Słówka z Busuu

 0    67 Datenblatt    patrykgrygiel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozwinąć
W miarę rozwoju fabuły stopniowo uświadamiasz sobie, że wszystkie twoje początkowe założenia były błędne.
Lernen beginnen
to unfold
As the plot unfolds, you gradually realize that all your initial assumptions were wrong.
przystosować się
Zajęło mi trochę czasu, aby przystosować się do nowej pracy.
Lernen beginnen
to adapt
It took me a while to adapt to the new job.
ewoluować
Z biegiem lat firma przekształciła się w wielomilionową organizację.
Lernen beginnen
to evolve
The company has evolved over the years into a multi-million dollar organization.
stopniowo
Stopniowo uświadamiała sobie, że nie mówi jej prawdy.
Lernen beginnen
gradually
Gradually, she realized that he wasn't telling her the truth.
zmienić
Musieliśmy zmienić niektóre nasze plany.
Lernen beginnen
to alter
We've had to alter some of our plans.
transformacja
Widziałeś przemianę naszego ogrodu?
Lernen beginnen
a transformation
Have you seen the transformation of our garden?
wspólnik
Chciałbym, żebyś poznał mojego wspólnika w interesach.
Lernen beginnen
associate
I'd like you to meet a business associate of mine.
wpływ
Nowe propozycje miały złagodzić wpływ zreformowanego systemu podatkowego.
Lernen beginnen
impact
The new proposals were intended to soften the impact of the reformed tax system.
nasze przyszłe ja
Lernen beginnen
our future selves
wpłynąć
Rozwód wpłynął na każdy aspekt jej życia.
Lernen beginnen
affect
The divorce affected every aspect of her life.
my sami
Poszliśmy kupić sobie coś do jedzenia.
Lernen beginnen
ourselves
We went to get ourselves something to eat.
sami
Wszyscy członkowie chat roomu muszą utożsamić się z ich ulubionym autorem.
Lernen beginnen
themselves
All members identify themselves with their favourite author.
określony wiek
W pewnym wieku, ludzie stają się uparci.
Lernen beginnen
a certain age
At a certain age, people begin to get hard-headed.
odbieraj życie takim, jakie jest
Ludzie powinni nauczyć się wyluzowywać i brać życie takim, jakim jest.
Lernen beginnen
take life as it comes
People should learn to relax and take life as it comes.
w kierunku / w stronę / do
Chciałbym podkreślić, że moje intencje wobec Sophii są całkowicie prawe.
Lernen beginnen
towards
My intentions towards Sophia are completely honourable.
przed siebie
Myślę, że najprościej będzie jechać naprzód.
Lernen beginnen
ahead
I guess the closest way out is straight ahead.
przed czasem
Powinniście być tam 2 h przed czasem.
Lernen beginnen
ahead of time
You got to be there two hours ahead of time.
czas trwania
Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania.
Lernen beginnen
duration
Membership duration: ongoing until cancellation.
nadmiernie
Uwaga powinna zapobiec zbyt szerokiemu stosowaniu restrykcyjnych wymogów.
Lernen beginnen
excessively
This addition is intended to prevent the excessively wide application of restrictive requirements.
fabuła
Dla każdego filmu i książki przedstawiono ich charakterystykę, fabułę, stereotypy w nich zawarte.
Lernen beginnen
storyline
For each film and book, the authors present an overview, storyline and included stereotypes.
punkt kulminacyjny
Najciekawsze momenty meczu zostaną pokazane po wiadomościach.
Lernen beginnen
highlight
Highlights of the match will be shown after the news.
zdarzyć się
Wiele samobójstw ma miejsce w więzieniach.
Lernen beginnen
occur
Many suicides occur in prisons.
wystąpił
Wyniki. Objawy choroby alergicznej wystąpiły u 39% dzieci.
Lernen beginnen
occurred
Results. Allergic symptoms occurred in 39% of children
anegdota
No i masz swoją zabawną anegdotkę.
Lernen beginnen
anecdote
Well, there's your funny anecdote.
następnie
Wypiliśmy herbatę, a potem chwilę posiedziliśmy w ogrodzie.
Lernen beginnen
afterwards
We had tea, and afterwards we sat in the garden for a while.
O wolnym tempie
Lernen beginnen
slow-paced
upiorny, pełen grozy
To upiorne, kiedy nic nie mówisz.
Lernen beginnen
eerie
It's eerie when you don't talk.
krwawy
To było zbyt krwawe.
Lernen beginnen
gory
It was too gory.
technika wywoływania strachu w widzach poprzez zaskakiwanie głośnym dźwiękiem lub szokującym obrazem
Lernen beginnen
a jump scare
niespodziewanie
Susan, wczoraj wieczorem nagle zniknęła.
Lernen beginnen
out of the blue
Susan, quit out of the blue last night.
dobrze zrobione
Jeśli to rekwizyt, to bardzo dobrze wykonany.
Lernen beginnen
well-made
Well, if it's a prop, it's really well-made
zastanawiam się
Zaczyna się zastanawiać, czy dobrze postąpił przyjmując tę ​​pracę.
