Vocabulary 17

 0    50 Datenblatt    funfell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
grapefruit
Have some grapefruit juice.
Lernen beginnen
grejpfrut
Napij się trochę soku grejpfrutowego.
juicy
This pear is very juicy.
Lernen beginnen
soczysty
Ta gruszka jest bardzo soczysta.
sour
I don`t like sour cream.
Lernen beginnen
kwaśny
Nie lubię śmietany.
vest
The vest is simple and natural.
Lernen beginnen
podkoszulek, koszulka, kamizelka
Kamizelka jest prosta i naturalna.
correspond
A red alert corresponds to an emergency situation.
Lernen beginnen
odpowiadać
Czerwony alert odpowiada sytuacji awaryjnej.
position
The current position of the ship is...
Lernen beginnen
pozycja, stanowisko
Aktualna pozycja statku to...
feature
The author managed to feature the woman`s beauty in the picture.
Lernen beginnen
ukazywać, przedstawić
Autorowi udało się ukazać piękno kobiety na obrazku.
upper
upper middle class
Lernen beginnen
wyższy, górny
wyższa warstwa klasy średniej
shelf
All his books were standing tidily on the shelf.
Lernen beginnen
półka
Wszystkie jego książki stały schludnie na półce.
dark-haired
The dark-haired girl is my sister.
Lernen beginnen
ciemnowłosy
Ta ciemnowłosa dziewczyna jest moją siostrą.
free
When you have finished the test you are free to leave the room.
Lernen beginnen
wolny
Jak skończycie test, to jesteście wolni (i możecie wyjść z sali).
design
The dress design was very daring.
Lernen beginnen
projekt, krój
Projekt sukni był bardzo śmiały.
lace
Watch out, your laces are untided!
Lernen beginnen
sznurowadło
Uważaj, twoje sznurowadła są rozwiązane!
hairy
You were saying your father`s a hairy man.
Lernen beginnen
owłosiony, kosmaty
Mówiłeś, że twój ojciec jest owłosionym mężczyzną.
reckless
Whoops, how reckless of me! I'm terribly sorry!
Lernen beginnen
lekkomyślny, nieostrożny
Oj, jak to nieostrożnie z mojej strony! Jest mi bardzo przykro!
downtown
Could you please give me a lift downtown?
Lernen beginnen
centrum miasta
Czy mógłbyś podwieźć mnie do centrum?
make an appointment
I need to make an appointment with my dentist.
Lernen beginnen
umawiać się na spotkanie
Muszę umówić się na wizytę u mojego dentysty.
co-operator
I had an important meeting with our co-operator.
Lernen beginnen
współpracownik, kooperant
Miałem ważne spotkanie z naszym kooperantem.
sweetheart
Oh, sweetheart, my boss kept me a little longer in the office today, I`m so sorry.
Lernen beginnen
kochanie
Och, kochanie, mój szef przytrzymał mnie dzisiaj trochę dłużej w biurze, przepraszam.
quietness
I like the quietness of the country.
Lernen beginnen
cisza, spokój
Lubię ciszę wsi.
peacefulness
peacefulness of conscience
Lernen beginnen
spokój, pokój
spokój sumienia
countryside
I just love living in the countryside.
Lernen beginnen
wieś, krajobraz wiejski
Po prostu uwielbiam mieszkanie na wsi.
field
The farmer was working in the fields all day long.
Lernen beginnen
pole
Rolnik cały dzień pracował na polach.
suite
I would like a suite for the weekend.
Lernen beginnen
apartament (w hotelu)
Poproszę apartament na weekend.
convenient
the most convenient time to visit friends abroad
Lernen beginnen
dogodny
najbardziej dogodny czas, żeby odwiedzić przyjaciół za granicą
connection
What is the best connection to London?
Lernen beginnen
połączenie
Jakie jest najlepsze połączenie do Londynu?
be privileged
Ladies and Gentlemen, I am privileged to announce the next speaker today.
