week 7 / 18

 0    147 Datenblatt    novin
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tesla nie był rozumiany przez swoich współczesnych
Lernen beginnen
Tesla wasn't understood by his contemporaries
On posunął się do prowokacji, żeby odkryć prawdę
Lernen beginnen
He resorted to defiance/provocation in order to find out the truth
uciekanie się do czegoś
Lernen beginnen
resort to something
Ona uciekła się do kłamstwa
Lernen beginnen
She resorted to a lie
Mój ojciec nigdy nie ucieka się do przemocy
Lernen beginnen
My father never resorts to violence
Naruszenie tej zasady może skutkować grzywną
Lernen beginnen
Defiance of this rule may result in a fine.
Nikt nie oczekiwał, że ten musical będzie przebojem
Lernen beginnen
Nobody expected this musical to be a smash
On miał dzisiaj kraksę, ale nie został ranny not crash
Lernen beginnen
He was in a smash earlier today, but he wasn't injured.
On wyszedł z trzaskiem drzwi
Lernen beginnen
With a smash of the door, he walked out
On rzucił piłkę i usłyszeliśmy brzęk szkła
Lernen beginnen
He threw a ball and we heard a smash of glass
Ona przypadkiem stłukła okno
Lernen beginnen
She accidentally smashed the window
stłuc (np. szybę), rozwalić (np. zamek), rozbić, zmiażdżyć, walnąć (np. pięścią w stół), uderzyć (np. samochodem w drzewo), obalić (teorię), rozpracować (spisek), rozbić (szajkę przestępczą)
Lernen beginnen
smash
Jest stara droga prowadząca z sadu do stodoły
Lernen beginnen
There's an old road leading from the orchard to the barn
On wreszcie skończył ładować ściętą trawę na taczke
Lernen beginnen
Finally he finished loading the cut grass onto his wheelbarrow
Gdy glina stwardnieje, rozpalę piec.
Lernen beginnen
When your clay hardens, I'll fire up the kiln (do wypalania/furnace
Mój wujek jest pomysłowym gościem
Lernen beginnen
My uncle is a creative/ingenious guy
papier ścierny piaskowy
Lernen beginnen
sand-paper
Lubisz śpiewać publicznie czy przychodzi ci to z trudnością?)
Lernen beginnen
Do you like singing in public or do you find it hard
Rozmawianie z obcymi zawsze przychodzi mi z trudnością
Lernen beginnen
I always find talking to strangers hard
Opróżnij kosz na śmieci, proszę
Lernen beginnen
Empty the bin, please
Oni dostali miotłę i szufelkę jako prezent na parapetówkę
Lernen beginnen
They've received a brush and a dustpan as a house-warming party gift
Dlaczego nie uważasz na to, co mówię?
Lernen beginnen
Why don't you pay attention to what I say
Kiedy bronisz swoją prace magisterska
Lernen beginnen
When are you defending your dissertation?
nucenie, śpiewanie pod nosem / nucić, mruczeć pod nosem / brzęczeć, buczeć /szumieć
Lernen beginnen
humming / Hum
Wiedziałeś, że sowy prowadzą nocny tryb życia?
Lernen beginnen
Did you know that owls are nocturnal
Czy ty wiesz cokolwiek o jego nocnych wędrówkach / tulaczkach
Lernen beginnen
Do you know anything about his nocturnal wanderings
Jest kilka błędów w twojej argumentacji
Lernen beginnen
There are some flaws in your argument /ation
Układ ten będzie stanowił polityczny kamień milowy w naszych stosunkach z Serbią.)
Lernen beginnen
That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.
Czy ta kwestia jest dla ciebie zrozumiała/przejrzysta
Lernen beginnen
Is the matter lucid to you?
Substancja jest całkowicie przezroczysta i bardzo lekka
Lernen beginnen
The substance is completely lucid and very light
Nie mogłem oderwać wzroku od lśniącej tafli jeziora
Lernen beginnen
couldn't take my eyes off of the lucid lake sheet
Nauczyłem siebie jak doświadczać świadomych snów
Lernen beginnen
I have taught myself how to experience lucid dreams
Zmrok zapadał podczas gdy jechaliśmy do domu
Lernen beginnen
Dusk was falling as we drove home
Lampy migotały w zapadającym zmroku (not falling
Lernen beginnen
The lamps twinkled in the gathering dusk
złe samopoczucie z powodu różnicy między strefami czasowymi
Lernen beginnen
jet lag
zmierzch, zmrok
Lernen beginnen
nightfall / dusk
Masz zamiar odwrócić się i popatrzeć na mnie?
