studia zad 3 d

 0    17 Datenblatt    jerzyw981waszyngton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
boja
Lernen beginnen
buoy
punkt orientacyjny
Klify w Dover zawsze były punktem orientacyjnym dla żeglarzy.
Lernen beginnen
landmark
The cliffs of Dover have always been a landmark for sailors.
wskazać
Te sprawozdania jasno wskazują, czy cele zostały osiągnięte, czy nie.
Lernen beginnen
indicate
These reports clearly indicate whether or not the targets have been reached.
boja
Lernen beginnen
buoy
rzucający się w oczy
Lernen beginnen
conspicuous
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
Lernen beginnen
distinguished
It was an outstanding achievement.
światowy
Lernen beginnen
worldwide
przykład
Lernen beginnen
example
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
Lernen beginnen
shape
We have to give our plan its final shape.
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
Lernen beginnen
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
odosobnione
Lernen beginnen
isolated
zatrudnienie
Jakie są warunki zatrudnienia?
Lernen beginnen
employment
What are the conditions of employment?
krytyczny
Nauczyciel zawsze był bardzo krytyczny wobec prac swoich uczniów i często wystawiał im niskie oceny.
Lernen beginnen
critical
The teacher was always very critical of his students' work, and often gave them low grades.
opisać
Czy mógłbyś opisać to bardziej szczegółowo?
Lernen beginnen
describe
Could you describe it in more detail?
główny
To główny powód, dla którego Cię zostawiłem.
Lernen beginnen
main
This is the chief reason why I left you.
światło
Lernen beginnen
light
niebezpieczny
Ten obszar jest bardzo niebezpieczny, ponieważ zostały tu wylane chemikalia.
Lernen beginnen
dangerous
The area is very hazardous because chemicals were spilt there.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.