słówka i zwroty z lekcji

 0    516 Datenblatt    kasiapankiewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pozwolenie
Co się dzisiaj dzieje, że nikt nie prosi o pozwolenie?
Lernen beginnen
permission
What's going on today that nobody asks permission?
wziąć dzień wolny
Lernen beginnen
to take the day off
w tle
Lernen beginnen
background
wieczny
wieczna miłość
Lernen beginnen
eternal
eternal love
podobny
Lernen beginnen
similar
przygotować / szykować
Lernen beginnen
prepare
łączyć
Lernen beginnen
link - connect
wymawiać / wygłaszać
Nie potrafię wymówić jego imienia
Lernen beginnen
pronounce
I can not pronounce his name
straszny
Lernen beginnen
scary - awful
nieść
Lernen beginnen
carry
trzymać się (czegoś)
Lernen beginnen
hold on
opalać się
Lernen beginnen
sunbathe
wynajem
Lernen beginnen
rent - hire
wyjechać na weekend
Lernen beginnen
go away for the weekend
iść na spacer
Jeśli jutro będzie świeciło słońce, pójdę na długi spacer.
Lernen beginnen
go for a walk
If the sun shines tomorrow, I'll go for a long walk.
pozwiedzać
Lernen beginnen
go sightseeing
za granicą
Lernen beginnen
abroad
cel/przyczyna
Zrobiła to celowo
Lernen beginnen
purpose
Shi did it on purpose
lot
Poranne loty zostały odwołane z powodu mgły.
Lernen beginnen
flight
Morning flights were cancelled due to fog.
zadowolony
Byłem mu wdzięczny za pomoc
Lernen beginnen
glad - pleased
I was glad of his help
wielka litera
Lernen beginnen
capital letter
prawie / niemal / prawie że
Spędziłem prawie miesiąc w Chinach
Lernen beginnen
almost - nearly
I spent almost a month in China
w dzisiejszych czasach
Lernen beginnen
nowadays
włączać
Włączyłem swój komputer tak jak zawsze, ale nie działał.
Lernen beginnen
turn on
I turned my computer on as usual, but it didn't work.
wyłączać
Lernen beginnen
turn off
pokazać
Lernen beginnen
show
nie lubić
Nie podoba mi się sposób w jaki mój szef zwraca się do mnie.
Lernen beginnen
dislike
I dislike the way my boss talks to me.
pożyczyć komuś
Lernen beginnen
lend
pożyczyć (od kogoś)
Lernen beginnen
borrow
polegać na
Lernen beginnen
rely on
ziewać
Lernen beginnen
yawn
przypuszczać
Nikt nie przypuszczał, że oni wygrają.
Lernen beginnen
suppose
Nobody supposed that they would win.
odgadnąć
Lernen beginnen
guess
oznaczać / mieć na myśli
Lernen beginnen
mean
co masz na myśli?
Lernen beginnen
what do you mean?
pragnienie, pożądanie, ochota
Lernen beginnen
desire
należeć
Lernen beginnen
belong
woleć
Lernen beginnen
prefer
przynieść, przywieźć
Lernen beginnen
bring
wigilia
Lernen beginnen
eve
krzywdzić
Lernen beginnen
harm
przebierać się, zmieniać ubranie
Lernen beginnen
dress up
na środku, pośrodku
w środku stolicy państwa
Lernen beginnen
in the middle
in the middle of the state capital
powyżej
Lernen beginnen
above
pomiędzy
Laptop jest pomiędzy łóżkiem i szafą
Lernen beginnen
between
Laptop is between bed and wardrobe
na przeciwko, przeciwieństwo
Lernen beginnen
opposite
przystojny
Lernen beginnen
handsome
taki jak owoc / taki jak ty
wyglądam jak moja siostra
Lernen beginnen
such as fruit / like you
I look like my sister
wyglądać przez okno
Lernen beginnen
look out the window
krzywda
Lernen beginnen
harm
przyjemność po mojej stronie
Lernen beginnen
my pleasure
dzielić
wspólnie korzystać z czegoś
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
Lernen beginnen
share
I'm sharing the flat with four French students.
wyobraźnia
Lernen beginnen
imagination
wyobrazić sobie
Lernen beginnen
imagine
wejście główne
Lernen beginnen
main entrance
przyznać (że coś jest prawdą, się do zrobienia czegoś)
Musisz przyznać, że on jest dziwną osobą
Lernen beginnen
admit
You must admit he is a strange person
do niedawna
Lernen beginnen
until recently
nad, powyżej, u góry, wysoko
ponad nami tylko niebo
Lernen beginnen
above
above us only sky
pod, poniżej
Salon jest dokładnie pod moją sypialnią.
