Słówka napotkane

 0    272 Datenblatt    michalkarpiuk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ewentualność, możliwość
Naszym obowiązkiem jest również zastosowanie niezbędnych środków awaryjnych w odniesieniu do naszej pomocy.
Lernen beginnen
contingency
It is also our duty to take the necessary contingency measures with respect to our assistance.
rozwarstwiać
Lernen beginnen
stratify
stratified samplie
wypukły
Teleskop Galileusza miał wypukłą soczewkę obiektu, ale wklęsły element oczny.
Lernen beginnen
convex
Galileo's telescope had a convex object lens but a concave eye-piece.
wklęsły
Teleskop Galileusza miał wypukłą soczewkę obiektu, ale wklęsły element oczny.
Lernen beginnen
concave
Galileo's telescope had a convex object lens but a concave eye-piece.
wszechstronny
Może jednak nasze mózgi są tak wszechstronne i giętkie, że możemy myśleć nieszablonowo o ewolucji?
Lernen beginnen
versatile
Or are our brains so versatile and expandable that we can train ourselves to break out of the box of our evolution?
wewnętrzny, wrodzony, nieodłączny
Praca wolontariacka jest efektem wewnętrznej motywacji i czystego altruizmu, wartości, których nie można przecenić.
Lernen beginnen
intrinsic
Voluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
zewnętrzny
Lernen beginnen
external, extrinsic
One is to deliver extrinsic motivation, that education has a payoff.
piec, palenisko, kuźnia
Lernen beginnen
furnace, hearth, forge
rozpowszechniony, dominujący
Psychologowie twierdzą, że agresja jest dużo bardziej powszechna w czasach kryzysu.
Lernen beginnen
widespread, prevalent
Psychologists say that aggression is much more prevalent during the crisis than at other times.
zastępczy, substytut
Czuliśmy się jak rodzina zastępcza.
Lernen beginnen
surrogate
We felt like we were surrogate parents.
niezbędny, nieodzowny
Nie istnieją już samotne mocarstwa, niezależne gospodarki ani zbędne zglobalizowane kraje
Lernen beginnen
indispensable
No longer are there solitary powers, independent economies or dispensable globalised countries.
nowość, atrakcja
Wzięcie udziału w zajęciach dodatkowych było dla mnie nowością.
Lernen beginnen
novelty
destruktywny
To najbardziej destrukcyjna technologia jaką kierownicy przemysłu owadobójczego kiedykolwiek widzieli.
Lernen beginnen
destructive, disruptive
This is the most disruptive technology -- I've been told by executives of the pesticide industry -- that they have ever witnessed.
opóźniony
Czasami spóźniona reakcja na nic się nie zda przy rozwiązywaniu problemów, które już stały się poważne.
Lernen beginnen
Belated
Sometimes belated measures do nothing to solve problems that have blown up.
napawać się
Pożerał wzrokiem tą piękną dziewczynę.
Lernen beginnen
gloat over
pusty, wolny, dostępny
Zakłada to, aby lokal był pusty w warunkach wymaganych przez dzierżawę.
Lernen beginnen
vacant
This assumes the premises were left vacant in the condition required by the lease
Przestarzały
Większą część dokumentacji Azure jest przestarzała.
Lernen beginnen
Obsolete
śmieszny, niedorzeczny, absurdalny
robi z siebie pośmiewisko
Lernen beginnen
ludicrous
he's making himself look ludicrous
popierać, podpisać
Raport został zaaprobowany przez uczelnię
Lernen beginnen
endorse
The report was endorsed by the collage.
złożony chorobą, przykuty do łóżka
Lernen beginnen
bedridden
It saved his life but left him severely disabled: unable to speak, bedridden, and paralysed for eight months before he died
straszny, upiorny
niesamowity/upiorny zielony blask na niebie
Lernen beginnen
eerie
an eerie green glow in the sky
potępiający
Lernen beginnen
damning
The most damning sins of men and women.
purytański,
Moja purytańska ciocia nie pochwala jej krótkich spódniczek.
Lernen beginnen
straitlaced, exaggeratedly proper.
