unit 4 cz 1 i cz. 2

 0    70 Datenblatt    egzaminlegalenglish3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sexual harassment
She filed charges for sexual harassment.
Lernen beginnen
molestowanie seksualne, napastowanie seksualne
Ona wniosła zarzuty o molestowanie seksualne.
appraisal
Lernen beginnen
ocena (np. pracownika)
employment tribunal
Lernen beginnen
sąd pracy
arbitral tribunal
Lernen beginnen
sąd polubowny, sąd arbitrażowy
non-contentious work
Lernen beginnen
praca prawnika niezwiązana ze sporem (np. przygotowywanie testamentu lub umowy)
regulations
Lernen beginnen
przepisy, uregulowania
dock pay
Lernen beginnen
potrącić część płacy
on the spot
Lernen beginnen
na od razu, z miejsca, od ręki
summary dismissal
Summary dismissal is a likely consequence of employee theft.
Lernen beginnen
zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym, zwolnienie bez wypowiedzenia
Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym jest prawdopodobnym następstwem kradzieży w miejscu pracy.
trade union
Lernen beginnen
związek zawodowy
strike
Lernen beginnen
strajk
estate agent
Lernen beginnen
agent nieruchomości
vacant position
Lernen beginnen
nieobsadzone stanowisko, wolne stanowisko
recruitment
There is growing recruitment of children into army units.
Lernen beginnen
rekrutacja (np. do wojska)
Narasta rekrutacja dzieci do oddziałów zbrojnych.
branch manager
Lernen beginnen
kierownik oddziału
benefits
Lernen beginnen
dodatki do pensji
switchboard
Lernen beginnen
centrala telefoniczna
job-share position
Lernen beginnen
etat dzielony
valuer
Lernen beginnen
rzeczoznawca
forwad a cv
Lernen beginnen
forwad a cv
governed
Lernen beginnen
regulowany
statutory
Lernen beginnen
,ustawowy (np. testament)
confidential
Lernen beginnen
poufny
data
Lernen beginnen
dane
health and safety at work
Lernen beginnen
bezpieczeństwo i higiena pracy
paternity
Lernen beginnen
ojcostwo
keep up-to-date with the law
Lernen beginnen
być na bieżąco z obowiązujacym prawem
be entitled to leave / holiday
Lernen beginnen
być uprawnionym do urlopu
leave
Lernen beginnen
urlop niewypoczynkowy
starting date
Lernen beginnen
datą rozpoczęcia
job description
Lernen beginnen
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
salary and expensens
Lernen beginnen
wynagrodzenie i wydatki
holiday entitlement
Lernen beginnen
50. uprawnienie do urlopu wypoczynkowego
data protection
Lernen beginnen
Ochrona danych
pension agreements
Lernen beginnen
umowy zbiorowe dot. emerytury
termination
Failure to comply will be met with termination.
Lernen beginnen
wypowiedzenie np. umowy
Niezastosowanie się będzie skutkowało wypowiedzeniem.
address for notices to be served
Lernen beginnen
adres korespondencyjny
governing law and jurisdiction
Lernen beginnen
prawo właściwe (według którego będą rozpatrywane ewentualne spory.
In the event of (a public holiday)
Lernen beginnen
w razie / w wypadku (święta państwowego)
neglect
It was a gross neglect on a part of his parents.
Lernen beginnen
zaniedbanie
To było duże zaniedbanie ze strony jego rodziców.
in respect of something
Lernen beginnen
odnośnie czegoś, w nawiązaniu do czegoś,
adversely
Lernen beginnen
niekorzystnie
convicted
Lernen beginnen
skazany
other than
We have every drink other than tequilla.
Lernen beginnen
z wyjątkiem
Mamy wszystkie rodzaje drinków z wyjątkiem tequilli.
impose
Lernen beginnen
nałożyć (np. karę)
bankruptcy order
Lernen beginnen
stwierdzenie przez sąd niewypłacalności
without prejudice to
Lernen beginnen
bez uszczerbku / szkody dla
reimburse
Lernen beginnen
dokonać zwrotu kosztów poniesionych przez kogoś
accordance
Lernen beginnen
zgoda
in accordance with
Lernen beginnen
w zgodzie, w porozumieniu z
incur
Lernen beginnen
ponieść (np. karę, koszty)
contract of employment
Lernen beginnen
umowa o pracę
in force
Lernen beginnen
prawomocny, mający moc prawną
seek help
Lernen beginnen
szukać pomocy
strict limit
Lernen beginnen
ścisły limit, ścisłe ograniczenie
attend a meeting
Lernen beginnen
uczestniczyć w posiedzeniu
resign
I resigned from being the chief effective immediately.
Lernen beginnen
zrezygnować (z zajmowanej funkcji)
Zrezygnowałem z bycia szefem z efektem natychmiastowym.
alleged
The police found the alleged murderer.
Lernen beginnen
rzekomy, przypuszczalny, domniemany
Policja znalazła domniemanego mordercę.
hearing
The first hearing will take place on July 13th.
Lernen beginnen
rozprawa (sądowa)
Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 lipca.
admitted
Lernen beginnen
przyznany, uznany
distressed / very upset
Lernen beginnen
zasmucony, przygnębiony, zrozpaczony
pay statement
Lernen beginnen
oświadczenie płacowe
sustain an injury
Lernen beginnen
odnieść uraz
meet certain conditions
Lernen beginnen
spełniać określone warunki
default judgement
Lernen beginnen
wyrok zaoczny
grievance
Lernen beginnen
skarga (na kogoś)
redress
Lernen beginnen
rekompensata (np. finansowa), zadośćuczynienie (za krzywdy)
distress
They live in utter distress.
Lernen beginnen
niedola
Oni żyją w skończonej nędzy.
wronged
Lernen beginnen
pokrzywdzony, skrzywdzony, potraktowany niesprawiedliwie
proof
He asked me to bring the proof to him at once.
Lernen beginnen
dowód
Poprosił mnie, żebym natychmiast przyniósł mu ten dowód.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.