wazne i ciekawe 2

 0    52 Datenblatt    piotrcichowlas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
już
Kiedy Martin wrócił do redakcji gazety, była już czwarta
Lernen beginnen
already
When Martin got back to the newspaper office it was already four o’clock.
pomachał do niego
Pomachała mu, zapraszając go do środka
Lernen beginnen
waved for him
She waved for him to come in.
od, ponieważ, skoro
Ponieważ jest to miasteczko uniwersyteckie, sporo piszemy o nauce.
Lernen beginnen
since
Since this is a university town we write quite a lot on science.
nadążyć za
On jest na czasie z najnowszymi wydarzeniami
Lernen beginnen
keep up with
he keeps up on the latest developments.
rozczarowany
Martin był nieco rozczarowany
Lernen beginnen
disappointed
Martin was a bit disappointed
on raczej
Wolałbym zostać
Lernen beginnen
he rather
I'd rather stay
był zachwycony
Gdy dotarli do restauracji tego wieczora, był jednak zachwycony
Lernen beginnen
he was delighted
When they got to the restaurant, that evening, however, he was delighted.
przewidywany
Był młodszy, niż Martin się spodziewał.
Lernen beginnen
expected
He was younger than Martin had expected.
związane w kucyk
Miał długie włosy związane w kucyk.
Lernen beginnen
tied in the ponytail
He had long hair tied in a ponytail
mimo że / chociaż
Lernen beginnen
although
przynajmniej / co najmniej
Przynajmniej taki mam plan.
Lernen beginnen
at least
At least that’s my plan.
skinął z aprobatą głową
Lernen beginnen
nodded approvingly
w wyraźny sposób
Lernen beginnen
clearly
temat, sprawa
Wielką sprawą jest bio-nauka, zwłaszcza inżynieria genetyczna.
Lernen beginnen
topic
The big topic is bio-science, especially genetic engineering.
wycieki
Odkryli, że niektóre z tych małych, sprytnych robaczków mogą nawet zjeść wycieki oleju
Lernen beginnen
spills
They have discovered that some of these clever little bugs can even eat up oil spills.
najnowocześniejsza technologia
W zasadzie to nie tylko medycyna. To najnowocześniejsza biologia.
Lernen beginnen
cutting edge technology
In fact it’s not just medicine. It’s cutting edge biology
Badania, badacze
Mam szczęście, że znam sporo naukowców od fizyki i chemii również –nie tylko biologii
Lernen beginnen
researches
I’m lucky enough to know quite a lot of the researchers in physics and chemistry too - not just in biology.
Mam szczęście
Lernen beginnen
I'm lucky enough
kijanki
Jeden z naukowców, którego znam, pracuje z salamandrami i kijankami – dziećmi żab.
Lernen beginnen
tadpoles
One of the researchers I know is working with salamanders and tadpoles – baby frogs.
członki, konczyny
Obie grupy mają gen, który pozwala im wyhodować nowe kończyny – nogi i ręce.
Lernen beginnen
limbs
Both of them have a gene that enables them to grow new limbs – legs and arms.
wystarczająco
Lernen beginnen
sufficiently
nie do odróżnienia
Każda wystarczająco zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii
Lernen beginnen
indistinguishable
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic!”
przewidział
Przepowiedział satelity komunikacyjne, na długo zanim stały się rzeczywistością
Lernen beginnen
he predicted
He predicted communication satellites long before they became reality
poradzić sobie z czymś
Zastanawiam się czasem, jak nasz mózg z epoki kamienia poradzi sobie z epoką technologiczną!
Lernen beginnen
i cope with
I sometimes wonder how our Stone Age brain will cope with a Technical Age future!
jeszcze bardziej
Lernen beginnen
even more
wyrafinowany
Możemy wymyślać coraz bardziej zaawansowaną broń.
Lernen beginnen
sophisticated
We can invent ever more sophisticated weapons
Sztuczna inteligencja
sztuczna inteligencja czy roboty stają się coraz bardziej zaawansowane
Lernen beginnen
artifical intelligence
Artificial Intelligence and robots are getting more and more sophisticated.
Myśliwy zbieracz
my wciąż jesteśmy myśliwymi-zbieraczami z natury
Lernen beginnen
hunter gatherer
But we are still hunter gatherers by nature!
skinąć głową
Lernen beginnen
to nod, nodded
kłaniać
Lernen beginnen
to bow
zdumiony, zaskoczony
Lernen beginnen
astonished, amazed
wskazać
Lernen beginnen
indicate
zaciskać usta
Lernen beginnen
purse
dygać
Lernen beginnen
bob
grzywka
Lernen beginnen
fringe, forelock
rygorystycznie, ścisle,
Lernen beginnen
strictly, strictly speaking
co najmniej
potrzebuje co najmniej tydzień
Lernen beginnen
at least
I need at least a week
stosownie ubrany
Lernen beginnen
accordingly dressed
z aprobatą
Lernen beginnen
approvingly
przypadkowo, celowo, w końcu
Lernen beginnen
accidentally, deliberately, eventually
średniozaawansowany, wymagający
Lernen beginnen
intermediate, demanding
przewidzieć, aby zapobiec, udawać
Lernen beginnen
to foresee, to prevent, to pretend
angażować, konstruować, ewoluować
Lernen beginnen
to involve, to construct, to evolve
stopić się, zamrozić
Lernen beginnen
to melt, to freeze
rozpuszczać
Lernen beginnen
to dissolve
zmniejszenie / spadek
Lernen beginnen
drop
analizowane, analizowane,
Lernen beginnen
analysed, to analyse,
lubić coś
Lernen beginnen
to be keen on something
jezyk ojczystysty
Lernen beginnen
mother tongue
przedszkole
Lernen beginnen
nursery school
stawka, wskaźnik
Lernen beginnen
rate
nie mam nic przeciwko
Nie miałem nic przeciwko uczeniu się chemii i fizyki.
Lernen beginnen
i dont mind
I didn’t mind learning chemistry and physics

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.