Usługi - streszczenie

 0    22 Datenblatt    olafhajdasz
Drucken spielen überprüfen
 
Frage - Antworten -
usługi -
Lernen beginnen
to sektor gospodarki obejmujący działalność, która nie polega na wytwarzaniu dóbr materialnych, lecz ma charakter świadczeń na rzecz innych osób i służy zaspokajaniu ich potrzeb
najogólniej usługi dzieli się na:
Lernen beginnen
-materialne - związane z oddziaływaniem na dobra materialne (np. naprawa samochodu)
-niematerialne - dotyczące czynności niemających związku z dobrami materialnymi (np. usługa lekarska)
uwzględniając dostępność i specyfikę usług oraz charakter ich odbiorcy, wyróżnia się:
Lernen beginnen
-usługi podstawowe - powszechne i łatwo dostępne dla obywateli (np. handel, szkolnictwo niższego szczebla, służba zdrowia)
-usługi wyspecjalizowane - świadczone na rzecz firm (np. usługi banków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm marketingowych)
usługi odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce, dlatego poziom zatrudnienia w tym sektorze stanowi często miernik rozwoju społeczno gospodarczego
Lernen beginnen
wśród wielu dziedzin działalności usługowej największe znaczenie mają usługi komunikacyjne oraz finansowe
jednym z najważniejszych i zarazem najdynamiczniej rozwijających się działów usług jest komunikacja
obejmuje ona:
Lernen beginnen
-transport - przemieszczanie się osób, przewóz towarów oraz przesyłanie energii
-łączność - przekazywanie informacji na odległość
najczęściej stosowanym kryterium podziału transportu jest środowisko, w którym się on odbywa
na tej podstawie wyróżnia się transport:
Lernen beginnen
-lądowy (w tym drogowy, szynowy, przesyłowy)
-wodny (śródlądowy i morski)
-powietrzny (w tym lotniczy)
na efektywność wykonywania usługi transportowej wpływa m.in. stopień rozwoju infrastruktury transportowej, w której skład wchodzą:
Lernen beginnen
-sieć transportowa, czyli układ szlaków komunikacyjnych (np. dróg lądowych, lini kolejowych)
-inwestycje towarzyszące (np. dworce kolejowe, lotniska, porty i stacje benzynowe)
charakter sieci transportowej, w tym jej gęstość oraz rozmieszczenie węzłów transportowych zależy od:
Lernen beginnen
-środowiska przyrodniczego oraz czynników społeczno-ekonomicznych (np. rozmieszczenia ludności, występowania surowców mineralnych, lokalizacji ośrodków przemysłowych)
transport samochodowy dominuje na średnich i krótkich dystansach. Ma ogromne znaczenie dla przewozu pasażerów oraz szybko psujących się towarów (np. żywności)
Lernen beginnen
najdłuższa na świecie sieć dróg kołowych występuje w Stanach Zjednoczonych (ponad 6,5mln km), a najgęstsza w Japonii (ponad 300km /100km2)
transport kolejowy ma duże znaczenie w przewozach ładunków na dalekich trasach, zwłaszcza towarów masowych (m.in. węgla, zbóż czy rud metali).
Wykorzystuje się go również w przewozach pasażerskich na krótkich i średnich dystansach, głównie w ruchu podmiejekim
Lernen beginnen
najdłuższą na świecie siecią linii kolejowych odznaczają się Stany Zjednoczone i Rosja, a najgęstszą Czechy oraz kraje Europy Zachodniej, np. Belgia, Niemcy, Szwajcaria
transport morski stanowi podstawę wymiany handlowej na świecie. Obsługuje on ok. 70% towarów znajdujących się w obrocie na światowych rynkach
w strukturze przewozów drogą morską największy udział mają ropa naftowa oraz produkty ropopochodne
Lernen beginnen
aby obniżyć koszty, wielu armatorów rejestruje swoje statki w krajach tzw. taniej bandery, takich jak Panama, Liberia czy Bahamy. W państwach tych obowiązują niskie podatki i opłaty ubezpieczeniowe
żegluga śródlądowa po rzekach i jeziorach stanowi jeden z najstarszych i zarazem najtańszych rodzajów transportu.
Wykorzystuje się ją przede wszystkim do przewozu ładunków masowych o dużej objętości
Lernen beginnen
do najintesywniej wykorzystywanych śródlądowych dróg wodnych należą: system Wielkich Jezior i Rzeki Świętego Wawrzyńca oraz dorzecza: Missipi, Renu, Wołgi i Jangcy
