Słówka z 4 modułów książki nr 3

 0    209 Datenblatt    magdaprzybylska0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przyciągać
Biznes chce przyciągnąć dużo klientów.
Lernen beginnen
attract
Buisnesses want to attract plenty of customers.
strategia
Jaka jest nasza strategia na wygranie konkursu filmowego? Potrzebujemy planu.
Lernen beginnen
strategy
What is our strategy for winning the film competition? We need a plan.
dużo, wiele
Lernen beginnen
plenty of
wyplata tygodniowa
Lernen beginnen
wage
być za, popierać
Jestem za budowaniem nowych dróg.
Lernen beginnen
be for, support
I'm for building new roads.
być przeciwko, sprzeciwiać się
Jestem przeciwko zabijaniu dzikich zwierzat.
Lernen beginnen
be against, oppose
I'm against killing wild animals.
procent
Lernen beginnen
per cent
na
Kilometry na godzinę.
Lernen beginnen
per
Kilometres per hour
metro londyńskie
Lernen beginnen
The tube
kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
Lernen beginnen
railway
German railways are among the best in the world.
metro
Lernen beginnen
subway
reagować
Lernen beginnen
react
reakcja
Lernen beginnen
reaction
pomimo czegoś
Czy poszedłbyś na spacer pomimo deszczu?
Lernen beginnen
in spite of
Woluld you go for a walk in spite of rain?
alergiczny
Lernen beginnen
allergic
alergia
Lernen beginnen
allergy
mleczny, nabiał
Lernen beginnen
dairy
też, także
Używamy na końcu zdania twierdzącego.
Lernen beginnen
too
też nie
Nie mam długopisu. Ja też nie mam długopisu.
używamy na końcu zdania przeczącego
Lernen beginnen
either
I haven't got a pen. I haven't got a pen either.
jeszcze, inny
Co jeszcze powiedziałeś?
Lernen beginnen
else
What else did you say?
oprócz, poza
Co jeszcze przyniosłaś do klasy poza swoją książką?
Lernen beginnen
apart from
What else have you brought to the classroom apart from your book?
Byłbym szczęśliwy, gdybym został milionerem.
Second conditional - kiedy wyobrażamy sobie wydarzenia w teraźniejszości albo przyszłości, ale sądzimy, że prawdopodobnie się nie wydarzą. Schemat...
Lernen beginnen
I would be happy if I became a millionaire.
Second conditional - when we imagine an action in the present or future but we think it will probably not happen. Schemat: If + past simple, would + czasownik
On byłby lwem, gdyby był zwierzęciem.
Czasownik być w drugim okresie warunkowym dla wszystkich osób
Lernen beginnen
He would be a lion if he were an animal.
The verb to be in second conditional - were.
Jeśli zobaczylbym Anię jutro, powiedzialbym jej tą historię.
Lernen beginnen
If I saw Ania tomorrow, I would tell her this story.
Piloci nie rzuciliby pracy, jeśli dostaliby swoją wypłatę.
Lernen beginnen
Pilots would not quit the job if they got their wages.
Nie byloby nas tutaj, gdyby pokój był za mały.
Lernen beginnen
We wouldn't be here if the room were too small.
Czy spałbyś dobrze, gdyby twoje łózko było za twarde?
Lernen beginnen
Would you sleep well if your bed were too hard?
Czy coś zaskakującego wydarzyło się Tobie wczoraj?
Lernen beginnen
Did anything surprising happen to you yesterday?
pianka do golenia
Lernen beginnen
shaving foam
trochę, kawałek
Czy byłbyś trochę zaskoczony, gdybym przyszła bez mojej książki?
Lernen beginnen
a bit
Would you be a bit surprised if I came without my book?
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
Lernen beginnen
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
słownictwo
Lernen beginnen
vocabulary
pomimo (czegoś)
Pomimo deszczu.
Lernen beginnen
despite
Despite rain.
pensja miesięczna
Lernen beginnen
salary
chociaż, mimo że
Czy kiedykolwiek poszedłeś do pracy, chociaż byłeś chory?
