stalling - Tłumaczenie po polsku - Słownik angielsko-polski Diki

 0    236 Datenblatt    rbkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stagnacja
Lernen beginnen
stalling
Nie chcę ich przeceniać
Lernen beginnen
I don’t want to overstate them
jesteśmy szczerzy
Lernen beginnen
we are being sincere
odbyły się świeże rozmowy w Brukseli
Lernen beginnen
held fresh talks in Brussels
w obliczu zakorzenionego sprzeciwu ze strony UE
Lernen beginnen
in the face of entrenched opposition from the EU
znajdziemy sposób by kwitnąć, rozwijać się
Lernen beginnen
we will find a way to prosper
spowodowałoby ogromne zamęt, nieporządek
Lernen beginnen
it would cause huge disruption
przyciąga i wyciąga zanieczyszczające cząstki aerozolu z nieba
Lernen beginnen
attracts and pulls polluting aerosol particles out of the sky
okazać się
Lernen beginnen
turn out
dobrze komuś wychodzić/gimnastykować się
Lernen beginnen
work out
zgasić
Lernen beginnen
put out
znosić
Lernen beginnen
put up with
położyć
Lernen beginnen
put down
umieścić na
Lernen beginnen
put on
odkładać
Lernen beginnen
put away
nie ma innej realnej opcji
Lernen beginnen
there is no other viable option
Opcja dostępna
Lernen beginnen
viable option
bezsprzeczne stwierdzenie
Lernen beginnen
the blithe assertion
Posłowie odrzucają odnowioną ofertę
Lernen beginnen
MPs throw out revamped deal
odnowiona umowa, oferta
Lernen beginnen
revamped deal
Władza Maya jest „w strzępach”
Lernen beginnen
May’s authority is “in shreds”
w strzępach
Lernen beginnen
in shreds
Mocno
Lernen beginnen
The staunchly
Doprowadzony do rozpaczy
Lernen beginnen
Driven to despair
Wielka Brytania została wczoraj pogrążona w kryzysie politycznym
Lernen beginnen
Britain was plunged into political crisis last night
pogrążył się w kryzysie politycznym
Lernen beginnen
plunged into political crisis
Gabinet spotyka się dziś wcześnie
Lernen beginnen
The cabinet is meeting early today
wśród spekulacji
Lernen beginnen
amid speculation that
perspektywy długoterminowe pozostają niejasne
Lernen beginnen
long-term outlook remains unclear
pozostaje niejasne
Lernen beginnen
it remains unclear
Zgodnie z obietnicą z góry
Lernen beginnen
As promised in advance
May podkreśliła
Lernen beginnen
May stressed
jest to bezprecedensowe dla współczesnego premiera
Lernen beginnen
it is unprecedented for a modern prime minister
rychła eksmisja
Lernen beginnen
imminent eviction
eksmisja z Downing Street
Lernen beginnen
eviction from Downing Street
to zwiastowałoby ich rychłą eksmisję
Lernen beginnen
it would herald their imminent eviction
to zwiastowałoby
Lernen beginnen
it would herald
zwiastować
Lernen beginnen
to herald
jest bardzo osłabiona
Lernen beginnen
she is badly weakened
Tymczasem
Lernen beginnen
In the interim
bardzo ważne decyzje do podjęcia
Lernen beginnen
very significant decisions to make
Jak długo można byłoby opóźnić Brexit
Lernen beginnen
How long could Brexit be delayed
May jest nieugięta, że
Lernen beginnen
May is adamant that
być nieugięty
Lernen beginnen
to be adamant
Grupa odegrała kluczową rolę w zatonięciu umowy, oferty
Lernen beginnen
Group played a key role in sinking the deal
wcześniej powiedział dziennikarzom
Lernen beginnen
told reporters beforehand
uprzednio, wcześniej
Lernen beginnen
beforehand
to jest coś na kształt rzutu kostką
Lernen beginnen
this is something of a roll of the dice
Pozornie nie, przynajmniej jeszcze nie
Lernen beginnen
Seemingly not, at least not yet
ale nie wspomniał o drugim referendum
Lernen beginnen
but made no mention of a second referendum
Próba May, by ich zachęcić
Lernen beginnen
May’s attempt to woo them
zachęcić ich do obietnicami dotyczących praw pracowników
Lernen beginnen
to woo them with promises on workers’ rights
głos potwierdzający w tej sprawie
Lernen beginnen
a confirmatory vote on it
starając się odpowiedzieć na to pytanie spokojnie i uczciwie
Lernen beginnen
by trying to answer this question calmly and fairly
spokojnie i uczciwie
Lernen beginnen
calmly and fairly
prawdziwy zasięg problemów można zrozumieć.
