Usługi, transport

 0    24 Datenblatt    olafhajdasz
Drucken spielen überprüfen
 
Frage - Antworten -
usługi -
Lernen beginnen
sektor gospodarki obejmujący działalność zaspokajającą potrzeby osób bez wytwarzania dóbr materialnych
główny podział usług:
Lernen beginnen
🌍materialne - związane z oddziaływaniem na dobra materialne (np. naprawa samochodu), 🌍niematerialne - dotyczą czynności nie mających związku z dobrami materialnymi (np. usługa lekarska czy edukacyjna)
inny podział usług:
Lernen beginnen
🌍podstawowe - powszechne i łatwo dostępne dla obywateli (np. przewozy pasażerskie, usługi pocztowe), 🌍wyspecjalizowane - świadczone na rzecz firm (usługi administracji, wyższych uczelni)
sekcje usługowe:
jest ich 16 (F-U)
Lernen beginnen
budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, finanse i ubezpieczenia, rynek nieruchomości, nauka i technika, administrowanie i działalność wspierająca, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
edukacja, opieka zdrowotna, kultura, rozrywka i rekreacja, pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe, organizacje i zespoły eksterytorialne
czynniki wpływające na poziom rozwoju usług:
Lernen beginnen
stopień rozwoju społeczno-gospodarczego, automatyzacja przemysłu, mechanizacja rolnictwa, poziom wykształcenia społeczeństwa
usługi odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce dlatego poziom zatrudnienia w tym sektorze stanowi często miernik rozwoju społeczno gospodarczego państwa
wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństwa udział usług w strukturze zatrudnienia nieustannie rośnie
Lernen beginnen
wysoki odsetek pracujących w tym sektorze jest charakterystyczny dla krajów najbardziej rozwiniętych gospodarczo. O dużym znaczeniu usług dla gospodarki świadczy także ich udział w strukturze PKB
w najbardziej rozwinięty gospodarczo krajach znacznie przekracza on 70% natomiast w najsłabiej rozwiniętych wynosi około 30%
najważniejsze rodzaje działalności usługowej:
Lernen beginnen
komunikacyjne - są podstawą działalności wszystkich podmiotów gospodarczych
finansowe - ich znaczenie we współczesnym świecie stale rośnie, ich poziom w dużym stopniu wpływa na usługi komunikacyjne
turystyka - dynamicznie rozwija się dzięki wzrostowi zamożności społeczeństw oraz postępowi technologicznemu
etapy rozwoju usług:
Lernen beginnen
kraje przedindustrialne - dominują usługi podstawowe o lokalnym zasięgu np. handel, szkolnictwo niższego szczebla
kraje industrialne - wzrost znaczenia usług związanych z obsługą przedsiębiorstw, usług transportowych czy szkolnictwa zawodowego oraz usług ogólnospołecznych
kraje postindustrialne - wzrost znaczenia usług wyspecjalizowanych, rozwój szkolnictwa najwyższego szczebla oraz usług dla zamożniejszej ludności
komunikacja jest jednym z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się działów usług:
Lernen beginnen
transport - przemieszczanie się osób, przewóz towarów oraz przesyłanie energii
łączność - przekazywanie informacji na odległość
transport bywa nazywany krwioobiegiem organizmu
Lernen beginnen
warunkuje on bowiem sprawne funkcjonowanie wszystkich trzech sektorów gospodarki, a także umożliwia ruch ludności między jednostkami osadniczymi
rodzaje transportu:
Lernen beginnen
🌍lądowy (drogowy, szynowy, przesyłowy), 🌍wodny (morski, śródlądowy), 🌍powietrzny (lotniczy, kosmiczny)
efektywność świadczenia usługi transportowej zależy od stopnia rozwoju infrastruktury transportowej:
Lernen beginnen
sieć transportowa - układ szlaków komunikacyjnych (dróg lądowych, lini kolejowych...)
