Survey reports

 0    33 Datenblatt    ts93
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pięćdziesiąt sześć procent osób / konsumentów było zdania...
Lernen beginnen
fifty six per cent of people/consumers were of the opinion...
większość / mniejszość widzów odczuła / wierzyła w to że...
Lernen beginnen
the majority/minority of viewers felt/believed that
Znaczący odsetek osób, które odpowiedziały, wyraził dezaprobatę z...
Lernen beginnen
A significant percentage of those who responded expressed disapproval of
Duża / mała część badanych osób odpowiedziała / zgłosiła że...
Lernen beginnen
A large/small proportion of people surveyed replied/reported that
Ponad jedna trzecia / połowa badanych osób wybrała / preferowała...
Lernen beginnen
Over one third/half of those inteviewed chose/preferred
Większość konsumentów woli ... który jest pokazany / zilustrowany
Lernen beginnen
Most consumers prefer ... wich is shown/illustrated
Ogólnie uważa się, że ... Jak potwierdził / wykazał fakt, że...
Lernen beginnen
It is generally felt that... As proved/demonstrated by the fact that...
Ten fakt sugeruje / sugeruje / wskazuje, że osoba przeciętna wybiera...
Lernen beginnen
This fact suggest/implies/indicates that the avarage person chooses...
Większość ankietowanych chciała zbudować basen
Lernen beginnen
The majority of those questioned wanted a swimming pool built
Bardzo mała liczba osób objętych badaniem była zainteresowana posiadaniem centrum sztuki i rzemiosła
Lernen beginnen
A very small number of the people surveyed were interested in having an arts and crafts centre
Właściwie mały odsetek osób, które zareagowały, chciał kręgle lub bibliotekę
Lernen beginnen
A reasonably small percentage of those who responded wanted a bowling or library
Dwanaście procent osób, które odpowiedziały na ankietę, chciało mieć siłownię w obiektach
Lernen beginnen
Twelve per cent of the people who responded to the survey wished to have a gym included in the facilities
Prawie co czwarty ankietowany obserwował, że zainstalowano zieloną kręgle.
Lernen beginnen
Nearly one in four of those questioned watned a bowling green installed.
Celem / intencją tego raportu jest ocena / ocena / ocena wyników ankiety, w której ... ludzie / mieszkańcy / widzowie zostali zapytani o / czy /...
Lernen beginnen
The puropse / aim / intention of this report is to exmaine/assess/evaluate the results of a survey in wich... people/residents/viewers were asked about/whether/what...
Raport przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej / przeprowadzonej w celu ustalenia / odkrycia reakcji / popularności / postaw / opinii...
Lernen beginnen
The report outlines the results of a survey conducted/carried out to determine/discover the reaction/popularity/attitudes/opinion of...
Zgodnie z życzeniem ten raport z ankiety zawiera informacje zebrane z...
Lernen beginnen
As requested, this survey report contains information compiled from...
Dane zawarte w tym raporcie zostały zebrane. Uzyskane za pomocą ankiety / ankiety telefonicznej / wywiadów "od drzwi do drzwi"
Lernen beginnen
The data included in this report was gathered / obtained by means of a questionnaire/a telephone survey/door-to-door interviews
Poniższe informacje podsumowują statystyki zebrane przez...
Lernen beginnen
The information below summarises statistics compiled by...
Podsumowując / Podsumowując / Podsumowując, ankieta wyraźnie pokazuje...
Lernen beginnen
To conclude/ To sum up/ In conclusion, the survey clearly shows...
Na podstawie tych ustaleń wydaje się, że...
Lernen beginnen
On the basis of these findings it would seem that...
konsument
Lernen beginnen
consumer
widz
Lernen beginnen
viewer
znaczący
Lernen beginnen
significant
Ankieta
Lernen beginnen
survey
Ten fakt sugeruje...
Lernen beginnen
This fact implies...
Ten fakt wskazuje...
Lernen beginnen
This fact indicates...
przeciętna osoba wybiera...
Lernen beginnen
the avarage person chooses...
Celem tego raportu...
Lernen beginnen
The purpose of this report...
Intencją tego raportu...
Lernen beginnen
The intention of this report...
Raport przedstawia wyniki
Lernen beginnen
The report outlines the results
przeprowadzić ankietę
Lernen beginnen
conduct a survey / carry out a survey
postawa
Lernen beginnen
attitude
zestawione informacje
Lernen beginnen
information compiled

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.