Lernen beginnen
under, below
The living room is directly below my bedroom.
piekło na Ziemi
Lernen beginnen
Hell on Earth
marzyciel
Lernen beginnen
dreamer
głosować
Lernen beginnen
vote
zasadniczo, w zasadzie
Lernen beginnen
Basically, essentially
odkryć
Kolumb odkrył Amerykę
Lernen beginnen
discover
Columbus discovered America
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
Lernen beginnen
invent
Edison invented a light bulb.
chciałbym wiedzieć, czy
Lernen beginnen
I would like to know whether
zasłużyć
on zasłużył na zwycięstwo
Lernen beginnen
deserve
He deserved to win
powinien
Lernen beginnen
should, ought to
rozpoznawać
Lernen beginnen
recognize
wysiąść z pociągu
Lernen beginnen
get off the train
przycisk, guzik
Julian nacisnął przycisk alarmowy
Lernen beginnen
button
julian pressed the emergency button
oboje z nich, obie z nich
Lernen beginnen
both of them
winda / podnieść coś-kogoś
Lernen beginnen
lift
tłum / zatłoczony autobus
Lernen beginnen
crowd / crowded bus
chociaż / mimo że
Lernen beginnen
although
szalenie zakochany
Lernen beginnen
madly in love
po drugiej stronie ulicy
Lernen beginnen
across the road
ona spieszyła się
Lernen beginnen
she was in a hurry
pojawić się na
wiele różnych liter pojawia się na ekranie
Lernen beginnen
appear on
many different letters appear on the screen
znamy się nawzajem
Lernen beginnen
we know each other
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
Lernen beginnen
lay / put / place / set
I laid my head on the pillow and fell asleep.
aż, dopóki, do
do niedawna
Lernen beginnen
until
until recently
sprawa
sprawa życia i śmierci
Lernen beginnen
matter / case
matter of life and death
odbierać / dostawać / otrzymywać
Ona dostała list ze swojego uniwersytetu
Lernen beginnen
receive / get
She received a letter from her unveristy
minął
Lernen beginnen
passed
trzymać (w rękach), wytrzymać coś / (u)trzymać(mieć w posiadaniu)
Czy możesz mi potrzymać torebkę? Ta gałąź cię nie utrzyma. Trzymam pieniądze w sejfie
Lernen beginnen
hold / keep
Can you hold my bag for me? The branch won’t hold you. I keep my money in the safe.
to bardzo miłe z twojej strony
Lernen beginnen
it's very nice/kind of you
krawędź, skraj
Lernen beginnen
edge
zmusić (kogoś do zrobienia czegoś) / siła
Lernen beginnen
force
zawartość / zadowolony
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
Lernen beginnen
content
The content of this site is not very interesting.
zdolny, w stanie
Lernen beginnen
able
zastosować
Lernen beginnen
apply
okazja, sposobność
Lernen beginnen
opportunity
wytłumaczyć, wyjaśniać
Lernen beginnen
explain
członek rodziny
Lernen beginnen
member of the family
poprzedni
Lernen beginnen
previous
rozwieść się
Billy nigdy nie chciał rozwieść się z Amandą i zawsze tego żałował.
Lernen beginnen
divorce
Billy never wanted to divorce Amanda and always regretted doing so.
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
Lernen beginnen
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
nazwać coś
Lernen beginnen
call something
natychmiast
Lernen beginnen
immediately
nagle
Lernen beginnen
suddenly
skupić się na
Lernen beginnen
focus on
katastrofa, klęska
Lernen beginnen
disaster
ucieczka
Lernen beginnen
escape
zerwać / złamać
Chcieli wziąć ślub, ale w ostatniej chwili Allison zerwała.
Lernen beginnen
break / break
They were going to get married, but at the last moment Allison broke it off.
dla zabicia czasu
Lernen beginnen
to pass the time
nurkowanie
Lernen beginnen
diving
niewiarygodny, niesamowity
Lernen beginnen
incredible, amazing
upuścić pałeczkę
Lernen beginnen
drop the baton
być może
Lernen beginnen
perhaps
lądować
Wylądujemy w ciągu pięciu minut.
Lernen beginnen
land
We're going to land in five minutes.
nawyk
Lernen beginnen
habit
wrażenie
Lernen beginnen
impression
przewodnik
Lernen beginnen
guide
cel, zadanie, objektywny
Lernen beginnen
objective
żądać, wymagać
Lernen beginnen
demand, require
większość
Lernen beginnen
most / majority
stopień (tytuł naukowy, miara temperatury)
Lernen beginnen
degree
podoba mi się tutaj
Lernen beginnen
I like it here
klasa szkoły podstawowej
Mój brat jest w pierwszej klasie
Lernen beginnen
grade
My brother is in the first grade
poddać się
Lernen beginnen
give up
cień
Lernen beginnen
shadow
las / lasy
Lernen beginnen
forest / woods
kamień, głaz, pestka
Lernen beginnen
stone
rzeka
Statek płynął w dół rzeki.
