Unit 4 Creating Ads

 0    140 Datenblatt    urszulamk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kroki związane z organizacją kampanii reklamowej
Lernen beginnen
steps involved in organizing an advertising campaign
analizować wpływ
Lernen beginnen
analyze impact
zlecać agencji reklamowej
Lernen beginnen
to commission ad agency
określić pożądaną odpowiedź, reakcję
Lernen beginnen
determine the desired response
określić komunikat
Lernen beginnen
establish message
ogłoszenie
Lernen beginnen
advertisement
reklama
Lernen beginnen
advertising
spot reklamowy
Lernen beginnen
commercial
przerwa na reklamę
Lernen beginnen
commercial break
organizacja odpowiedzialna za promocję
Lernen beginnen
organization in charge of promoting
reklamują się w celu
Lernen beginnen
they are advertising in order to
własna kultura reklamowa i normy
Lernen beginnen
own advertising culture and norms
przyciąga znacznie więcej odwiedzających niż
Lernen beginnen
attracts far more visitors than
chcemy wyjść poza
Lernen beginnen
we want to go beyond
trafić w punkt
Lernen beginnen
have got a point
nie musi być kolorowy, aby być dobry
Lernen beginnen
doesn't have to be colorful to be good
wykraczanie poza stereotypy
Lernen beginnen
going beyond the stereotypes
którzy nie są jeszcze świadomi
Lernen beginnen
who aren't yet aware of
ktoś z siedzibą
Lernen beginnen
someone based in
ktoś z zewnątrz
Lernen beginnen
someone from the outside
móc lepiej zmienić markę
Lernen beginnen
be able to rebrand it better
reklamy przemawiają do ludzi
Lernen beginnen
ads appeal to people
próbować osiągnąć
Lernen beginnen
trying to achieve
kampania reklamowa o maksymalnej mocy przyciągania
Lernen beginnen
an ad campaign with the maximum appeal
świeże spojrzenie
Lernen beginnen
fresh perspective
stworzyć nowy wizerunek
Lernen beginnen
create a new image
zmienić postrzeganie
Lernen beginnen
change perceptions
generować szum
Lernen beginnen
generate a buzz
wzmocnić obecny wizerunek
Lernen beginnen
reinforce the existing image
są obecnie uważane za
Lernen beginnen
are currently thought of as
nasz produkt już dominuje na rynku
Lernen beginnen
our product already dominates the market
w fazie wzrostu cyklu życia
Lernen beginnen
in the growth stage of life cycle
naukowo udowodniono, że jest najlepszy w branży, na rynku
Lernen beginnen
it's scientifically proven to be the best in the industry
przekształcać ludzkie wyobrażenie na temat
Lernen beginnen
to transform people's ideas about
agencja reklamowa
Lernen beginnen
an ad agency
dobrze sobie radzi w sklepach
Lernen beginnen
doing well in stores
duże rozmiary mają dobry stosunek jakości do ceny
Lernen beginnen
large sizes are good value for money
wysoki udział w rynku wśród nastolatków
Lernen beginnen
a high market share among teenagers
chcemy odwołać się do młodszych, starszych odbiorców
Lernen beginnen
we want to appeal to a younger, older audience
chcemy wypromować
Lernen beginnen
we want to raise the profile of
przyciągnąć kogoś
Lernen beginnen
appeal to somebody
odróżnić
Lernen beginnen
tell the difference between
wydaje się być bardziej subtelny
Lernen beginnen
tends to be more subtle
nic wspólnego z
Lernen beginnen
nothing to do with
któremu jakoś udaje się przywołać ideę
Lernen beginnen
which somehow manages to evoke the idea of
idea dogadzania sobie, przyjemności
Lernen beginnen
idea of self-indulgence
reklama czegoś
Lernen beginnen
ad for something
nieformalny, swobodny
Lernen beginnen
casual
wywołać coś
Lernen beginnen
to evoke sth
reputacja, opinia
Lernen beginnen
reputation
szkodzić reputacji
Lernen beginnen
harm reputation
może być sprzedawany w podobny sposób
Lernen beginnen
can be marketed in a similar way
jak seksowna może być reklama
Lernen beginnen
how sexy the ad is allowed to be
zwykły posiłek w domu
Lernen beginnen
casual meal at home
kampania reklamowa będzie działać w różnych kulturach
Lernen beginnen
ad campaign will work across cultures
odwoływanie się do podstawowych potrzeb człowieka
Lernen beginnen
appeal to basic human needs
reklama uniwersalna
Lernen beginnen
universal advertising
zmiana statusu zagranicznych gwiazd
Lernen beginnen
a change in status of foreign stars
różnice w stylach reklamowych
Lernen beginnen
differences in advertising styles
produkt, który ma inny status w różnych kulturach
Lernen beginnen
a product that has a different status in different cultures
zauważyłeś podczas podróży zagranicznych
Lernen beginnen
you have noticed when traveling abroad
korzystać z kanałów reklamowych w kampanii reklamowej
Lernen beginnen
use advertising channels in ad campaign
obrazy przyciągające wzrok
Lernen beginnen
eye-catching images
poświęcić wydanie, nakład, numer czasopisma czemuś
Lernen beginnen
to devote an issue to sth
Jeśli mogę tak powiedzieć
Lernen beginnen
if I may say so
wtajemniczony, znawca
Lernen beginnen
an insider
zaprojektować kampanię reklamową
Lernen beginnen
to design an ad campaign
z maksymalną atrakcyjnością
Lernen beginnen
with the maximum appeal
dobra okazja
Lernen beginnen
good opportunity
