unit 7 do str 60 cw

 0    109 Datenblatt    Lenka i Franek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy oglądałeś telewizję wczoraj o dziesiątej? Tak byłem.
Lernen beginnen
Were you watching television at 10 o'clock yesterday? Yes, I was.
Czy ona wczoraj po południu czytała książkę? Nie, nie była.
Lernen beginnen
Was she reading a book yesterday afternoon? No, she wasn't.
Czy oni dziś rano robili jakieś ćwiczenia? Nie, nie były.
Lernen beginnen
Were they doing some exercise this morning? No, they weren't.
Co on robił wczoraj o szóstej?
Lernen beginnen
What was he doing at six o'clock yesterday?
Gdzie idziesz o piątej?
Lernen beginnen
Where were you going at five o'clock?
Czego słuchała ostatniej nocy?
Lernen beginnen
What was she listening to last night?
Gdzie wczoraj jeździłeś na rowerze?
Lernen beginnen
Where were you riding your bicycle yesterday?
O czym oni pisali rano?
Lernen beginnen
What were they writing in the morning?
Moja siostra może rysować, więc wczoraj zrobiła mi piękne zdjęcie.
Lernen beginnen
My sister can draw, so she drew a beautiful picture of me yesterday.
W zeszłym roku poleciałem do Londynu. W tym roku chcę polecieć do Stanów Zjednoczonych.
Lernen beginnen
Last year, I flew to London. This year, I want to fly to the United States.
W zeszłym tygodniu biegłem pięć kilometrów w wyścigu, ale nie mogę biegać bardzo szybko, więc nie wygrałem.
Lernen beginnen
I ran five kilometres in a race last week, but I can't run very fast, so I didn't win it.
Moi rodzice dali mi prezent urodzinowy w marcu.
Lernen beginnen
My parents gave me a birthday present in March.
W niektórych krajach ludzie nie rozdają prezentów urodzinowych.
Lernen beginnen
In some countries, people don't give birthday presents.
Jego brat czytał książkę.
Lernen beginnen
His brother was reading a book.
Jego siostry uciekały.
Lernen beginnen
His sisters were running.
Jego przyjaciel siedział na trawie.
Lernen beginnen
His friend was sitting on the grass.
Jego kuzyn podawa piłkę pieskowi.
Lernen beginnen
His cousin was giving a ball to the dog.
Kiedy leciał do Meksyku, zobaczył erupcję wulkanu z samolotu.
Lernen beginnen
When he was flying to Mexico, he saw a volcano eruption from the plane.
Rodzice podarowali jej prezent urodzinowy, gdy siedziała w ogrodzie.
Lernen beginnen
Her parents gave her a birthday present when she was sitting in the garden.
Kiedy biegali po parku, znaleźli portfel.
Lernen beginnen
When they were running in the park, they found a wallet.
Kiedy szedłem nad rzeką, usłyszałem hałas.
Lernen beginnen
When I was walking by the river, I heard a noise.
Kiedy robiłem zakupy na ulicznym targu, kupiłem pamiątkę.
Lernen beginnen
When I was shopping at a street market, I bought a souvenir.
Kiedy oglądałem koncert na świeżym powietrzu, czułem się podekscytowany.
Lernen beginnen
When I was watching an open-air concert, I felt excited.
Kiedy robiłem zdjęcia w centrum miasta, zobaczyłem przyjaciela.
Lernen beginnen
When I was taking some photos in the city centre, I saw my friend.
Ona zakochała się w nim.
Lernen beginnen
She fell in love with him.
Zrobili mi żart.
Lernen beginnen
They played a joke on me.
Miasto było w niebezpieczeństwie.
Lernen beginnen
The city was in danger.
Nie rysował obrazu, kiedy dostał niespodziankę.
Lernen beginnen
He wasn't drawing a picture when he got a surprise.
Nie czytali, kiedy się spotkali.
Lernen beginnen
They weren't reading when they met.
Nie biec, kiedy znalazł żabę.
Lernen beginnen
He wasn't running when he found a frog.
Moja siostra nie czytała książki, kiedy wróciłem wczoraj do domu.
