Słówka z książki

 0    181 Datenblatt    swiderskas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Please join us
Lernen beginnen
proszę dołącz do nas
Invite
Lernen beginnen
zapraszać
Staff room
Lernen beginnen
pokoj nauczycielski
Changing room
Lernen beginnen
przebieralnia, szatnia
Suitcase
I always travel with one suitcase only.
Lernen beginnen
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
Have an argument
Lernen beginnen
pokłócić się
Guide
You cannot go without a guide.
Lernen beginnen
przewodnik
Nie można iść bez przewodnika.
Arrive in
Lernen beginnen
przyjeżdzać do miasta np.
Run out of sth
Lernen beginnen
coś sie skończyło
Do me a favour
Lernen beginnen
zrobić komuś przysługę
Avoid + ing
Lernen beginnen
unikać
Too much noise
Lernen beginnen
zbyt dużo hałasu
Look for glasses
Lernen beginnen
szukać okulary
Find a job
Lernen beginnen
znaleść pracę
Glass of wine
Lernen beginnen
kieliszek wina
Glass of juice
Lernen beginnen
szklanka soku
It does’t matter
Lernen beginnen
nic sie nie stało, to nie ma znaczenia
Realize
Lernen beginnen
zdać sobie sprawę
What else
Lernen beginnen
co jeszcze
View from the mountain
Lernen beginnen
widok z gory
Generous
Lernen beginnen
hojny
Behave well in class
Lernen beginnen
zachowywac sie dobrze w klasie
Prepare a meal
Lernen beginnen
przygotować posiłek
Do sth for a living
Lernen beginnen
wykonywac jakiś zawód, robić coś żeby się utrzymać
Take place
The concert will take place in the main square of the city.
Lernen beginnen
odbywać się, mieć miejsce
Koncert odbędzie się na głównym placu miasta.
Take part in
Lernen beginnen
brac udział w
It’s getting late
Lernen beginnen
robi się późno
It’s a pity that
Lernen beginnen
jaka szkoda, że
The nearest post office
Lernen beginnen
najbliższa poczta
Immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
Lernen beginnen
natycmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
Share your password with sb
Lernen beginnen
podzielić się hasłem z
take up sport
Lernen beginnen
rozpocząć uprawianie sportu
lose weight
Lernen beginnen
gubić wage, chudnąć
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
Lernen beginnen
psuć się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
By myself
Lernen beginnen
samemu
Helpful
Your notes were very helpful, thanks.
Lernen beginnen
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
Suddenly
Lernen beginnen
nagle
Order a pizza
Lernen beginnen
zamowic pizzę
Call me
Lernen beginnen
zadzown do mnie
I give you my permission
Lernen beginnen
daje ci pozwolenie
Are you ready to order
Lernen beginnen
czy jestes gotowy do zamowienia
Do you want anything else?
Lernen beginnen
czy chcesz coś innego?
That’s all
Lernen beginnen
to wszysztko
Starve
Beatrice was so hungry that if she didn't eat soon, she was worried she might starve.
Lernen beginnen
umrzec z głodu
Beatrice była tak głodna, że martwiła się, że jeśli szybko czegoś nie zje, to umrze z głodu.
Endangered species
Lernen beginnen
zagrożone gatunki
Become extinct
Lernen beginnen
wyginąć
Do you mind if I
Lernen beginnen
czy przeszkadzłoby Ci/ czy miałbyś cos przeciwko jeśli...
Go Ahead
The tourist guide went ahead and the group followed him.
Lernen beginnen
śmiło
Przewodnik szedł przodem, a grupa podążała za nim.
It’s out of question
Lernen beginnen
nie ma mowy
It is possible
Lernen beginnen
czy to możliwe
Is it necessary
Lernen beginnen
czy to konieczne
Because of
Lernen beginnen
z powodu
Experience earthquake
Lernen beginnen
doświadczyć trzęsienia ziemia
Experience
Do you have any work experience?
Lernen beginnen
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
Follow
Lernen beginnen
podążać za
Destroy towns
Lernen beginnen
zniszczyć miasta
Natural disasters
Lernen beginnen
katastrofy naturalne
Well prepared
Lernen beginnen
dobrze przygotowani
Emergency
My parents will not be able to reach me in an emergency.
