very first lesson

 0    56 Datenblatt    ewciamierzwa9309
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uspokajać się
Lernen beginnen
calm down
spokojny
Bądź spokojny, zajmę się tym.
Lernen beginnen
calm
Stay calm, I got this.
to zalezy od
Lernen beginnen
it depends on the
narzeczony
Jej narzeczony odwołał ślub.
Lernen beginnen
fiancé
Her fiancé called off the wedding.
narzeczona
Pobierze się ze swoją narzeczoną w przyszłym tygodniu.
Lernen beginnen
fiancée
He is getting married to his fiancée next week.
wypadek
Lernen beginnen
accident
chory,
Lernen beginnen
sick
zawód
Lernen beginnen
profession
obowiązek
Lernen beginnen
duty
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
Lernen beginnen
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
odpowiedzialny za
Lernen beginnen
responsible for
liczyć
Lernen beginnen
count
kalkulować
Lernen beginnen
calculate
księgowa / księgowy
Lernen beginnen
accountant
przelew bankowy
Lernen beginnen
bank transfer
wypłata
Lernen beginnen
payment
stanowisko
Lernen beginnen
position
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
Lernen beginnen
employer
My employer is a young, well-educated woman.
zatrudniać
Lernen beginnen
employ
zatrudniony
Zakład zatrudnia 1000 osób.
Lernen beginnen
employee
The company employs 1000 employees.
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifications
muzyk
Lernen beginnen
musician
rodzeństwo
Lernen beginnen
siblings
rachunek bankowy
Lernen beginnen
bank account
kawałek
Lernen beginnen
piece,
łatwizna, bułka z masłem
Lernen beginnen
piece of cake
północ
Lernen beginnen
midnight
ilość pieniędzy
Lernen beginnen
amount of money
ilość czasu
Lernen beginnen
amount of time
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
Lernen beginnen
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
cena zawiera...
Lernen beginnen
price includes...
zamówienie
Czy mogę przyjąć zamówienie?
Lernen beginnen
order
Can I take your order?
zamawiać
Zamówiliście już coś?
Lernen beginnen
order
Have you ordered anything yet?
potwierdzać
Proszę pozwolić, że potwierdzę warunki kontraktu.
Lernen beginnen
confirm
Let me just confirm your contract details.
nożyczki
Lernen beginnen
scissors
pracować
Lernen beginnen
work
stanowczy
Lernen beginnen
firm
stare miasto
Czy stare miasto jest daleko?
Lernen beginnen
Old Town
Is the old town far away?
zwiedzanie
Lernen beginnen
sightseeing
zamek
Lernen beginnen
castle
zgubić coś
Lernen beginnen
lose
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
Lernen beginnen
need
Will you need the car tomorrow?
pokazywać
Lernen beginnen
show
prawo jazdy
Mam prawo jazdy.
Lernen beginnen
driving licence
I have a driving licence.
portfel
Wyjął portfel z kieszeni.
Lernen beginnen
wallet
He took his wallet out of his pocket.
piórnik
Lernen beginnen
pencil case
rzucać kostką
Lernen beginnen
throw the dice
data ważności
Lernen beginnen
date of expiry
umowa wygasa
Lernen beginnen
contract expires
bilet
Lernen beginnen
ticket
drogi
Lernen beginnen
expensive
nigdy
Lernen beginnen
never
płacić z góry
Faktury od sprawdzonych dostawców są opłacane z góry.
Lernen beginnen
pay in advance
Invoices from reliable suppliers are paid in advance.
Z góry dziękuję
Lernen beginnen
Thank you in advance
kuchnia włoska
Lernen beginnen
Italian cuisine

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.