Lernen beginnen
the true extent of the troubles can be understood.
Odłóżmy na bok
Lernen beginnen
Let’s leave aside
co zwolennicy brexiu uważają za zalety
Lernen beginnen
what Leavers believe are the advantages of Brexit
domagać się zgodności
Lernen beginnen
to demand compliance
to cień dla jego dawnego siebie
Lernen beginnen
it's shadow to its former self
przywrócić życie ruinom
Lernen beginnen
bring life back to the ruins
podjęto wysiłki celem
Lernen beginnen
efforts has been made to
faktem jest
Lernen beginnen
the fact is
kwalifikacje właściwości muscle caru
Lernen beginnen
muscle car credentials
po to to jest
Lernen beginnen
what it is it for
robienie wolontariatu
Lernen beginnen
doing volunteer work
Ubezpieczył go (to) na wypadek pożaru.
Lernen beginnen
Insure him (it) in case of fire.
zachowąc spokój pod presją
Lernen beginnen
keep calm under pressure
to było oszałamiające
Lernen beginnen
it was staggering
jest on bardzo niebezpieczny
Lernen beginnen
he is designated extremely dangerous
Jesteśmy w tym razem
Lernen beginnen
we are in this together
co o tym myślisz
Lernen beginnen
what do you reckon
czy to jest dla nas
Lernen beginnen
is it the one for us
czy to twój podpis
Lernen beginnen
is that your signature
Powiadomił mnie
Lernen beginnen
He notified me
sprawy są trochę niewyraźne
Lernen beginnen
things get a wee bit fuzzy
idziesz
Lernen beginnen
on you go
brak oddechu
Lernen beginnen
absent respiration
jego puls był nieobecny
Lernen beginnen
his pulse was absent
czy jesteś w stanie to wyjaśnić
Lernen beginnen
are you able to explain it
oczekujesz, że w to uwierzymy
Lernen beginnen
you expect us to believe it
widz
Lernen beginnen
bystander
trema
Lernen beginnen
stage-fright
przyklejony do ekranu
Lernen beginnen
glued to the screen
Nie muszę nikomu przypominać
Lernen beginnen
I don't need to remind anyone
próba
Lernen beginnen
attempt
rola tytułowa
Lernen beginnen
the title role
wiwatować
Lernen beginnen
to cheer
twój język jest podżegujacy, podburzajacy
Lernen beginnen
your language is inflammatory
nie urodziliśmy się wczoraj
Lernen beginnen
we weren't born yesterday
ułamek później
Lernen beginnen
a fraction later
wariujesz
Lernen beginnen
you're losing it
nacisk jest mój
Lernen beginnen
the emphasis is mine
mól książkowy
Lernen beginnen
bookworm
standard, którego oczekuje się od ciebie
Lernen beginnen
standard you're expected to meet
Najmocniej wyrażam sprzeciw
Lernen beginnen
I object in the strongest possible terms
ta linia dochodzenia jest obraźliwa i niewrażliwa
Lernen beginnen
this line of inquiry is offensive and insensitive
on nie uważa cię za wrażliwego
Lernen beginnen
he doesn't strike you as a sensitive one
poziom nauczania
Lernen beginnen
academic standard
kujon
Lernen beginnen
swot
co mam z tym zrobić
Lernen beginnen
what I supposed to do with this
znakomite oceny
Lernen beginnen
excellent assessment
nie próbuj grać twardziela
Lernen beginnen
don't try playing big men
skąd jesteś wysłany
Lernen beginnen
where are you posted from
Jestem przykuty do biurka
Lernen beginnen
I'm chained to the desk
przepraszam na moment
Lernen beginnen
would you excuse me
impreza wielka
Lernen beginnen
Big Night Out
Tu mieszkam
Lernen beginnen
this is me
czy mogę dostać twój numer telefonu
Lernen beginnen
can I get your phone number
czy on daje ci w kość
Lernen beginnen
is he giving you a hard time
nie mam pojęcia
Lernen beginnen
not a clue
jeśli ktoś ma się wylamac to
Lernen beginnen
if anyone's got a wobble it's
złe zachowanie
Lernen beginnen
misconduct
skorumpowany glina
Lernen beginnen
bent copper
wiesz dlaczego zostałem powołany
Lernen beginnen
you know why I've been appointed
przywrócono im pozwolenia na broń
Lernen beginnen
their firearms permits are reinstated
zezwolenia są przywracane
Lernen beginnen
permits are reinstated
przywrócenie
Lernen beginnen
reinstate
Czy miałeś dobry dzień
Lernen beginnen
have you had a nice day
po prostu nie jesteś w stanie sprostać pracy
Lernen beginnen
you are just not up to the job
Proszę bardzo
Lernen beginnen
here you go
Nie czuję się teraz towarzysko
Lernen beginnen
I'm not feeling sociable right now
czy ty żarty sobie robisz?