Lernen beginnen
Are you going to turn around and look at me?
Oni wyruszyli o świcie
Lernen beginnen
They set out at dawn
pierzyna
Lernen beginnen
eiderdown
kołdra
Lernen beginnen
duvet
Chłopiec naciągnął prześcieradło na oczy
Lernen beginnen
The boy pulled the (Bed)sheet up over his eyes
Przeszedłem się po pokoju i zauważyłem książkę na jej stoliku nocnym
Lernen beginnen
I walked around the room and noticed a book on her nightstand.
Wszystkie zawodowe modelki cierpią z powodu trem
Lernen beginnen
All professional models suffer from stage fright.
pomagałam ludziom tego miasteczka pozbierać się po traumie
Lernen beginnen
I helped this town recover from a trauma
Mamy odmienne poglądy w tej sprawie not different
Lernen beginnen
We have distinct views on the matter
Czy masz jej wyraźniejsze zdjęcie?
Lernen beginnen
Do you have a more distinct picture of her?
Widzę wyraźną poprawę w jego zachowaniu not significant
Lernen beginnen
I can see a distinct improvement in his behaviour
Badania opisane w niniejszym rozdziale są odmienne od rutynowych badań kontrolnych prowadzonych zgodnie ze specyfikacją.
Lernen beginnen
The studies described in this chapter are distinct from routine control tests conducted according to specifications
Będę powstrzymywać się od wszystkiego co szkodliwe i zgubne
Lernen beginnen
I will abstain from whatever is deleterious and mischievous.
powstrzymać się od udziału w wojnie (not refrain
Lernen beginnen
abstain from participation in the war
Mogą one różnić się od informacji ogólnych zawartych w tej ulotc
Lernen beginnen
They may differ from the general information in this leaflet.
W jaki sposób nowe filmy są inne od tych z przeszłości?
Lernen beginnen
How are new movies different from these in the past?
powstrzymać przed {czas.} (kogoś przed zrobieniem czegoś)
Lernen beginnen
hinder someone from sth"
Co możemy wywnioskować z tych ran? not conclude
Lernen beginnen
What can we infer from these injuries
Nasze problemy wynikają z jego alkoholizmu
Lernen beginnen
Our issues stem from his alcoholism
Myślisz, że z czego wynikają twoje problemy?
Lernen beginnen
What do you think your problems stem from
Nie umiem czerpać szczęścia z życia
Lernen beginnen
I can't derive happiness from life
Języki romańskie wywodzą się z łaciny
Lernen beginnen
Romance languages are derived from Latin
Jeżeli podgrzejesz tę probówkę, wydzielisz srebro
Lernen beginnen
If you heat the test tube, you will derive silver
Pojazdy używane w akcjach w nagłych przypadkach można zwolnić z tych wymagań.
Lernen beginnen
Vehicles on emergency missions may be exempt from these requirements
Czerpię korzyść z jej towarzystwa, ona jest bardzo mądra
Lernen beginnen
I benefit from her company, she is very wise
To jest katastrofa, której próbuję zapobiec
Lernen beginnen
That is the disaster I'm trying to prevent from happening.
Twój silny akcent wyróżnia cię od innych uczniów.
