Stosunki międzynarodowe

 0    130 Datenblatt    jakubszalewski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Podaj definicję prawa międzynarodowego
Lernen beginnen
Zespół norm obowiązujących jego podmioty które regulują stosunki pomiędzy nimi a także określają ich prawa i obowiązki. Nie stanowi zhierarchizowanego systemu norm prawnych.
Podaj elementy z których składa się podmiotowość prawa międzynarodowego
Lernen beginnen
1. Zdolność prawnomiędzynarodowa 2. Zdolność do czynności prawnych międzynarodowych
podział podmiotów prawa międzynarodowego ze względu na
Lernen beginnen
1. sposób uzyskania podmiotowości prawnomiędzynarodowej (podmioty pierwotne i wtórne) 2. zakres posiadanej podmiotowości prawnomiędzynarodowej (podmioty pełne i niepełne) 3. stopień niezależności
podział uczestników stosunków międzynarodowych
Lernen beginnen
Uczestnicy mający i niemający podmiotowości prawnomiędzynarodowej
uczestnicy stosunków międzynarodowych mający podmiotowość prawnomiędzynarodowa
Lernen beginnen
1. państwa 2. międzynarodowe organizacje rządowe 3. narody 4. powstańcy i strony walczące
uczestnicy stosunków międzynarodowych nie mający podmiotowości prawnomiędzynarodowej
Lernen beginnen
1. międzynarodowe organizacje pozarządowe 2. korporacje międzynarodowe 3. związki państw 4. ruchy i sieci społeczne 5. kościoły i fundacje transnarodowe
podaj źródła prawa międzynarodowego
Lernen beginnen
1. Materialne np. wola państw, więź społeczna 2. Formalne np. traktaty, pakty, konwencję
Wymień ogólne zasady prawa międzynarodowego
Lernen beginnen
zasada: 1. Pacta sunt servanda 2. suwerennej równości państw 3. wzajemności 4. powstrzymywania się od użycia siły 5. równouprawnienia i prawa narodów do samostanowienia 6. nie ingerowania w sprawy wewnętrzne innych państw
Teorie przyczyn dysproporcji między Północą a Południem
Lernen beginnen
1. Teoria modernizacji 2. Instytucjonalna teoria rozwoju 3. Teorie strukturalne: teoria zależności i teoria systemu światowego
Na czym polega Teoria modernizacji w odniesieniu do dysproporcji między północą a południem
Lernen beginnen
Zakłada ona że rozwój jest stopniowy i nieodwracalny a wszystkie państwa podążają tą samą ścieżką postępu. zwolennicy tej teorii postulują przyjęcie przez kraje południa w zachodnich wzorców gospodarczych i politycznych
Na czym polega instytucjonalna teoria rozwoju w odniesieniu do dysproporcji pomiędzy Północą a Południem
Lernen beginnen
Zakłada że rozwój jest utożsamiany z procesem kulturowym który kształtuje się w sposób historyczny. Sytuacja krajów Południa jest skutkiem występowania archaicznych instytucji społecznych które uniemożliwiają wykorzystanie różnych zasobów niematerialnych
Na czym polega teoria zależności w odniesieniu do dysproporcji pomiędzy Północą a Południem
Lernen beginnen
Teoria zależności mówi że sytuacja biednych państw jest skutkiem rabunkowej i polityki gospodarczej ze strony innych. Kraje Północy bogacą się na handlu z krajami Południa, które spełniają funkcje rynków zbytu i taniej siły roboczej
Na czym polega "teoria systemu światowego" w odniesieniu do dysproporcji pomiędzy Północą a Południem
Lernen beginnen
Zakłada że światowy system ekonomiczny stanowi jedność podzieloną na: centrum peryferie i półperyferie każda z czesci spełnia określoną funkcję np. centrum dostarcza produkty zaawansowane technologicznie, a peryferie surowce naturalne
Wymień organizacje międzynarodowe zajmujące się pomocą rozwojową
Lernen beginnen
1. Organizacja Narodów Zjednoczonych 2. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju(OECD) 3. Unia Europejska
