Target FCE III

 0    328 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zmagać się z problemem
Lernen beginnen
struggle with a problem
wymęczyć kogoś, zamęczyć kogoś
Lernen beginnen
tire s.b. out
odkryj tajemnicę szczęścia
Lernen beginnen
uncover the secret of happiness
osiągnąć sukces
Lernen beginnen
achieve success
przynieść komuś przyjemność
Lernen beginnen
bring s.b. enjoyment
urażać/obrażać kogoś
Lernen beginnen
give/cause offence
wyrażaj szczęście / nasze emocje
Lernen beginnen
express happiness / our emotions
mieć pasję do czegoś
Lernen beginnen
have a passion for s.t.
mieć swobodę robienia czegoś
Lernen beginnen
have the freedom to do s.t.
urazić czyjąś dumę
Lernen beginnen
hurt s.b.'s pride
komunikacja niewerbalna
Lernen beginnen
non-verbal communication
okaż wdzięczność za coś
Lernen beginnen
show gratitude for s.t.
rozumieć wyrażenia i gesty
Lernen beginnen
understand expressions and gestures
oglądać coś dla rozrywki
Lernen beginnen
watch s.t. for entertainment
Śmiech
Lernen beginnen
Laughter
być komikiem /wybuchać śmiechem
Lernen beginnen
be a comedian /burst out laughing
nie mogę przestać się śmiać
Lernen beginnen
can't stop laughing
dopingować kogoś /wyrazić radość
Lernen beginnen
cheer s.b. up /express joy
zrozumieć żart, załapać żart
Lernen beginnen
get a joke
śmiej się z żartu/ śmiej się na głos
Lernen beginnen
laugh at a joke/ laugh out loud
wyśmiewać kogoś
Lernen beginnen
make fun of s.b.
rozśmieszyć kogoś
Lernen beginnen
make s.b. laugh
robić kogoś w konia, nabierać kogoś
Lernen beginnen
pull s.b.'s leg
brać kogoś na poważnie
Lernen beginnen
take s.b. / s.t. too seriously
powiedzieć żart
Lernen beginnen
tell a joke
dowcipny dialog
Lernen beginnen
witty dialogue
Sukces i porażka
Lernen beginnen
Success and failure
osiągnąć swoje cele / ambicje
Lernen beginnen
achieve one's goals / ambitions
wierzyć w kogoś
Lernen beginnen
believe in s.b.
pobić rekord
Lernen beginnen
break a record
dołożyć starań/postarać się
Lernen beginnen
do one's best
wątpić w siebie
Lernen beginnen
doubt oneself
nie zdać egzaminów
Lernen beginnen
fail one's exams
uzyskać przewagę nad kimś/być lepszym
Lernen beginnen
get the better of s.b.
przestań próbować
Lernen beginnen
give up trying
poprawić swoją wydajność
Lernen beginnen
improve your performance
niech ktoś wygrywa
Lernen beginnen
let s.b. / s.t. win
stracić zaufanie
Lernen beginnen
lose confidence
zrobić dobre wrażenie
Lernen beginnen
make a good impression
przetrwać coś (trudny okres)
Lernen beginnen
make it through
naturalna zdolność
Lernen beginnen
natural ability
wyznacz realistyczne / dzienne cele
Lernen beginnen
set realistic /daily goals
zniszczyć nadzieje
Lernen beginnen
shatter s.b.'s hopes
Niebo bez granic
Lernen beginnen
the sky's the limit
wyróżniać się z tłumu
Lernen beginnen
stand out from the crowd
podejmować działania
Lernen beginnen
take action
zamień marzenia w rzeczywistość
Lernen beginnen
turn dreams into reality
Sport
Lernen beginnen
Sport
sport amatorski / zawodowy
Lernen beginnen
amateur / professional sport
zakazać sportu
Lernen beginnen
ban a sport
być usuniętym z gry
Lernen beginnen
be sent off
sport konkurencyjne
Lernen beginnen
competitive sports
czuć się wykończonym
Lernen beginnen
feel exhausted
przyznać komuś nagrodę
Lernen beginnen
give s.b. an award