Lernen beginnen
are you taking the piss
opierniczę kilka osob
Lernen beginnen
I will crack some heads together
postępowanie pojednawcze
Lernen beginnen
conciliation
niezadowolenie
Lernen beginnen
dissatisfaction
ingerencje
Lernen beginnen
interference
odtąd
Lernen beginnen
henceforth
słuchaj czy, musimy teraz o tym porozmawiać
Lernen beginnen
Look do we have to talk about this right now
skutecznie
Lernen beginnen
successfully
obficie krwawiła
Lernen beginnen
she was bleeding profusely
czy udzieliłeś pierwszej pomocy
Lernen beginnen
did you administer first aid
podawać lek za pomocą strzykawki
Lernen beginnen
to administer medicine with a syringe
koloryzowanie
Lernen beginnen
coloring
wszyscy możemy skończyć pracę wczesniej
Lernen beginnen
we can all knock off early
Ten kawałek gówna nie jest Rolexem, to jest podróbka
Lernen beginnen
That piece of shit isn’t a Rolex, it’s a knock off;
podróbka, przerwa w pracy
Lernen beginnen
knock off
nadzorca
Lernen beginnen
supervisor
prosze zrobmy przerwę na filiżankę, jestem spragniony
Lernen beginnen
Let’s knock off for a cuppa, I’m parched
prawie piąta, spadamy
Lernen beginnen
It’s gone five o’clock, let’s knock off
zamierzam podejść laskę z HR seks, romans
Lernen beginnen
I’m going to knock off that bird from HR
zamierzam poprowadzić kilka długopisów z biura
Lernen beginnen
I’m going to knock off a few pens from the office
istnieje alternatywne wyjaśnienie
Lernen beginnen
there is an alternative explanation
Nie mogłem tego zrozumieć
Lernen beginnen
I couldn't make it out
Nie mogę tego zrozumieć
Lernen beginnen
I can't make it out
spekulujemy
Lernen beginnen
we are speculating
moja szczera rada
Lernen beginnen
my sincere advice
moja szczera rada to wziąć
Lernen beginnen
my sincere advice is to take
moją szczerą radą jest przyjęcie bardziej ostrożnego podejścia
Lernen beginnen
my sincere advice is to take a more circumspect approach
podejść ostrożniej
Lernen beginnen
to take a more circumspect approach
całkowicie się z tym zgadzają
Lernen beginnen
they are in complete agreement on this
pełne porozumienie w tej sprawie
Lernen beginnen
complete agreement on this
kim ja jestem aby się kłócić
Lernen beginnen
who am I to argue
odbierz swój bagaż
Lernen beginnen
collect your luggage
po prostu to zrób
Lernen beginnen
just to get it done
ponury okres
Lernen beginnen
dismal period
spróbuj przebiec ultra / trudna czynność/, spróbuj spłukać/latwa/
Lernen beginnen
try to run ultra, try rinsing
ona jest nieugięta, że przyjedzie
Lernen beginnen
she's adamant that she's coming
utrzymać nieprzejednaną pozycję
Lernen beginnen
to maintain an intransigent position
Był człowiekiem o silnych poglądach i nieprzejednanym stanowisku
Lernen beginnen
He was a man of strong views and intransigent positions
nieprzejednane stanowisko
Lernen beginnen
intransigent positions
wciągarka
Lernen beginnen
winch
ciągniesz mnie przez budynek
Lernen beginnen
you are pulling me through the building
wiem, to niebywałe
Lernen beginnen
I know it's unheard
to miało być zabawne
Lernen beginnen
it' was supposed to be a funny
nie miałem wieści od niego
Lernen beginnen
I hadn't heard from him
przylegający
Lernen beginnen
adjacent
stożkowaty
Lernen beginnen
conical
zgoda?
