sports and intersts

 0    189 Datenblatt    patrycjagrebicka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nuda
Lernen beginnen
boredom
siniak
Lernen beginnen
bruise
guz
Lernen beginnen
bump
oszukać
Lernen beginnen
cheat
rywalizować
Lernen beginnen
compete
cały / całkowity / pełny
Lernen beginnen
complete
świadomość
Lernen beginnen
consciousness
koordynacja
Lernen beginnen
coordination
radzić sobie
Lernen beginnen
cope
wymagający
Lernen beginnen
demanding
rozczarowanie
Lernen beginnen
disappointment
dawka
Lernen beginnen
dose
remis
Lernen beginnen
draw
utopić
Lernen beginnen
drown
wykluczać
Lernen beginnen
exclude
eksperyment
Lernen beginnen
experiment
wzrok
Lernen beginnen
eyesight
osprzęt i wyposażenie
Lernen beginnen
fixtures and fittings
elastyczność
Lernen beginnen
flexibility
oszukać
Lernen beginnen
fool
głupiec z siebie
Lernen beginnen
fool of yourself
kontynuować
Lernen beginnen
carry on doing something
nadążyć za
Lernen beginnen
keep up with
szydełkowanie/robienie na drutach
Lernen beginnen
knitting
nokautować
Lernen beginnen
knock out
winda
Lernen beginnen
lift
patrzeć z góry
Lernen beginnen
look down on
klasa mistrzowska
Lernen beginnen
master class
członkostwo
Lernen beginnen
membership
łagodny
Lernen beginnen
mild
km
Lernen beginnen
miles
przeciwnik
Lernen beginnen
opponent
wyprzedzać
Lernen beginnen
overtake
bezcelowy
Lernen beginnen
pointless
potężny
Lernen beginnen
powerful
potężna akcja
Lernen beginnen
powerful action
niechętny
Lernen beginnen
reluctant
worek
Lernen beginnen
sack
samo- świadome
Lernen beginnen
self- conscious
serw
Lernen beginnen
serve
skręcenie
Lernen beginnen
sprain
wytrzymałość
Lernen beginnen
stamina
siła
Lernen beginnen
strength
substytut, zamiennik
Lernen beginnen
substitute
pot
Lernen beginnen
sweat
sprzęt
Lernen beginnen
tackle
radzenia sobie z problemami
Lernen beginnen
tackle problems
taktyki
Lernen beginnen
tactics
rozerwać więzadło
Lernen beginnen
tear a ligament
potknąć
Lernen beginnen
trip over
potknąć się
Lernen beginnen
trip up
skręcona kostka
Lernen beginnen
twisted ankle
wędrówek
Lernen beginnen
wander round
jak długo wykonują tę aktywność
Lernen beginnen
how long have they been doing this activity
jak się tym zainteresowali
Lernen beginnen
how did they get interested in it
co porabiasz później?
Lernen beginnen
what are you up to later?
robiąc coś, aby stać się nieco sprawniejszym
Lernen beginnen
doing sth to get a bit fitter
szczególnie
Lernen beginnen
particularly
przytyć
Lernen beginnen
put on weight
zajęło mi chwilę, aby odzyskać oddech
Lernen beginnen
took me minute to get my breathe back
byłbym samoświadomy
Lernen beginnen
i’d be self- conscious
nieskoordynowane
Lernen beginnen
uncoordinated
czy w ogóle jesteś w ten weekend?
Lernen beginnen
are you around this weekend at all?
warsztaty szermiercze przez cały dzień
Lernen beginnen
a fencing workshop all day
jak do tego doszło?
Lernen beginnen
how did you get into that?
wędrować po pchlim targu
Lernen beginnen
have a wander round the flea market
pchli targ
Lernen beginnen
flea market
pchła
Lernen beginnen
flea
położyć się i odpocząć
Lernen beginnen
have a lie-in and chill out
sprawiedliwe wystarczających
Lernen beginnen
fair enought
Czy masz ochotę spotkać się później?
Lernen beginnen
do you fancy meeting later?
Robię to już od około sześciu miesięcy
Lernen beginnen
I’ve been doing it for about six month now
Weź too
Lernen beginnen
take it up
poddawać się/rezygnować
Lernen beginnen
give up
pobawić się, pomajsterkować
Lernen beginnen
fiddle with
biegniesz jak daleko?
Lernen beginnen
you run how far?
co robisz
Lernen beginnen
you do what?
ona jest w co?
Lernen beginnen
she is into what?
wstałeś kiedy?
Lernen beginnen
you got up when?
