczątkować, zainicjować
Lernen beginnen
initiate
Inspiracja
Lernen beginnen
Inspiration
Inspirowany czyms
Lernen beginnen
Inspired by something
nie przestawać czegoś robić
Lernen beginnen
keep doing sth
Leworęczny
Lernen beginnen
left-handed
Osoba leworęczna
Lernen beginnen
Left-hander
Pozwolić komuś coś zrobić
Lernen beginnen
Let sb do something
Zdołać coś zrobić
Lernen beginnen
manage to do sth
jak najmniej inwazyjny
Lernen beginnen
minimally invasive
przestarzały
Lernen beginnen
outdated
osobisty
Lernen beginnen
personal
spersonalizować
Lernen beginnen
personalise
osobiście
Lernen beginnen
personally
wiadomość
Lernen beginnen
piece of news
osiągnąć cel
Lernen beginnen
reach one's goal
rozpoznawalny
Lernen beginnen
recognizable
rozpoznać
Lernen beginnen
recognize
uznanie
Lernen beginnen
recognition
zastąpić
Lernen beginnen
replace
reprezentować
Lernen beginnen
represent
przełomowa praca
Lernen beginnen
revolutionary work
restrukturyzacja
Lernen beginnen
shake-up
o dziwo
Lernen beginnen
surprisingly
wymienić, zamienić
Lernen beginnen
swap
zmierzyć się z czymś
Lernen beginnen
tackle sth
zwykle coś robić
Lernen beginnen
tend to do sth
zagrożenie
Lernen beginnen
threat
naciskać, by ktoś coś zrobił
Lernen beginnen
urge sb to do sth
naczynie
Lernen beginnen
vessel
wizja
Lernen beginnen
vision
wizualny
Lernen beginnen
visual
wizualizować
Lernen beginnen
visualise
tracić czas na robienie czegoś
Lernen beginnen
wasting time doing something

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.