Verb + preposition

 0    78 Datenblatt    zdroju0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zgadzać się z
Moja matka nigdy się ze mną nie zgadza.
Lernen beginnen
to agree with
My mother never agrees with me.
przepraszać za
Mike zamierza przeprosić za błąd, który zrobił.
Lernen beginnen
to apologise for
Mike is going to apologise for the mistakes he made.
ubiegać się o
Mój przyjaciel ubiegał się o nową pracę.
Lernen beginnen
to apply to
My friend has applied to a new job.
pytać o
Ona zapytała się mnie o radę.
Lernen beginnen
to ask for
She asked me for advice.
wierzyć w
Nie wierzę w cuda.
Lernen beginnen
to believe in
I don't believe in miracles.
należeć do
Ten płaszcz należy do mojej matki.
Lernen beginnen
to belong to
This coat belongs to my mother.
troszczyć się o
Zawsze troszczę się o swoja rodzinę.
Lernen beginnen
to care for
I always care for my family.
rywalizować z
Nie chcemy rywalizować z tymi dziewczynami.
Lernen beginnen
to compete with
We don't want to compete with those girls.
poskarżyć się komuś
Ona poskarżyła się swojej matce.
Lernen beginnen
to complain to
She complained to her mother.
poskarżyć się na coś
On poskarżył się na swoją pensję.
Lernen beginnen
to complain about
He complained about his salary.
poradzić sobie z
Myślę, że dzisiaj możemy poradzić sobie z tym problemem.
Lernen beginnen
to deal with
I think we can deal with this problem today.
zależeć od
W przeszłości żegluga zależała od znajomości pozycji gwiazd.
Lernen beginnen
to depend on
In the past navigation depended on a knowledge of the positions of the stars.
uciec z
Dwaj włamywacze uciekli z więzienia.
Lernen beginnen
to escape from
Two burglars escaped from prison.
skupić się na
Skupię się na swojej edukacji.
Lernen beginnen
to focus on
I will focus on my education.
wyjść za mąż za
Mary wyszła za mąż za mężczyznę swoich marzeń.
Lernen beginnen
to get married to/with
Mary got married with/to a man of her dreams.
ukrywać przed kimś
Nie mam nic do ukrycia przed tymi ludźmi.
Lernen beginnen
to hide from
I have nothing to hide from these people.
zainwestować w
On zainwestował wszystkie swoje pieniądze w bitcoiny.
Lernen beginnen
to invest in
He has invested all his money in bitcoins.
śmiać się z
Diana śmiała się z moich butów.
Lernen beginnen
to laugh at
Diana laughed at my shoes.
prowadzić do
To może prowadzić do katastrofy środowiskowej.
Lernen beginnen
to lead to
This may lead to an environmental disaster.
słuchać czegoś
Zawsze słucham radia.
Lernen beginnen
to listen to
I always listen to the radio.
odpowiadać na
Ten dokument został przygotowany w odpowiedzi na twoje pytanie.
Lernen beginnen
to replay to
This document was produced in replay to your request.
krzyczeć na
Spokojnie, krzyczenie na swoje dzieci nie pomoże.
Lernen beginnen
to shout at
Calm down, shouting at your children won't help.
śmiać się do
Nie lubię kiedy ludzie śmieją się do mnie.
Lernen beginnen
to smile at
I don't like when people smile at me.
wydawać na
Wydaję dużo pieniędzy na ubrania.
Lernen beginnen
to spend on
I spend a lot of money on clothes.
cierpieć z powodu
Moja matka często cierpi z powodu bóli głowy.
Lernen beginnen
to suffer from
My mother often suffers from headaches.
rzucać w
On rzucił we mnie książką.
Lernen beginnen
to throw at
He threw the book at me.
czekać na
Czekaliśmy dwie godziny na naszych przyjaciół.
Lernen beginnen
to wait for
We were waiting two hours for our friends.
patrzeć na
Dlaczego patrzysz na mnie?.
Lernen beginnen
to look at
Why are you looking at me.
wskazywać na
Nie wskazuj na mnie palcem.
Lernen beginnen
to point at
Don't point the finger at me.
rozmawiać z
Czy mogę rozmawiać z Jane?
Lernen beginnen
to speak to
Can I speak to Jane?
pisać do
Nie pisałem do ciebie od dziesięciu 10 lat.
Lernen beginnen
to write to
I haven't written to you for ten years.
zapraszać na
Oni zaprosili tylko kilka osób na swój ślub.
Lernen beginnen
to invite to
They only invited a few people to their wedding.
krzyczeć do
Ona krzyknęła do mnie z drugiej strony ulicy.
Lernen beginnen
to shout to
She shouted to me from the other side of the street.
rzucać do
Ona rzuciła mi klucze przez okno.
Lernen beginnen
to throw to
She threw the keys to me from the window.
wyjaśnić komuś
Czy możesz wyjaśnić mi to słowo?
Lernen beginnen
to explain to
Can you explain this word to me?
przepraszać kogoś
On mnie przeprosił.
Lernen beginnen
to apologise to
He apologised to me.
rozmawiać o
Na spotakaniu rozmawialiśmy o wielu rzeczach.
Lernen beginnen
to talk about
We talked about a lot of things at the meeting.
szukać czegoś
Szukam swoich kluczy.
Lernen beginnen
to search for
I have searched for my keys.
szukać czegoś
Czy możesz pomóc mi szukać moich kluczy?