transport lotniczy należy do najnowocześniejszych i najdynamiczniej rozwijających się rodzajów transportu.
Ze względu na duże koszty związane z budową infrastruktury największe znaczenie ma on w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo.
Jest wykorzystywany przede wszystkim w kontynentalnych i między kontynentalnych przewozach pasażerskich
Lernen beginnen
największe porty lotnicze znajdują się w Stanach Zjednoczonych (Hartsfield-Jackson w Atlancie) oraz w Chinach (port lotniczy Pekin)
od połowy lat 80 XX w., głównie w Europie funkcjonują firmy lotnicze, tzw. tanich przewoźników, oferujące maksymalnie niskie ceny biletów
transport przesyłowy, nazywany również specjalnym -
Lernen beginnen
polega na przesłaniu towarów masowo rurociągami (ropociągami, gazociągami, wodociągami) i taśmociagami, a także energii elektrycznej za pomocą sieci energetycznej
znaczenie poszczególnych rodzajów transportu w dużym stopniu zależy od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw.
Lernen beginnen
w krajach słabiej rozwiniętych dominują transport kolejowy i żegluga, którymi przewozi się surowce i produkty niezbędne do produkcji przemysłowej.
wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym tracą one jednak na znaczeniu na rzecz transportu samochodowego i lotniczego
łączność obejmuje przesyłanie i przekazywanie danych za pośrednictwem poczty, firm kurierskich, prasy oraz telekomunikacji
Lernen beginnen
w skład telekomunikacji wchodzą: telefonia, telekomunikacja komputerowa, telewizja, radiofonia, telegrafia
wiek XX to czas intensywnego rozwoju telefonii stacjonarnej, którą od połowy lat 90. XX w. systematycznie wypiera telefonia komórkowa
Lernen beginnen
rozwój telefonii komórkowej oraz internetu przyczynił się do spadku znaczenia usług pocztowych, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w zmniejszeniu liczby pracowników oraz liczby placówek pocztowych w krajach wysoko rozwiniętych
największą i najpopularniejszą siecią komputerową jest internet, liczba jego użytkowników stale wzrasta
turystyka obejmuje czasowe i dobrowolne przemieszczanie się ludzi podejmowane w celach innych niż zmiana stałego miejsca zamieszkania
do wyjazdów turystycznych zalicza się także wyjazdy służbowe (pod warunkiem że oprócz pracy wiążą się one z poznawaniem nowych miejsc)
Lernen beginnen
do głównych przyczyn rozwoju turystyki należą: wzrost zamożności obywateli krajów wysoko rozwiniętych, wydłużenie czasu wolnego od pracy, rozwój komunikacji, liberalizacja przepisów
ze względu na główny cel podróży wyróżnia się m.in. turystykę wypoczynkową, poznawczą, zdrowotną, religijną, biznesową
Lernen beginnen
o liczbie turystów przyjeżdżających do danego miejsca decyduje jego atrakcyjność turystyczna,
na którą składają się walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe) oraz infrastruktura turystyczna
nieco ponad 50% wszystkich wyjazdów turystycznych przypada na Europę.
Najliczniej są odwiedzane kraje Europy Zachodniej i Europy Południowej, czyli Francja, Hiszpania i Włochy
Lernen beginnen
najwięcej na wyjazdy turystyczne wydają obywatele najbogatszych państw świata, takich jak Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Francja
skutki rozwoju turystyki dzieli się na:
-pozytywne (np. zwiększenie dochodów krajów odwiedzanych przez turystów, powstanie nowych miejsc pracy przy obsłudze ruchu turystycznego)
Lernen beginnen
-negatywne (np. przeobrażenie i degradacja krajobrazu spowodowane dużym natężeniem ruchu turystycznego i rozwojem infrastruktury turystycznej)
prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwom ze wszystkich sektorów gospodarki umożliwiają nowoczesne usługi finansowe: bankowe, inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe
Lernen beginnen
w krajach wysoko rozwiniętych ogromne nakłady finansowe przeznacza się zarówno na edukację, jak i działalność badawczo-rozwojową

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.