Lernen beginnen
river
The ship was sailing down the river.
konsekwencja, skutek
Lernen beginnen
consequence, the effect of
wątpliwość, wątpić
Nie ma co do tego wątpliwości
Lernen beginnen
doubt, doubt
There’s no doubt about it.
strach, lęk, obawiać się
Lernen beginnen
fear
kształt, forma
Dziś nie jestem w formie
Lernen beginnen
shape
Today I am not in shape
na przykład
Lernen beginnen
for example, for instance
zmierzać, cel
Lernen beginnen
aim
brak, niedostatek, nie posiadać
Lernen beginnen
lack
zachowanie, postępowanie
Lernen beginnen
behavior
próba, usiłowanie, chcieć coś zrobić
Lernen beginnen
attempt
kierunek
Lernen beginnen
direction
niepowodzenie, porażka, brak
Lernen beginnen
failure
pochodzenie
Jakie jest pochodzenie naszego imienia
Lernen beginnen
origin
What is the origin of our name
uszkodzenie, szkoda, uszkodzić
Lernen beginnen
damage
wiara, niewierny
Lernen beginnen
faith, faithless
rywalizacja, konkurencja, współzawodnictwo
Lernen beginnen
competition
korzyść, zasiłek
Lernen beginnen
benefit
uważać na
Uważaj na swój portfel
Lernen beginnen
pay attention
Pay attention to your wallet
wysiłek
Dzięki za twoje wysiłki
Lernen beginnen
effort
Thanks for your efforts
poszanowanie
Lernen beginnen
respect
rozwiązanie
Nie istnieje proste rozwiązanie tego problemu.
Lernen beginnen
solution
There is no simple solution to this problem.
zasłużyć/zarabiać
Lernen beginnen
earn
zakładać że, przypuszczać że
Przypuszczała, że byłem szczęśliwy
Lernen beginnen
assume
She has assumed I was happy
wyzdrowieć, wydobrzeć, odnaleźć
Lernen beginnen
recover
cierpieć
Ona nie chce cierpieć
Lernen beginnen
suffer
She does not want to suffer
najgorsze
Dlaczego my zawsze zakładamy najgorsze
Lernen beginnen
worst
Why do we always assume the worst
odpowiedzieć
Lernen beginnen
reply, respond
I received one hundred replies to my question.
wpłynąć
Lernen beginnen
affect
osiągać
Ona chce to osiągnąć
Lernen beginnen
achieve
She wants to achieve this
wprowadzenie, wstęp
Lernen beginnen
introduction
zwiększyć
On chce zwiększyć kontrolę
Lernen beginnen
increase
He wants to increase the control
niekoniecznie
Lernen beginnen
not necessarily
oczekiwać
Lernen beginnen
expect, await
przynajmniej, co najmniej
Lernen beginnen
at least
cel, zamiar, przyczyna
Musisz trafić strzałą w cel
Lernen beginnen
objective, target, purpose, aim
You need to hit the target with your arrow.
nie poddawać się, podtrzymywać w ruchu, iść dalej
Lernen beginnen
do not give up, keep going
zakład, zakładać się
Lernen beginnen
bet
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
Lernen beginnen
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
trzymać się scenariusza
Lernen beginnen
stick to the script
miotła
Lernen beginnen
broom
potwierdzenie
czekam na potwierdzenie
Lernen beginnen
confirmation
i'm waiting for confirmation
klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
Lernen beginnen
customer
The customers can try the clothes on in the fitting room.
danie
Nowa restauracja oferuje dania z całego świata.
Lernen beginnen
dish
The new restaurant serves dishes from all over the world.
boski
wyglądasz bosko
Lernen beginnen
divine
you look divine
przywilej, zaszczyt
Lernen beginnen
privilege
chętny, skłonny do zrobienia
Lernen beginnen
willing
trucizna, zatruć
Lernen beginnen
poison
kolej, zakręt, skręcać
Twoja kolej na mycie naczyń
Lernen beginnen
turn
It is your turn to wash the dishes
głupi, niemądry, nierozsądny
Lernen beginnen
stupid, silly, foolish
uciąć
Uciąć całą gałąź
Lernen beginnen
cut off an entire branch
cut off an entire branch
ogłoszenie, reklama
Czemu w reklamach używa się muzyki?
Lernen beginnen
ad, advertising
Why do we have music in adverts?
gładka, wygładzać
Lernen beginnen
smooth
topić, rozpuszczać
Masło nie powinno topić się w wysokiej temperaturze.
Lernen beginnen
melt, dissolve
Butter should never be melted on high heat.
deser
Jaki jest najlepszy deser na świecie?
Lernen beginnen
dessert
What is the best dessert in the world?
patelnia
Najlepsze patelnie produkowane są w Skandynawii.
Lernen beginnen
frying pan
The best frying pans are produced in Scandinavia.
ogromna publiczność
Mój syn jest na widowni
Lernen beginnen
huge audience
My son is in the audience
otaczać, otoczyć się
Lernen beginnen
surround, surround yourself
okolica, teren
Lernen beginnen
area, surrounding
wypoczynek
Lernen beginnen
rest
następujący, następny
Lernen beginnen
following, the next
harmonogram, rozkład jazdy, terminarz
Lernen beginnen
schedule, timetable
turniej tenisowy
Lernen beginnen
tennis tournament
wieś, wioska
Lernen beginnen
village
prognoza pogody
Lernen beginnen
weather forecast
oraz, jak również
Lernen beginnen
as well as
to zależy od ciebie
Lernen beginnen
it depends on you
pokazać się, pojawić się
Czy pokażesz się?