Wymień organizacje w ramach których ONZ zajmuje się pomocą rozwojową
Lernen beginnen
1. Grupa Banku Światowego 2. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. handlu i rozwoju (UNCTAD) 4. Program Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju (UNDP) 5. Milenijne Cele Rozwoju
Podaj nazwę instrumentu Unii Europejskiej zajmującego się pomocą rozwojową
Lernen beginnen
Europejski Fundusz Rozwoju
Rozwiń skrót UNCTAD
Lernen beginnen
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
Rozwiń skrót UNDP
Lernen beginnen
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Rozwiń skrót OECD
Lernen beginnen
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Wyjaśnij pojęcie- Mocarstwo
Lernen beginnen
Państwo które ze względu na swój potencjał ludnościowy, militarny i ekonomiczny wywiera większy wpływ na stosunki międzynarodowe niż pozostałe kraje
Wymień typy mocarstw
Lernen beginnen
1. mocarstwa globalne 2. mocarstwa regionalne 3. mocarstwa sektorowe
Wymień typy ładu międzynarodowego
Lernen beginnen
1.ład jednobiegunowy 2.ład dwubiegunowy 3.ład wielobiegunowy
Jakie państwa wchodzą w skład BRICS
Lernen beginnen
Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA
Wymień wymiary globalizacji
Lernen beginnen
polityczny, gospodarczy, kulturowy, komunikacyjny, ekologiczny
Wymień aktorów globalizacji
Lernen beginnen
1. państwa 2. międzynarodowe organizacje rządowe 3. korporacje międzynarodowe 4. media
Jaką datę i wydarzenie można uznać za początki ruchu antyglobalistycznego?
Lernen beginnen
Masowe protesty w Seattle jesienią 1999 roku podczas szczytu Światowej Organizacji Handlu
Wymień rodzaje terroryzmu
Lernen beginnen
indywidualny, zbiorowy, międzynarodowy
Wymień rodzaje terroryzmu ze względu na motywacje sprawców
Lernen beginnen
1. narodowo-wyzwoleńczy 2. ideologiczny 3. religijny 4. kryminalny
Podaj nazwę i rok wydania dokumentu przyjętego przez ONZ w celu zwalczania terroryzmu
Lernen beginnen
1999 rok, "Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu"
Wymień przynajmniej 3 aktywne organizacje terrorystyczne
Lernen beginnen
1. Al Kaida 2. Państwo Islamskie 3.Świetlisty Szlak
wymienić trzy zamachy dokonane przez Al-kaidę
Lernen beginnen
1.11 września 2001 rok zamach na World Trade Center 2.2004 rok zamach na pociągi w Madrycie 3.2005 rok zamach na metro w Londynie
Wymień przynajmniej trzy konflikty zbrojne w Azji
Lernen beginnen
1. konflikt w Palestynie 2. wojna domowa na Sri Lance(1983-2009) 3. konflikt w Afganistanie (od 2001r) 4. konflikt w Iraku(od 2003r.) 5. konflikt w Syrii(od 2011r)
Jak nazywa się prezydent Syrii
Lernen beginnen
Baszszar al-Asad
W którym roku upadł reżim Saddama Husajna
Lernen beginnen
2003 rok
Wymień przynajmniej trzy konflikty zbrojne w Afryce
Lernen beginnen
1. wojna domowa w Sudanie(od 1983r) 2. konflikt w Rwandzie(1994r) 3. konflikt w Mali(od 2012r) 4. konflikt wewnętrzny w Libii (od 2012r)
Wymień przynajmniej trzy konflikty zbrojne w Ameryce Łacińskiej lub Europie
Lernen beginnen
1. konflikt w Kolumbii(od 1964r) 2. konflikt w Peru 3. konflikt na wschodniej Ukrainie(od 2014r) 4. konflikt na Cyprze(od 1963r pomiędzy Grecją i Turcją)
Wymień metody rozwiązywania sporów między państwami
Lernen beginnen
1.środki dyplomatyczne: rokowania międzynarodowe, dobre usługi i mediacja, badania międzynarodowe, pojednanie(koncyliacja) 2.środki sądowe: arbitraż międzynarodowy, stałe sądy
Wymień co najmniej trzy przykłady stałych sądów międzynarodowych
Lernen beginnen
1. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości(organ ONZ) 2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC)
Wyjaśnij pojęcie- operacje pokojowe
Lernen beginnen
Są to działania realizowane pod kierownictwem organizacji międzynarodowych. Polegają na wykorzystaniu personelu wojskowego policyjnego i cywilnego w celu utrzymania lub przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa na obszarach konfliktów międzynarodowych
Wymień typy operacji pokojowych ONZ
Lernen beginnen
1. operacje utrzymywania pokoju 2. operacje budowania pokoju 3. operację przywracania pokoju
Wyjaśnij pojęcie pomoc humanitarna
Lernen beginnen
Działania podejmowane przez państwa, organizacje międzynarodowe i pozarządowe mające na celu udzielenie pomocy ludności która znalazła się w trudnej sytuacji często zagrażającej życiu lub zdrowiu poprzez np. dostarczanie artykułów pierwszej potrzeby
Wyjaśnij pojęcie interwencja humanitarna
Lernen beginnen
Jest specyficznym rodzajem pomocy humanitarnej. Polega na zastosowaniu siły lub groźby jej użycia wobec państwa, na którego terytorium dochodzi naruszania praw człowieka
Wymień 3 porozumienia rozbrojeniowe i daty ich wydania
Lernen beginnen
1. Konwencja o zakazie broni chemicznej 1993r 2. Konwencja o zakazie broni biologicznej 1972r 3. Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej 1968r
kto wręcza pokojową nagrodę Nobla
Lernen beginnen
Norweski Komitet Noblowski wybierany przez parlament tego kraju
Wymień co najmniej czterech laureatów Pokojowej Nagrody Nobla
Lernen beginnen
Jean Henri Dunant, Martin Luther King, Willy Brandt, Matka Teresa z Kalkuty, Lech Wałęsa, Dalajlama XIV (Tenzin Gjaco), Michaił Gorbaczow, Nelson Mandela, Barack Obama
Gdzie znajduje się główna siedziba ONZ
Lernen beginnen
w Nowym Jorku
kiedy i gdzie powstało ONZ
Lernen beginnen
w 1945 roku na konferencji w San Francisco
Podaj elementy systemu Narodów Zjednoczonych
Lernen beginnen
ONZ, organizacje wyspecjalizowane NZ, fundusze i programy NZ
Wymień główne organy ONZ
Lernen beginnen
1. Zgromadzenie Ogólne 2. Rada Bezpieczeństwa 3. Sekretariat 4. Rada Gospodarcza i Społeczna 5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Podaj skład Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
Lernen beginnen
zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich państw członkowskich
Ile razy do roku odbywa się sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
Lernen beginnen
odbywa się raz w roku jesienią trwa około 3 miesiące
Wymień kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
Lernen beginnen
1. Przyjmowanie zawieszanie i wykluczanie członków ONZ 2. uchwalanie budżetu 3. wybieranie niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, członków Rady Gospodarczej i Społecznej, sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sekretarza Generalnego
Podaj skład Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych
Lernen beginnen
W jej skład wchodzi 15 członków w tym 5 stałych i 10 wybieranych na 2 letnią kadencję przez Zgromadzenie Ogólne
Wymień członków stałych Rady Bezpieczeństwa NZ
Lernen beginnen
USA Rosja Chiny Wielka Brytania Francja
Wymień kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ
Lernen beginnen
1. badanie sytuacji zagrażających pokojowi i wydawanie zaleceń 2. prowadzenie rokowań w celu rozstrzygnięcia sporu 3. decydowanie o nałożeniu sankcji, wysłaniu misji pokojowej i podjęciu akcji militarnej
Jaka większość jest potrzebna w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych do podjęcia ważnej decyzji?