mieć bardzo konkurencyjne podejście
Lernen beginnen
have a very competitive attitude
sport indywidualny / drużynowy
Lernen beginnen
individual / team sports
zastraszyć przeciwników
Lernen beginnen
intimidate opponents
zawiedź fanów
Lernen beginnen
let the fans down
zarabiać na sporcie
Lernen beginnen
make money from sport
na boisku
Lernen beginnen
on the pitch
zrazić kogoś do sportu
Lernen beginnen
put s.b. off a sport
strzeli bramkę
Lernen beginnen
score a goal
krzyczeć na sędziów
Lernen beginnen
shout at referees
podjęcia sportu
Lernen beginnen
take up a sport
trenować
Lernen beginnen
train hard
podciąć komuś nogi
Lernen beginnen
trip s.b. up
wygrać mecz / konkurs / wyścig / konkurs / tytuł
Lernen beginnen
win a match / contest / race / competition / title
dobrze komuś wychodzić / ćwiczyć (fizycznie)
Lernen beginnen
work out
Idiomy ciała
Lernen beginnen
Body idioms
tkwić w czymś po uszy
Lernen beginnen
be up to one's eyes in s.t.
zmienić zdanie
Lernen beginnen
change s.b.'s mind
działać komuś na nerwy, wkurzać kogoś
Lernen beginnen
get on s.b.'s nerves
zrzucić kamień z serca, ulżyć.
Lernen beginnen
get s.t. off one's chest
pomóc komuś w czymś
Lernen beginnen
give s.b. a hand
mieć dobrą głowę do czegoś
Lernen beginnen
have a good head for s.t.
bardzo czegoś chcieć, pragnąć
Lernen beginnen
have one's heart set on s.t.
miej oko na coś
Lernen beginnen
keep an eye on s.t. / s.b.
słono zapłacić
Lernen beginnen
pay an arm and a leg
popełnić gafę słowną
Lernen beginnen
put one's foot in it
powiedzieć komuś coś w twarz
Lernen beginnen
say s.t. to s.b.'s face
nie czułem tego/nie byłem zainteresowany
Lernen beginnen
s.b.'s heart wasn't in it
rozumieć się nawzajem
Lernen beginnen
see eye to eye
weź sobie do serca komentarze kogoś
Lernen beginnen
take s.b.'s comments to heart
mówić o kimś za plecami kogoś
Lernen beginnen
talk about s.b. behind s.b.'s back
Film, fikcja i telewizja
Lernen beginnen
Film, fiction and TV
film akcji
Lernen beginnen
action movie
film animowany
Lernen beginnen
animated film
rezerwuj bilety do kina
Lernen beginnen
book cinema tickets
koncentrować się na
Lernen beginnen
centre on
wychodzi w miękkiej / twardej oprawie
Lernen beginnen
come out in paperback / hardback
skomplikowana fabuła
Lernen beginnen
complex storyline
Program publicystyczny
Lernen beginnen
current affairs programme
Autor widmo
Lernen beginnen
ghost-writer
dać świetne przedstawienie
Lernen beginnen
give a brilliant performance
dramat historyczny
Lernen beginnen
historical drama
pomysł na fabułę
Lernen beginnen
idea for a plot
melodramatyczna / skomplikowana / nużąca fabuła
Lernen beginnen
melodramatic / complicated / tedious plot
otwarcie sceny
Lernen beginnen
opening scene
zaplanować powieść
Lernen beginnen
plan a novel
prestiżowa nagroda
Lernen beginnen
prestigious award
słuchowisko radiowe
Lernen beginnen
radio drama
słuchacz radia
Lernen beginnen
radio listener
alert wiadomości radiowych
Lernen beginnen
radio news alert
czytać napisy
Lernen beginnen
read subtitles
otrzymywać pozytywne recenzje
Lernen beginnen
receive positive reviews
badać książkę
Lernen beginnen
research a book
zwróć książkę do biblioteki
Lernen beginnen
return a book to the library
film science fiction
Lernen beginnen
science fiction film
sympatyzować z kimś
Lernen beginnen
sympathise with s.b.