Lernen beginnen
are we good
prostopadły
Lernen beginnen
perpendicular
ukośny
Lernen beginnen
oblique
zmiażdżyć cię doszczętnie
Lernen beginnen
to crush you flat
kto za tym stoi
Lernen beginnen
who is behind this
nie masz nic więcej do powiedzenia
Lernen beginnen
have you nothing further to say
ile razy będziemy to powtarzać
Lernen beginnen
how many times are we gonna go over this
okantować ławę przysięgłych
Lernen beginnen
to con the jury
okantować
Lernen beginnen
to con
powinni to zburzyć
Lernen beginnen
they should rip it down
złożyć skargę na niego
Lernen beginnen
to make a complaint about him
szykowna restaurant
Lernen beginnen
posh restaurant
oświadczenie w segregatorze
Lernen beginnen
the statement in the file
odwołuje sie
Lernen beginnen
I'm appealing
klapa marynarki
Lernen beginnen
lapel jacket
kamizelka
Lernen beginnen
a waistcoat
klapa od marynarki, płaszcza
Lernen beginnen
lapel
Zajmę się tym od teraz
Lernen beginnen
I will handle it for now
a to pozostanie teraz między nami
Lernen beginnen
and this is just between us for now
koszty utrzymania
Lernen beginnen
living expenses
chyba że stanie się to koniecznością.
Lernen beginnen
unless it becomes a necessity.
ciągłe zamieszanie emocjonalne i straty finansowe
Lernen beginnen
continued emotional turmoil and financial loss
emocjonalne zawirowania
Lernen beginnen
emotional turmoil
nie mógł już sobie z tym poradzić
Lernen beginnen
he could no longer cope with
rozplątać
Lernen beginnen
to disentangle
węzłów, które coraz trudniej rozplątać.
Lernen beginnen
knots that are proving ever harder to disentangle.
zacieki
Lernen beginnen
stains
ukryta opłata
Lernen beginnen
hidden fee
akademik
Lernen beginnen
a dormitory
kredyt hipoteczny
Lernen beginnen
mortgage credit
zaliczka
Lernen beginnen
deposit
przyjrzec się uważnie temu, co jedzą.
Lernen beginnen
look too closely at what they are eating.
mają tendencję do chodzenia na siłownię, niż
Lernen beginnen
they tend to hit the gym rather than
wybitność świata ”
Lernen beginnen
world pre-eminence’
inwestujemy dla naszych spadkobierców
Lernen beginnen
we are investing for our heirs
Rozmyślałem nad tym
Lernen beginnen
I have been mulling over
zabójstwo
Lernen beginnen
homicide
strefa zgniotu
Lernen beginnen
crumple zones
najniższy wspólny mianownik
Lernen beginnen
lowest common denominator
kamieniołom
Lernen beginnen
quarry
kamieniołom kredy
Lernen beginnen
chalk quarry
można dostrzec tylko przez gęstą i splątaną koronę drzew.
Lernen beginnen
it only be glimpsed through a dense and tangled tree canopy.
rozmowy z rządem są w stagnacji
Lernen beginnen
talks with the government are stalling
oszustwo
Lernen beginnen
fraud
layborzysci mogą przedstawiać się jako naturalny dom dla wyborców chcących pozostać w UE
Lernen beginnen
Labour can portray itself as the natural home for remain voters
wyborcy remain podzieleni między
Lernen beginnen
remain voters split between
Trudno mi dostrzec, że mogą to zrobić
Lernen beginnen
I find it difficult to see they could do that
fałszerstwo
Lernen beginnen
forgery
nauka dała już rozwiązania, aby rozwiązać ten problem
Lernen beginnen
science has already given the solutions to address this problem
idea skapywania bogactwa
Lernen beginnen
the idea of wealth trickling down
podpalenie
Lernen beginnen
an arson
ta linia myślenia jest głęboko wadliwa,
Lernen beginnen
this line of thinking is deeply flawed,
śmierć nie powstrzyma federalnych prokuratorów
Lernen beginnen
death will not impede federal prosecutors
Mówili, że nie przeszkadzało mu to w wodzie.
Lernen beginnen
It did not impede him in the water, they said.
Jeśli nic nie utrudni ich postępu, wkrótce znikną.
Lernen beginnen
If nothing impeded their progress, they would soon be gone.
najlepiej nie hamowany przez bagaż przeszłości
Lernen beginnen
Best not to be impeded by baggage out of the past.
nie powinni przestać się martwić
Lernen beginnen
should not rest easy
nieuchwytny
Lernen beginnen
elusive
nieuchwytne uczucie
Lernen beginnen
elusive feeling
różnią się w znaczący sposób
Lernen beginnen
they diverge in significant ways
roznia sie
Lernen beginnen
they diverge
wszechstronny
Lernen beginnen
comprehensive
mniej zależne od warunków
Lernen beginnen
less contingent on conditions
doświadczać trudności
Lernen beginnen
experience hardship
życie pociąga za sobą cierpienie
Lernen beginnen
life entails suffering
sport pociąga za sobą cierpienie
Lernen beginnen
sport entails suffering
fałszywy przyjaciel
Lernen beginnen
fair weather friend
bezwzględny
Lernen beginnen
ruthless

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.