Lernen beginnen
9/15 członków, przy czym zgodę muszą wyróżnić wszyscy stali członkowie (każdy z nich ma prawo weta)
Podaj skład Rady Gospodarczej i Społecznej NZ
Lernen beginnen
54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 letnią kadencję
Wymień kompetencje Rady Gospodarczej i Społecznej NZ
Lernen beginnen
1. rozwiązywanie międzynarodowych problemów społecznych i gospodarczych 2. upowszechnianie praw człowieka i podstawowych wolności 3. koordynowanie działalności organizacji wyspecjalizowanych i programów ONZ
Podaj skład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości NZ
Lernen beginnen
15 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa na 9 letnią kadencję
Wymień kompetencje Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Lernen beginnen
1. rozstrzyga spory między państwami 2. wydaje opinie doradcze dla innych organów ONZ i organizacji wyspecjalizowanych
Gdzie znajduje się siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Lernen beginnen
W Hadze (ONZ)
Kto wybiera Sekretarza Generalnego ONZ i Ile trwa jego kadencja
Lernen beginnen
Sekretarza wybiera Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Jego kadencja trwa 5 lat
Kto jest aktualnie sekretarzem generalnym ONZ
Lernen beginnen
Antonio Guterres
Wymień kompetencje Sekretarza Generalnego ONZ
Lernen beginnen
1. reprezentuje ONZ na arenie międzynarodowej m.in. zawiera w imieniu ONZ umowy międzynarodowe 2. Zarządza majątkiem ONZ 3. ma prawo wnosić pod obrady Rady Bezpieczeństwa sprawy które mogą zagrażać pokojowi i bezpieczeństwu
Wymień organizacje wyspecjalizowane ONZ
Lernen beginnen
1.Światowa Organizacja Zdrowia 2. Międzynarodowa Organizacja Pracy 3. Organizacja NZ ds. wyżywienia i rolnictwa 4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 5. Bank Światowy 6. Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury 7. Organizacja NZ ds. Rozwoju Przemysłowego
Rozwiń skrót WHO
Lernen beginnen
Światowa Organizacja Zdrowia
Rozwiń skrót ILO
Lernen beginnen
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ONZ)
Rozwiń skrót FAO
Lernen beginnen
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (ONZ)
Rozwiń skrót IMF
Lernen beginnen
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (ONZ)
Rozwiń skrót IBRD
Lernen beginnen
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ONZ)
Rozwiń skrót UNESCO
Lernen beginnen
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty Nauki i Kultury (ONZ)
Rozwiń skrót UNIDO
Lernen beginnen
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego
Rozwiń skrót UNICEF
Lernen beginnen
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
Rozwiń skrót UNHCR
Lernen beginnen
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
Rozwiń skrót IAEA
Lernen beginnen
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (ONZ)
Rozwiń skrót WTO
Lernen beginnen
Światowa Organizacja Handlu (ONZ)
Ile państw zrzesza obecnie NATO i gdzie znajduje się jego siedziba?
Lernen beginnen
28 państw. W Bruskeli
kiedy i na mocy jakiego dokumentu powstało NATO
Lernen beginnen
W 1949 roku na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego
Jakie są podstawowe cele NATO
Lernen beginnen
1. rozwiązywanie sporów metodami pokojowymi 2. wzajemna pomoc w razie napaści (atak na jedno panstwo=atak na wszystkie) 3. wzmacnianie zdolności obronnych krajów członkowskich 4. koordynowanie polityki wojskowej i obronnej państw członkowskich
Wymień główne organy NATO
Lernen beginnen
1. Rada Północnoatlantycka 2. Komitet Wojskowy 3. Grupa Planowania Nuklearnego 4. Sekretarz Generalny
Wymień kompetencje Rady Północnoatlantyckiej NATO i jej skład
Lernen beginnen
Rozstrzyga o najważniejszych kwestiach związanych z funkcjonowaniem organizacji, wybiera Semratarza Generalnego. Może obradować na szczeblu: szefów rządów lub państw, ministrów spraw zagranicznych lub ministrów obrony
Scharakteryzuj Komitet Wojskowy NATO (skład i zadania)
Lernen beginnen
Jest to główny organ wojskowy NATO. Spotyka się na szczeblu szefów sztabów generalnych państw lub reprezentujących ich oficerów. Jego głównym zadaniem jest wydawanie zaleceń dotyczących spraw militarnych
Wymień organy wykonawcze Komitetu Wojskowego NATO
Lernen beginnen
1. Międzynarodowy Sztab Wojskowy 2. Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Operacji 3. Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji
Scharakteryzuj Grupę Planowania Nuklearnego NATO (skąd i zadania)
Lernen beginnen
W jej skład wchodzą ministrowie obrony państw członkowskich. Zajmują się oni polityką nuklearną NATO np. rolą broni jądrowej i problemami z jej rozmieszczeniem
Scharakteryzuj urząd Sekretarza Generalnego NATO