zdobył to
Lernen beginnen
scored that
niechętnie
Lernen beginnen
reluctant to
krążyć
Lernen beginnen
go round
Trybuny
Lernen beginnen
handstands
dziwny
Lernen beginnen
odd
łyżwiarstwo
Lernen beginnen
skating
lotniarstwo
Lernen beginnen
hang- gliding
spadochron
Lernen beginnen
parachute
pożyczyć szybowiec
Lernen beginnen
borrow glider
i tak idź w górę
Lernen beginnen
go up anyway
złapany w
Lernen beginnen
caught in
złamania barku
Lernen beginnen
fractures in the shoulder
włoskowate złamanie, takie nie do końca
Lernen beginnen
hairline
niewielkie cięcia
Lernen beginnen
minor cuts
w kolnierzu
Lernen beginnen
in the brace
wcieraj
Lernen beginnen
rub into
łupież
Lernen beginnen
dandruff
złość
Lernen beginnen
be mad
taniec towarzyski
Lernen beginnen
ballroom dancing
sala balowa
Lernen beginnen
ballroom
wymagający
Lernen beginnen
demanding
odsetek osób przedwcześnie kończących naukę
Lernen beginnen
school dropout rates
przytłaczająco
Lernen beginnen
overhemingly
objętość
Lernen beginnen
capacity
wszechstronny
Lernen beginnen
comprehensive
rewelacyjna
Lernen beginnen
standout
skrzypce i fortepian
Lernen beginnen
fiddle
pozostać pokornym
Lernen beginnen
stay humble
na średnim poziomie
Lernen beginnen
on avverage
cierpi na łagodną depresję
Lernen beginnen
sufferinf from mild depression
cierpią z powodu
Lernen beginnen
suffer from
kurs ćwiczeń
Lernen beginnen
a course of exercise
zamiast być
Lernen beginnen
instead of being
członkostwo w siłowni
Lernen beginnen
gym membership
nalegać na
Lernen beginnen
insist of
sporty niesportowe
Lernen beginnen
non-competitive sports
lubiący współzawodnictwo
Lernen beginnen
competitive
radzenia sobie z
Lernen beginnen
cope with
są naturalnie sportowe
Lernen beginnen
are naturally sporty
pokonując przeciwnika
Lernen beginnen
by beating an opponent
choć wciąż niski
Lernen beginnen
though still low
układanie puzzli, które inni mogliby uznać za łatwe
Lernen beginnen
compliting a puzzle others would find easy
zmuszanie dzieci do rywalizacji podważa ich pewność siebie
Lernen beginnen
forcing kids to compete undermines their confidence
zaufanie, pewność siebie
Lernen beginnen
confidence
osłabiać
Lernen beginnen
undermine
zmuszając do
Lernen beginnen
forcing to
ranny
Lernen beginnen
injured
obijać się na ulicy
Lernen beginnen
hang around on the street
być koniecznie
Lernen beginnen
be necessarily
są koniecznie wszystkie złe rzeczy
Lernen beginnen
are necessarily all bad things
mało towarzyski
Lernen beginnen
hardly social
celowo
Lernen beginnen
purposefully
przypominał o
Lernen beginnen
reminded of
porównać obrażenia
Lernen beginnen
compare injuries
podobnie
Lernen beginnen
likewise
oszukać
Lernen beginnen
cheat
zostały odrzucone
Lernen beginnen
have been denied
trzymać się zasady
Lernen beginnen
stuck to the rule
patrzeć z góry
Lernen beginnen
look down on
fundamentalnie
Lernen beginnen
basically
dość beznadziejny
Lernen beginnen
fairly hopeless
słabo uderzające
Lernen beginnen
weakly hitting
jakoś
Lernen beginnen
somehow
nagle
Lernen beginnen
suddenly
pałkarz świata
Lernen beginnen
world-beatter
podnoszący na duchu
Lernen beginnen
uplifting
czy życie nie polega na uczuciach
Lernen beginnen
isnt life all about having feelings
nikt
Lernen beginnen
no-one
strzelone
Lernen beginnen
scored
uderzył w słupek
Lernen beginnen
hit a post
wezwali przerwę na omówienie taktyki
Lernen beginnen
they called a time-out to discuss tactics
przerwa na
Lernen beginnen
a time-out to
awansowali
Lernen beginnen
they got promoted
do najwyższej ligi
Lernen beginnen
to the top division
Zły sprzęt
Lernen beginnen
bad tackle
sprzęt sportowy
Lernen beginnen
tackle
mecze z rzędu
Lernen beginnen
matches in a row
zwolniłem trenera
Lernen beginnen
sacked her coach
wątpliwy
Lernen beginnen
dubious
z góry ustalony
Lernen beginnen
predetermined
trzymał się zasad
Lernen beginnen
stuck to the rules
zjechac z drogi niekontrolowanie
Lernen beginnen
come off the track
uderzył w słupek
Lernen beginnen
hit a post
walka jest ustawiona
Lernen beginnen
fight is fixed
wątpliwy
Lernen beginnen
dubious
krzyżówki
Lernen beginnen
crosswords
Jestem beznadziejny w
Lernen beginnen
I’m rubbish at
niszcząc świat
Lernen beginnen
smashing the world
wymagający
Lernen beginnen
demanding
spocić sie
Lernen beginnen
work up a sweat
wyjsc z formy
Lernen beginnen
be out of shape
szycie
Lernen beginnen
sewing
haft
Lernen beginnen
embroidery
pozbyć się łupieżu
Lernen beginnen
rid of dandruff
sędzia
Lernen beginnen
referee
kara
Lernen beginnen
penalty
obrońca
Lernen beginnen
defender
zmierzyć się z kimś
Lernen beginnen
tackle someone
uniemożliwić graczowi zdobycie bramki
Lernen beginnen
prevent a player from scoring
uniemozliwic zdobycie bramki
Lernen beginnen
save a goal
kwalifikować
Lernen beginnen
qualify
dążenie do
Lernen beginnen
striving for
gładki materiał
Lernen beginnen
sleek
pomniejszać
Lernen beginnen
diminish
oświecenia
Lernen beginnen
enlightment
pościgi
Lernen beginnen
pursuits
wyrównany
Lernen beginnen
aligned
bez względu na
Lernen beginnen
regardless
Gapiowski
Lernen beginnen
Staring
kadzidło
Lernen beginnen
incense

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.