My straitlaced aunt doesn't approve my mini skirts.
zatrzymanie
Lernen beginnen
retention
sztafeta
sztafeta 4x100 m stylem zmiennym mężczyzn
Lernen beginnen
relay (race)
4x100 m medley relay men
przekaźnik, przekazywać
zamierzała przekazać wszystko, czego się nauczyła
Lernen beginnen
relay
she intended to relay everything she had learned
przypominać
niektórzy ludzie przypominają swoje psy
Lernen beginnen
resemble
some people resemble their dogs
wstrętny
dyskryminacja rasowa była dla nas wszystkich obrzydliwa
Lernen beginnen
abhorrent
racial discrimination was abhorrent to us all
bezustanny
fort był nieustannie bombardowany
Lernen beginnen
ceaseless
the fort was subjected to ceaseless bombardment
pragnąć
program dający niemowlętom ludzki dotyk, którego pragną
Lernen beginnen
crave
a program to give the infants the human touch they crave
podły
nikczemna zbrodnia
Lernen beginnen
despicable
a despicable crime
poszukiwacz
Lernen beginnen
prospector
odwrotny, wzajemny, zwrotny
traktat jest dwustronnym zobowiązaniem z wzajemnymi prawami i obowiązkami
Lernen beginnen
reciprocal
the treaty is a bilateral commitment with reciprocal rights and duties
znaczny, pokaźny
znaczna ilość gotówki
Lernen beginnen
significant, substantial
a substantial amount of cash
rów
Lernen beginnen
ditch, trench
królować
pierwotna kaplica została zbudowana za panowania Karola I
Lernen beginnen
reign
the original chapel was built in the reign of Charles I
panować
Ciężko logice zapanować nad emocjami
Lernen beginnen
prevail
it is hard for logic to prevail over emotion
chorobliwy
od dawna miał chorobliwą fascynację horrorami współczesnej wojny
Lernen beginnen
morbid
he had long held a morbid fascination with the horrors of contemporary warfare
współczesny, rówieśnik
napięcie i złożoność naszego współczesnego społeczeństwa
Lernen beginnen
contemporary
the tension and complexities of our contemporary society
zastrzeżenie
Lernen beginnen
caveat
But it is also liberally sprinkled with caveats and warnings as to the difficulties in turning up more evidence.
poniżający
plakat nie poniżał kobiet
Lernen beginnen
degrading, demeaning
the poster was not demeaning to women
zbiec
run away secretly in order to get married, especially without parental consent. "uciekł z jedną z pokojówek"
Lernen beginnen
elope
he eloped with one of the maids
liczność
Lernen beginnen
cardinality
obciążyć
restrict or burden (someone or something) in such a way that free action or movement is difficult.
Lernen beginnen
encumber
krzepki, silny, odporny
Lernen beginnen
robust
the Caplans are a robust, healthy lot
szop pracz
Lernen beginnen
Raccoon
mieszać
dźwięk głosów zmieszany ze skrobaniem krzeseł
Lernen beginnen
to mingle
the sound of voices mingled with a scraping of chairs
upadek, fikołek
Lernen beginnen
tumble
zmusić
poczucie obowiązku zmusiło Harry'ego do odpowiedzi na jej pytania
Lernen beginnen
compel
a sense of duty compelled Harry to answer her questions
wykonalny
nie jest możliwe umieszczenie większości znalezisk z wykopalisk na wystawie publicznej
Lernen beginnen
feasible
it is not feasible to put most finds from excavations on public display
bogactwo, nadmiar
Lernen beginnen
plethora, excess
rozpowszechnienie
częstość występowania otyłości u dorosłych
Lernen beginnen
prevalence
the prevalence of obesity in adults
zawierać
kraj obejmuje dwadzieścia stanów
Lernen beginnen
comprise
the country comprises twenty states
sprzeczność
Lernen beginnen
contradiction
statek, naczynie
W rezultacie naczynia ulegają rozszerzeniu, a ciśnienie tętnicze obniża się.
Lernen beginnen
vessel
As a result, blood vessels relax and blood pressure is lowered.
wykopalisko
Lernen beginnen
excavation
szczepienie
Szczepienie przeciwko grypie było łatwo dostępne
Lernen beginnen
vaccination / inoculation
inoculation against flu was readily available
zaniedbanie
Musimy nadrobić nasze zaniedbanie.
Lernen beginnen
neglect
We must make up for our neglect.
prawowity
One mają wyłonić legalny i rozliczalny rząd.
Lernen beginnen
legitimate
That will produce a legitimate and accountable government.
zastępczy
Lernen beginnen
vicarious
She took a vicarious pleasure in her friend's achievements.
zadowolony z siebie
po wygraniu czuł się zadowolony z siebie
Lernen beginnen
smug
he was feeling smug after his win.|. She deserved her promotion, but I wish she wasn't so smug about it.
kępa
Lernen beginnen
clump
a clump of grass
poczucie, przypuszczenie
Nie miałem najmniejszego pojęcia, że jest nieszczęśliwa.
Lernen beginnen
inkling
I didn't have the slightest inkling that she was unhappy.
wrzód
Lernen beginnen
ulcer
zgon, umierać
Lernen beginnen
decease
udoskonalić
Inżynierowie spędzili wiele miesięcy na udoskonalaniu oprogramowania.
