Spotkanie w sprawie pracy

 0    63 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
It's a real pleasure to meet you.
Lernen beginnen
To prawdziwa przyjemność cię poznać.
Please call me Frank.
Lernen beginnen
Proszę, mów do mnie Frank.
Thank you for giving me the opportunity.
Lernen beginnen
Dziękuję za danie mi szansy.
Shall we begin?
Lernen beginnen
Zaczynamy? Powinniśmy zacząć?
Good afternoon. I'm Rob Taylor. I have an appointment with the HR director, Ms. Rifkin.
Lernen beginnen
Dzień dobry. Jestem Rob Taylor. Mam spotkanie z dyrektorem HR, panią Rifkin.
Oh, yes. She's expecting you.
Lernen beginnen
O tak. Ona cię oczekuje.
Good afternoon, Ms. Rifkin. Oh, please – call me Mary.
Lernen beginnen
Dzień dobry, pani Rifkin. Och, proszę - zadzwoń do mnie Mary.
Thank you for the opportunity to interview for design manager. B: It's my pleasure. You're a strong candidate.
Lernen beginnen
Dziękuję za możliwość przeprowadzenia wywiadu dla kierownika projektu. B: To moja przyjemność. Jesteś silnym kandydatem.
clever
You son is really clever.
Lernen beginnen
mądry
Twój syn jest naprawdę bystry.
bright
Lernen beginnen
bystry, błyskotliwy
sharp
Lernen beginnen
ostry
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
Lernen beginnen
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
determined
Lernen beginnen
zdecydowany
understanding
Lernen beginnen
wyrozumiały
touchy
The woman was a bit touchy - she got irritated very quickly.
Lernen beginnen
drażliwy
Kobieta była nieco drażliwa - bardzo szybko się irytowała.
thin-skined
Lernen beginnen
wrażliwy, przeczulony
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
Lernen beginnen
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
resilient
Lernen beginnen
elastyczny, prężny
insensitive
Lernen beginnen
nieczuły
big-headed
You're getting a bit big-headed with all your success. Try and be a bit more humble.
Lernen beginnen
zarozumiały
Robisz się trochę zarozumiały przez to, że odniosłeś sukces. Spróbuj być nieco bardziej pokorny.
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
Lernen beginnen
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
cocky
Lernen beginnen
zarozumiały
thick-skinned
Lernen beginnen
grubo skórny, niewrażliwy
thin-skinned
Lernen beginnen
cienko skórny, wrażliwy
proactive
Lernen beginnen
proaktywne
I'm very proactive. I try to fix problems before they become serious.
Lernen beginnen
Jestem bardzo proaktywny. Próbuję rozwiązać problemy, zanim staną się poważne.
enthusiastic
At the beginning he was really enthusiastic.
Lernen beginnen
entuzjastyczny
Na początku był bardzo entuzjastyczny.
I'm enthusiastic about my work. I love being in sales.
Lernen beginnen
Jestem entuzjastycznie nastawiony do mojej pracy. Uwielbiam być w sprzedaży.
My greatest strength is curiosity. I love to learn new things.
Lernen beginnen
Moją największą siłą jest ciekawość. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy.
Persistence is my greatest strength. I don't give up until I succeed.
Lernen beginnen
Wytrwałość jest moją największą siłą. Nie poddaję się, dopóki mi się nie uda.
persistence
Lernen beginnen
wytrwałość
I'm a really good communicator. I'm especially good at listening.
Lernen beginnen
Jestem naprawdę dobrym komunikatorem. Jestem szczególnie dobry w słuchaniu.
I've had problems with public speaking, but my manager is coaching me, so I've improved quite a bit.
Lernen beginnen
Miałem problemy z wystąpieniami publicznymi, ale mój menadżer mnie szkolił, więc sporo poprawiłem.
My technical knowledge was a bit weak, so I started taking computer classes at night.
Lernen beginnen
Moja wiedza techniczna była trochę słaba, więc zacząłem brać lekcje komputerowe w nocy.
My team told me that I needed to be a better listener. They're helping me work on that, and I've improved a lot.