Lernen beginnen
although
Have you ever gone to work, although you were ill?
iść na studia
Lernen beginnen
to go to college
wydział, oddział
Lernen beginnen
department
powitać
Lernen beginnen
greet
sieć, internet
Lernen beginnen
web, network, internet
zwrotny
Lernen beginnen
reflexive
suszarka do włosów
Lernen beginnen
hairdryer
należeć do
Lernen beginnen
belong to
piekarnia
Poszedłem dziś rano do piekarni po chleb i bułki.
Lernen beginnen
baker's
I went to the baker's this morning to buy a loaf of bread and some rolls.
apteka
Możesz zrealizować receptę w osiedlowej aptece.
Lernen beginnen
chemist's
You can fill in a prescription in the local chemist's.
kiosk
Każdego ranka kupuję gazetę w kiosku.
Lernen beginnen
newsagent's
Every morning I buy a newspaper at the newsagent's.
upaść, upuścić, opaść, kropla
Lernen beginnen
drop
choroba
Lernen beginnen
1. illness 2. sickness
tabletka
Lernen beginnen
a pill
od razu
Jeśli czułbym się bardzo chory, poszedłbym do lekarza od razu.
Lernen beginnen
at once
If I felt very ill, I'd go to the doctor at once.
sugerować, proponować
Czy mógłbyś zasugerować mi dobrą książkę?
Lernen beginnen
suggest
Could you suggest a good book to me?
brzytwa, maszynka do golenia
Lernen beginnen
razor
zachowanie
Lernen beginnen
behaviour
grypa
Lernen beginnen
1. flu 2. influenza
tykać, haczyk, fajka, kleszcz
Lernen beginnen
tick
przez przypadek
Lernen beginnen
by accident
przekraczać prędkość
Lernen beginnen
exceed speed
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
Lernen beginnen
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
teczka
Muszę wyjść, zostawiłem swoją teczkę w samochodzie.
Lernen beginnen
a briefcase
I have to go out, I've left my briefcase in the car.
walizka
Moja walizka już pęka w szwach, a zapakowałem dopiero połowę rzeczy.
Lernen beginnen
a suitcase
My suitcase is already bursting at the seams, and I've only packed half of my stuff.
oddać, zwrócić
Lernen beginnen
give back
aby, żeby
Ludzie robią listę zakupów przed pójściem na zakupy, aby nie zapomnieli co kupić.
Lernen beginnen
so (that)
People make shoping list before going shopping so they don't forget what to buy.
przypominać
Lernen beginnen
remind
przebita opona
Lernen beginnen
flat tire
miły, uprzejmy
Lernen beginnen
kind
kierownica, koło
Lernen beginnen
wheel
opona
Lernen beginnen
tire
pozostać
Lernen beginnen
remain
krajobraz
Krajobraz w Kanadzie jest po prostu piękny - wszędzie lasy, góry i strumienie.
Lernen beginnen
landscape
The landscape in Canada is just beautiful - forests and mountains and streams everywhere.
wygoda
Lernen beginnen
comfort
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
Lernen beginnen
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
niewygodny
Lernen beginnen
uncomfortable
może
używamy kiedy coś jest możliwe
Może dziś padać śnieg.
Lernen beginnen
may
It may snow today.
mógłby
używamy kiedy coś jest możliwe
On mógłby przyjść jutro.
Lernen beginnen
might
He might come tomorrow.
zdawać sobie sprawę
Lernen beginnen
realize
wegiel
Mój wujek pracuje w kopalni węgla.
Lernen beginnen
coal
My uncle works in a coal mine.
zawierać
Czy ta sałatka zawiera cebulę?
Lernen beginnen
to contain
Does this salad contain onions?
nad, ponad
Zawiera ponad 10% alkoholu
Lernen beginnen
over
Contains over 10% alcohol
złożyć wizytę
Jak często idziesz na wizytę do dentysty?
