Szkoła i Studia

 0    61 Datenblatt    cwks38
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
iść/zbierać się, lubić kogoś
Czy dobrze dogadujesz się ze znajomymi z pracy?
Lernen beginnen
get along
Do you get along wirh your colleauges?
wiele by to dla niego znaczyło
Lernen beginnen
It would mean the world to him.
Jeśli nie masz nic przeciwko
Lernen beginnen
If you dont mind
wpaść na coś, wymyślić coś
Lernen beginnen
come up with
wydalony z
The student was expelled from scholl
Lernen beginnen
expelled from
The student was expelled from school
zmiennik, zastępca
Mamy 10 rezerwowych graczy w drużynie
Lernen beginnen
substitute
There are 10 substitute players in our team
Człowiek od wszystkiego
Mam dobrego człowieka, który mógłby działać jako twoje factotum
Lernen beginnen
factotum
I’ve got a good man to act as your factotum
podziel nas na grupy
Lernen beginnen
splot us up into groups
sraczka
Lernen beginnen
the runs
opanować
Ona opanowała język angielski
Lernen beginnen
master
She masterd the English language
omówić, przerobić
Dziennikarz zrelecjonował historię o bezpańskim psie
Lernen beginnen
cover
The journalist coverd the story of a stray dog
pełen werwy, dziarski, pewny siebie (o osobie)
Mała dziewczynka nie wyglądała na złośliwą, tylko dziką
Lernen beginnen
Spirited
The little girl did not seem to be mean spirited, just wild
Rozdział
Przeczytaj uważnie ten rozdział
Lernen beginnen
Chapter
Read this chapter carefully
pozbywać się
Wreszcie pozbyliśmy się mojej młodszej siostry poprzez opowiadanie jej strasznych historii
Lernen beginnen
get rid of
We finally got rid of my little sister by telling her scary stories
ocena niedostateczna / oblać
Ich plan zawiódł
Lernen beginnen
fail
Their plan failed
pożywny
Powinieneś zaczynać każdy poranek od pożywnego śniadania
Lernen beginnen
nutritious
You should start each morning with a nutritious breakfast
Znośny
Przynajmniej tutaj poziom muzyki był prawie do zniesienia
Lernen beginnen
Bearable
At least out here the music level was almost bearable
zaangażowany
Tylko zainteresowani mogą zostać na spotkaniu
Lernen beginnen
involved
Only the involved can stay for the meeting
równoważny
Co roku 40 milionów, równowartość populacji dużego europejskiego kraju
Lernen beginnen
equivalent
Every year, this amounts to 40 milion, equivalent to the population of a large Europen country
dziedzina
Jestem specjalistą w tej konkretnej dziedzinie
Lernen beginnen
field
I’m an expert in this particular field
czy to
Lernen beginnen
be it
inżynieria
Potrzebne było dużo prac inżynieryjnych, żeby sprawić, by działali
Lernen beginnen
engineering
It really took a lot of engineering to get them to work
kultura fizyczna
Lernen beginnen
physical education
praca magisterska
Twoja praca ma znaczenie praktyczne, więc musisz ją opublikować
Lernen beginnen
thesis
Your thesis is of practical importance, do you must publish it!