opowieść od serca
Lernen beginnen
a tale of the heart
oglądać zwiastun
Lernen beginnen
watch a trailer
słaba charakterystyka
Lernen beginnen
weak characterisation
dostać Oscara
Lernen beginnen
win an Oscar
pisać dla szerokiego grona odbiorców
Lernen beginnen
write for a wide audience
Akcja i atmosfera
Lernen beginnen
Action and atmosphere
niezwykle podobny do życia
Lernen beginnen
extraordinarily life-like
brak serca
Lernen beginnen
lack a heart
nic nie było bliskie satysfakcji
Lernen beginnen
nothing came near it for satisfaction
zrujnować napięcie
Lernen beginnen
ruin the suspense
usytuowany w odległej przyszłości
Lernen beginnen
set in the distant future
akrobata
Lernen beginnen
stunt artist
całkowicie ekscytujące
Lernen beginnen
utterly thrilling
wizualnie oszałamiający
Lernen beginnen
visually stunning
Myśl
Lernen beginnen
Thought
być przekonanym
Lernen beginnen
be convinced
rozważ wybór
Lernen beginnen
consider choosing
oko do szczegółów
Lernen beginnen
an eye for detail
dobra pamięć
Lernen beginnen
a good memory
Sądzę
Lernen beginnen
I reckon
Myślę, że to się spodoba
Lernen beginnen
I think it'll appeal to
Nie spodziewałem się, że będę się cieszyć
Lernen beginnen
I wasn't expecting to enjoy
Zastanawiam się, czy
Lernen beginnen
I wonder whether
powiedziałbym raczej,że
Lernen beginnen
I would guess
Mam takie przeczucie
Lernen beginnen
I've got a feeling that
logiczny umysł
Lernen beginnen
a logical mind
refleksji na temat
Lernen beginnen
reflect on
myśleć o
Lernen beginnen
think about
zastanawiam się, co się stanie
Lernen beginnen
wonder what will happen
Sztuka i kultura
Lernen beginnen
Art and culture
streszczenie w doskonałym stylu
Lernen beginnen
abstract in style
malarstwo abstrakcyjne
Lernen beginnen
abstract painting
doceniać sztukę
Lernen beginnen
appreciate art
podejście do stylu i koloru
Lernen beginnen
approach to style and colour
uczestniczyć w pokazie sztuki
Lernen beginnen
attend an art show
uwierzytelnić obraz
Lernen beginnen
authenticate a painting
oparty na prawdziwej historii
Lernen beginnen
based on a true story
być fanem
Lernen beginnen
be a fan
być zniechęcającym/budzić odrazę
Lernen beginnen
be a turn-off
być pod wrażeniem sztuki kogoś
Lernen beginnen
be impressed by s.b.'s art
zainspirować się kimś / św
Lernen beginnen
be inspired by s.b. / s.t.
lekka przesada
Lernen beginnen
a bit over the top
wyzwanie / oczarować publiczność
Lernen beginnen
challenge / charm the audience
teatr klasyczny
Lernen beginnen
classical theatre
artysta komiksowy
Lernen beginnen
comic book artist
współczesni dramaturgowie
Lernen beginnen
contemporary dramatists
wystawiać obraz
Lernen beginnen
exhibit a painting
odkrywać nowe formy sztuki
Lernen beginnen
explore new art forms
sława była gorzko-słodka
Lernen beginnen
fame has been bittersweet
idź do galerii
Lernen beginnen
go to a gallery
wyrastać ze św
Lernen beginnen
grow out of s.t.
mieć wielki wpływ na kogoś
Lernen beginnen
have a great influence on s.b.