Lernen beginnen
refine
Engineers spent many months refining the software.
pognieciony, zmięty
Lernen beginnen
crumpled
zaciemniać
Lernen beginnen
obfuscate
the new rule is more likely to obfuscate people than enlighten them
niejasny
Lernen beginnen
obscure, vague
many patients suffer vague symptoms
niechęć
Lernen beginnen
reluctance
Many victims of crime are reluctant to go to the police.
sztywny
Lernen beginnen
rigid
Teachers are being asked to unlearn rigid rules for labeling children.
przesłanka, założenie
Lernen beginnen
premise
if the premise is true, then the conclusion must be true. The fundamental premise of the report
główny, czołowy
Lernen beginnen
foremost
one of the foremost art collectors of his day
utajony
Lernen beginnen
latent
Latent defect. They have a huge reserve of latent talent. The latent stage of syphilis.
potężny, groźny
Lernen beginnen
formidable
a formidable opponent.
nazewnictwo
Lernen beginnen
Nomenclature, naming
starzenie się
Lernen beginnen
aging, obsolescence
giętki, gibki
Lernen beginnen
supple
her supple fingers, supple body
deficytowy
Lernen beginnen
scarce
as raw materials became scarce, synthetics were developed
koszt, wydatek
Lernen beginnen
expense
ponieść
Lernen beginnen
incur, bear
I will pay any expenses incurred
w biały dzień
Lernen beginnen
in broad daylight
źrenica
Lernen beginnen
pupil
przeciętny, mierny
Lernen beginnen
mediocre
a mediocre actor
holować
Lernen beginnen
to tow
We stopped to give a tow to that stranded boat
eksmisja
Lernen beginnen
eviction
the forced eviction of residents
prostować
popełnione błędy nie mogą być później naprawione
Lernen beginnen
rectify, straighten
mistakes made now cannot be rectified later
odnowić, unowocześnić
Lernen beginnen
to revamp, renew
They're revamping the restaurant.
wcielenie
Lernen beginnen
incarnation
Rama was Vishnu's incarnation on earth
bijatyka, burda, chryja
Lernen beginnen
brawl, broil
he'd got into a drunken brawl in a bar
gruzy, rumowisko, ruina
Lernen beginnen
debris
workmen were clearing the roads of the debris from shattered buildings
namacalny, materialny
Lernen beginnen
tangible
the atmosphere of neglect and abandonment was almost tangible
wydajność, przerób, przepustowość
The amount of material or items passing through a system or process.
Lernen beginnen
productivity, throughput, bandwidth
Fast data throughput. Falling throughput and rising production costs.
podpałka
Lernen beginnen
tinder, kindling
zwężać, uciskać
Lernen beginnen
constrict
the fear and the reality of crime constrict many people's lives
obfity
Lernen beginnen
profuse, abundant
I offered my profuse apologies. There was abundant evidence to support the theory.
maleńki
Lernen beginnen
miniscule
a minuscule fragment of DNA
aresztowanie, zatrzymanie
Lernen beginnen
arrest, detention
the fifteen people arrested were still in police detention
cześć (honor)
Lernen beginnen
reverence
rituals showed honor and reverence for the dead
podrobiony, nieprawdziwy
Lernen beginnen
counterfeit, spurious, bogus
pogarda
Lernen beginnen
contempt
he showed his contempt for his job by doing it very badly
luźny, opieszały
Lernen beginnen
slack
‘a slack rope’, ‘business was rather slack’, ‘they were working at a slack pace’
na barana
Lernen beginnen
piggyback
demaskować
Lernen beginnen
debunk, expose, unmask
cieśla
Lernen beginnen
carpenter
zwracać koszty
Lernen beginnen
reimburse
the investors should be reimbursed for their losses
celowo
Lernen beginnen
deliberately
płomień
Lernen beginnen
flame, blaze
głaz
Lernen beginnen
boulder
obrzezanie
Lernen beginnen
circumcision
bunt, rozłam
Lernen beginnen
dissent
there was no dissent from this view
postawa
Lernen beginnen
demeanor, attitude
ponury
Lernen beginnen
somber, gloomy
zapora
Lernen beginnen
barrage, dam
przeszkoda
Lernen beginnen
hurdle, obstacle,
dojrzewanie płciowe
Lernen beginnen
pubescence
stłumić
Lernen beginnen
quell, suppress
wykrzywiony
Lernen beginnen
gnarled
the gnarled old oak tree
dzielność, waleczność
Lernen beginnen
prowess
Though Ilantar had little love for the Isaad and their sinister lord, he respected their prowess in battle.
