Verbs - czasowniki 1

 0    48 Datenblatt    adam189
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
get used to
I got used to my English lesson.
Lernen beginnen
przyzwyczaić się
Przywykłem do moich lekcji angielskiego.
sign up for
50 years ago, my parents signed me up for church sect.
Lernen beginnen
zapisać się do
50 lat temu moi rodzice zapisali mnie do sekty kościelnej.
sew
I have a company which saws mops.
Lernen beginnen
szyć
Mam firmę, która szyje mopy.
set
Last week, my partner and I went to a lawyer an we tried to set a new plan to sell a company.
Lernen beginnen
ustalać
W zeszłym tygodniu, mój partner i ja poszliśmy do prawnika i próbowaliśmy ustalić plan sprzedaży firmy.
mourn
If I went to Switzerland, I would mourn expensive prices every day.
Lernen beginnen
opłakiwać
Gdybym pojechał do Szwajcarii opłakiwałbym drogie ceny każdego dnia.
bark
My dog barks every morning.
Lernen beginnen
szczekać
Mój pies szczeka każdego ranka.
recommend
Agata doesn't recommend Switzerland for skiing.
Lernen beginnen
polecić
Agata nie poleca Szwajcarii na narty.
express thoughts
I have a small problem with expressing my thoughts.
Lernen beginnen
wyrażać myśli
Mam mały problem z wyrażaniem swoich myśli.
screw up
I never screw up anything because I am very smart.
Lernen beginnen
zepsuć
Nigdy niczego nie psuję, bo jestem bardzo mądry.
contain
Coffee contains coffeine.
Lernen beginnen
zawierać
Kawa zawiera kofeinę.
rely on
I rely on many people in difficult situations.
Lernen beginnen
polegać na
Polegam na wielu ludziach w wielu sytuacjach.
protect
I must protect my family.
Lernen beginnen
ochraniać
Muszę chronić moją rodzinę.
resign from
I resign from everything.
Lernen beginnen
zrezygnować z
Rezygnuję za wszystkiego.
I can afford to
I can afford to buy almost everything.
Lernen beginnen
stać mnie na
Stać mnie na kupienie prawie wszystkiego.
destroy
I don't want to destroy my company.
Lernen beginnen
zniszczyć
Nie chcę zniszczyć mojej firmy.
develop
I want to develop my company.
Lernen beginnen
rozwijać
Chcę rozwijać moją firmę.
shut
You must shut the door because it's cold.
Lernen beginnen
zamknąć
Muszę zamknąć drzwi, bo jest zimno.
nod
I nod and I do what I want...
Lernen beginnen
przytakiwać
Przytakuję i robię co chcę...
disappear
My teacher's cash disappeared after the trip to Switzerland.
Lernen beginnen
znikać
Gotówka mojej nauczycielki zniknęła po wycieczce do Szwajcarii.
belong to
I belong to my family.
Lernen beginnen
należeć do
Należę do mojej rodziny/.
borrow
I don't like borrowing cash from different people.
Lernen beginnen
pożyczać od kogoś
Nie lubię pożyczać gotówki od różnych ludzi.
lend
I don't like lending cash to anybody.
Lernen beginnen
pożyczać komuś
Nie lubię pożyczać gotówki nikomu.
collect
I collect cars.
Lernen beginnen
zebrać
Zbieram samochody.
raise
I must raise prices for mops and brushes in my company.
Lernen beginnen
podnieść
Muszę podnieść ceny mopów i szczotek w mojej firmie.
give back
When I must give back anything, I am very sick.
Lernen beginnen
oddać
Kiedy mam coś oddać, jestem chory.
take back
It's a good idea to take back things from other people.
Lernen beginnen
wziąć z powrotem
To dobry pomysł zabierać rzeczy od innych ludzi.
come back
I must come back home every day.
Lernen beginnen
wracać
Muszę wracać do domu każdego dnia.
live
I have lived in Zieleniec for many years.
Lernen beginnen
mieszkać / żyć
Mieszkam w Zieleńcu od wielu lat.
demolish
Our goverment have demolished our country.
Lernen beginnen
zburzyć
Nasz rząd zniszczył nasz kraj.
take out
I must take out my furniture from my old house.
Lernen beginnen
wynieść
Muszę wynieść meble ze starego domu.
withdraw
It's sometimes very important to withdraw from a difficult business.
Lernen beginnen
wycofać
Czasami, jest ważnym wycofać sie z różnych trudnych biznesów.
fill in the form
When I go to Belarus, I must fill in a lot of forms.
Lernen beginnen
wypełnić formularz
Kiedy jadę na Białoruś muszę wypełnić dużo formularzy.
pay
Every day I must pay for everything.
Lernen beginnen
płacić
Każdego dnia muszę płacić za wszystko.
pretend
I pretend I am a rich man.
Lernen beginnen
stwarzać pozory / udawać
Udaję, że im bogaty.
lack
I lack free time for myself.
Lernen beginnen
brakować
Brakuje mi wolnego czasu dla siebie.
mean
What does it mean?
Lernen beginnen
znaczyć
Co to znaczy?
provide
I must provide cash flow for my company every month.
Lernen beginnen
zapewniać / dostarczać
Muszę zapewnić przepływ gotówki w mojej firmie każdego miesiąca.
admire
I admire everything what is nice.
Lernen beginnen
podziwiać
Podziwiam wszystko co piękne.
treat
I think it's too late to treat my head.
Lernen beginnen
traktować / leczyć
Myślę, że jest za późno na leczenie mojej głowy.
extend deadline
I want to extend deadline of payment for very expensive English lessons.
Lernen beginnen
przedłużyć termin
Chcę przedłużyć termin płatności za bardzo drogie lekcje angieskiego.
deal with / handle
I think I deal with everything except for my wife.
Lernen beginnen
radzić sobie z
Myślę, że radzę sobie ze wszystkim oprócz mojej żony.
complain
Adam always complains about his wife.
Lernen beginnen
skarżyć się / narzekać
Adam zawsze narzeka na swoją żoną.
It turned out that...
It turned out that I am poor.
Lernen beginnen
Okazało się że...
Okazało się, że jestem biedny.
It seems that...
It seems that I must finish learning English.
Lernen beginnen
Wygląda na to że...
Wydaje się, że muszę skończyć uczyć się angielskiego.
dig
When I started building my house, we dug a hole for the foundations.
Lernen beginnen
kopać
Kiedy zaczynałem budowę mojego domu, wykopaliśmy dziurę pod fundamenty.
guess
I have to guess what the client is thinking about.
Lernen beginnen
odgadnąć
Muszę zgadnąć o czym myśli mój klient.
make a mistake
I made a lot of mistakes during my lifetime like everybody.
Lernen beginnen
zrobić błąd
Popełniłe dużo błędów w moim życiu jak wszyscy.
get out
I have to get out of my old house until May 2022.
Lernen beginnen
wynieść się
Muszę wyprowadzić się z mojego starego do maja 2022.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.