Lernen beginnen
Najwyższy urzędnik NATO. Wybiera go Rada Północnoatlantycka na okres czterech lat. Do jego zadań należy przewodniczenie obradom Rady Północnoatlantyckiej i Grupy Planowania Nuklearnego, a także reprezentowanie NATO na arenie międzynarodowej
Kto jest obecnie sekretarzem generalnym NATO
Lernen beginnen
Jens Stoltenberg
Wymień przynajmniej cztery operacje wojskowe NATO
Lernen beginnen
1. w Bośni i Hercegowinie 1992-2004 2. w Kosowie od 1999r 3. Active Endeavour na Morzu Śródziemnym od 2001r 4. ISAF w Afganistanie 5. obrony przestrzeni powietrznej państw bałtyckich od 2004r 6... Unified Protector w Libii od 2011
Ile krajów zrzesza obecnie Rada Europy i gdzie znajduje się jej siedziba
Lernen beginnen
Zrzesza obecnie 47 krajów, jej siedziba znajduje się w Strasburgu
kiedy przez kogo i w jakim celu została założona Rada Europy
Lernen beginnen
Została założona w 1949 roku przez 10 państw zachodnioeuropejskich. Celem była integracja starego kontynentu po II wojnie światowej
Wymień cele Rady Europy
Lernen beginnen
1. rozpowszechnianie w Europie praw człowieka, demokracji i praworządności 2. rozwiązywanie problemów społecznych 3. pogłębianie współpracy w sprawach gospodarczych, kulturalnych i naukowych 4. rozwijanie demokracji lokalnej
Wymień organy Rady Europy
Lernen beginnen
1. Komitet Ministrów 2. Zgromadzenie Parlamentarne 3. Sekretarz Generalny 4. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 5. Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych 6. Komisarz Praw Człowieka 7. Europejski Trybunał Praw Człowieka
Wymień organy odpowiedzialne za działania w zakresie ochrony praw człowieka Rady Europy
Lernen beginnen
1. Komisarz Praw Człowieka 2. Europejski Trybunał Praw Człowieka
Scharakteryzuj Komitet Ministrów Rady Europy
Lernen beginnen
Główny organ decyzyjny Rady. Obraduje na szczeblu Ministrów Spraw Zagranicznych państw członkowskich (raz w roku) lub ich stałych przedstawicieli
Scharakteryzuj Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
Lernen beginnen
Organ doradczy Komitetu Ministrów. Zasiada w nim około 640 przedstawicieli parlamentów krajowych (liczba delegatów zależy od liczebności państwa)
Scharakteryzuj Sekretarza Generalnego Rady Europy i podaj kto obecnie sprawuje to stanowisko
Lernen beginnen
Odpowiada za kwestie administracyjne i reprezentuje organizacje na zewnątrz. Wybiera go Zgromadzenie Parlamentarne na 5 letnią kadencję. Obecnie Sekretarzem Generalnym jest Thorbjorn Jagland
Ile państw zrzesza obecnie OBWE i gdzie znajduje się jej siedziba
Lernen beginnen
Należy do niej 57 państw z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Jej siedziba znajduje się w Wiedniu
Wymień zadania OBWE
Lernen beginnen
Zapobieganie konfliktom zbrojnym i ich rozwiązywanie, zwalczanie terroryzmu (i jego finansowaniu), ochrona wolności mediów, zwalczanie korupcji, ochrona środowiska, ochrona praw człowieka (w tym praw mniejszości narodowych)
Wymień organy OBWE
Lernen beginnen
1. Szczyty 2. Rada Ministerialna 3. Urzędujący Przewodniczący 4. Stała Rada 5. Sekretariat na czele z Sekretarzem Generalnym 6. Forum Sspółpracy ds. Bezpieczeństwa 7. Zgromadzenie Parlamentarne
Wymień organy odpowiedzialne za działania w zakresie ochrony praw i wolności człowieka OBWE
Lernen beginnen
1. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 3. Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych 3. Przedstawiciel ds. Wolności Mediów
Scharakteryzuj Unię Afrykańską
Lernen beginnen
W jej skład wchodzą wszystkie kraje afrykańskie oprócz Maroka. Powstała w 2002 r zastępując Organizacja Jedności Afrykańskiej (1963r). Cele: wspieranie rozwoju gospodarczego, praw człowieka przeciwdziałanie, konfliktom zbrojnym oraz integracja kontynentów
scharakteryzuj Organizacje Państw Amerykańskich (OPA)
Lernen beginnen
W jej skład wchodzą wszystkie kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej z wyjątkiem Kuby. Powstała w 1948 r. Jej celem jest wspieranie bezpieczeństwa, współpracy, przeciwdziałanie konfliktom oraz upowszechnianie praw człowieka i demokracji
Scharakteryzuj Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Lernen beginnen
Zrzesza 10 państw azjatyckich. Powstała w 1967 roku. Jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz bezpieczeństwa w regionie. Głównym obszarem aktywności jest rozwój współpracy z mocarstwami regionalnymi i USA
Jakie państwa wchodzą w skład Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Lernen beginnen
Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Birma, Kambodża
Scharakteryzuj Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP)