Lernen beginnen
show up, appear
Will you show up?
dam ci znać
Lernen beginnen
I'll let you know
obrona, obrońca
Lernen beginnen
defense, defender
dostęp
Każda osoba powinna mieć dostęp do wiarygodnych informacji.
Lernen beginnen
access
Every person should have access to reliable information.
rejestr, zarejestrować
Lernen beginnen
register
wizyta, umówiony termin
Dzień dobry, chciałbym umówić się na wizytę u dermatologa
Lernen beginnen
appointment
Hello, I'd like to make an appointment with a dermatologist.
jęzor
Lernen beginnen
tongue
przypadkowo, przez przypadek
Lernen beginnen
accidentally, by accident
uniknąć, stronić, omijać
Lernen beginnen
avoid
ból, cierpienie
Lernen beginnen
pain, suffering
pacjent, cierpliwy
Muszę lecieć, czeka na mnie pacjent
Lernen beginnen
patient
I've got to rush, I have a patient waiting for me!
leczenie, sposób traktowania
Lernen beginnen
treatment
nagły wypadek
W razie wypadku zbij szybę.
Lernen beginnen
emergency
In case of emergency break the window.
walka, bójka, walczyć
Lernen beginnen
fight
plama
Lernen beginnen
stain
przyznać
Lernen beginnen
admit
gleba, przybrudzić
Rośliny potrzebują ziemi żeby rosnąć
Lernen beginnen
soil
Plants need soil to grow.
dotrzeć, osiągnąć
To jest niemożliwe do osiągnięcia
Lernen beginnen
reach, achieve
It is impossible to reach
sceneria, krajobraz
Lernen beginnen
scenery, landscape
konkurs, zawody
Lernen beginnen
competition, contest
mistrzostwa
W tym roku chciałbym wygrać mistrzostwa w Berlinie.
Lernen beginnen
championship
I would like to win the championships in Berlin this tear.
kopać
Jeszcze nie wykopał dołka na drzewko
Lernen beginnen
dig, kick
He hasn't dug a hole for the tree yet.
trener, autokar
Lernen beginnen
coach
piłka nożna
Piłka nożna jest najpopularniejszą grą na świecie.
Lernen beginnen
football, soccer
Football is the most popular game in the world.
ścieżka rowerowa
Lernen beginnen
bicycle path
jak sobie życzysz
Lernen beginnen
as you wish
wybrzeże, brzeg (morza, jeziora)
Lernen beginnen
coast, shore
zapasowy
Lernen beginnen
reserve, spare
reguły gry
Lernen beginnen
rules of the game
robi się późno, chodźmy do domu
Lernen beginnen
it's getting late, let's go home
kurz, pył, odkurzać, śmieciarz
Lernen beginnen
dust, dustman
liść, liście
Lernen beginnen
leaf, leaves
napełniać
Lernen beginnen
fill
średnia, przeciętna
Lernen beginnen
average
kwestia, problem
Lernen beginnen
issue
częsty
często podróżujący pasażer
Lernen beginnen
frequent
frequent flyer
odpowiedź
Lernen beginnen
answer, reply, response
There’s no easy answer to this question.
zresztą, w kazdym razie
Lernen beginnen
in any case, anyway
podejrzewać
Lernen beginnen
suspect
zwyczajny, zwykły, pospolity
Lernen beginnen
ordinary, plain, common
smak, smakować, próbować
Lernen beginnen
taste
ścigać, gonić, pościg
Lernen beginnen
chase
rozwiązać problem
Lernen beginnen
solve the problem
poduszka, zamortyzować
Lernen beginnen
pillow, cushion
porządek, rozkaz, zamówienie, kolejność
Lernen beginnen
order
zdejmowac coś z siebie
Lernen beginnen
take sth off
rzucać, rzut
Lernen beginnen
throw
zachować spokój
Zachowaj spokój i rób swoje.
Lernen beginnen
keep calm
Keep calm and do your stuff.
sygnalizacja świetlna
Lernen beginnen
traffic lights
rezygnować z czegoś
Zrezygnowała, ponieważ znalazła lepszą ofertę
Lernen beginnen
resign
She resigned because she found a better offer.
znikać
Lernen beginnen
disappear
zbierać, gromadzić
Lernen beginnen
collect
ukryć, chować
Lernen beginnen
hide
śmieci
Lernen beginnen
garbage, rubbish
obrócić do góry nogami
twoje życie wywróci się do góry nogami
Lernen beginnen
turn upside down
your life will be turned upside down
końcówka -ness (happy-happiness)
Lernen beginnen
z przymiotnika tworzy rzeczownik (szczęśliwy-szczęście)
końcówka -able -ible (response-responsible;
Lernen beginnen
z rzecz. tworzy przymiotnik
podchwytliwy, podstępny
To jest podchwytliwe
Lernen beginnen
tricky, tricky
This is a tricky one
krzyk, krzyczeć
Lernen beginnen
cry/shout, scream
cecha, właściwość
Lernen beginnen
quality, feature, property
dbać o siebie
John nie pali, zdrowo je i wcześnie kładzie się spać, naprawdę o siebie dba.