Lernen beginnen
My sister wasn't reading a book when I came back home yesterday.
Kiedy poszedłem spać, mój brat wciąż oglądał telewizję.
Lernen beginnen
When I went to bed, my brother was still watching TV.
Mój tata gotował kolację, kiedy przywitałem się z nim.
Lernen beginnen
My dad was cooking dinner when I sair hello to him.
Kiedy zadzwoniłem do mojego przyjaciela, robił swoją pracę domową.
Lernen beginnen
When I phoned my friend, he was doing his homework.
Moja matka spała, kiedy włączyłem telewizor.
Lernen beginnen
My mother was sleeping when I turned on the television.
Biegałem i upadłem.
Lernen beginnen
I was running and I fell.
Nie uciekłem i nie upadłem.
Lernen beginnen
I wasn't running and I didn't fall.
Czy było mgliście w Londynie? Tak, było.
Lernen beginnen
Was it foggy in London? Yes, it was.
Czy Matt i Mike grali w piłkę nożną? Tak zrobili.
Lernen beginnen
Did Matt and Mike play football? Yes, they did.
Czy padało w Sydney? Nie, nie było.
Lernen beginnen
Was it snowing in Sydney? No, it wasn't.
Czy Laura gra w tenisa? Nie, nie zrobiła tego.
Lernen beginnen
Did Laura play tennis? No, she didn't.
Co robiła Laura o trzeciej? Czytała książkę.
Lernen beginnen
What was Laura doing at 3 o'clock? She was reading a book.
Co robił twój przyjaciel, kiedy przybyłeś do szkoły?
Lernen beginnen
What was your friend doing when you arrived at school?
Ona rozmawiała przez telefon.
Lernen beginnen
She was talking on the phone.
Gdzie siedziałeś, kiedy przyszedł twój nauczyciel?
Lernen beginnen
Where were you sitting when your teacher came in?
Siedziałem na podłodze.
Lernen beginnen
I was sitting on the floor.
Co robiłeś, kiedy twoja matka wróciła do domu?
Lernen beginnen
What were you doing when your mother got home?
Grałem w gry komputerowe.
Lernen beginnen
I was playing computer games.
Jak się masz? Czuję się naprawdę chory.
Lernen beginnen
How are you? I'm feeling really sick.
Czemu? Ponieważ wczoraj wieczorem zjadłem dużo jedzenia.
Lernen beginnen
Why? Because I ate a lot of food last night.
Przykro mi to słyszeć.
Lernen beginnen
I'm sorry to hear that.
Nie wyglądasz na szczęśliwego. O co chodzi?
Lernen beginnen
You don't look happy. What's the matter?
Naprawdę czuję się źle.
Lernen beginnen
I'm feeling really down.
Ponieważ mój chomik umarł.
Lernen beginnen
Because my hamster died.
Czuję się naprawdę podekscytowany.
Lernen beginnen
I'm feeling really excited.
Ponieważ lecę na Alaskę w następny poniedziałek!
Lernen beginnen
Because I'm flying to Alaska next Monday!
Pojechała do Indonezji.
Lernen beginnen
She went to Indonesia.
Wskoczyła do morza i wspięła się na górę.
Lernen beginnen
She dived into the sea and climbed a mountain.
Zobaczyła ogromną jaszczurkę.
Lernen beginnen
She saw a huge lizard.
Szła wzdłuż wybrzeża.
Lernen beginnen
She was walking along the coastline.
Lorna nie piła gorącego napoju. Jadła lody.
Lernen beginnen
Lorna wasn't drinking a hot drink. She was eating an ice cream.
Nie pada śnieg. Było słonecznie.
Lernen beginnen
It wasn't snowing. It was sunny.
Neil nie czuł się przytłoczony. Był podekscytowany.
Lernen beginnen
Neil wasn't feeling down. He was feeling excited.
Mama i tata nie gotowali obiadu.
Lernen beginnen
Mum and Dad weren't cooking dinner.
Czytali w cieniu.
Lernen beginnen
They were reading in the shade.
Nie czytał książki.
Lernen beginnen
He wasn't reading a book.
Rysowałem obraz.