parać się
Lernen beginnen
dabble
he dabbled in writing as a young man
spichlerz, zbierać, przechowywać
Lernen beginnen
garner
the police struggled to garner sufficient evidence
boczny
Lernen beginnen
lateral
the plant takes up water through its lateral roots
przedział
Lernen beginnen
compartment
kuchenka
Lernen beginnen
a cooker, stove
szczegółowo zbadać
Lernen beginnen
scrutinize
niedorzeczny
Lernen beginnen
preposterous
a preposterous suggestion
sprzyjać, popierać
Lernen beginnen
foster
the teacher's task is to foster learning
zwykły
Lernen beginnen
plain, mere, sheer
prostopadły
Lernen beginnen
perpendicular
obfitość
Lernen beginnen
abundance
the tropical island boasts an abundance of wildlife
spokój
Lernen beginnen
serenity
an oasis of serenity amidst the bustling city
stanowić
Lernen beginnen
constitute
single parents constitute a great proportion of the poor. The Tribunal is specially constituted to make such decisions and they did not give rise to a question of law.
sylwetka
Lernen beginnen
silhouette
the dark shape and outline of someone or something visible against a lighter background, especially in dim light.
pastwisko
Lernen beginnen
pasture
pasza
Lernen beginnen
fodder
osprzęt
a piece of equipment or furniture that is fixed in position in a building or vehicle. | a sports event that takes place on a particular date.
Lernen beginnen
fixture
a light fixture | The midweek snow had a devastating effect on the fixture list.
drobny, małostkowy
of little importance; trivial. | of secondary or lesser importance, rank, or scale; minor.
Lernen beginnen
small, petty
the petty divisions of party politics
odwieczny
Trwający od niepamiętnych czasów
Lernen beginnen
eternal
an immemorial custom
pamiętny
tending to remind one of something.
Lernen beginnen
reminescent
the sights were reminiscent of my childhood
wciągnik, podnosić
Lernen beginnen
hoist
właściciel, posiadacz
Lernen beginnen
owner, holder, proprietor
nakłaniać
succeed in persuading or influencing (someone) to do something.
Lernen beginnen
induce
none of these measures induced a change of policy
odpowiedzialność
the state of being responsible for something, especially by law.
Lernen beginnen
liability
the partners accept unlimited liability for any risks they undertake
dodatkowy, równoległy, boczny
additional but subordinate; secondary.
Lernen beginnen
collateral
the collateral meanings of a word
aczkolwiek, chociaż, acz
Lernen beginnen
albeit, though, however
wywołać, wydobyć
evoke or draw out (a response, answer, or fact) from someone in reaction to one's own actions or questions.
Lernen beginnen
elicit
It's time to start worrying when exhibitions elicit no reaction at all.
rozeznać, rozpoznać
perceive or recognize (something).
Lernen beginnen
discern, recognize
I can discern no difference between the two policies
szczerość
the quality of being open and honest in expression; frankness.
Lernen beginnen
candor, sincerity, honesty, frankness
He was known for his kindness, his candor, and his dislike of hypocrisy.
miernik, wskaźnik, czujnik
an instrument or device for measuring the magnitude, amount, or contents of something, typically with a visual display of such information. | estimate or determine the magnitude, amount, or volume of.
Lernen beginnen
gauge
It owns and runs a miniature railway that has a five-inch gauge track 1,605 ft long. |
przekonywujący
(of an argument or case) clear, logical, and convincing.
Lernen beginnen
cogent
Given the scope of Internet use by the general public, this is no longer a relevant or cogent argument.
rozumieć, olej w głowie
know or understand. | shrewdness and practical knowledge, especially in politics or business. | shrewd and knowledgeable in the realities of life.
Lernen beginnen
savvy
Charley would savvy what to do about such a girl. | the financiers lacked the necessary political savvy | It's clear now that savvy foreign investors won't be tempted by such headache-prone deals.
przebiegłość
Lernen beginnen
shrewdness, cunning
dekorować
a decoration or embellishment for something, especially food.
Lernen beginnen
garnish, decorate
salad garnished with an orange slice
konspekt, streszczenie
a brief summary or general survey of something.
Lernen beginnen
synopsis, abstract, summary
a synopsis of the accident
zaraźliwy
(of a disease, emotion, feeling, or attitude) likely to spread to and affect others.
Lernen beginnen
contagious
her enthusiasm is contagious
okrucieństwa
an extremely wicked or cruel act, typically one involving physical violence or injury.
Lernen beginnen
atrocities
war atrocities
wpaść w szał
Lernen beginnen
to go ape (berserk)
zachęta
a thing that motivates or encourages one to do something.
Lernen beginnen
incentive
there is no incentive for customers to conserve water
nałożyć, pobór
an act of imposing a tax, fee, or fine. | to impose (a tax, fee, or fine). | enlist (someone) for military service.
Lernen beginnen
levy
union members were hit with a 2 percent levy on all pay | An earlier idea he raised to levy motorists had met with severe criticism.
anormalny
departing from an accepted standard.
Lernen beginnen
aberrant, abnormal
Indeed, it was aberrant of him to accept the job and downright silly of the government to appoint him.
zaduma
a state of being pleasantly lost in one's thoughts; a daydream.