Lernen beginnen
to pay a visit
How often do you pay a visit to the dentist?
wolałbym
Ona wolałaby nosić diamenty.
Lernen beginnen
woluld rather
She would rather wear diamonds.
wysportowany
Lernen beginnen
fit
aby, żeby, w celu
Powinniśmy ćwiczyć regularnie aby być wysportowanymi.
Lernen beginnen
in order to
We should exercises regularly in order to be fit.
aby nie, w celu uniknięcia
Powinniśmy się uczyć przed egzaminem, aby nie obalać go.
Lernen beginnen
in order not to
We should study before an exam in order not to fail it.
rola
Lernen beginnen
role
mięsień
Lernen beginnen
muscle
warga
Lernen beginnen
lip
kosiarka
Lernen beginnen
a lawnmower
gałąź, oddział, filia
Lernen beginnen
branch
ktoś
Używamy w twierdzeniach
Ktoś puka.
Lernen beginnen
someone
Someone is knocking.
ktoś, ktokolwiek
Używamy w pytaniach i przeczeniach
Czy ktoś tutaj siedzi?
Lernen beginnen
anyone
Is there anyone sitting here?
nikt
Lernen beginnen
no one
głowna myśl, punkt, przecinek
Lernen beginnen
point
dzielić
Lernen beginnen
divide
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
Lernen beginnen
length
I measured the length of the room.
metr kwadratowy
Lernen beginnen
square metre
powierzchnia, obszar
Lernen beginnen
area
obliczać
Lernen beginnen
calculate
powinno się coś
Lernen beginnen
ought to
istota ludzka
Lernen beginnen
human being
ludzka natura
Lernen beginnen
human nature
wybrzeże
Lernen beginnen
seaside
niepodległy, niezależny
Lernen beginnen
sovereign, independent
zgoda / pozwolenie
Lernen beginnen
permission
powszechny
Powszechnym jest złapać przeziębienie jesienią.
Lernen beginnen
common
It's common to catch a cold in autumn
trochę
przed niepoliczalnymi rzeczownikami
Mam troche czasu, więc może byśmy się dziś spotkali? Ale... Mam dziś mało czasu, więc nie możemy się spotkać.
Lernen beginnen
a little
I have a little time, so why don't we meet today? Ale... I have little time today so I can't meet you.
kilka, trochę
przed policzalnymi rzeczownikami
Ona ma kilka sukienek (w znaczeniu trochę więcej) Jest kilka pokoi w budynku (w znaczeniu mało)
Lernen beginnen
a few
She has a few dresses. There are few rooms in the building.
wykrzyknik
Lernen beginnen
exclamation mark
wyrazić
Jak wyrazić siebie?
Lernen beginnen
to express
How to express myself?
wrzeć, gotować
Lernen beginnen
boil
stopień (temperatury)
Lernen beginnen
degree
dostarczać
Jak nazywa sie firma dostarczająca tobie internet?
Lernen beginnen
provide
What's the name of the company that provides you with the Internet?
ani ... ani
Nie jestem ani lekarzem, ani pielęgniarką.
Lernen beginnen
neither ... nor
I'm neither a doctor nor a nurse.
Gramatyka w tej książce jest wystarczająco jasna.
Lernen beginnen
The grammar in this book is clear enough.
szczegółowy, określony
Lernen beginnen
particular
posiadać
Czy posiadasz dom?
Lernen beginnen
own
Do you own a house?
właściciel, posiadacz
Lernen beginnen
owner
umowione spotkanie
Lernen beginnen
appointment
poddać się
Lernen beginnen
to give up
przyznać
Lernen beginnen
to admit
podczas gdy
Lernen beginnen
while
Kobieta czytała gazetę kiedy mężczyzna otworzył drzwi.
Lernen beginnen
The woman was reading the paper when the man opened the door.
On naprawił komputer podczas gdy jego syn odrabiał pracę domową.
Lernen beginnen
He repaired the computer while his son was doing his homework.
w kierunku
Idę w kierunku drzwi.