mieć sens
Lernen beginnen
to make sense
media drukowane
Lernen beginnen
print media
powtórzyć ekspozycję, publikację, emisję
Lernen beginnen
repeat exposure
tradycyjne kanały
Lernen beginnen
traditional channels
duże czasopisma ogólne
Lernen beginnen
large general magazines
czasopisma specjalistyczne
Lernen beginnen
specialist magazines
za wydanie, publikację
Lernen beginnen
per issue
kupowanie słów kluczowych
Lernen beginnen
buying keywords
dwutygodniowe reklamy na autobusach w większych miastach
Lernen beginnen
two-week bus ads in major cities
koszty dystrybucji
Lernen beginnen
distribution costs
przyciągający grupę docelową
Lernen beginnen
appeal to the target audience
zaznaczać, podkreślać
Lernen beginnen
to highlight
wykorzystać, zużyć cały budżet
Lernen beginnen
use up the entire budget
powtórzenie ekspozycji
Lernen beginnen
the repeat exposure
reklamy banerowe
Lernen beginnen
banner ads
wchodzić na portale turystyczne
Lernen beginnen
go online to travel portals
kampania celuje w
Lernen beginnen
campaign is targeting
używać w wielu miejscach
Lernen beginnen
use in a veriety of places
format siatki, format z podziałami na poszczególne pola
Lernen beginnen
grid format
wygląd jest wyjątkowy
Lernen beginnen
the look is unique
oryginalny, niekonwencjonalny
Lernen beginnen
unconventional
trochę zaniepokojony, zatroskany
Lernen beginnen
little concerned
a więc
Lernen beginnen
and so
położyć nacisk, podkreślić
Lernen beginnen
emphasize
włączenie, wstawienie
Lernen beginnen
inclusion of
kluby też
Lernen beginnen
so are clubs
ogólnie rzecz biorąc / ostatecznie
Lernen beginnen
all in all
omówić bardziej szczegółowo
Lernen beginnen
to discus in more detail
Czekam na wiadomość od ciebie
Lernen beginnen
I look forward to hearing from you
pozyskiwanie nowych konsumentów
Lernen beginnen
gaining new customers
dotrzeć do użytkowników
Lernen beginnen
reach users
dopasuj swoje reklamy do odbiorców
Lernen beginnen
match your ads to your audience
płacić tylko wtedy, gdy ktoś je kliknie
Lernen beginnen
pay only when someone clicks on them
zacznij widzieć wyniki
Lernen beginnen
start seeing results
własny obszar docelowy
Lernen beginnen
own target area
mieć całkowitą kontrolę nad każdym aspektem kampanii reklamowej
Lernen beginnen
to have total control over every aspect of ad campaign
raportowanie online informuje
Lernen beginnen
online reporting tells
przedyskutować coś podczas burzy mózgów
Lernen beginnen
to brainstorm sth
reklamujesz
Lernen beginnen
you are advertising
umieszczanie reklam
Lernen beginnen
placing advertisements
Piszę, aby poprosić o informacje na temat reklamy w Twojej publikacji
Lernen beginnen
I am writing to request information on advertising in your publication
w szczególności chciałbym poznać nakład Twojego magazynu
Lernen beginnen
specifically, I would like to know the circulation of your magazine
czy możesz przesłać mi harmonogram reklam na przyszły rok?
Lernen beginnen
could you please send me your advertising schedule for next year?
Byłbym szczególnie zainteresowany wszelkimi wydaniami poświęconymi
Lernen beginnen
I would be especially interested in any issues dedicated to
czy możesz przesłać mi arkusz stawek reklamowych na poniższy adres e-mail
Lernen beginnen
could you please send me an advertising rate sheet to the email address below
wewnątrz przedniej okładki, druga strona okładki
Lernen beginnen
inside front cover
wewnętrzna tylna okładka, trzecia strona okładki
Lernen beginnen
inside back cover
rozkładana okładka
Lernen beginnen
inside front cover gatefold
pierwsza rozkładówka
Lernen beginnen
first double page spread (DPS)
pełna strona
Lernen beginnen
full page
pół strony
Lernen beginnen
half page
jedna ósma strony
Lernen beginnen
eighth page
reklama pełnokolorowa
Lernen beginnen
spot colour advertising
reklama jednokolorowa
Lernen beginnen
mono advertising
ćwierć strony
Lernen beginnen
quarter page
cyfrowy druk wzorcowy jest wymagany dla wszystkich pełnokolorowych reklam
Lernen beginnen
a digital proof is required for all colour advertisements
kolejne ogłoszenia, seria ogłoszeń
Lernen beginnen
consecutive insertions
obszar tekstowy
Lernen beginnen
type area
format po przycięciu, bez spadów
Lernen beginnen
trim
format ze spadami
Lernen beginnen
bleed
zastosować w praktyce
Lernen beginnen
to put into practice
średniej wielkości agencja reklamowa
Lernen beginnen
a medium-sized advertising agency
przyjaciel przyjaciela
Lernen beginnen
a friend of a friend
Nie czułem się dobrze w tej sytuacji
Lernen beginnen
I wasn't comfortable with the situation
rozwiązać umowę
Lernen beginnen
dissolve the contract
unikaj wpadek
Lernen beginnen
avoid mishaps
przeprowadzić rozmowę z potencjalną agencją
Lernen beginnen
to interview prospective agency
obsługiwać konta, klientów
Lernen beginnen
handle accounts
Obszar głównych kompetencji
Lernen beginnen
area of expertise
struktura opłat
Lernen beginnen
fee structure
obsługa konkretnego projektu
Lernen beginnen
handling the actual project

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.