Lernen beginnen
stan zagrożenia
Moi rodzice nie będą w stanie skontaktować się ze mną w razie nagłego wypadku.
Be outside
Lernen beginnen
być na zewnątrz
Away from the building
Lernen beginnen
zdala od budynku
Building
What's in this building?
Lernen beginnen
budynek
Co jest w tym budynku?
Contain
Lernen beginnen
zawierać
Famous for
Lernen beginnen
znany z
Skyscraper
Lernen beginnen
drapacz chmur, wieżowiec
Use the computer
Lernen beginnen
używać komputera
Appear
Lernen beginnen
pojawiać się
During
I slept during the whole flight.
Lernen beginnen
podczas
Spałem w trakcie całego lotu.
Tour
Lernen beginnen
wycieczka
Arrive at the airport
Lernen beginnen
przyjechać na lotnisko
Protective gloves
Lernen beginnen
rękawiczki ochronne
Protect face
Lernen beginnen
chronic twarz
Order takeaway
Lernen beginnen
zamawiać na wynos
What do you recommend
Lernen beginnen
co polecasz
Are you ready to order?
Lernen beginnen
jesteś gotowy złożyć zamówienie
Order
Can I take your order?
Lernen beginnen
zamówienie
Czy mogę przyjąć zamówienie?
I will have
Lernen beginnen
będę miał
Can we have the bill now
Lernen beginnen
czy mogę rachunek
In cash or by credit card?
Lernen beginnen
gotówką czy kartą
Anything else
Lernen beginnen
coś jeszcze
That is all
Lernen beginnen
to wszystko
What’s the matter
Lernen beginnen
o co chodzi
Make a doctor appointment
Lernen beginnen
umówić się na wizytę do lekarza
Visit
Tomorrow we will visit the old town.
Lernen beginnen
odwiedzać, zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
Life saving experiment
Lernen beginnen
eksperyment ratujący życie
Save life
Lernen beginnen
uratować życie
Make a discovery
Lernen beginnen
dokonać odkrycia
Disease
Lernen beginnen
choroba
Illness
Nobody knows what causes sight loss.
Lernen beginnen
choroba
Nikt nie wie co powoduje zanik wzroku.
Victims
Lernen beginnen
ofiary
Countryside
Lernen beginnen
wieś
On the other hand
I'd like to have a family soon. On the other hand, I like partying so I'm not sure this is going to happen.
Lernen beginnen
z drugiej strony
Chciałbym wkrótce założyć rodzinę. Z drugiej strony lubię imprezować, więc nie wiem, czy to się stanie.
Need to
Lernen beginnen
potrzebować
Choose
Lernen beginnen
wybierać
Scratch
Lernen beginnen
zadrapać
The beginning of
Lernen beginnen
początek
Vaccination
Lernen beginnen
szczepionka
Vaccine
Lernen beginnen
szczepić
Laugh at
Lernen beginnen
śmiać się z
Become famous
Lernen beginnen
stać się sławnym
However
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
Lernen beginnen
jednak
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
Fee
The conference fee is 300 dollars.
Lernen beginnen
opłata
Opłata konferencyjna wynosi 300 dolarów.
Cary out experiemnts
Lernen beginnen
przeprowdzać eksperymenty
Discover
I'll discover the truth sooner or later.
Lernen beginnen
odkrycie
Prędzej czy później dowiem się prawdy.
You are allergic to
Lernen beginnen
ty masz alergie na
A few apples
Lernen beginnen
troche jabłek
Give me a hand with + ing
Lernen beginnen
pomóc komuś
You are welcome
Lernen beginnen
nie ma za co
Why not
Lernen beginnen
dlaczego nie
How about + ing
Lernen beginnen
co powiesz na
Let’s take
Lernen beginnen
weźmy
I don’t think it is a good
Lernen beginnen
nie sądze że to był dobry
Take up doing sport
Lernen beginnen
rozpocząć, podjąć się uprawiania sportu
Give up smoking
My dad has been trying to give up smoking for years.
Lernen beginnen
rzucić palenie
Mój tata od lat próbuje rzucić palenie.
Share a room with
Lernen beginnen
dzielić pokój z
Climb up to the top of the mountain
Lernen beginnen
wspiąć się na szczyt góry
Set the world record
Lernen beginnen
ustanowić rekord świata
Settings
I need to adjust my computer settings.