Lernen beginnen
reverie, muse
a knock on the door broke her reverie
zawodnik
Lernen beginnen
contestant, contender
panienka
a young unmarried woman.
Lernen beginnen
damsel
I felt as if he was my angel, and I was the damsel in distress.
przeciwnik
one's opponent in a contest, conflict, or dispute.
Lernen beginnen
adversary, opponent
Davis beat his old adversary in the quarterfinals
kpina, wyśmiewać
the subjection of someone or something to contemptuous and dismissive language or behavior |
Lernen beginnen
ridicule, mockery
he is held up as an object of ridicule | his theory was ridiculed and dismissed | stung by her mockery, Frankie hung his head
skrucha, żal
the state of feeling remorseful and penitent. | sincere regret or remorse.
Lernen beginnen
contrition, repentance
to show contrition for his crime he offered to do community service | each person who turns to God in genuine repentance and faith will be saved
zanieczyszczony, nieczysty
mixed with foreign matter; adulterated. | morally wrong, especially in sexual matters.
Lernen beginnen
impure, contaminated
citizens suspected of harboring impure thoughts | the site was found to be contaminated by radioactivity
odkupienie
the action of saving or being saved from sin, error, or evil.
Lernen beginnen
redemption
God's plans for the redemption of his world
wplątać, wmieszać
involve (someone) deeply in an argument, conflict, or difficult situation.
Lernen beginnen
embroil
she became embroiled in a dispute between two women she hardly knew
nieharmonijny, fałszywy
lacking harmony.
Lernen beginnen
dissonant
irregular, dissonant chords
skromny
(especially with reference to a woman) making a pretense of shyness or modesty that is intended to be alluring.
Lernen beginnen
coy
she treated him to a coy smile of invitation
grabież, plądrować
the action of robbing a place or property, especially in wartime. | rob (a place) using violence, especially in wartime.
Lernen beginnen
pillage
During the first two nights of pillaging the Capital City, over half a million people were killed.
na wydaniu
(of a girl or young woman) sexually mature; suitable for marriage.
Lernen beginnen
nubile
Polynesians tattooed the thighs and buttocks of nubile girls.
błądzić, bezpański, przybłęda
move away aimlessly from a group or from the right course or place.|| not in the right place;
Lernen beginnen
stray
I strayed a few blocks in the wrong direction || he pushed a few stray hairs from her face
piasek, żwirek
small, loose particles of stone or sand. || courage and resolve; strength of character.
Lernen beginnen
grit
she had a bit of grit in her eye | he displayed the true grit of the navy pilot
posłuszny, odpowiedzialny
(of a person) open and responsive to suggestion; easily persuaded or controlled.
Lernen beginnen
amenable
It was hoped by employers that the new working class would be more docile and amenable than the old.
zastępca, przedstawiciel
1 a person whose immediate superior is a senior figure within an organization and who is empowered to act as a substitute for this superior.
Lernen beginnen
deputy
Tomorrow I hand over the Principal Clerk's duties to my deputy.
zbić, dać klapsa
slap with one's open hand or a flat object, especially on the buttocks as a punishment.
Lernen beginnen
spank
she was spanked for spilling ink on the carpet
kazanie, wygłaszać
deliver a sermon or religious address to an assembled group of people, typically in church.
Lernen beginnen
preach
he preached to a large congregation
pokos
a row or line of grass, grain, or other crop as it lies when mown or reaped. || a broad strip or area of something.
Lernen beginnen
swath
vast swaths of countryside
nieład, zamęt
a state of disorganization or untidiness. || throw (someone or something) into a state of disorganization or untidiness. || strip (someone) of clothing.
Lernen beginnen
disarray, disorder
her gray hair was in disarray || the inspection disarrayed the usual schedule || attendant damsels to help to disarray her
frędzel
Lernen beginnen
tassel
skórka, łupina
the tough outer layer of something, in particular.
Lernen beginnen
rind
Grate the rind from the two large oranges and squeeze out the juice.
rycerski
(of a man or his behavior) courteous and gallant, especially toward women.
Lernen beginnen
chivalrous, knightly
He was chivalrous in his treatment of women, but absolutely void of sexual desire.
obliczyć, sądzić, uważać
establish by counting or calculation; calculate. || conclude after calculation; be of the opinion.
Lernen beginnen
to reckon
his debts were reckoned at $300,000 || he reckons that the army should pull out entirely
rozliczenie, obrachunek
the action or process of calculating or estimating something.
Lernen beginnen
reckoning
last year was not, by any reckoning, a particularly good one
wędrować, wędrówka
move about or travel aimlessly or unsystematically, especially over a wide area. || an aimless walk.
