Środowisko ang

 0    95 Datenblatt    rivienne8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zanieczyszczenia
Lernen beginnen
radioactive / soil / thermal pollution
źródło wysokich dźwięków
Lernen beginnen
a source of high levels of sound
plama oleju zabija życie morskie
Lernen beginnen
an oil slik kills marine life
jądrowa elektrownia wypuszcza szkodliwe odpady
Lernen beginnen
a nuclear power station leaks harmful waste
wyciek
Lernen beginnen
leak
używane do uprawy roślin
Lernen beginnen
used to grow crops
niebezpieczne substancje chemiczne przenikają do ziemi
Lernen beginnen
Dangerous chemicals get into the ground
gorąca woda z fabryk
Lernen beginnen
Hot water from a factory
rozświecone niebo
Lernen beginnen
a sky glow
uwalniać toksyczne opary
Lernen beginnen
release toxic fumes
śmieci na dużym wysypisku
Lernen beginnen
rubbish at large dump
zakłócić porządek łańcucha pokarmowego
Lernen beginnen
disrupt natural order of food chains
przetrwać
Lernen beginnen
survive
rafy koralowe maleją
Lernen beginnen
Coral reefs are declining
zanieczyścić zasoby wodne
Lernen beginnen
contaminate / pollute water supplies
wylesianie degraduje środowisko
Lernen beginnen
deforestation degrades the environment
zagrożone gatunki zwierząt
Lernen beginnen
endangered animal spicies
wyczerpać zasoby naturalne
Lernen beginnen
exhaust natural resources
zanieczyszczone miejsca
Lernen beginnen
polluted places
zapobiegać zanieczyszczeniu
Lernen beginnen
to prevent pollution
palenie paliw kopalnych
Lernen beginnen
burning fossil fuels
śmiecenie
Lernen beginnen
dumping
przyczyny naturalne (pożary lasów, erupcje wulkanów)
Lernen beginnen
natural causes (forest fires, volcanic eruptions)
plastikowe opakowanie
Lernen beginnen
plastic packages
ścieki
Lernen beginnen
sewage
rozpylanie środków owadobójczych i pestycydów
Lernen beginnen
spraying insecticides and pesticides
rozrastanie się miast
Lernen beginnen
urban sprawl
globalne ocieplenie pokrywy lodowe
Lernen beginnen
Global warming means the ice caps melt
deszcze siarkowe niszczą drzewa
Lernen beginnen
Acid rain damages trees
wzrost glonów tworzy martwe strefy wodne
Lernen beginnen
Algae growth creates dead zones in water
smog powoduje problemy z oddychaniem
Lernen beginnen
smog causes respiratory problems
niepłodna ziemia
Lernen beginnen
Infertile land
zanikanie warstwy ozonowej
Lernen beginnen
Ozone layer depletion
promienie UV
Lernen beginnen
UV rays damage skin
oszczędzać wodę
Lernen beginnen
conserve water
kupować lokalne produkty
Lernen beginnen
buy local products
trzymać chemiczne związki z dala od wody
Lernen beginnen
keep chemicals out of water
używać ponownie papier
Lernen beginnen
reuse paper
łączyć przejazdy samochodami
Lernen beginnen
consolidate car trips
wyłączać światło
Lernen beginnen
turn off lights
używać mniej pakowanych produktów
Lernen beginnen
use fewer packaged products
lasy tropikalne
Lernen beginnen
rainforest in tropical regions
dwutlenek węgla
Lernen beginnen
carbon dioxide
wylesianie
Lernen beginnen
destruction of forests
emitować gazy cieplarniane
Lernen beginnen
emit the greenhouse gases
stopniowe ocieplanie
Lernen beginnen
a gradual warming of the surface of Earth
emiter uwalnia gazy
Lernen beginnen
emitter releases gases into the atmosphere
ochrona środowiska
Lernen beginnen
protection / censervation of the environment
wycięcie lasu
Lernen beginnen
logging / cutting down trees for wood
hodowla zwierząt na dużych farmach
Lernen beginnen
ranching
ślad/ ilość węglowy
Lernen beginnen
carbon footprint
czołowi naukowcy
Lernen beginnen
leading scientists
rozpędzające się zniszczenie
Lernen beginnen
accelerating / uncontrolled destruction
zmiana klimatu
Lernen beginnen
climate change
sektor energetyczny
Lernen beginnen
energy sector
globalna emisja gazów cieplarnianych
Lernen beginnen
global emission of heat-trapping gases
wola polityczna
Lernen beginnen
political will
system zachęt i wymuszeń
Lernen beginnen
system of enforcement and incentives
zwalone drzewa
Lernen beginnen
felled trees
płuca planety
Lernen beginnen
the lungs of the planet
ropa naftowa
Lernen beginnen
crude oil
popyt napędza intensywne rolnictwo
Lernen beginnen
demand has driven intensive agriculture
szczyt klimatyczny
Lernen beginnen
climate summit
nieuprawiana ziemia
Lernen beginnen
uncultivated land
istnienie
Lernen beginnen
subsistence / existance
ustalenie ceny
Lernen beginnen
put a price on sth
rozbrajający
Lernen beginnen
disarming
wymierające gatunki
Lernen beginnen
spicies going extinct
restrykcje, ograniczenia
Lernen beginnen
restrictions
uczynić nielegalnym
Lernen beginnen
make it illegal
nie sumować się / trzymać się kupy
Lernen beginnen
it deasn’t add up
wpaść w depresję
Lernen beginnen
fall into depression
zdiagnozowany
Lernen beginnen
diagnosed with Aspergen syndrom
kryzys zrównoważonego rozwoju
Lernen beginnen
sustainability crisis
zagrożenie egzystencji
Lernen beginnen
existential threat
jeśli chodzi o przetrwanie
Lernen beginnen
when it comes to survival
zmniejszyć zmiany klimatyczne
Lernen beginnen
reduce the climate change impacts
działać w światowej skali
Lernen beginnen
make it works on the global scale
standard życia
Lernen beginnen
standard of living
świadomie
Lernen beginnen
knowingly
nie mieć pojęcia
Lernen beginnen
don’t have a clue
zieloni
Lernen beginnen
green polititians
rzeczywiste konsekwencje codziennego życia
Lernen beginnen
actual consequences of everyday life
potomek
Lernen beginnen
descendant
oddziaływać
Lernen beginnen
affect
generacja
Lernen beginnen
generation
w ogóle
Lernen beginnen
whatsoever
trafić na czołówki
Lernen beginnen
get headlines
panele słoneczne, energia wiatrowa
Lernen beginnen
solar panels, wind power
gadanie
Lernen beginnen
pep-talking
oczyszczalnia ścieków
Lernen beginnen
sewage treatment plants
działka (gruntowa)
Lernen beginnen
plot of land
zadaszone miejsce parkingowe
Lernen beginnen
covered parking place
elektrownia wodna
Lernen beginnen
hydro power plant
świętość
Lernen beginnen
sanctity

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.