mają rzeczywistą wartość
Lernen beginnen
have intrinsic value
imponujący posąg
Lernen beginnen
imposing statue
nadać powiew tajemnicy
Lernen beginnen
lend an air of mystery
Głównym wystawa
Lernen beginnen
major exhibition
świetnie wykorzystaj
Lernen beginnen
make great use of
zarabiać na życie jako artysta / twórca instrumentów
Lernen beginnen
make a living as an artist / instrument maker
psotne poczucie humoru
Lernen beginnen
mischievous sense of humour
wzruszający wiersz
Lernen beginnen
moving poem
oryginał
Lernen beginnen
an original
malować w stylu
Lernen beginnen
paint in the style of
omijać kogoś
Lernen beginnen
pass s.b. by
preferencja dla kontrowersyjnych tematów
Lernen beginnen
preference for controversial topics
dotyczy współczesnego życia
Lernen beginnen
relevant to modern life
wyprzedane z biletów wydarzenie
Lernen beginnen
sell-out event
zacząć pracować jako
Lernen beginnen
set oneself up as a painter
odróżnić kogoś od innych artystów
Lernen beginnen
set s.b. apart from other artists
artysta prowokujący do myślenia
Lernen beginnen
thought-provoking artist
odwiedzić galerię sztuki
Lernen beginnen
visit an art gallery
Zmysły
Lernen beginnen
The senses
kwaśny żółty
Lernen beginnen
acid yellow
jasne farby w sprayu
Lernen beginnen
bright spray paints
zimno jak śnieg
Lernen beginnen
cold like snow
bezbarwne ulice miasta
Lernen beginnen
colourless city streets
wilgotna farba
Lernen beginnen
damp paint
ogłuszający hałas
Lernen beginnen
deafening noise
doświadczać widoków i wrażeń
Lernen beginnen
experience sights and sensations
czuć się gładko
Lernen beginnen
feel smooth
mieć silny wpływ na kogoś
Lernen beginnen
have a strong effect on s.b.
wygląda jak mieniąca się woda
Lernen beginnen
look like shimmering water
paleta monochromatyczna
Lernen beginnen
monochrome palette
odtworzyć zabytki i zapachy czegoś
Lernen beginnen
recreate the sights and smells of s.t.
szorstka skóra
Lernen beginnen
rough skin
okrągła buźka
Lernen beginnen
round smiley face
psychologia zmysłów
Lernen beginnen
sense psychology
obszary czuciowe w mózgu
Lernen beginnen
sensory areas in the brain
ostre kontury
Lernen beginnen
sharp outlines
gładki, przezroczysty plastik
Lernen beginnen
smooth, clear plastic
brzmi niezwykle melodyjnie
Lernen beginnen
sound extremely melodic
brzmi jak ktoś krzywdzi kota
Lernen beginnen
sound like s.b. is hurting a cat
śmierdzące opary oleju
Lernen beginnen
stinking oil fumes
smakuje jak kurczak
Lernen beginnen
taste like chicken
szeptały plotki
Lernen beginnen
whispered rumours
muzyka
Lernen beginnen
Music
z tyłu
Lernen beginnen
at the back
uczęszczać na festiwal
Lernen beginnen
attend a festival
być fanem
Lernen beginnen
be a fan of
zarezerwować z wyprzedzeniem / wcześniej
Lernen beginnen
book in advance
przeróbka
Lernen beginnen
cover version
pobierać utwory z Internetu
Lernen beginnen
download tracks from the internet
album debiutowy
Lernen beginnen
debut album
iść na koncert / festiwal muzyczny
Lernen beginnen
go to a concert / music festival
idź prosto na górę list przebojów
Lernen beginnen
go straight to the top of the charts
heavy metal
Lernen beginnen
heavy metal
brak emocji
Lernen beginnen
lacking in emotion
słuchać muzyki na żywo / nagranej
Lernen beginnen
listen to live / recorded music
słuchaj muzyki dla zabawy
Lernen beginnen
listen to music for fun
sprostać sukcesowi
Lernen beginnen
live up to the success
blisko sceny
Lernen beginnen
near the stage
w trasie
Lernen beginnen
on tour
zagraj koncert/ zagraj na żywo
Lernen beginnen
play a gig /play live
grać na instrumencie muzycznym
Lernen beginnen
play a musical instrument
śpiewać w rytmie
Lernen beginnen
sing in tune