Lernen beginnen
roam
tigers once roamed over most of Asia
pozostawać w miejscu
Lernen beginnen
to stay put
zaraza, epidemia
a fatal epidemic disease, especially bubonic plague.
Lernen beginnen
pestilence
He ordered the nearby swamps and marshes in the city of Salinus to be drained, in order to prevent an unknown pestilence, probably malaria.
gospodarować oszczędnie
Lernen beginnen
dole out
skąpić, norma, okres (w życiu)
supply an ungenerous or inadequate amount of (something). || a person's fixed or allotted period of work.
Lernen beginnen
stint
his varied career included a stint as a magician || This doesn't mean you should stint on creativity.
ślad, pozostałość
a trace of something that is disappearing or no longer exists.
Lernen beginnen
vestige
the last vestiges of colonialism
odczuwający
able to perceive or feel things.
Lernen beginnen
sentient
she had been instructed from birth in the equality of all sentient life forms
posłuszny
ready to accept control or instruction; submissive.
Lernen beginnen
docile, obedient, amenable
a cheap and docile workforce
sen, drzemka
Lernen beginnen
slumber,
So to the ones who have passed on, rest there, sleep there, slumber on.
usterka
a sudden, usually temporary malfunction or irregularity of equipment.
Lernen beginnen
fault, glitch
He hopes that will prove to have been a temporary glitch in his quest for more glory.
przyciąć, okroić
Lernen beginnen
prune
Late February is an optimum time to prune trees and shrubs in your landscape.
prostacki
bad-tempered and combative.
Lernen beginnen
coarse, ornery
some hogs are just mean and ornery
obszerny
enough or more than enough; plentiful.
Lernen beginnen
extensive, ample
there is ample time for discussion
śmiałość, zuchwałość
the willingness to take bold risks. | rude or disrespectful behavior; impudence.
Lernen beginnen
boldness, audacity
her audacity came in handy during our most recent emergency | she had the audacity to pick up the receiver and ask me to hang up
usposobienie
a person's inherent qualities of mind and character.
Lernen beginnen
disposition
a sweet-natured girl of a placid disposition
wiedza
a body of traditions and knowledge on a subject or held by a particular group, typically passed from person to person by word of mouth.
Lernen beginnen
lore
the jinns of Arabian lore
policja
Lernen beginnen
constabulary
upominać
warn or reprimand someone firmly.
Lernen beginnen
admonish
she admonished me for appearing at breakfast unshaven
mieszać się, wtrącać się
interfere in or busy oneself unduly with something that is not one's concern.
Lernen beginnen
to meddle
I don't want him meddling in our affairs
złowrogi, złowieszczy
giving the impression that something harmful or evil is happening or will happen.
Lernen beginnen
sinister, ominous
I was frightened by the sinister shadow outside.
piśmienny, umiejący pisać i czytać
(of a person) able to read and write.
Lernen beginnen
literate / illiterate
Having a technically literate family is a blessing.
pozór
the outward appearance or apparent form of something, especially when the reality is different.
Lernen beginnen
semblance
it bears some semblance to the thing I have in mind
hojny, rozrzutny, wystawny
sumptuously rich, elaborate, or luxurious.
Lernen beginnen
lavish
This dinner was lavish. | the media couldn't lavish enough praise on the film
nakłonić, wydębić
persuade (someone) gradually or by flattery to do something.
Lernen beginnen
to coax
the trainees were coaxed into doing hard, boring work
przekroczenie, przestępstwo, grzech
an act that goes against a law, rule, or code of conduct; an offense.
Lernen beginnen
transgression
I'll be keeping an eye out for further transgressions
nacięcie
a surgical cut made in skin or flesh.
Lernen beginnen
incision
an abdominal incision
wykrzywiać, wykręcać
twist or bend out of its normal shape.
Lernen beginnen
to contort
a spasm of pain contorted his face
szczyt, wierzchołek
a high, pointed piece of rock.
Lernen beginnen
pinnacle
Although he reached the pinnacle of success, he was unspoiled by it.
troszkę, maleństwo, kruszynka
a little; slightly.
Lernen beginnen
mite
the poor little mite looks half-starved
pomyje, płukanie | chlać, płukać
Lernen beginnen
swill
the beer was just warm swill | I swilled out the mug
obudzić
bring out of sleep; awaken. | cause to feel angry or excited.| stir (a liquid, especially beer while brewing).
Lernen beginnen
rouse
she was roused from a deep sleep by a hand on her shoulder | the crowds were roused to fever pitch by the drama of the race | rouse the beer as the hops are introduced
wziąć się w garść, dodać komuś otuchy
Lernen beginnen
to buck (sb) up
Stop crying and buck up, you'll find a better girl. | Could you buck me up? I'm a little nervous.
upiększyć, ozdobić
make (something) more attractive by the addition of decorative details or features.