Lernen beginnen
w jej skład wchodzi 11 państw byłego ZSRR. Powstała w 1991 roku. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, pokojowego rozwiązywania konfliktów, współpraca gospodarcza, ochrona środowiska oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej
Scharakteryzuj Radę Państw Morza Bałtyckiego (RPMB)
Lernen beginnen
Zrzesza 12 członków. Powstała w 1992 r z inicjatywy Niemiec i Danii. Siedziba znajduje się w Sztokholmie. Celem jest rozwijanie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i współpracy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki, energetyki i bezpieczeństwa
Jakie państwa wchodzą w skład Rady Państw Morza Bałtyckiego
Lernen beginnen
Norwegia Szwecja Finlandia dania Litwa Łotwa Estonia Rosja Polska Niemcy Islandia Komisja Europejska
Scharakteryzuj Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Lernen beginnen
W jej skład wchodzi obecnie: Norwegia Szwajcaria Islandia i Liechtenstein. Została założona w 1960 roku. Jej celem jest zniesienie barier w wymianie handlowej i utworzenie strefy wolnego handlu
Scharakteryzuj Grupę Wyszehradzką
Lernen beginnen
W jej skład wchodzi Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Powstała w 1991 roku jako trójkąt wyszehradzki. Grupa nie jest organizacją międzynarodową a nieformalnym klubem państw Europy Środkowej, służy konsultowanie działań na arenie międzynarodowej
Scharakteryzuj Trójkąt Weimarski
Lernen beginnen
Tworzą go Polska, Niemcy i Francja. Został powołany w 1991 roku jako forum konsultacyjne. Miał także wspierać polskie dążenie do integracji z UE i NATO. Podstawową formą współpracy są spotkania na szczeblu szefów państw i rządów oraz Ministrów
Scharakteryzuj Inicjatywe Środkowoeuropejską
Lernen beginnen
Skład 18 państw. Powstała w 1989 roku z inicjatywy Włoch (pierwotna nazwa Quadragonale, po wejściu Polski Hexagonale) Cel: umożliwienie Europie Środkowej współprace z Zachodem i wypełnienie luki po bloku wschodnim, wspieranie rozwoju gospodarczego
Scharakteryzuj Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA)
Lernen beginnen
W jej skład wchodzi 7 państw: Serbia Albania Mołdawia Macedonia Bośnia i Hercegowina Czarnogóra UNMIK(Kosowo) Została powołana w 1992 roku przez państwa tworzące trójkąt wyszehradzki jej celem było zniesienie cel w handlu między państwami członkowskimi
scharakteryzuj Organizacje Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Lernen beginnen
Została utworzona w 1961 r. Jej siedziba znajduje się w Paryżu. Organizacja zrzesza 34 kraje demokratyczne, odgrywające znaczącą rolę w światowej gospodarce. Jej celem jest nawiązywanie wymiany handlowej i rozwój społeczno-gospodarczy
Scharakteryzuj Północnoamerykańską Strefę Wolnego Handlu
Lernen beginnen
Powstała na mocy porozumienia zawartego w 1992 roku między USA, Kanadą i Meksykiem. Jej celem jest likwidacja ograniczeń w handlu, wprowadzenie ułatwień w przepływie inwestycji, wspieranie konkurencji i zapewnienie ochrony własności intelektualnej
Scharakteryzuj Grupę G8
Lernen beginnen
Jest nieformalnym ugrupowaniem państw odgrywających ważną rolę polit i gosp. Zadania: rozwiązywanie problemów globalnych tj. zmiany klimatyczne, terroryzm, konflikty, ubóstwo. Raz do roku odbywają się spotkania szefów państw lub rządów tzw. szczyty
Scharakteryzuj Organizację Krajów Eksportujacych Ropę Naftową (OPEC)
Lernen beginnen
Zrzesza producentów ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Płd. Powstała w 1960 r. Siedziba znajduje się w Wiedniu. Celem org jest kształtowanie wspólnej polityki państw mających ropę przez ustalenie limitów wydobycia tego surowca i jego ceny
Wyjaśnij pojęcie polityka zagraniczna
Lernen beginnen
Jest to aktywność państwa skierowana na zewnątrz, prowadzona w imię racji stanu. Obejmuje formułowanie i osiąganie przez państwo celów na arenie międzynarodowej
Wyjaśnij pojęcie racja stanu
Lernen beginnen
Jest to najwyższe dobro i interes państwa. Składają się na nią zapewnienie państwu bezpieczeństwa, integralności terytorialnej, suwerenności oraz możliwości rozwoju we wszystkich obszarach
Podaj podział organów państwa w polityce zagranicznej
Lernen beginnen
1. Wewnętrzne (siedizba na terytorium państwa): głowa państwa, rząd i premier, min spraw zagranicznych, parlament 2. Zewnętrzne (siedziba poza granicami państwa): ambasady, konsulaty, stałe przedstawicielstwa, misje
Co to jest ambasada
Lernen beginnen
Ambasada jest to stałe przedstawicielstwo państwa w innym kraju. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów państwa wysyłającego oraz rozwijanie przyjaznych stosunków. Jest jedna ambasada w danym kraju, w stolicy.