Lernen beginnen
take care of yourself
John doesn't smoke, eats healthy and goes to bed early, he really takes care of himself.
okazja, sposobność, możliwość
Lernen beginnen
opportunity
kuchnia polska
Lernen beginnen
Polish cuisine
radość życia
Lernen beginnen
joy of life
w szczególności
Lernen beginnen
in particular
kamień węgielny
Lernen beginnen
cornerstone
urządzenie, przyrząd
Lernen beginnen
device
doczekać się
Lernen beginnen
looking forward to
opiekować się
Jeśli masz zwierzątko, musisz się nim opiekować.
Lernen beginnen
look after
If you have a pet you have to look after it.
skład, magazyn, magazynować
Lernen beginnen
store
przepraszać
Przepraszamy za pomyłkę w zamówieniu.
Lernen beginnen
apologize
We apologize for the mix-up with the order.
przypominać (komuś o czymś)
nie trzeba cały czas przypominać ludziom o ich błędach
Lernen beginnen
remind (someone about something)
you do not need to remind people of their mistakes all the time
przypominać (sobie), pamiętać
Lernen beginnen
remember (themselves)
społeczeństwo
Lernen beginnen
society
przegapić pociąg / samolot
Lernen beginnen
miss the train / plane
ciepło
Lernen beginnen
heat, warmth
wstawać wcześnie rano
Lernen beginnen
get up early in the morning
dziwny nastrój
Lernen beginnen
strange mood
traktować kogoś z szacunkiem
Lernen beginnen
treat someone with respect
zmieszany, zdezorientowany
Jestem zmieszany
Lernen beginnen
confused, disoriented
I'm confused
zastanawiać się
Lernen beginnen
wonder
przerywać, przeszkadzać
Lernen beginnen
interrupt, disturb
zauważać
ona nie zauważa mnie
Lernen beginnen
notice
she does not notice me
powinien
Lernen beginnen
should
mam dość!
Lernen beginnen
I'm fed up!
śmieci, bzdura
Lernen beginnen
garbage, rubbish
zresztą, w każdym razie
Lernen beginnen
Moreover, in any event
w sam raz, w samą porę
Lernen beginnen
just in time
magiczna różdżka
Lernen beginnen
magic wand
półka, półki, odłożyć na półkę
Lernen beginnen
shelf, shelves, shelve
gospodyni
Lernen beginnen
hostess, landlady
pędzić, spieszyć, rzucać się
Lernen beginnen
rush
nieczynny
Lernen beginnen
closed, out of service
moda, modny, niemodny
Twoja spódniczka jest niemodna
Lernen beginnen
fashion, fashionable, unfashionable (out of fashion)
Your skirt is out of fashion
niestety
Lernen beginnen
unfortunately, sadly
poddać się krytyce, ponosić odpowiedzialność
Lernen beginnen
face the music
dowód, materiał dowodowy
To jest dowód!
Lernen beginnen
proof, evidence
This is evidence!
zadanie
Lernen beginnen
task
poszukiwanie, szukać
Lernen beginnen
search, look for
pogarszać się
Lernen beginnen
deteriorate, worsen
para
Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną do Francji.
Lernen beginnen
couple
The newly married couple went to France for their honeymoon.
oszacować, kosztorys, ocena
Lernen beginnen
estimate
stosownie do sytuacji
Lernen beginnen
appropriate
stosownie, według
Lernen beginnen
according
ostrożny
Lernen beginnen
cautious, carefull
porada prawna
Lernen beginnen
Legal Advice
powódź, zalewać
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece
Lernen beginnen
flood
The flood destroyed all the bridges on the river.
recenzja
Zaskoczyło mnie, że książka otrzymała entuzjastyczne recenzje.
Lernen beginnen
review
I was surprised to hear the book got raving reviews.
dzięki z góry
Lernen beginnen
thanks in advance
redukcja zatrudnienia
Lernen beginnen
downsize
zatrudniać, pracownik, pracodawca
Lernen beginnen
employ, employee, employer
ofiara
Padła ofiarą brutalnych napastników.
Lernen beginnen
victim
She fell victim to brutal muggers.
ilość
Lernen beginnen
quantity, amount, number
powierzchnia
Lernen beginnen
surface, area
objętość, głośność
Lernen beginnen
volume
próbka, przykład, wziąć próbkę
Lernen beginnen
sample
jednostka
Jednostką czasu jest sekunda
Lernen beginnen
unit
The unit of time is a second
rozwiązać
Lernen beginnen
solve, resolve, terminate, undo
oczekiwać, spodziewać się, spodziewać się
Lernen beginnen
expect
ustanawiać, zakładać
Lernen beginnen
establish
szukać schronienia
Lernen beginnen
seek shelter
namiot
Pogoda była paskudna, więc spędziliśmy większość czasu w namiocie.
Lernen beginnen
tent
The weather was ghastly so we spent most of the time in our tent.
pustynia, dezerterować, odwracać się od kogoś
Lernen beginnen
desert
zagrożenie, groźba
Lernen beginnen
threat
przemoc
Ne ma nic gorszego od przemocy wobec dzieci.