Lernen beginnen
towards
I'm walking towards the door.
tablica do markerów
Lernen beginnen
whiteboard
tablica
Chciałbym, żeby John zapisał zdanie na tablicy.
Lernen beginnen
blackboard
I'd like John to write the sentence on the blackboard.
kreda
Lernen beginnen
chalk
marker
Lernen beginnen
marker pen
Ja czytałam książkę, podczas gdy on gotował.
Lernen beginnen
I was reading a book while he was cooking.
upaść
Lernen beginnen
fall down
z wyjątkiem
Lernen beginnen
except for
pas bezpieczeństwa
Czy możesz pomóc Betty zapiąć pas bezpieczeństwa?
Lernen beginnen
a seat belt
Could you help Betty fasten her seat belt?
urządzenie
Telefon komórkowy to użyteczne urządzenie.
Lernen beginnen
device
Mobile phone is useful device.
bezużyteczny
Lernen beginnen
useless
oczekiwać na coś
Oczekuję wakacji.
Lernen beginnen
look forward to
I'm looking forward to holidays.
przedmieście
Mieszkają na przedmieściu Sydney.
Lernen beginnen
a suburb
They live in a suburb of Sydney.
ruch uliczny
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
Lernen beginnen
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
korek uliczny
Lernen beginnen
traffic jam
cudzoziemiec
Lernen beginnen
foreigner
Nie widzieliśmy nikogo. Nikogo nie widzieliśmy.
Lernen beginnen
We saw nobody. We didn't see anybody.
Nikt nie znał odpowiedzi.
Lernen beginnen
No one knew the answer.
wyrzucać
Nie wyrzucaj tego, może nam się przydać w przyszłości!
Lernen beginnen
to throw sth away
Don't throw it away, we might need it in the future!
czynny
Lernen beginnen
active
bierny
Lernen beginnen
passive
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?
Lernen beginnen
influence
Do you think games have negative influence on children?
rzadki sos
Lernen beginnen
thin sauce
mróz
Gruba warstwa mrozu wytworzyła się na szybie.
Lernen beginnen
frost
A thick layer of frost formed on the pane.
Czy utrzymujesz porządek na biurku?
Lernen beginnen
Do you keep your desk tidy?
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
Lernen beginnen
approach
I have a positive approach to life.
być w dobrych stosunkach z kimś
Lernen beginnen
be on good terms with somebody
semestr, okres, termin, określenie
Lernen beginnen
term
dotrzeć, dosięgnąć
Jak długo zajmuje dotarcie do najbliższego lotniska?
Lernen beginnen
reach
How long does it take to reach the nearest airport?
kwas
Lernen beginnen
acid
być świadomym
Lernen beginnen
be aware of
pewny, pewien, niektóry
Niektóre pytania są za długie.
Lernen beginnen
certain
Certain questions are too long.
Została zabrana do szpitala.
Lernen beginnen
She was taken to hospital.
strona bierna
Schemat...
Lernen beginnen
passive voice
czasownik to be (w odpowiedniej dla czasu formie) + 3 forma czasownika. To be pokazuje w jakim czasie zdanie "podstawowe"
Posiłek jest przygotowany.
Lernen beginnen
The meal is prepared.
Dzieci były uczone piosenki.
Lernen beginnen
Children were taught song.
Czy komputery są używane w biurze?
Lernen beginnen
Are computers used in the office?
Masło jest zrobione z mleka
Lernen beginnen
Butter is made from milk.
Czy ostatnio zadawano ci wiele pytań?
Lernen beginnen
Were you asked many questions last time?
bezbłędny, bez wad
Mówię bezbłędnie po angielsku.
Lernen beginnen
faultless
I speak English faultless.
madrość
Lernen beginnen
wisdom
mądry
To była mądra decyzja.
Lernen beginnen
wise
It was a wise decision.
brak
Czy brak snu jest dobry dla zdrowia?