bezpośredni, przystępny, jasny
Chcielibyśmy dostać jaśną informację o tej promocji
Lernen beginnen
straightforward
We would like to get straightforward information about the promotion
ocena
Chcę dostać dobrą ocenę z tego sprawdzianu
Lernen beginnen
mark
I want to get a good mark on this test
etap
Wszyscy dorastamy na jakimś etapie życia
Lernen beginnen
stage
We all grow up at some stage of our life
odpowiedzialność
Chcę, żebyś wziął pełną odpowiedzialność za to, co tu się wydarzyło
Lernen beginnen
responsibility
I want you to take full responsibility for what happened here
rówieśnik
Była znana wśród rówieśników jako dobra uczennica
Lernen beginnen
peer
She was know among her peers as a good student
zmagać się
Oni zmagali się z biedą od lat
Lernen beginnen
struggle
They struggled with poverty for years
terroryzować, znęcać się nad słabszymi
On był terroryzowany
Lernen beginnen
bully
He was bullied in school
dokuczać, wyśmiewać
Mój brat zawsze mi dokucza
Lernen beginnen
tease
My brother is always teasting me
pustelnik
W sumie wyglądałem raczej jak samotnik
Lernen beginnen
recluse
In all, I quite looked the part of a recluse
dopasować
Ona desperacko chciała się dopadować
Lernen beginnen
fit in
She desperately wanted to fit in
kontynuować, podążać
Dążę do sławy i pieniędzy
Lernen beginnen
pursue
I persue fame and money
doradztwo
Zawsze mogę liczyć na jego doradztwo w ciężkich sytuacjach
Lernen beginnen
counselling
I can always rely on his counseling in difficult situations
szukać
Szukam sposobu, żeby ponownie go zobaczyć
Lernen beginnen
seek
I’m seeking a way to see him again
Strach, Obawa, Lęk
Czy myśl o lataniu wypełnia cię strachem?
Lernen beginnen
Dread
Does the thought of flying fill you with dread?
wstydzić się
Nie ma powodu, żeby się tego wstydzić
Lernen beginnen
feel ashamed
There’s no reason to be ashamed of it
Przerażony
Ona mnie przestraszyła, kiedy krzyknęła
Lernen beginnen
Frightened
She frightened me when she screamed
Zaufany
On jest moim zaufanym przyjacielem
Lernen beginnen
Trusted
He’s my trusted friend
nie zatrzymuj tego dla siebie
Lernen beginnen
don’t keep it to yourself
miej na uwadze, pamiętaj
trzeba pamiętać o wielu rzeczach
Lernen beginnen
bear in mind
We need to bear in mind a number of things
uniknąć
Ponieważ pilot zdecydował się wykonać lądowanie awaryjnie, uniknął katastrofy
Lernen beginnen
avoid
As the pilot decided to make a crash-landing, he avoided disaster
podnieść na duchu
Lernen beginnen
lift you up
skupić się na
Lernen beginnen
focus on
podejść do testu / egzaminu
Lernen beginnen
take a test/ an exam
egzamin ustny / ustny
Lernen beginnen
oral examination/spoken exam
tęcza
Kolory tęczy przechodzą z jednego w drugi
Lernen beginnen
rainbow
The colors of the rainbow blend into one another
kawałek, utwór
Ten nowy kawałek Lady Gagi bardzo wpada w ucho
Lernen beginnen
piece
This new piece by Lady Gaga is very catchy
słownictwo
Pamiętaj, żeby powtórzyć słownictwo na jutrzejszy test
Lernen beginnen
vocabulary
Make sure you review your vocabulary for the test tomorrow
przedstawić, zaprezentować
On zobrazował zmiany temperatury
Lernen beginnen
chart
He charted changes in temperature
starzeć się
Lernen beginnen
get old
uwielbiony
Lernen beginnen
glorified
niekompetentny
Mój przełożony uważa, że jestem niekompetentny
Lernen beginnen
incompentent
My supervisior thinks I’m incompetent
biurokrata
Nie mam czasu użerać się z tymi wszystkimi biurokratami
Lernen beginnen
bureaucrat
I have no time to handle all those bureaucrats
przypominać, być podobnym
Te góry przypominają Góry Skaliste
Lernen beginnen
resemble
These mountins resemble the rocky mountains
W zależności od
On będzie tu za kilka godzin, zależnie od ruchu na drodze
Lernen beginnen
Depending on
He’ll be here in a couple of hours, depending on traffic
konkretny
Nie byłeś zbyt konkretny w swiim liście
Lernen beginnen
specific
You weren’t very specific in your letter
w odróżnieniu
(W przeciwieństwie do konta bieżącego, konto oszczędnościowe nie pozwala na wybieranie pieniędzy przed terminem określonym w umowie.
Lernen beginnen
unlike
Unlike a current account, a savings account doesn't allow you to withdraw money before a given period, specified in the agreement.
zachęcić
Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach
Lernen beginnen
encourage
My friends are encouraging me to take part in the competition

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.