Lernen beginnen
violence
There is nothing worse than violence against children.
przemówienie, mowa
Lernen beginnen
speech
zbrodnia nie popłaca
Lernen beginnen
crime does not pay
spór
Lernen beginnen
dispute
czuj się jak u siebie w domu
Lernen beginnen
make yourself at home
sąd, sędzia
Nie miałem innego wyboru, musiałem wnieść sprawę do sądu.
Lernen beginnen
court, judge
I had no other choice but to bring the case to court.
stosownie, zależnie, zgodnie z, według
Lernen beginnen
according to
poddanie się
Lernen beginnen
surrender
na podstawie, w oparciu o
Lernen beginnen
based on
związany z tematem, odnośny
Lernen beginnen
germane, relevant
towary i usługi
Lernen beginnen
goods and services
dostawa towaru
Lernen beginnen
delivery of goods
sprzęt, wyposażenie
Lernen beginnen
equipment
świeżej daty, niedawny, ostatni
Lernen beginnen
recent, recent last
miara, mierzyć, zmierzyć, odmierzyć
Lernen beginnen
measure
dosyć, całkiem, ładny
Lernen beginnen
pretty
wybory
Lernen beginnen
elections
godny podziwu, cudowny
Lernen beginnen
adorable
przetrwać, przeżyć
Lernen beginnen
survive
znaczenie, ważność
Lernen beginnen
importance
zaleta, przewaga, korzyść, przewaga nad kimś
To istotna zaleta, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw energii.
Lernen beginnen
advantage
This is a significant advantage, particularly in terms of the security of our energy supplies.
bitwa
Lernen beginnen
battle
nagroda, wygrana
Lernen beginnen
reward, prize, award
marka, nazwa firmowa
Lernen beginnen
brand
wart, zasługi
Lernen beginnen
worth
postawa, nastawienie, stosunek
Uważam, że Parlament Europejski również powinien zająć twarde stanowisko w tej sprawie.
Lernen beginnen
attitude
I believe the European Parliament should have the same firm attitude in this respect.
marynarka wojenna, granatowy
Lernen beginnen
navy, navy
prace badawcze, dociekanie
Lernen beginnen
research
niezadowalający, rozczarowujący
Lernen beginnen
disappointing
zgoda
Lernen beginnen
agreement
zgodzić się, uzgodnić, wspólnie ustalić
Lernen beginnen
agree
handel, handlować
Lernen beginnen
trade
zajęcie, profesja, fach, zawód
Lernen beginnen
occupation, profession
ubezpieczenie
Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
Lernen beginnen
insurance
You'll need to take out accident insurance.
kość, ość
Lernen beginnen
bone
ulżyć, odciążyć
Lernen beginnen
relieve
doświadczenie, przeżycie, doznanie
Lernen beginnen
experience
zdradzać, oszukać
Basia zdradzała swojego chłopaka z kolegą z pracy
Lernen beginnen
betray, cheat
Barbara cheated on her boyfriend with her colleague.
denerwować, irytować kogoś, robić komuś na zlość
Lernen beginnen
upset, annoy
popyt, zapotrzebowanie, żadać, wymagać
Lernen beginnen
demand
kropka, punkt, wykropkować
Lernen beginnen
dot
mieć ochotę, chcieć
mieć ochotę zrobić coś Chciałam mu powiedzieć - chociaż nie powiedziałam
Lernen beginnen
to feel like
to feel like doing sth And I felt like saying to him -- but I didn't say it -- I felt like saying,
dane podstawowe
Lernen beginnen
master data
dotrzeć, dosięgać, osiągać, dotrzeć
Lernen beginnen
reach
rada, porada, rady
Lernen beginnen
advice, counsel
przedkładać, podporządkować się, proponować, poddać pod rozwagę
Państwa członkowskie muszą przedłożyć dane za 2010 roku do końca września 2011 roku.
Lernen beginnen
submit
Member States have until the end of September 2011 to submit the data for the year 2010.
zwracać pieniądze, spłacać
Lernen beginnen
pay back, pay off, refund
wydać się, mieć wrażenie, wyglądać na
Lernen beginnen
seem, look like
spotkanie towarzyskie
Lernen beginnen
social event
ostatnio, niedawno
Lernen beginnen
last, lately, recently
przynęta, wabik, zakładać przynętę na wędkę
Lernen beginnen
bait
mieszkaniec, obywatel
Lernen beginnen
resident, citizen
pozwać, zaskarżyć, podać do sądu
Lernen beginnen
sue
kaszel, kaszleć
Mam suchy kaszel od dwóch dni
Lernen beginnen
cough
I've been having this dry cough for the past 2 days.