Lernen beginnen
I wonder
He's starting to wonder whether he did the right thing in accepting this job.
lekkomyślny
Został uznany za winnego lekkomyślnej jazdy.
Lernen beginnen
reckless
He was found guilty of reckless driving.
zawalić się. upaść (np. firma)
W wyniku trzęsienia ziemi zawaliły się tysiące budynków.
Lernen beginnen
collapse
Thousands of buildings collapsed in the earthquake.
dwór
Lernen beginnen
manor
opiekować się
Amerykański sektor funduszy powierniczych dba o 7 bilionów dolarów oszczędności.
Lernen beginnen
look after
The US mutual fund industry looks after $7 trillion of savings.
podczas
Przeczytałem to, kiedy suszyłaś włosy.
Lernen beginnen
whilst
I read it while you were drying your hair.
mimo wszystko
Mimo wszystko, Sprawy mogą przybrać ciekawy obrót.
Lernen beginnen
after all
Things might get interesting after all.
dawka
Etykieta mówi, aby przyjmować jedną dawkę trzy razy dziennie.
Lernen beginnen
dose
The label says to take one dose three times a day.
w ogóle
Ta restauracja wcale mnie nie zadawala.
Lernen beginnen
at all
This restaurant doesn't please me at all.
pierwszy raz / po raz pierwszy
Po raz pierwszy przybyłem tutaj w 2003 r.
Lernen beginnen
for the first time
I arrived here in 2003 for the first time.
bardziej karalne prawo
Lernen beginnen
a more punitive law
twierdzić
Niektórzy utrzymują, że więźniowie byli torturowani.
Lernen beginnen
to allege
Some people allege that the prisoners have been tortured.
zemsta
Musisz odrzucić wszelkie myśli o zemście.
Lernen beginnen
revenge
You must cast aside all thoughts of revenge.
złośliwość
Złośliwość nie jest twoją najciekawszą słabością.
Lernen beginnen
spite
You had a more interesting weakness than spite.
zanieczyszczać
Duża część wybrzeża została skażona odpadami nuklearnymi.
Lernen beginnen
to contaminate
Much of the coast has been contaminated by nuclear waste.
naśladowca
Jesteś tylko naśladowcą!
Lernen beginnen
copycat
You're just a copycat!
pechowy
Wini siebie za ten niefortunny wypadek.
Lernen beginnen
unfortunate
She blames herself for this unfortunate incident.
niewytłumaczalny, niezrozumiały
Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu postanowił odwołać projekt.
Lernen beginnen
inexplicable
For some inexplicable reason, he's decided to cancel the project.
wiązać się z czymś
Ryzyko zachorowania na raka związane z paleniem zostało dobrze udokumentowane.
Lernen beginnen
be associated with sth
The cancer risks associated with smoking have been well documented.
skłaniać / przekonywać
Co skłoniło cię do powiedzenia tego?
Lernen beginnen
prompt
What prompted you to say that?
wykroczenie
Jazda bez prawa jazdy jest wykroczeniem.
Lernen beginnen
offence
Driving without a licence is an offence.
rynek docelowy
Rynek docelowy składa się z konsumentów, których potrzeby mogą zostać spełnione przez firmę.
Lernen beginnen
target market
The target market is made up of consumers whose needs can be met by the firm.
ankieta
Celem ankiety jest poznanie zwyczajów grupy docelowej.
Lernen beginnen
survey
The purpose of the survey is to find out what the target public's habits are.
agencja reklamowa
Agencja reklamowa zgłasza propozycje logo.
Lernen beginnen
advertising agency
The advertising agency is proposing ideas for the logo.
promować
Firma sponsoruje wydarzenie, aby promować swój nowy produkt.
Lernen beginnen
promote
The company are sponsoring the event to promote their new product.
uruchomić
Dział marketingu rozpocznie kampanię reklamową.
Lernen beginnen
launch
The marketing department is going to launch an advertising campaign.
Wprowadzenie produktu
Oni zorganizują imprezę z okazji wprowadzenia produktu na rynek.
Lernen beginnen
product launch
They are going to organise a party for the product launch.
składać się z
Z czego będzie się składać nasza kampania reklamowa?
Lernen beginnen
consist of
What is our advertising campaign going to consist of?
przypuszczać
Nie zakładaj, że ona cię nie lubi; zapytaj ją.
Lernen beginnen
assume
Don't assume that she doesn't like you; ask her.
klasyfikować
Czymkolwiek to jest, nie można tego sklasyfikować jako zwierzęcia.
Lernen beginnen
to classify
Whatever it is, you can't classify it as an animal.
interakcja
Lernen beginnen
interaction
śledzenie lokalizacji
Lernen beginnen
location tracking
skłaniać się do zrobienia czegoś
Małe dzieci mają tendencje do nieposłuszeństwa.
Lernen beginnen
tend to do something
Small children tend to misbehave
kontrowersyjny
Lernen beginnen
controversial
transakcja
Lernen beginnen
transaction
określać, ustalać
Jeszcze tego nie ustaliliśmy.
Lernen beginnen
determine
We haven't determined this yet

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.