Lernen beginnen
ustawienia
Muszę dostosować ustawienia mojego komputera.
Set up a company
Lernen beginnen
założyć firmę
Spare ticket
Lernen beginnen
zapasowy, wolny bilet
Spare time
Lernen beginnen
wolny czas
Huge crowd
Lernen beginnen
ogromny tłum
Look forward to + ing
Lernen beginnen
oczekiwać na coś
Manage
Lernen beginnen
zarządzać
Need to
Lernen beginnen
potrzebować
6 inch screen
Lernen beginnen
6 calowy ekran
Die
Lernen beginnen
umierać
Death
Why are people afraid of death?
Lernen beginnen
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
Charge the batteries
Lernen beginnen
ładować baterie
Was written by
Lernen beginnen
został napisany przez
Photos were taken
Lernen beginnen
zdjęcia było zrobione
He keeps telling me
Lernen beginnen
on ciągle mi mówi
Book review
Lernen beginnen
recenzja książki
Check it out yourself
Lernen beginnen
sprawdź to sam
Give me advice on
Lernen beginnen
daj mi radę na temat
Pick me up
Lernen beginnen
odbierz mnie
Look at me
Lernen beginnen
spójrz na mnie
In the foreground
Lernen beginnen
na pierwszym planie
In the background
Lernen beginnen
na drugim planie
On the left
Lernen beginnen
po lewej
On the right
Lernen beginnen
po prawej
In the middle
Lernen beginnen
w środku
Be dressed in
Lernen beginnen
byc ubranym w
Suit
Did you really have to bring this suit with you?
Lernen beginnen
garnitur
Naprawdę musiałeś przyprowadzić tego urzędasa ze sobą?
Thousands of people
Lernen beginnen
tysiące ludzi
Beat his opponent
Lernen beginnen
pokonać jego przeciwnika
At night
Lernen beginnen
w nocy
What do you do?
Lernen beginnen
jaką masz pracę?
What are you doing?
Lernen beginnen
co robisz teraz?
So, tell me
Lernen beginnen
więc powiedz mi
It is so big
Lernen beginnen
to jest takie duże
Get to university
Lernen beginnen
dostać się na uniwersytet
Volunteer
The volunteers are asked to contact the reception desk.
Lernen beginnen
wolontariusz
Wolontariusze są proszeni o skontaktowanie się z recepcją.
Homeless animals
Lernen beginnen
zwierzęta bezdomne
Fill in a form
Lernen beginnen
wypełnij formularz
Necessary skills
Lernen beginnen
potrzebne umiejętności
Over a hundred
Lernen beginnen
ponad sto
Find house
Lernen beginnen
znajdź dom
Advantages of
Lernen beginnen
zalety
Sit in an office
Lernen beginnen
siedzieć w biurze
Do you have to
Lernen beginnen
czy ty musisz
It depends on
Lernen beginnen
to zależy od
Work flexible hours
Lernen beginnen
pracować w elastycznych godzinach
It is convenient
Lernen beginnen
jest to wygodne
Be proud of
Lernen beginnen
być dumnym z
Dream may come true
Lernen beginnen
marzenie może się spełnić
Admire the views
Lernen beginnen
podziwiać widoki
IT course
Lernen beginnen
kurs informatyki
Fulfill your dreams
Lernen beginnen
spełnij swoje marzenia
Cost
How much does a beer cost?
Lernen beginnen
koszt
Ile kosztuje piwo?
The course lasts
Lernen beginnen
kurs trwa
Check out
We should check out before noon.
Lernen beginnen
sprawdzić
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
Hurry up
Hurry up, the bus won't wait.
Lernen beginnen
pośpiesz się
Pospiesz się, autobus nie będzie czekał.
Bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
Lernen beginnen
okazja
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
The nearest cash machine
Lernen beginnen
najbliższy bankomat
Offer discount
Lernen beginnen
zaoferować zniżkę
Free delivery
Lernen beginnen
darmowa dostawa
Low price
Lernen beginnen
niska cena
Can I ask you for a favour
Lernen beginnen
czy mogę prosić cię o przysługę
Queue
I haven't seen such a long queue in my entire life!
Lernen beginnen
kolejka
Nigdy w życiu nie widziałem tak długiej kolejki!
Try on clothes
Lernen beginnen
przymierz ubrania

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.