oszukać, oszukiwać
Lernen beginnen
cheat, cheat on
szkodliwy dla środowiska
Lernen beginnen
harmful to the environment
nieszczelność, przeciek, przepuszczać
Lernen beginnen
leak
widocznie, pozornie, najwyraźniej
Lernen beginnen
apparently
pralnia samoobsługowa
Lernen beginnen
launderette
podejrzliwy, podejrzany, nieufny
Lernen beginnen
suspicious
uprzejmy, grzeczny
Lernen beginnen
polite, courteous
nieformalny
Lernen beginnen
informal
umiejętność, zręczność, wprawa
Lernen beginnen
skill
obojętny
Nie bądź obojętny i pomóż tym biednym zwierzętom
Lernen beginnen
indifferent, inert
Don't be indifferent and help these poor animals.
nie przeszkadza mi to, nie mam nic przeciwko
Lernen beginnen
I do not mind
zniszczyć, zrujnować
Lernen beginnen
destroy, ruin
sprzeczać się, kłócić, argumentować, kłótnia
Lernen beginnen
argue
kłótnia, pokłócić się z kimś
Lernen beginnen
quarrel
oddalone od siebie, osobno
Lernen beginnen
apart
abstrahując od..., oprócz
Lernen beginnen
apart from
strój na bal maskowy
Lernen beginnen
fancy dress
wygodny, komfortowy
Lernen beginnen
convenient, comfortable
ubierać się
Lernen beginnen
get dressed, dress up
I overslept, so I had to get dressed and go out in the blink of an eye.
nosić, mieć na sobie
Ona zawsze nosi bardzo śmieszne ubrania
Lernen beginnen
wear
She always wears very funny clothes.
zdjąć z siebie, rozebrać się
Lernen beginnen
remove, undress, take off
przymierzyć
Lernen beginnen
try on, fit on
włożyć na siebie, ubrać
Lernen beginnen
put on, wear
zawód, zajęcie, praca, stanowisko
Lernen beginnen
profession, occupation
zmniejszać
Lernen beginnen
decrease, reduce
imponować, imponujący, pod wrażeniem
Lernen beginnen
impress, impressive, impressed
broń
Lernen beginnen
weapon
wyzwanie
Lernen beginnen
challenge
okazać się, dowieść
Lernen beginnen
prove
stok narciarski
Lernen beginnen
ski slope
wyczerpany, wykończony, zmęczony
Lernen beginnen
exhausted, tired
niewolnik
Lernen beginnen
slave
miejsce przeznaczenia, cel podróży
Musimy wybrać inny cel podróży
Lernen beginnen
destination
We must choose a different destination
czarownica, wiedźma, jędza
Lernen beginnen
witch
móc coś zrobić
Lernen beginnen
be able to do something
opierać się, być odpornym na coś
Lernen beginnen
base, resist
bałagan, nieporządek
Lernen beginnen
mess
osobno, odrębnie, oddalone od siebie
Lernen beginnen
separately, apart
oczywisty, jasny
Lernen beginnen
obvious, clear
wina, winić
Lernen beginnen
fault, blame
granica
Lernen beginnen
border
płomień
Lernen beginnen
flame
ciśnienie (np. gazu), nacisk, presja
Lernen beginnen
pressure
odzwierciedlać
Lernen beginnen
reflect
poświęcać się, poświęcenie
Lernen beginnen
sacrifice, dedication
szalony, zwariowany
Lernen beginnen
mad, crazy
panna młoda, narzeczona, pan młody
Lernen beginnen
bride, groom
druhna
Wszystkie druhny musiały założyć pasujące do siebie sukienki.
Lernen beginnen
bridesmaid
All the bridesmaids had to wear matching dresses.
przyspieszenie
Lernen beginnen
acceleration
pamięć, wspomnienie
Lernen beginnen
memory
budzić wątpliwości
Lernen beginnen
raise doubts
ostrożność, ostrzeżenie
Lernen beginnen
caution
natychmiast
Lernen beginnen
immediately, straight away
znać na pamięć
Lernen beginnen
know by heart
nieuczciwy, niemoralny
Lernen beginnen
dishonest
opuszczony, porzucony, zaniechany
Lernen beginnen
abandoned
smak, aromat, zapach, przyprawiać
Lernen beginnen
flavor
czosnek
Lernen beginnen
garlic
wycierać, ścierać, przecierać
Lernen beginnen
wipe
wilgotny, zawilgocony
Lernen beginnen
wet, damp
rzeczy, materiał, nadziać
Lernen beginnen
stuff
świątynia
Lernen beginnen
temple
cios, uderzenie, wiać, przedmuchać
Lernen beginnen
blow
tajemniczy, zagadkowy
Lernen beginnen
mysterious, enigmatic
tulić się, przytulać
Lernen beginnen
snuggle, cuddle
arcydzieło
Ostatnia książka pisarza okazała się być arcydziełem.
