środki stylistyczne

 0    20 Datenblatt    danielziolkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
anafora
Lernen beginnen
powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi "myśli od duszy tkliwie, myśli o duszy z czułością"
animizacja
Lernen beginnen
nadawanie przedmiotom nieożywionym, zjawiskom przyrody lub pojęciom abstrakcyjny atrybutów istot żyjących "pożar trawiący w sobie cokolwiek"
apostrofa
Lernen beginnen
bezpośredni zwrot do adresata "moja droga Orszulo"
Antyteza
Lernen beginnen
zestawienie dwóch sprzecznych ze sobą segmentów wypowiedzi "pełno nas a jakby nikogo nie było"
epifora
Lernen beginnen
powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi "Innego końca świata nie będzie, innego końca świata nie będzie"
epitet
Lernen beginnen
wyraz(rzeczownik, przymiotnik, imiesłów) określający rzeczownik, uwydniający charakterystyczne cechy osób lub przedmiotów "panom rumianym smukłym giętkim"
hiperbola
Lernen beginnen
metafora, w której występują elementy zamierzonej przesady "nadchodzi śmierć milowym krokiem"
metafora
Lernen beginnen
wyrażenie, w którego obrębie następuje zamierzona przemiana znaczeń składający się na nie słów "skakać głazy nauczył"
oksymoron
Lernen beginnen
związek frazeologiczny zajmujący 2 opozycyjnie znaczeniowo wyrazy "wyrzucono do jeziora ognia"
onomatopeja
Lernen beginnen
imitowanie za pomocą dźwięków mowy rozmaitych, pozajezycznych zjawisk akustycznych "beczące stado dwunogów"
peryfraza
Lernen beginnen
zastąpienie nazwy jakiegoś zjawiska przez bardziej jego opisanie "czyliś na szczęśliwe wyspy wprowadzona?"
porównanie
Lernen beginnen
zestawienie dwóch przedmiotów lub zjawisk że względu na jakąś wspólna im cechę, która stanowi podstawę porównania "przemija jak cień chwilowy"
porównanie homeryckie
Lernen beginnen
porównanie bardzo rozbudowane, którego jeden człon jest szczególnym obrazem, zwykle dotyczy czynów ludzkich zestawianych z zachowaniem zwierząt lub zjawiskami przyrody
powtórzenie
Lernen beginnen
wielokrotne wystąpienie tego samego elementu językowego w obrębie określonego odcinka wypowiedzi
pytanie retoryczne
Lernen beginnen
pytanie, na które nie oczekuję się odpowiedzi
symbol
Lernen beginnen
motyw lub zespół motywów występujący w dziele, będący znakiem treści bezpośrednio nie ujawnionych i mających sygnalizować ich istnienie
wykrzyknienie
Lernen beginnen
krótkie zdanie wykrzyknikowe wtrącone w tok wypowiedzi
wyliczenie
Lernen beginnen
polega na kolejnym wymienianiu i ewentualnym opisywaniu wszystkich składników pewnego, wskazanego w wypowiedzi zespołu
zdrobnienie
Lernen beginnen
wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formatu, oznaczający przedmiot mniejszy w stosunku do przedmiot, którego nazwa stała się podstawą słowotwórczą tego wyrazu
zgrubienie
Lernen beginnen
formacja słowotwórcza, która odnosi się najczęściej do wyrazu większego niż wyraz oznaczony nazwą podstawową

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.