zostań na stronie festiwalu
Lernen beginnen
stay at the festival site
muzyka przewodnia
Lernen beginnen
theme tune
Po prostu praca
Lernen beginnen
Just the job Work
przyjąć ofertę pracy / stanowiska
Lernen beginnen
accept an offer of work / a position
ubiegać się o pracę
Lernen beginnen
apply for a job
poprosić o wyższą pensję
Lernen beginnen
ask for a bigger salary
bądź dobrym doświadczeniem
Lernen beginnen
be good experience
odpowiedzialna za
Lernen beginnen
be in charge of
być zwolnionym
Lernen beginnen
be made redundant
zaoferować pracę
Lernen beginnen
be offered work
dostać awans
Lernen beginnen
be promoted
jest odpowiedzialny za
Lernen beginnen
be responsible for
być zwolniony
Lernen beginnen
be sacked
rozpocząć nową karierę
Lernen beginnen
begin a new career
budować kontakty z klientami
Lernen beginnen
build up client contacts
wybierz zawód / karierę
Lernen beginnen
choose a profession / career
konkurencyjne wynagrodzenie
Lernen beginnen
competitive salary
radzić sobie z trudnymi ludźmi
Lernen beginnen
deal with difficult people
zarabiać mniej / więcej pieniędzy
Lernen beginnen
earn less / more money
doskonałe umiejętności komunikacyjne
Lernen beginnen
excellent communication skills
czuję się doceniony w pracy
Lernen beginnen
feel appreciated at work
zwolnić kogoś
Lernen beginnen
fire s.b.
skoncentrowany na zarabianiu pieniędzy
Lernen beginnen
focused on making money
prowadzić prosperującą firmę
Lernen beginnen
get a business up and running
dostać awans
Lernen beginnen
get a promotion
porozmawiaj z szefem
Lernen beginnen
get on with the boss
satysfakcję z
Lernen beginnen
get satisfaction from
zestresowany
Lernen beginnen
get stressed
złożyć wypowiedzenie z pracy
Lernen beginnen
give / hand in one's notice
dobre perspektywy awansu
Lernen beginnen
good promotion prospects
mieć dobre / złe relacje z pracodawcą
Lernen beginnen
have a good / bad relationship with an employer
ogromny spadek dochodów
Lernen beginnen
huge drop in income
poprawić perspektywy kariery kogoś
Lernen beginnen
improve s.b.'s career prospects
nieefektywny pracownik
Lernen beginnen
inefficient worker
brak ambicji
Lernen beginnen
lack ambition
stracić pracę
Lernen beginnen
lose a job
zrobić karierę
Lernen beginnen
make a career
pracować 8 godzin
Lernen beginnen
nine-to-five position
rzucić pracę
Lernen beginnen
quit a job
możliwości badawcze
Lernen beginnen
research opportunities
rutynowy charakter pracy
Lernen beginnen
routine nature of the job
wyruszyć wcześnie na rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
set off early for an interview
założyć firmę
Lernen beginnen
start a company
praca tymczasowa
Lernen beginnen
temporary job
doładować przychód kogoś
Lernen beginnen
top up s.b.'s income
niekonwencjonalna kariera
Lernen beginnen
unconventional career
dobrze wykwalifikowany do pracy
Lernen beginnen
well-qualified for the job
długie godziny pracy
Lernen beginnen
work long hours
Praca w godzinach nadliczbowych
Lernen beginnen
work overtime
Praca w niepełnym wymiarze czasu
Lernen beginnen
work part-time
Kryminał
Lernen beginnen
Crime
oskarżony o zabójstwo / porwanie
Lernen beginnen
accused of murder / kidnap
Działać podejrzanie
Lernen beginnen
act suspiciously
rozbój
Lernen beginnen
armed robbery
aresztować podejrzanego
Lernen beginnen
arrest a suspect
aresztować kogoś pod zarzutem terroryzmu / podejrzenie o terroryzm
Lernen beginnen
arrest s.b. on terrorism charges / suspicion of terrorism
być świadkiem na rozprawie
Lernen beginnen
be a witness at a trial
zostać uniewinnionym / oskarżonym
Lernen beginnen
be acquitted / prosecuted
zostać ukarany grzywną za coś
Lernen beginnen
be fined for s.t.