Lernen beginnen
I was drawing a picture.
Czy biegałeś w parku?
Lernen beginnen
Were you running in the park?
Czy oni czytali w domu?
Lernen beginnen
Were they reading at home?
Co on czytał?
Lernen beginnen
What was he reading?
Biegła w parku, kiedy zobaczyła przyjaciół.
Lernen beginnen
She was running in the park when she saw her friends.
Dzieci nie bawiły się w ogrodzie, kiedy wróciłem.
Lernen beginnen
The children weren't playing in the garden when I came back.
Moja matka wracała do domu, kiedy upadła na ulicę.
Lernen beginnen
My mother was coming back home when she fell in the street.
Byłem na imprezie na plaży.
Lernen beginnen
I was at a beach party.
Tańczyłem.
Lernen beginnen
I was dancing.
Dziewczyna upadła i skręciła kostkę.
Lernen beginnen
A girl fell and twisted her ankle.
Pomogłem jej wstać i zadzwoniłem po karetkę.
Lernen beginnen
I helped her stand up and I called an ambulance.
Poszłam do szpitala, żeby sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku.
Lernen beginnen
I went to the hospital to see if she was OK.
Dostała SMSA.
Lernen beginnen
She got a text.
Wrócił do domu.
Lernen beginnen
He got home.
Zrobiło się ciemno.
Lernen beginnen
It got dark.
Ona zamarzła.
Lernen beginnen
She got cold.
Był spragniony.
Lernen beginnen
He got thirsty.
Wsiadła do autobusu.
Lernen beginnen
She got on a bus.
Wiosną jest ciepło, pochmurnie i często pada.
Lernen beginnen
In spring, it's warm, cloudy and it often rains.
Latem jest gorąco i słonecznie.
Lernen beginnen
In summer, it's hot and sunny.
Jesienią jest zimno, mgliście i wietrznie.
Lernen beginnen
In autumn, it's cold, foggy and windy.
Zimą jest mroźna i często pada śnieg.
Lernen beginnen
In winter, it's freezing and it often snows.
To była rywalizacja wyścigowa.
Lernen beginnen
It was a racing competition.
Jego najlepszy przyjaciel wygrał konkurs.
Lernen beginnen
His best friend won the competition.
Ponieważ był zbyt wolny.
Lernen beginnen
Because he was too slow.
Czuł się źle.
Lernen beginnen
He was feeling down.
Nie martw się. W przyszłym miesiącu odbędzie się kolejna konkurencja.
Lernen beginnen
Don't worry. There is another competition next month.
O co chodzi? Nie wyglądasz na bardzo szczęśliwego.
Lernen beginnen
What's the matter? You don't look very happy.
Nie wygrałem wyścigu.
Lernen beginnen
I didn't win the race.
Przykro mi to słyszeć. Dlaczego nie wygrałeś wyścigu?
Lernen beginnen
I'm sorry to hear that. Why didn't you win the race?
Ponieważ byłem zbyt wolny.
Lernen beginnen
Because I was too slow.
Nie martw się. W przyszłym miesiącu odbędzie się kolejna konkurencja.
Lernen beginnen
Don't worry. There's another competition next month.
Moja matka wróciła o szóstej i usiadła na kanapie.
Lernen beginnen
My mother came back at six o'clock and sat on the sofa.
Opuściłem dom o 7 rano, ale zapomniałem o torbie.
Lernen beginnen
I left the house at 7 am, but I forgot my bag.
Polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych i zobaczyliśmy tam naszych przyjaciół.
Lernen beginnen
We flew to the United States and saw our friends there.
Kupiła długopis i włożyła go do torby.
Lernen beginnen
She bought a pen and put it in her bag.
Obudził się wcześnie i usłyszał ptaki.
Lernen beginnen
He woke up early and heard the birds.
zrobić fortunę
Lernen beginnen
make a fortune
stać się sławnym
Lernen beginnen
become famous
pobrać się
Lernen beginnen
get married
podróż dookoła świata
Lernen beginnen
travel round the world
dostać pracę
Lernen beginnen
get a job
przenieść się do miasta
Lernen beginnen
move to the city

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.