Teoria prawa i ogólna część prawa cywilnego

 0    70 Datenblatt    onetwo
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lex
Lernen beginnen
ustawa, przepis
lex generalis
Lernen beginnen
ustawa ogólna
lex specialis
Lernen beginnen
ustawa szczególna
lex perfecta
Lernen beginnen
ustawa opatrzona sankcją nieważności
lex plus quam perfecta
Lernen beginnen
ustawa opatrzona sankcjami nieważności i karną
lex minus quam perfecta
Lernen beginnen
ustawa opatrzona sankcją karną
lex imperfecta
Lernen beginnen
ustawa pozbawiona sankcji
verba legis
Lernen beginnen
brzmienie ustawy
vacatio legis
Lernen beginnen
okres między ogłoszeniem ustawy a wejściem jej w życie
lex retro non agit
Lernen beginnen
prawo nie działa wstecz
lex posterior derogat legi priori
Lernen beginnen
prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze
lex superior derogat legi inferiori
Lernen beginnen
ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną
lex specialis derogat legi generali
Lernen beginnen
ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
Lernen beginnen
przepis ogólny późniejszy nie uchyla przepisy wcześniejszego szczególnego
praeter legem
Lernen beginnen
szukanie luk w prawie
contra legem
Lernen beginnen
działanie sprzeczne z ustawą
iuxta legem
Lernen beginnen
działanie zgodnee z prawem
lege artis
Lernen beginnen
wedle wszelkich prawideł sztuki
ratio legis
Lernen beginnen
cel ustawy
ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio
Lernen beginnen
przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia ustawy
Ecclesia vivit lege Romana
Lernen beginnen
Kościół żyje prawem rzymskim
per analogiam
Lernen beginnen
wnioskowanie przez podobieństwo (jeśli nie mogę znaleźć czegoś w ustawie, sięgam do podobnych przepisów)
analogia legis
Lernen beginnen
analogia ustawy
analogia iuris
Lernen beginnen
analogia prawa
a contrario
Lernen beginnen
wnioskowanie z przeciwieństwa np. jeśli coś nie jest zakazane to jest dozwolone
praesumptio facti
Lernen beginnen
domniemanie faktu
praesumptio hominis vel facti
Lernen beginnen
domniemanie faktyczne
praesumptio iuris tantum
Lernen beginnen
domniemanie prawne (wzruszalne, możliwe do obalenia)
praesumptio iuris ac de iure
Lernen beginnen
domniemanie prawne (niewzruszalne, niemożliwe do obalenia)
fictio legis
Lernen beginnen
zmyślone prawo
de lege lata
Lernen beginnen
z punktu widzenia prawa obowiązującego
de lege ferenda
Lernen beginnen
z punktu widzenia prawa postulowanego
erga omnes, inter partes
Lernen beginnen
wobec wszystkich ludzi, między stronami
ad incertas personas
Lernen beginnen
do nieokreślonych osób
sensu stricto, sensu largo
Lernen beginnen
w ścisłym znaczeniu, w szerokim znaczeniu
lege non distinguente
Lernen beginnen
ustawa nie różnicuje
stricte
Lernen beginnen
dokładnie, ściśle
clara non sunt interpretanda
Lernen beginnen
jasne przepisy nie wymagają interpretacji
ex definitione
Lernen beginnen
Z definicji
expressis verbis
Lernen beginnen
wypowiedziane/wyrażone słownie
numerus clausus
Lernen beginnen
liczba określona, zamknięta
prima facie
Lernen beginnen
na pierwszy rzut oka
genus, species
Lernen beginnen
rzecz oznaczona gatunkowo, rzecz oznaczona indywidualnie
genus perire non censetur
Lernen beginnen
rzeczy oznaczone co do gatunku nie giną
species perit ei cui debetur
Lernen beginnen
rzecz oznaczona indywidualnie przepada temu, komu się należy
inter vivos, mortis causa
Lernen beginnen
czynności ważne za życia, na wypadek śmierci
causa solvendi
Lernen beginnen
przyczyna prawna świadczenia w celu umorzenia zobowiązania
causa donandi
Lernen beginnen
przyczyna prawna przysporzeń o charakterze darnym (np. darowizna)
causa obligandi vel acquirendi
Lernen beginnen
przyczyna zaciągnięcia zobowiązania/nabycia
per facta concludentia
Lernen beginnen
przez zaistnienie pewnych faktów
ad solemnitatem
Lernen beginnen
(forma czynności prawnej zastrzeżona) pod rygorem nieważności (trzeba spełnić jakiś warunek, żeby czynność była ważna, np. wydanie aktu notarialnego)
ad probationem
Lernen beginnen
(forma czynności prawnej zastrzeżonej) dla celów zawodowych
ad eventum
Lernen beginnen
(forma czynności prawnej zastrzeżona) dla wywołania określonych skutków prawnych
reservatio mentalis
Lernen beginnen
zastrzeżenie potajemne, niezgodne z oświadczeniem woli
simulatio, negotium simulatum
Lernen beginnen
pozór, czynność prawna pozorna zawarta dla ukrycia innej czynności prawnej
negotium claudicans
Lernen beginnen
czynność prawna kulejąca
conversio actus iuridici
Lernen beginnen
przekształcenie aktu prawnego
convalidatio
Lernen beginnen
uprawomocnienie
ratihabitio
Lernen beginnen
legalizacja, potwierdzenie czynności prawnej
ratificatio
Lernen beginnen
ratyfikacja
essentialia negotii
Lernen beginnen
elementy istotne czynności prawnej (np. ustalenie ceny przy kupnie-sprzedaży)
naturalia negotii
Lernen beginnen
elementy czynności prawnej wpisane w jej naturę; wiadomo, że są (np. gwarancja)
accidentalia negotii
Lernen beginnen
składniki dodatkowe czynności prawnej, klauzule
dies a quo
Lernen beginnen
termin początkowy (zawieszający)
dies ad quem
Lernen beginnen
termin końcowy (rozwiązujący)
computatio civilis
Lernen beginnen
sposób liczenia czasu od dnia zdarzenia (licząc w dobach), od momentu do momentu
computatio a momento ad momentum
Lernen beginnen
liczenie czasu od danej chwili do danej chwili
ex tunc
Lernen beginnen
od samego początku, od momentu, kiedy coś się wydarzyło
ex nunc
Lernen beginnen
od teraz, od tej pory
condicio sine qua non
Lernen beginnen
warunek niezbędny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.