inwestycje towarzyszące - dworce kolejowe, lotniska, porty i stacje benzynowe
różnorodne środki transportu + infrastruktura transportowa + zaplecze magazynowo-składowe =
Lernen beginnen
zintegrowany system transportowy
charakter sieci transportowej, jej gęstość i rozmieszczenie węzłów transportowych zależy od:
Lernen beginnen
środowiska przyrodniczego (np. niziny sprzyjają transportowi lądowemu, małe wahania stanów wód w rzekach oraz dostateczna głębokość koryta sprzyjają transportowi wodnemu śródlądowemu)
czynników społeczno-ekonomicznych (rozmieszczenie ludności, występowanie surowców mineralnych, lokalizacja ośrodków przemysłowych, polityka transportowa państwa)
transport samochodowy - ma największe znaczenie w skali świata
szacuje się, że realizuje ponad połowę przewozów towarów i osób
-samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, trolejbusy
Lernen beginnen
transport samochodowy odznacza się najkrótszą średnia odległością przewozu spośród wszystkich rodzajów transportu
ma ogromne znaczenie dla przewozu pasażerów oraz szybko psujących się towarów (np. żywności), a jego sprawne funkcjonowanie wymaga rozbudowanej sieci dróg szybkiego ruchu
najdłuższa na świecie sieć dróg kołowych występuje w Stanach Zjednoczonych (ponad 6,5mln km), a najgęstsza w Japonii (ponad 300km/100km2)
transport kolejowy - ma duże znaczenie w przewozach ładunków na dalekich dystansach, zwłaszcza towarów masowych (węgla, rud metali)
wykorzystywany również w przewozach pasażerskich na krótkich i średnich dystansach, głównie w ruchu podmiejekim
w przewozach towarowych bliskiego zasięgu przegrywa z transportem samochodowym, z kolei w ruchu pasażerskim dalekobieżnym silnie konkuruje z transportem lotniczym
Lernen beginnen
najdłuższą na świecie siecią linii kolejowych odznaczają się Stany, Rosja, Chiny oraz Indie, a najgęstszą Czechy oraz kraje Europy Zachodniej
w Japonii, Chinach oraz Niemczech istnieją linie kolei magnetycznej, w której tradycyjne torowisko zostąpiono układem elektromagnesów.
Dzięki polu magnetycznemu kolei unosi się nad torem co eliminuje tarcie (maks prędkość dochodzi do 600km/h)
Lernen beginnen
Francuska kolej TGV oparta na technologii tradycyjnej jest w stanie osiągnąć prędkość powyżej 500km/h
we Francji kursuje 400 składów super szybkich pociągów TGV, średnia prędkość ich przejazdu wynosi 320km/h
transport morski - wykonuje największą pracę przewozową (śr. odległość blisko 5tys. km i ogromna ilość przewożonych towarów)
stanowi podstawę wymiany handlowej na świecie
↗️70% przewożonych towarów znajdujących się w obrocie na światowych rynkach, w krajach wyspiarskich (Japonia, Wielka Brytania) niemal 100%
Lernen beginnen
największy udział w przewozach ma ropa naftowa i produkty ropopochodne
główne szlaki prowadzą z Zatoki Perskiej do Europy Zachodniej, Azji Wschodniej, Ameryki Północnej
warunkiem rozwoju transportu morskiego są porty morskie, w których można dokonywać przeładunków oraz przechowywać towary (największe - Szanghaj, Singapur, Pussan)
kraje wyspiarskie (np. Japonia, Filipiny) oraz mające długą linie brzegową prowadzą tzw. żeglugę kabotażową - odbywa się ona po wodach przybrzeżnych między portami w obrębie poszczególnych państw
Lernen beginnen
aby obniżyć koszty, wielu armatorów rejestruje swoje statki w krajach tzw. taniej bandery takich jak Panama, Liberia, Bahamy, Filipiny, Cypr, Malta
w państwach tych obowiązują niskie podatki i opłaty ubezpieczeniowe
