Speaking (17.04.18) + A question of luck (20.04.18)

 0    14 Datenblatt    Patryk.K
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
factor
The rise in crime is mainly due to social and economic factors.
one of several things that influence or cause a situation
Lernen beginnen
czynnik
Wzrost przestępczości wynika głównie z czynników społecznych i gospodarczych.
come to light
The mistake was only brought to light some years later.
if new information comes to light, it becomes known
Lernen beginnen
wychodzić na jaw
Błąd ten został ujawniony dopiero kilka lat później.
vital
These measures are vital to national security.
extremely important and necessary for something to succeed or exist
Lernen beginnen
niezbędny
Środki te są kluczowe do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.
founder
The shop is still run by the founder and his two sons.
someone who establishes a business, organization, school etc
Lernen beginnen
założyciel
Sklep nadal prowadzony jest przez założyciela i jego dwóch synów.
incredibly
Raising money for the homeless has been incredibly difficult.
extremely
Lernen beginnen
niprawdopodobnie
Zbieranie pieniędzy dla bezdomnych było nieprawdopodobnie trudne.
self-confidence
Jess was only 12, but she was very self-confident.
sure that you can do things well, that people like you etc
Lernen beginnen
pewność siebie
Jess miała tylko 12 lat, ale była bardzo pewna siebie.
entire
It was the worst day in my entire life.
used when you want to emphasize that you mean all of a group, period of time, amount etc
Lernen beginnen
cały
To był najgorszy dzień w moim życiu.
let alone
The baby can’t even sit up yet, let alone walk!
used after a negative statement to say that the next thing you mention is even more unlikely
Lernen beginnen
nie mówiąc już o
Dziecko nie potrafi jeszcze siadać, nie mówiąc już o chodzeniu!
obsession
The current obsession with exam results is actually harming children’s education.
an extreme unhealthy interest in something or worry about something, which stops you from thinking about anything else
Lernen beginnen
obsesja
Obecna obsesja na punkcie wyników egzaminów w rzeczywistości szkodzi edukacji dzieci.
put in
Dorothy had put in a lot of hard work during her six years as chairperson.
to spend time or use energy working or practising something
Lernen beginnen
poświęcać
Dorothy włożyła wiele ciężkiej pracy w ciągu sześciu lat na stanowisku prezesa.
lifetime
It’s the sort of opportunity you see only once in a lifetime.
the period of time during which someone is alive or something exists
Lernen beginnen
długość życia / dożywotni
To okazja, którą widzisz tylko raz w życiu.
carelessly
Some of us are writing carelessly.
not paying enough attention to what you are doing, so that you make mistakes, damage things etc
Lernen beginnen
nieostrożnie / niestarannie
Niektórzy z nas piszą niestarannie.
drop
The number of deaths on the roads has dropped sharply.
fall to a lower level or amount, especially a much lower level or amount
Lernen beginnen
zmniejszenie / spadek
Gwałtownie spadła liczba ofiar śmiertelnych na drogach.
hardly anything
People knew hardly anything about us.
almost not
Lernen beginnen
prawie nic
Ludzie prawie nic o nas nie wiedzieli.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.