Lernen beginnen
embellish
blue silk embellished with golden embroidery
począć, stworzyć, pojąć
become pregnant with (a child). | form or devise (a plan or idea) in the mind.
Lernen beginnen
to conceive
We conceived a baby three months ago. | He conceived this brilliant idea! | the dam project was originally conceived in 1977
zgarbiony
Lernen beginnen
hunched
marionetka, figurant
a person who serves merely to support or assist others, particularly in doing unpleasant work. | move around aimlessly; drift or cruise.
Lernen beginnen
stooge
you fell for that helpless-female act and let her make you a stooge | she stooged around in the bathroom for a while
sutek, smoczek
a nipple of the mammary gland of a female mammal, from which the milk is sucked by the young.
Lernen beginnen
teat
Babies with these problems may need a special teat and bottle that allow milk to be delivered to the back of the throat where it can be swallowed.
przylgnąć
(of a person or animal) hold on tightly to.
Lernen beginnen
cling - clung - clung
she clung to Joe's arm
pobłażliwy, łagodny
(of punishment or a person in authority) permissive, merciful, or tolerant.
Lernen beginnen
lenient
judges were far too lenient with petty criminals
zrzekać się (np. stanowiska), wypowiadać (np. umowę)
formally declare one's abandonment of (a claim, right, or possession).
Lernen beginnen
renounce
Isabella offered to renounce her son's claim to the French crown
przeczucie
a feeling or guess based on intuition rather than known facts.
Lernen beginnen
hunch
she was acting on a hunch
garb, zgarbiony
a humped position or thing.
Lernen beginnen
hump, hunch
he thrust his hands in his pockets, hunching his shoulders
młody uliczny gangster
a young man belonging to a street gang.
Lernen beginnen
droog
Alex and his droogs beat up a bum in an alley with clubs.
bicz, chłostać
a sharp blow or stroke with a whip or rope, typically given as a form of punishment. | strike (someone) with a whip or stick.
Lernen beginnen
lash
he was sentenced to fifty lashes for his crime | they lashed him repeatedly about the head
wydatek, wydatkowanie
the action of spending funds.
Lernen beginnen
expenditure
the expenditure of taxpayers' money
zachowywać się
conduct oneself; behave.
Lernen beginnen
comport oneself
articulate students who comported themselves well in television interviews
zmierzyć się z
Lernen beginnen
comport with
trąba
the nose of a mammal, especially when it is long and mobile, such as the trunk of an elephant or the snout of a tapir.
Lernen beginnen
proboscis
zapowiadać
be a sign or warning that (something, especially something momentous or calamitous) is likely to happen.
Lernen beginnen
portend
the eclipses portend some major events
spodek
a shallow dish, typically having a circular indentation in the center, on which a cup is placed.
Lernen beginnen
a saucer
The cabinets should be able to store a generous stack of plates, cups, saucers, and bowls.
owsianka
a dish consisting of oatmeal or another meal or cereal boiled in water or milk.
Lernen beginnen
porridge
I start with porridge, and then mid-morning I have six egg whites on brown toast.
pouczyć, umoralnić, budować moralnie
instruct or improve (someone) morally or intellectually.
Lernen beginnen
edify
But there are some who desire to know that they may edify others, and that is praiseworthy; and there are some who desire to know that they themselves may be edified, and that is wise.
przypływ
a sudden powerful forward or upward movement, especially by a crowd or by a natural force such as the waves or tide. | (of a crowd or a natural force) move suddenly and powerfully forward or upward.
Lernen beginnen
surge
flooding caused by tidal surges | the journalists surged forward
bractwo, braterstwo
a group of people sharing a common profession or interests. | the state or feeling of friendship and mutual support within a group.
Lernen beginnen
fraternity
members of the hunting fraternity | the ideals of liberty, equality, and fraternity
mamić
torment or tease (someone) with the sight or promise of something that is unobtainable.
Lernen beginnen
tantalize
Visually, the film also tantalizes the senses, with nearly every scene offering a riot of color.
bezczeszczenie
the action of destroying something.
Lernen beginnen
desecration, profanation
the desecration of a grave
opieka, nadzór, areszt
the protective care or guardianship of someone or something.
Lernen beginnen
custody
Cooper will be held in custody until his next court appearance in May.
zadraśnięcie, otarcie, wypasać
a slight injury where the skin is scraped. | scrape the skin of (a part of the body) so as to break the surface but cause little or no bleeding. | verb: (of cattle, sheep, etc.) eat grass in a field.
Lernen beginnen
graze
it'll be fine, it's only a graze | she fell down and grazed her knees | cattle graze on the open meadows
łąka
a piece of grassland, especially one used for hay.