transport wodny śródlądowy - jeden z najstarszych i zarazem najtańszych rodzajów transportu
wykorzystywany przede wszystkim do przewozu ładunków masowych o dużej objętości
Lernen beginnen
rozwój transportu śródlądowego zależy od czynników przyrodniczych - przepływów w rzekach, wahań stanów wód czy wodospadów
w celu zwiększenia wydajności buduje się kanały, śluzy oraz pochylnie
najintensywniej wykorzystywane drogi śródlądowe: szlaki żeglugowe w dorzeczu Missipi oraz system Wielkich Jezior i Rzeki Świętego Wawrzyńca w Ameryce Północnej 🌍 Europa Zachodnia - dorzecze Renu 🌍 Rosja - dorzecze Wołgi 🌍 Chiny - dorzecze Jangcy
transport lotniczy - najnowocześniejszy i najdynamiczniej rozwijający się
najdroższa gałąź ransportu ze względu na duże koszty związane z budową infrastruktury oraz angażowaniem wysoko kwalifikowanych pracowników
największe znaczenia ma w krajach wysoko rozwiniętych oraz o dużej powierzchni
Lernen beginnen
wykorzystywany przede wszystkim w kontynentalnych i między kontynentalnych przewozach pasażerskich
niewielki udział w przewozach towarów z wyjątkiem przedmiotów bardzo drogich (np. dzieł sztuki) lub wymagających szybkiego dostarczenia (np. kwiatów, przesyłek pocztowych)
główne szlaki: Europa ▶️ Ameryka Północna, Bliski Wschód, Daleki Wschód, Australia, 🌍 Stany Zjednoczone ▶️ Ameryka Łacińska, Japonia
największy port lotniczy znajduje się w Stanach Zjednoczonych w Atlancie - Hartsfield-Jackson, oraz w Chinach - Pekin
Lernen beginnen
od lat 80 głównie w Europie funkcjonują firmy lotnicze tzw. tanich przewoźników
starają się oferować maksymalnie niskie ceny biletów
nie oszczędzają na bezpieczeństwie pasażerów, lecz ograniczają koszty ich obsługi co może wpłynąć na zmniejszenie komfortu podróży
transport przesyłowy - nazywany również specjalnym
Lernen beginnen
polega na przesłaniu towarów masowo rurociągami (ropociągami, gazociągami, wodociągami) i taśmociagami
ropociągi najczęściej łączą rejony wydobycia z portami morskimi oraz rafineriami, gazociągi pola wydobywcze z gazowniami
najlepiej rozwinięte systemy przesyłowe znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Rosji oraz Kanadzie
znaczenie poszczególnych rodzajów transportu w dużym stopniu zależy od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw
w krajach słabiej rozwiniętych, będących w fazie industrialnej bardzo ważną rolę odgrywają transport kolejowy i żegluga, którymi przewozi się surowce i produkty niezbędne do produkcji przemysłowej
wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym tracą one jednak na znaczeniu na rzecz transportu samochodowego i lotniczego co znajduje wyrazy w rozbudowie sieci dróg kołowych, zwiększeniu liczby samochodów, a także wzroście częstotliwości lotów
Lernen beginnen
coraz większe znaczenie transportu lotniczego w wysoko rozwiniętych gospodarczo krajach świata wynika również z rosnącego zapotrzebowania na usługi turystyczne oraz stopniowej liberalizacji rynku przewozów
z powodu ograniczeń infrastrukturalnych wynikających z braku możliwości rozbudowy dróg w tempie dorównującym szybkiemu zwiększaniu się liczby samochodów w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach świata następuje renesans transportu szynowego
kolej metro oraz tramwaje zastępują samochody w przejazdach w obrębie aglomeracji jest tak między innymi w Tokio gdzie mimo że Japonia należy do najbardziej zmotoryzowanych krajów świata podstawową rolę w transporcie osób odgrywa szybka kolej miejska

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.