zostać uznanym za winnego sth
Lernen beginnen
be found guilty of s.t.
mieć poważne kłopoty
Lernen beginnen
be in serious trouble
zostać zwolnionym z więzienia
Lernen beginnen
be released from prison
łamać prawo
Lernen beginnen
break the law
kara śmierci / cielesna
Lernen beginnen
capital / corporal punishment
oszust
Lernen beginnen
cheating villain
oskarżać kogoś o popełnienie przestępstwa
Lernen beginnen
charge s.b. with committing a crime
popełnić przestępstwo / przestępstwo
Lernen beginnen
commit an offence / a crime
mówić na ten sam temat
Lernen beginnen
cover the same ground over and over
ustalić tożsamość kogoś
Lernen beginnen
establish the identity of s.b.
wszyscy zasługują na uczciwy proces
Lernen beginnen
everyone deserves a fair trial
uznać kogoś za winnego
Lernen beginnen
find s.b. guilty
dać komuś karę więzienia
Lernen beginnen
give s.b. a prison sentence
pościg za szybkim samochodem
Lernen beginnen
high-speed car chase
międzynarodowe oszustwo
Lernen beginnen
international fraud
przestępstwa na dużą skalę
Lernen beginnen
large-scale crime
uczynić coś nielegalnym
Lernen beginnen
make s.t. illegal
zapłacić karę
Lernen beginnen
pay a fine
zabronić komuś robienia czegoś
Lernen beginnen
prohibit s.b. FROM doing s.t.
szukaj dowodów
Lernen beginnen
search for evidence
rozwiązać sprawę
Lernen beginnen
solve a case
dostrzec wskazówkę
Lernen beginnen
spot a clue
podejrzewany o terroryzm
Lernen beginnen
suspected terrorism
Młody przestępca
Lernen beginnen
young offender
Nauka
Lernen beginnen
Learning
być geniuszem
Lernen beginnen
be a genius
być rozproszonym przez innych ludzi
Lernen beginnen
be distracted by other people
odświeżyć swój angielski
Lernen beginnen
brush up one's English
skoncentruj się na pracy / swoich badaniach
Lernen beginnen
concentrate on work / your studies
wieść się dobrze we wszystkim
Lernen beginnen
do well at everything
rozpraszać
Lernen beginnen
get distracted
uzyskać najwyższe oceny
Lernen beginnen
get top marks
poprawić koncentrację i pamięć
Lernen beginnen
improve concentration and memory
zachować spokój pod presją
Lernen beginnen
keep calm under pressure
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
learn s.t. by heart
opuścić uniwersytet z dobrymi kwalifikacjami
Lernen beginnen
leave university with good qualifications
szukać nowych słów w słowniku
Lernen beginnen
look up new words in a dictionary
naturalnie bystry
Lernen beginnen
naturally bright
ponownie przystąpić do egzaminu
Lernen beginnen
retake an exam
powtarzać do egzaminów
Lernen beginnen
revise for exams
wagarować, chodzić na wagary
Lernen beginnen
skip classes
zacznij rewidować
Lernen beginnen
start revising
zachować czujność / uważać
Lernen beginnen
stay alert
ciężko się uczyć
Lernen beginnen
study hard
uczyć się na własną rękę
Lernen beginnen
study on your own
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
Lernen beginnen
take an exam

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.