Vocabulario 6

 0    51 Datenblatt    b 612
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
złożyć oświadczenie
Lernen beginnen
emitir una declaración
uwzględnić powództwo
Lernen beginnen
estimar la demanda
wykładnia
Lernen beginnen
interpretación
swobody podstawowe
Lernen beginnen
libertades fundamentales
przepisy kolizyjne (taki przepis prawny, który rozstrzyga o zastosowaniu jednego z dwóch przepisów w sytuacji, gdy ten sam typ zachowań jest odmiennie przez nie uregulowny)
Lernen beginnen
norma de conflicto
powiązanie
Lernen beginnen
vinculación
wyłącznie pod warunkiem
Lernen beginnen
sin otro requisito que el de que...
odmowa wydania orzeczenia
Lernen beginnen
la negativa a pronunciarse sobre
testowanie
Lernen beginnen
ensayos
uwzględniając porozumienie
Lernen beginnen
visto al acuerdo
bezprzewodowy
Lernen beginnen
sin cordón
z mocą od dnia
Lernen beginnen
con efectos a partir del
stanowi
Lernen beginnen
decide
zakres numeracyjny
Lernen beginnen
rango de numeración
tekst mający znaczenie dla
Lernen beginnen
texto pertinente a efectos de...
wspólne ramy regulacyjne
Lernen beginnen
marco regulador común
rozpoznawalny
Lernen beginnen
reconocible
różne plany
Lernen beginnen
un mosaico de regímenes
oglnoeuropejski
Lernen beginnen
paneuropeo
numer bezpatny
Lernen beginnen
número de llamada gratuita
konieczne jest określenie warunków
Lernen beginnen
es necesario asociar condiciones
zdobyte doświadczenie
Lernen beginnen
experiencia adquirida
procedura przewidziana w artykule...
Lernen beginnen
procedimiento contemplado en el artículo...
określać warunki
Lernen beginnen
imponer condiciones
łatwodostępny
Lernen beginnen
de fácil acceso
popierać
Lernen beginnen
fomentar
wytyczne
Lernen beginnen
directrices
opiera się na zasadach wolności
Lernen beginnen
se funda en los prinicipios de libertad
są zgodne
Lernen beginnen
están en consonancia
emitent papierów wartościowych
Lernen beginnen
emisor de valores
MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdwaczości Finansowej)
Lernen beginnen
Normas Internacionales de Información Financiera (NIF)
traktat ustanawiający
Lernen beginnen
tratado constitutivo
przejrzystość
Lernen beginnen
transparencia
spółki podlegające ustawodawstwu państwa członkowskiego
Lernen beginnen
sociedades que se rijan por la legislación de un estado miembro
sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Lernen beginnen
elaborar sus cuentas consolidadas
rok finansowy
Lernen beginnen
ejercicio financiero
przemyślana ocena
Lernen beginnen
evaluación informada
równoważność
Lernen beginnen
equivalencia
naszkocować, nakreślić
Lernen beginnen
esbozar
nadzór nad rynkiem papierów wartościowych
Lernen beginnen
reglamentación de valores
przyspieszyć harmonizację
Lernen beginnen
accelerar la convergencia
pełne przejście
Lernen beginnen
transmisión completa
podjąć skuteczne działania
Lernen beginnen
adoptar medidas efectivas
podjąć ostateczną decyzję
Lernen beginnen
adoptar la decisión final
monitorować
Lernen beginnen
vigilar
espierać wysiłki
Lernen beginnen
respaldar el labor
okres przejściowy
Lernen beginnen
período transitorio
właściwe jest zatem
Lernen beginnen
resulta oportuno por tanto
zachęcać
Lernen beginnen
alentar
w celu zapewnienia jasności
Lernen beginnen
en aras de claridad
starania podjęte na rzecz przejścia na MSSF
Lernen beginnen
labor desarrollada con vistas a transición a las NIF

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.