Tiếng Anh thương mại 51 - 75

 0    25 Datenblatt    elenabusinessenglish
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dự án
Chúng tôi rất vui vì dự án của chúng tôi thành công.
Lernen beginnen
project
We are happy our project was a success.
sơ yếu lí lịch
Vui lòng nộp sơ yếu lí lịch qua email.
Lernen beginnen
CV
Please submit your CV by e-mail.
giao dịch
Giao dịch của bạn đã hoàn thành.
Lernen beginnen
transaction
You transaction was finished.
ngành công nghiệp
Nền công nghiệp mĩ phẩm không ngừng phát triển.
Lernen beginnen
industry
The cosmetic industry is constantly growing.
chiến lược
Chiến lược của Claire thu hút nhiều lược truy cập hơn vào trang web của chúng tôi.
Lernen beginnen
strategy
Claire's strategy gained more visits to our site.
hội nghị
Vui lòng đặt phòng hội nghị trước cho ngày mai.
Lernen beginnen
conference
Please book the conference room for tomorrow.
tỉ giá hối đoái
Bạn có thể thấy tỉ giá hối đoái trên tấm bảng trên.
Lernen beginnen
exchange rate
You can see the exchange rate on the panel above.
hạn chót
Hạn chót cho dự án này là thứ sáu tới.
Lernen beginnen
deadline
The deadline for this project is next Friday.
lưu hành tiền tệ
Chính phủ muốn bắt đầu lưu hành tiền tệ từ thâm hụt công.
Lernen beginnen
monetization
The government wants to start the monetization of public deficit.
từ chức
Ông ấy quyết định từ chức và di chuyển đến một thành phố khác.
Lernen beginnen
to resign
He decided to resign and move to another city.
sự đồng thuận
Họ đã có cuộc thảo luận dài cho đến khi tìm được đồng thuận.
Lernen beginnen
consensus
They had a long discussion until they found consensus.
kế hoạch kinh doanh
Chúng ta có thể gặp ở văn phòng để bàn bạc kế hoạch kinh doanh của bạn không?
Lernen beginnen
buisness plan
Can we meet at the office to discuss your business plan?
thông tin
Cảm ơn bạn vì thông tin.
Lernen beginnen
information
Thank you for the information.
bảng cân đối kế toán
Thêm tài sản vào bảng cân đối kế toán.
Lernen beginnen
balance sheet
Add the assets to the balance sheet.
sự liên doanh
Có một sự liên doanh giữa hai công ty quần áo.
Lernen beginnen
merger
There has been a merger between two clothes stores.
hàng tồn kho
Kiểm tra hàng tồn kho và ghi lại kết quả.
Lernen beginnen
inventory
Check the inventory and write the results.
phòng ban
Vui lòng hỏi chuyên gia phòng công nghệ thông tin.
Lernen beginnen
department
Please ask the specialists from the IT department.
nợ phải trả
Các khoản cho vay là các khoản nợ tài chính lớn.
Lernen beginnen
liability
Loans are big financial liabilities.
quảng cáo
Quảng cáo của họ ở khắp mọi nơi.
Lernen beginnen
advertisement
Their advertisement is everywhere!
phát triển
Chúng ta đầu tư nhiều vào sự phát triển.
Lernen beginnen
development
We invest a lot into our development.
phàn nàn
Bạn có thể gửi phàn nàn qua email.
Lernen beginnen
complaint
You can submit your complaints by e-mail.
phân phối
Chúng ta phải nghiên cứu sự phân phối đồng tiền không đồng đều.
Lernen beginnen
distribution
We have to study the unequal distribution of the money.
cấu trúc
Cấu trúc của công ty chúng tôi tốt.
Lernen beginnen
structure
The structure of our company is well thought.
nhất trí
Bỏ phiếu nhất trí.
Lernen beginnen
unanimous
The vote was unanimous.
hình ảnh
Cố gắng tạo ra hình ảnh tốt hơn cho sản phẩm.
Lernen beginnen
image
Try to create a better image of the product.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.