Lernen beginnen
to look for
Can you help me to look for my keys?
opiekować się
Opiekunka opiekuje się dziećmi innych ludzi.
Lernen beginnen
to look after
A baby-sitter look after other people's children.
śnić o czymś
Śniłem o tobie.
Lernen beginnen
to dream about
I dreamt about you.
śnić o czymś
Często marzę o byciu bogatym.
Lernen beginnen
to dream of
I often dream of being rich.
słyszeć o czymś
Czy słyszałeś o wypadku ostatniej nocy?
Lernen beginnen
to hear about
Did you hear about the accident last night?
słyszeć o kimś
Nigdy nie słyszałem o Presleju.
Lernen beginnen
to hear of
I have never heard of Preslej.
myśleć o czymś
Co o tym myślisz?
Lernen beginnen
to think about
What are you thinking about it?
przypominać o czymś
Jestem zadowolony, że przypomniałeś mi o spotkaniu.
Lernen beginnen
to remind about
I'm glad you reminded me about the meeting.
ostrzegać o czymś
Kate ostrzegła nas o ruchu.
Lernen beginnen
to warn about
Kate warned us about traffic.
oskarżać o coś
Sue oskażyła mnie o bycie samolubnym.
Lernen beginnen
to accuse of
Sue accused me of being selfish.
posądzać o coś
Trzech studentów zostało posądzonych o oszukiwanie na egzaminie.
Lernen beginnen
to suspect of
Three students were suspected of cheating in the examination.
aprobować coś
Jego rodzice nie aprobują tego co zrobił.
Lernen beginnen
to approve of
His parents don't approve of what he did.
umierać na
Na co on umarł?
Lernen beginnen
to die of
What did he die of?
składać się z czegoś
Apartament skład się z trzech pokoi.
Lernen beginnen
to consist of
The apartment consists of three rooms.
płacić za coś
Musiałem zapłacić za uszkodzenie.
Lernen beginnen
to pay for
I had to pay for the damage.
dziękować za coś
Dziękuję ci za to co zrobiłeś.
Lernen beginnen
to thank for
I thank you for what you did.
wybaczyć coś
Nigdy nie wybaczę im tego co zrobili.
Lernen beginnen
to forgive for
I'll never forgive to them for what they did.
przepraszać za coś
Przeprosiłem za moją pomyłkę.
Lernen beginnen
to apologise for
I apologised for my mistake.
winić za coś
Wszyscy obwiniali mnie za wypadek.
Lernen beginnen
to blame for
Everybody blamed me for the accident.
ochraniać przed
Założyli ciepłe ubrania dla ochrony przed zimnem.
Lernen beginnen
to protect from
They wore the warm clothes to protect from the cold.
przeżyć za coś
Możecie przeżyć za nie wiele pieniędzy.
Lernen beginnen
to live on
You can live on very little money.
pogratulować czegoś
Pogratulowałem jej sukcesu na egzaminie.
Lernen beginnen
to congratulate on
I congratulated her on her success in the exam.
wierzyć w coś
Czy wierzysz w Boga?
Lernen beginnen
to believe in
Do you believe in God?
specjalizować się w czymś
Ona specjalizuje się w prawie.
Lernen beginnen
to specialise in
She specialises in low.
osiągnąć sukces w czymś
Ona osiągnęła sukces w znaleziu pracy.
Lernen beginnen
to succeed in
She succeed in finding job.
włamać się do
Ktoś włamał się do mojego samochodu.
Lernen beginnen
to break into
Somebody broke into my car.
zderzyć się z
Samochód zderzył się ze ścianą.
Lernen beginnen
to crash into
The car crashed into a wall.
wjechać w
Wjechałem w tył autobusu.
Lernen beginnen
to drive into
I drove into the back of the bus.
dzielić się na
Ta książka dzieli się na trzy części.
Lernen beginnen
to divide into
This book is divided into three parts.
pokroić na
Pokrój mięso na małe kawałki.
Lernen beginnen
to cut into
Cut the meat into small pieces.
podzielić na
Nauczyciel zdecydował podzielić klasę na cztery grupy.
Lernen beginnen
to split into
The teacher decided to split the class into four groups.
przetłumaczyć na
Książka została przetłumaczona na wiele języków.
Lernen beginnen
to translate into
The book has been translated into many languages.
zderzyć się z
Autobus zderzył się z samochodem.
Lernen beginnen
to collide with
A bus collided with a car.
napełnić czymś
Weź ten rondel i napełnij go wodą.
Lernen beginnen
to fill with
Take this saucepen and fill it with water.
zapewniać coś
Szkoła zapewnia wszystkim uczniom książki.
Lernen beginnen
to provide with
The school provides all its students with books.
zaopatrywać w coś
Zaopatrzyliśmy szkolę w papier.
Lernen beginnen
to supply with
We supplied the school with paper.
stać się z czymś
Co się stało z tym złotym zegrakiem.
Lernen beginnen
to happen to
What happend to that gold watch.
woleć coś
Wolę herbatę niż kawę.
Lernen beginnen
to prefer to
I prefer tea to coffee.
skoncentrować się na
Skoncentruj się na swojej pracy.
Lernen beginnen
to concentrate on
Concentrate on your work.
nalegać na coś
Piotr nalegał aby było otwrate okno.
Lernen beginnen
to insist on
Peter insisted on having the window open.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.