Co to jest konsulat
Lernen beginnen
Urząd państwa znajdujący się na terytorium innego kraju. Jego zadaniem jest ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli oraz rozwijanie współpracy handlowej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Wyróżnia się konsulaty generalne i honorowe
Wymień cele strategiczne polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku
Lernen beginnen
1. odzyskanie suwerenności 2. powrót do Europy 3. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 4. rozwój gospodarczy kraju 5. budowa międzynarodowej pozycji
czym są stałe przedstawicielstwa
Lernen beginnen
Działają przy organizacjach międzynarodowych takich jak Unia Europejska, NATO, OBWE, czy agencje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych
czym są MISJE danego państwa w polityce zagranicznej
Lernen beginnen
Są to przedstawicielstwa na obszarach, które nie mają pełnego uznania na arenie międzynarodowej (np. przy Palestyńskiej Władzy Narodowej)
Czym jest Związek Wypędzonych
Lernen beginnen
Niemiecka organizacja non-profit domagające się zwrotu mienia dla osób (głównie Niemców) które po II wojnie światowej opuściły tereny przejęte przez Polskę. W 1998r jej dążenia poparł Bundestag co spowodowało pogorszenie relacji Polska-Niemcy
Czym jest Gazociąg Północny?
Lernen beginnen
Gazociąg do transportu gazu ziemnego z Wyborgu w Rosji do Niemczech (najdłuższy na świecie). W 2006r rosyjski Gazprom i niemiecki BASF podpisały porozumienie o jego budowie. Prowadzony jest po dnie morza Bałtyckiego a do użytku został oddany w 2011r.
W którym roku i jaki prezydent jako pierwszy w historii wygłosił przemówienie w Bundestagu?
Lernen beginnen
w 2014 roku zrobił to Bronisław Komorowski
Czym jest Partnerstwo Wschodnie
Lernen beginnen
Program unijny współpracy regionalnej opracowany przez Polskę przy wsparciu Szwecji. Realizowany od 2009r skierowany do państw Europy Wschodniej i Kaukazu m. in Armenii Białorusi Gruzji Ukrainy. Jego celem jest pogłębienie współpracy tych państw z UE
Mtóre państwo jako pierwsze uznało niepodległość Ukrainy i w którym było to roku
Lernen beginnen
Polska była Pierwszym państwem na świecie, które uznało niepodległość Ukrainy było to w grudniu 1991 roku
Czym jest program Partnerstwo dla Pokoju
Lernen beginnen
Zaproponowany w 1994r program określający szczególne rodzaje stosunków łączących państwa członkowskie NATO z krajami aspirującymi do tego miana. ideą była odpowiedź na zgłaszaną przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej od 1990r gotowość wstąpienia do NATO
Czym jest Polska pomoc rozwojowa dwustronna i wielostronna
Lernen beginnen
Dwustronna- udzielana we współpracy z instytucjami kraju korzystającego ze wsparcia, finansowana m. in ze środków min spraw zagranicznych. Wielostronna- niesiona przez organizacje międzynarodowe tak jak UE, ONZ. Finansowana ze składek członkowskich

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.