Lernen beginnen
a meadow
143 acres of meadow and pasture
hipnotyzować
Lernen beginnen
mesmerize, hypnotize
napletek
the retractable roll of skin covering the end of the penis.
Lernen beginnen
foreskin
komisja, zlecenie, zlecać
an instruction, command, or duty given to a person or group of people. | group of people officially charged with a particular function. | give an order for or authorize the production of (something such as a building, piece of equipment, or work of art).
Lernen beginnen
commission
his commission to redesign the building | the United Nations High Commission for Refugees | In the USA, a new US $5million production line was commissioned at the New Century Kansas facility.
testament, obmyślać
a clause in a will leaving real estate to someone. | plan or invent (a complex procedure, system, or mechanism) by careful thought.
Lernen beginnen
devise
All the residue of my estate, including real and personal property, I give, devise, and bequeath to Earlham College. | We have found the Report useful in devising the guidelines. | a training program should be devised
niestrawność
Lernen beginnen
indigestion
żłobek, szkółka, pokój dziecinny
a room in a house for the special use of young children.
Lernen beginnen
nursery
nora, legowisko
a wild animal's lair or habitation.
Lernen beginnen
den, burrow
młode zwierzę
the young of a fox, bear, lion, or other carnivorous mammal.
Lernen beginnen
cub
Young tiger and lion cubs are passed amongst large groups of people so they can have a ‘cute’ photo taken with a fluffy animal. | both share the same earth during the first ten days after cubbing
zniweczyć
prevent (a plan or attempted action) from progressing, succeeding, or being fulfilled.
Lernen beginnen
frustrate
his attempt to frustrate the merger
bezkres, bezgranicze
Lernen beginnen
immensity
chytry plan, taktyka
a cunning plan or action designed to turn a situation to one's own advantage.
Lernen beginnen
ploy
I condemn this Government for its cynical ploy to try to buy the votes of students.
krzew, mały krzak
a woody plant that is smaller than a tree and has several main stems arising at or near the ground.
Lernen beginnen
shrub
It is a good time to plant bare rooted shrubs and trees while the weather stays mild and the ground is still workable.
budka, szopa | uronić, przelewać
Lernen beginnen
shed
a garden shed
jałowy
(of land) too poor to produce much or any vegetation. | (of a place or building) bleak and lifeless. | a barren tract or tracts of land.
Lernen beginnen
sterile
prosperować, rozwijać się pomyślnie, kwitnąć
(of a child, animal, or plant) grow or develop well or vigorously.
Lernen beginnen
thrive
Bees thrive in London: they have a far better choice of flowers than their country cousins.
trzoda, grupa, gromada
Lernen beginnen
flock
A flock of sheep has escaped onto the road. | A noisy flock of tourists came into the museum.
zamiatać
a long, swift, curving movement. | a comprehensive search or survey of a place or area.| (v) clean (an area) by brushing away dirt or litter.
Lernen beginnen
sweep - swept - swept
a grandiose sweep of his hand | the police finished their sweep through the woods | I've swept the floor
utrudniać, zawadzać
hinder or impede the movement or progress of.
Lernen beginnen
hamper
their work is hampered by lack of funds
cichnąć, ustać, łagodnieć
become less intense, violent, or severe. | (of water) go down to a lower or the normal level.
Lernen beginnen
to subside
I'll wait a few minutes until the storm subsides. | the floods subside almost as quickly as they arise
bujny, soczysty
(of vegetation) growing luxuriantly.
Lernen beginnen
lush
It's surrounded by mountains lush with greenery, bordered with wildflowers and dotted with water lilies.
lękliwy, spostrzegawczy
anxious or fearful that something bad or unpleasant will happen.
Lernen beginnen
apprehensive
he felt apprehensive about going home
wytchnienie, ułaskawienie
v/n cancel or postpone the punishment of (someone, especially someone condemned to death).
Lernen beginnen
reprieve
Another possible outcome is that global uncertainty could give the US dollar a reprieve from its recent slide.
ukochany, ceniony, żywić (np. nadzieję), mieć (np. ambicję), pielęgnować, czcić (np. pamięć), umiłować (np. ideał)
protect and care for (someone) lovingly.
Lernen beginnen
cherish
he cared for me beyond measure and cherished me in his heart
antenowy, powietrzny
existing, happening, or operating in the air.
Lernen beginnen
aerial
an aerial battle
szturchać
prod (someone) gently, typically with one's elbow, in order to draw their attention to something.
Lernen beginnen
poke, nudge
he gave her shoulder a nudge | people were nudging each other and pointing at me
areszt, odesłać, posłać (oskarżonego do aresztu w oczekiwaniu na proces)
Lernen beginnen
remand
I had a seventeen-year-old son remanded to a drug-addiction program
szykowny, ekskluzywny
elegant or stylishly luxurious.
Lernen beginnen
posh
trying to talk posh

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.