Lernen beginnen
masterpiece
The writer's final book turned out to be a masterpiece.
szał, szaleństwo, obłęd
Lernen beginnen
madness
żal, litość, współczuć
Lernen beginnen
pity, sympathize
śmieszny, niedorzeczny, absurdalny
Lernen beginnen
funny, ridiculous, absurd
przygotować
Lernen beginnen
prepare, get ready
właściciel
Lernen beginnen
owner
jest właścicielem
Lernen beginnen
owns
źródło, pochodzenie
Lernen beginnen
source, origin
nadzwyczajny, niezwykły
Lernen beginnen
extraordinary, unusual
zanieczyścić, skazić, zainfekować
Lernen beginnen
pollute, contaminate
hodować, rozmnażać, rasa
Lernen beginnen
breed
uszczelka, pieczęć, zapieczętować, foka,
Lernen beginnen
seal
rzeczywiście, faktycznie
Lernen beginnen
indeed, actually
mnóstwo
Lernen beginnen
plenty, tons
złość, gniew
Lernen beginnen
anger, wrath
wewnętrzny
wewnętrzny spokój
Lernen beginnen
internal, inner
inner calm
położyć się
Lernen beginnen
lie down
łaskotać
Lernen beginnen
tickle
udać, stwarzać pozory, symulować
Lernen beginnen
pretend, simulate
kwaśny smak
Lernen beginnen
sour taste
niegrzeczny, nieuprzejmy
Lernen beginnen
rude
okrutny
Lernen beginnen
cruel
igła
Lernen beginnen
needle
bolesna drzazga
Lernen beginnen
painful splinter
lista gości
Lernen beginnen
guest list
zakup, kupno, nabycie
Lernen beginnen
purchase
zakrzywiony
Lernen beginnen
curved
uczciwy, nieuczciwy
Lernen beginnen
honest, dishonest
pewny siebie
Lernen beginnen
self confident
skromny, niepozorny
Lernen beginnen
modest
pokorny
Lernen beginnen
humble
zdziwiony, zaskoczony
Lernen beginnen
surprised
należny, należyty, należność, to co się komuś należy
Lernen beginnen
due
naprawić, przymocować, umocować, dylemat
Lernen beginnen
fix
dowiedzieć się
Lernen beginnen
find out
ustatkować się
To, czego chciała Anna to wyjść za mąż i się ustatkować.
Lernen beginnen
settle down
What Ann wanted was to get married and settle down.
doradzać, radzić, poradzić się
Lernen beginnen
advise
wstyd, zawstydzenie
Lernen beginnen
shame
zło, zły, paskuda
Lernen beginnen
evil
dorastać
Dorastałem w biednej, ciężko pracującej rodzinie.
Lernen beginnen
grow up
I grew up in a poor, hard-working family.
odważny, dzielny
Lernen beginnen
brave
podziwiać
Podziwiam jej styl.
Lernen beginnen
admire
I admire her style.
popatrzeć w górę, sprawdzać
Lernen beginnen
look up
zwykły, zwyczajny, codzienny, normalny
Lernen beginnen
ordinary
interesujący, wart zachodu
Lernen beginnen
worthwhile
jazda konna
Lernen beginnen
riding
prawdziwy, autentyczny, z prawdziwego zdarzenia
Lernen beginnen
genuine
trzęsienie, drżenie, trząść się z zimna
Lernen beginnen
quake
ssaki
Małpy i lwy to ssaki.
Lernen beginnen
mammals
Monkeys and lions are mammals.
zwolniony, wypuszczony
Lernen beginnen
released
wspólny
Lernen beginnen
common
porównanie, zestawienie
Lernen beginnen
comparison, the statement
potomstwo, potomek
Lernen beginnen
offspring
na dole domu
Lernen beginnen
at the bottom of the house
cętkowany, plamisty, w groszki
Lernen beginnen
spotted
nieobliczalny, nieprzewidywalny
Lernen beginnen
unpredictable
umiarkowany klimat
Lernen beginnen
moderate climate
wskazać
Lernen beginnen
indicate
dalej, dalszy, dodatkowo, późniejszy
Lernen beginnen
further
zakwaterowanie
Lernen beginnen
Accommodation
napotkać, natknąć się
Lernen beginnen
encounter
atrakcja, ważny moment
Lernen beginnen
highlight
wyluzowany
Lernen beginnen
laid back
umiejętność
Lernen beginnen
skill
pisownia, ortografia
Lernen beginnen
spelling
wina
Lernen beginnen
fault, blame
mimo że, chociaż, aczkolwiek
Lernen beginnen
although
w kierunku
Lernen beginnen
towards
machać, fala
Lernen beginnen
wave
w tył, wstecz
Lernen beginnen
back, backwards
niepokój, lęk
Lernen beginnen
anxiety, fear
niepewność, zawieszenie
Lernen beginnen
suspense
napięcie, naprężenie
Lernen beginnen
tension
kusić, uwodzić
Lernen beginnen
tempt, seduce
licznik, lada
Lernen beginnen
counter
wpływ, wpływać
Lernen beginnen
impact, influence
brzęczenie, nucenie (koliber)
Lernen beginnen
buzzing, humming (hummingbird)
paskudny, brzydki, nieprzyjemny
Lernen beginnen
nasty, ugly, unpleasant
lekarstwo, leczyć
Lernen beginnen
cure
szept, szeptać, szelest
Lernen beginnen
whisper
odbiorę cię
Lernen beginnen
pick you up
psuć, zepsuć, popsuć
Lernen beginnen
spoil
usunąć dane z pamieci komputera
Lernen beginnen
delete data from computer memory

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.