Lernen beginnen
Mój zespół powiedział mi, że muszę być lepszym słuchaczem. Pomagają mi pracować nad tym i dużo poprawiłem.
give up
Natalie has given up the idea of becoming a super star.
Lernen beginnen
poddawać się/rezygnować
Natalia porzuciła pomysł zostania gwiazdą.
Tell me a little bit about yourself.
Lernen beginnen
Opowiedz mi trochę o sobie.
Why do you want to leave?
Lernen beginnen
Dlaczego chcesz opuścić?
What are some of your strengths?
Lernen beginnen
Jakie są twoje mocne strony?
What is your greatest weakness?
Lernen beginnen
Jaka jest twoja największa słabość?
Tell me about a challenge you had.
Lernen beginnen
Opowiedz mi o swoim wyzwaniu.
Could you tell me something about yourself?
Lernen beginnen
Czy możesz powiedzieć coś o sobie?
Well, I've been in the clothing design industry for seven years. I'm my company's lead designer.
Lernen beginnen
Cóż, pracuję w branży projektowania ubrań od siedmiu lat. Jestem głównym projektantem mojej firmy.
I've increased sales there by 15% in the last two years. I love it there, but I'm ready now for another challenge.
Lernen beginnen
W ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyłem sprzedaż o 15%. Uwielbiam to, ale jestem gotowy na kolejne wyzwanie.
Tell me about a difficult situation that you faced at work and what you did about it.
Lernen beginnen
Opowiedz mi o trudnej sytuacji, z którą mierzysz się w pracy i co z nią zrobiłeś.
A junior colleague was making mistakes in his data. It made our team look bad. I taught him how to use spreadsheets effectively.
Lernen beginnen
Młodszy kolega popełniał błędy w swoich danych. Nasz zespół wyglądał źle. Nauczyłem go, jak skutecznie korzystać z arkuszy kalkulacyjnych.
He needs to praise his team more.
Lernen beginnen
On musi bardziej chwalić swój zespół.
My greatest strength is my curiosity.
Lernen beginnen
Moją największą siłą jest moja ciekawość.
I do have a few, if you don't mind.
Lernen beginnen
Mam kilka, jeśli nie masz nic przeciwko.
the greatest challenge the team's facing
Lernen beginnen
największe wyzwanie stojące przed zespołem
What's your experience been like?
Lernen beginnen
Jakie było twoje doświadczenie?
What would I need to do to be successful at this position?
Lernen beginnen
Co powinienem zrobić, aby odnieść sukces na tym stanowisku?
Do you have any reservations about my qualifications?
Lernen beginnen
Czy masz zastrzeżenia dotyczące moich kwalifikacji?
How do you feel about working at X?
Lernen beginnen
Co myślisz o pracy w X?
What sort of timeline can I expect?
Lernen beginnen
Jakiego rodzaju osi czasu mogę się spodziewać?
let people know by the end of the week
Lernen beginnen
powiadomić ludzi pod koniec tygodnia
When are you available to start?
Lernen beginnen
Kiedy możesz zacząć?
Thank you once again for coming in.
Lernen beginnen
Jeszcze raz dziękuję za przybycie.
After hearing your responses to my questions, I'd really like to work here. I think that I'm a good fit for this position.
Lernen beginnen
Po wysłuchaniu twoich odpowiedzi na moje pytania, bardzo chciałbym tu pracować. Myślę, że jestem dobrym kandydatem na to stanowisko.
So, what are the next steps in the hiring process?
Lernen beginnen
Jakie są kolejne kroki w procesie rekrutacji?
Well, I need to interview one more candidate. I should be able to tell you my decision by next Monday.
Lernen beginnen
Cóż, muszę przeprowadzić wywiad z jeszcze jednym kandydatem. Powinienem móc powiedzieć ci moją decyzję do następnego poniedziałku.
Thank you for taking the time to interview me. I hope to talk to you again soon.
Lernen beginnen
Dziękuję za poświęcenie czasu na rozmowę ze mną. Mam nadzieję, że wkrótce znów będę z tobą rozmawiać.
Oh, and could I have one of your business cards?
Lernen beginnen
Aha, czy mogę mieć jedną z twoich wizytówek?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.