Lernen beginnen
lack
Is lack of sleep good for health?
nadrobić, zrekompensować
Lernen beginnen
make up for
elektryczność
Koszty elektryczności są zbyt wysokie.
Lernen beginnen
electricity
The electricity costs are far too high.
Droga jest naprawiana.
Lernen beginnen
The road is being repaired.
Książka zostanie przeczytana na następnej lekcji.
Lernen beginnen
The book will be read next lesson.
Moje mieszkanie zostało posprzątane.
Lernen beginnen
My flat has been cleaned.
dobrze żyć z
Lernen beginnen
get on well with
szansa, okazja, możliwość
Lernen beginnen
chance, opportunity
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
Lernen beginnen
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
margines
Dzieci uczono, by pisać od marginesu strony.
Lernen beginnen
margin
The children were taught to start writing from the margin of the page.
Marża
Lernen beginnen
price margin
Woda kranowa powinna być filtrowana przed wypiciem.
Lernen beginnen
Tap water should be filtered before drinking.
częściowo
Czy zdałbyś egzamin, gdybyś był tylko częściowo przygotowany?
Lernen beginnen
partly
Could you pass an exam if you were only partly prepared?
sekcja, część
Lernen beginnen
section
pończocha
Lernen beginnen
stocking
znak drogowy
Lernen beginnen
road sign
unikać
Dlaczego wszyscy mnie unikają?
Lernen beginnen
to avoid
Why is everybody avoiding me?
strzała
Lernen beginnen
an arrow
podążać za, następować po
Lernen beginnen
follow
widoczny
Lernen beginnen
visible
kurs wymiany
Lernen beginnen
exchange rate
siebie, sobie nawzajem
Lernen beginnen
each other
kantor wymiany walut
Lernen beginnen
exchange office
zarowno, jak i
Ludzie potrzebują mądrości jak i doświadczenia żeby być szczęśliwym.
Lernen beginnen
as well as
People need wisdom as well as experiance to be happy.
gdzieś
Chciałbym gdzieś pójść.
Lernen beginnen
somewhere
I'd like to go somewhere.
gdziekolwiek
Mogę spać gdziekolwiek.
Lernen beginnen
anywhere
I can sleep anywhere.
nigdzie
Nigdzie z tobą nie pójdę.
Lernen beginnen
nowhere
I'll go nowhere with you.
zauważyć, ogłoszenie, wymówienie
Czytasz ogłoszenia na tablicy w szkole?
Lernen beginnen
notice
Do you read the notices on the board in the school?
przemysłowy
Lernen beginnen
industrial
przemysł
Lernen beginnen
industry
porównać
Czy porównujesz różne produkty?
Lernen beginnen
compare
Do you compare different products?
Porównanie
Lernen beginnen
comparision
drobny, bardzo mały
Lernen beginnen
tiny
jakoś
Mam nadzieję, że jakoś zdam egzamin.
Lernen beginnen
somehow
I hope I will somehow pass an exam.
melodia
Lernen beginnen
tune
rozpoznać
Lernen beginnen
recognize
ilość, suma, kwota
Lernen beginnen
amount
Jemy duże ilości cukru.
Lernen beginnen
We eat large amount of sugar.
Muszę się nauczyć dużej ilości słów, aby dobrze mówić po angielsku.
Lernen beginnen
I need to learn large amount of words to speak English well.
rozwijać
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć.
Lernen beginnen
to develop
OK, you have an idea so now is the time to develop it.
rozwój
Lernen beginnen
a development
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
Lernen beginnen
within
I'll be there within half an hour.
Jak możesz nadrobić swój brak doświadczenia w nowej pracy?
Lernen beginnen
How can you make up for your lack of experience in a new job?
Czy ten kraj jest broniony przez armię?
Lernen beginnen
Is this country protected by an army?
strategia marketingowa
Wydaje się, że ta strategia marketingowa działa.
Lernen beginnen
marketing strategy
This marketing strategy seems to be working.
marża
Lernen beginnen
price margin

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.