Lernen beginnen
mieć zaszczyt, być uprzywilejowanym
Panie i panowie! Mam zaszczyt ogłosić następnego dzisiejszego mówcę.
announce
Their engagement was officially announced last Sunday.
Lernen beginnen
ogłaszać
Ich zaręczyny zostały oficjalnie ogłoszone w ostatnią niedzielę.
marvellous
That`s a marvellous idea!
Lernen beginnen
cudowny
To cudowny pomysł!
mineral
May I have some mineral water?
Lernen beginnen
minerał, mineralny
Czy mogę prosić o wodę mineralną?
non-carbonated
Just some non-carbonated water, please.
Lernen beginnen
niegazowana
Poproszę tylko niegazowanej wody.
fine
A glass of orange juice will be fine. Thank you.
Lernen beginnen
świetny, w sam raz
Szklanka soku pomarańczowego będzie w sam raz. Dziękuję.
carbonated
Carbonated drinks aren`t very good for your health.
Lernen beginnen
gazowana
Napoje gazowane nie są zbyt zdrowe.
full-time
It`s impossible not to be busy if you have a full-time job.
Lernen beginnen
pełen etat
Nie jest możliwe nie być zajętym, jeśli ma się pracę na pełen etat.
involve
I am involved in many activities: school, then the sports club and I also take some evening classes.
Lernen beginnen
angażować się
Jestem zaangażowany w wiele zajęć: szkoła, potem klub sportowy, a także mam wieczorne lekcje.
dentist
My dentist is quite a nice guy.
Lernen beginnen
stomatolog, dentysta
Mój dentysta jest całkiem miłym gościem.
chest
I feel pain in my chest, especially when I work physically.
Lernen beginnen
klatka piersiowa
Czuję ból w klatce piersiowej, szczególnie gdy pracuję fizycznie.
irregularly
I cannot run or walk very fast because my heart starts beating irregularly.
Lernen beginnen
nieregularnie
Nie mogę biegać ani chodzić bardzo szybko, ponieważ moje serce zaczyna bić nieregularnie.
unbearable
This heart pain is so unbearable.
Lernen beginnen
nieznośny, nie do wytrzymania
Ten ból serca jest taki nieznośny.
pill
The pills you gave me last time did not help me, doctor.
Lernen beginnen
tabletka, pigułka
Tabletki, które dał mi Pan ostatnio, nie pomogły mi, doktorze.
headache
I have a terrible headache almost every day, especially in the morning.
Lernen beginnen
ból głowy
Prawie codziennie strasznie boli mnie głowa, zwłaszcza rano.
medicine
Thank you for the medicine, doctor. The pain is almost gone.
Lernen beginnen
lek, lekarstwo
Dziękuję za lekarstwo, doktorze. Ból prawie zniknął.
origin
I am German origin.
Lernen beginnen
pochodzenie
Mam niemieckie pochodzenie.
steep
The old lady was not able to climb the steep stairs.
Lernen beginnen
stromy
Starsza pani nie była w stanie wejść na strome schody.
vertical
He was climbing up a vertical wall.
Lernen beginnen
pionowy
Wspinał się po pionowej ścianie.
rest
She rested her hand on my shoulder.
Lernen beginnen
opierać
Oparła rękę na moim ramieniu.
fingertip
Only his fingertips and toes rest against the wall when he climbs.
Lernen beginnen
koniuszek palca
Tylko jego koniuszki palców i paluchy u nóg opierają się o ścianę, kiedy się wspina.
semi-detached
a semi-detached house
Lernen beginnen
bliźniaczy (dom)
bliźniak, dom dwurodzinny
thick
The walls of the old building were very thick.
Lernen beginnen
gruby, gęsty
Mury starego budynku były bardzo grube.
servant
He was a servant in a house for a rich family.
Lernen beginnen
służący
Był służącym w domu bogatej rodziny.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.