srodki karne

 0    12 Datenblatt    prawokarne
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1. Pozbawienie praw publicznych
Lernen beginnen
Pozbawienie: 1. czynne i bierna p. wyborcze 2. w. sprawiedliwości 3. organy i instytucje państwowe 4. stopnia wojskowego (szeregowy) 5. ordery, odznaczenia, tytuły hon. 6. zdolność do uzyskiwania wcześniejszych,.
2. Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu.
Lernen beginnen
1. Nadużycie sprawowanego stanowiska lub wykonywania zawodu przy popełnianiu przestępstwa 2. dalsze sprawowanie stanowiska zagraża dobrom ch. prawem.
3. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.
Lernen beginnen
Za co - > 1. Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego 2. u. p. przeciw życ lub zdrow na szkode mał.
4. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
Lernen beginnen
Kumulatywnie: 1. Skazanie za przestępstwo pop. w zw. z prowadzeniem takiej działalności 2. Uznanie sądu że dalsze prowadzenie działalności zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.
5. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
Lernen beginnen
1. Skazanie za przest. przeciwko wolności seks. obyczajn. na szkodę małoletniego lub inne przeciwko wolności 2. Skazanie za u. p. z użyciem przemocy, (zwłaszcza wobec najbliższych).
6. Zakaz wstępu na imprezę masową. (zakaz stadionowy)
Lernen beginnen
Kumulatywnie: 1. Popełnienie przestępstwa w związku z imprezą masową lub w razie występek o charakterze chuligańskim. 2. Uznanie że udział sprawcy w imp. mas. zagraża dobrom chron. prawem.
7. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych.
Lernen beginnen
Popełnienie przestępstwa w związku z urządzaniem gier hazardowych lub udziałem w tych grach (1-10 lat)
8. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Lernen beginnen
Alternatywnie: przestępstwo przec. wol. seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przeciwko wolności 2. przest. p. z użyciem przemocy, przemoc przeciwko os. najbliższej.
9. Zakaz prowadzenia pojazdów.
Lernen beginnen
Trzy zakazy: prowadzenie pojazdu określonego rodzaju, prowadzenia wszelkich pojazdów, prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
10. Świadczenie pieniężne
Lernen beginnen
Nakaz świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (1 - 60 000 zł)
11. Podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Lernen beginnen
Sąd może orzec jeżeli uzna to za celowe w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.
12. Zawiadomienie sądu rodzinnego.
Lernen beginnen
Jest to środek dodatkowy (nie jest formalnie środkiem karnym).

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.