Telephone 4.1

 0    13 Datenblatt    verton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dolores: Hello! Dolores speaking...
Lernen beginnen
Dolores: Witaj! Dolores mówi...
Tim: Ah yes, hello. I’d like to enquire about flights to Hong Kong from Kennedy Airport in New York, please. I’m off to a conference at the end of the month - Thursday 22nd until Tuesday 27th. Could you tell me about the flight availability and prices?
Lernen beginnen
Tim: Ach tak, cześć. Chciałbym zapytać o loty do Hong Kongu z lotniska Kennedy'ego w Nowym Jorku, proszę. Idę na konferencję na koniec miesiąca - czwartek, 22, aż do wtorku 27. Czy możesz mi powiedzieć o dostępności lotów i ceny?
Dolores: Certainly. Do you want to go economy, business or first class?
Lernen beginnen
Dolores: Z pewnością. Czy chcesz lecieć ekomonicznie, biznesowo lub pierwszą klasą?
Tim: Well, I’d like to go first class, but unfortunately I’ll have to go economy - company rules, you see.
Lernen beginnen
Tim: Cóż, jako pierwszą chciałbym pierwszą klasę, ale niestety będę musiał polecieć ekonomiczną - zasady firmowe, widzisz.
Dolores: Yes, sure, I understand. How many of you will be travelling?
Lernen beginnen
Dolores: Tak, oczywiście, rozumiem. Jak wielu z was będzie podróżować?
Tim: Ah, it’s just me.
Lernen beginnen
Tim: Ach, to tylko ja.
Dolores: Okay, so that’s one seat ... economy ... New York - Kennedy to Hong Kong Airport.
Lernen beginnen
Dolores: Dobra, więc to jest jedno miejsce ... ekomoniczne... Nowy Jork - Kennedy z lotniska w Hong Kongu.
Tim: And how much will that be?
Lernen beginnen
Tim: A ile to będzie?
Dolores Let me see ... to qualify for the discount rate, you need to stay over a Saturday, which you are doing ... Yes, that’ll be $830.
Lernen beginnen
Dolores Niech pomyślę ... aby zakwalifikować się do stopy dyskontowej, trzeba zatrzymać się w sobotę, co robisz ... Tak, to będzie $ 830.
Tim: Right, and does that include airport tax?
Lernen beginnen
Tim: Prawda, Czy to zawiera podatek lotniskowy?
Dolores: No, tax is another $70 on top of that.
Lernen beginnen
Dolores: Nie, podatek jest kolejnymi $ 70 odnośnie dodatku.
Tim: Okay. Can I book that, then?
Lernen beginnen
Tim: Ok. Czy mogę zarezerwować, wtedy?
Dolores: Certainly.
Lernen beginnen
Dolores: Z pewnością.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.