Lernen beginnen
Your strong accent distinguishes you from other students
On jest daltonistą - nie potrafi rozróżnić czerwonego od zielonego
Lernen beginnen
He is colour-blind - he can't distinguish red from green
powstrzymać się od robienia czegoś
Lernen beginnen
refrain from doing something
powstrzymywać się od wszelkich działań
Lernen beginnen
refrain from any action
Samochód wyłonił się z mgły
Lernen beginnen
The car emerged from the fog
państwo musi znaleźć sposób na wyjście / poradzenie sobie z kryzysu gospodarczego
Lernen beginnen
This country has to find a way to emerge from the economic crisis
Ona wyszła zza lady
Lernen beginnen
She came out from behind the counter
Ona zaśmiała się i objęła go od tyłu
Lernen beginnen
She laughed and hugged him from behind
Podziwiam jej poszukiwanie prawdy
Lernen beginnen
I admire her search for the truth
On jest pod presją ze strony swoich rówieśników
Lernen beginnen
He is under pressure from his peers
wytężać wzrok, żeby coś zobaczyć, wpatrywać się w coś uważnie
Lernen beginnen
peer at something
Przerobiliśmy starą stodołę na garaż
Lernen beginnen
We converted an old barn into/to a garage
Ona przerobiła strych na mały pokój
Lernen beginnen
She converted the attic into a small room
Ten ksiądz nawrócił ją na chrześcijaństwo
Lernen beginnen
This priest converted her to Christianity
Nie pochwalam agresji
Lernen beginnen
I don't approve of aggression
Pochwalasz palenie w miejscach publicznych?
Lernen beginnen
Do you approve of smoking in public places
Ona nie pochwala jego pomysłu
Lernen beginnen
She doesn't approve of his idea
Śmierć nie jest rzeczą, którą łatwo znieść not stand
Lernen beginnen
Death is not an easy thing for many to cope with
Dlaczego nie odpowiadałaś na moje listy?)
Lernen beginnen
Why didn't you respond to my letters
Nie reagowała na leczenie
Lernen beginnen
She didn't respond to treatment
Na kogo zamierzasz zagłosować
Lernen beginnen
Who are you going to vote for
Ładowanie odbywa się po drugiej stronie budynku.
Lernen beginnen
The loading takes place on the other side of the building
Nie możemy i nie pozostaniemy obojętni na taki kraj, jak Pakistan not stay neutral
Lernen beginnen
We cannot and will not remain indifferent to a country like Pakistan
Spędzasz zbyt wiele czasu z tymi ludźmi (not spend
Lernen beginnen
You associate too much with these people
Ona utożsamia się z tymi wszystkimi cierpiącymi ludźmi.)
Lernen beginnen
She associates with all these suffering people
Jeżeli potrafisz szybko wiązać /kojarzyc fakty, jesteś inteligentny
Lernen beginnen
If you can associate facts quickly, you are intelligent
Kojarzę deszczową pogodę ze smutkiem
Lernen beginnen
I associate rainy weather with sadness
John jest jego byłym wspólnikiem
Lernen beginnen
John is his former associate
Nie chcę, by żaden z was był związany z moją firmą not connected
Lernen beginnen
I don't want either of you to be associated with my company
odpowiedzialny za wykonanie wyroku
Lernen beginnen
responsible for execution of sentence
Jestem tego w pełni świadomy
Lernen beginnen
I'm well aware of it
Ten samochód jest jakościowo lepszy niż tamten
Lernen beginnen
This car is superior in quality to that one
Masz prawo zdecydować, jak chcesz przyczynić się do projektu
Lernen beginnen
You have the right to decide how you want to contribute to our project
Przeznaczę połowę pieniędzy na badania lekarstw na raka
Lernen beginnen
I will dedicate half the money to cancer treatment research
Ona zadedykowała swoją książkę swojemu ojcu
Lernen beginnen
She dedicated her book to her father
Ona poświęciła swoje życie nauczaniu not dovote an sacrifice
Lernen beginnen
She had dedicated her life to teaching
Sekty są znane (cieszą sie zło sława) z kontrolowania umysłów
Lernen beginnen
Cults are notorious for their mind control techniques
Jak dużo wydajesz na jedzenie
Lernen beginnen
How much do you spend on food
Moi rodzice sprzeciwili się mojemu małżeństwu z młodszym mężczyzną
Lernen beginnen
My parents opposed my marriage to a younger man
Nie będzie dobrze, jak im się przeciwstawisz
Lernen beginnen
It won't go well if you oppose them
Dlaczego nalegałeś, żeby wyjść wcześnie
Lernen beginnen
Why did you insist on leaving early
Ci ludzie są zdesperowani i pozbawieni nadziei
Lernen beginnen
These people are desperate and deprived of hope
On został pozbawiony praw rodzicielskich
Lernen beginnen
He was deprived of parental rights
Wejście zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych (not adjusted
Lernen beginnen
The entrance was adapted for disabled people
W Nowym Meksyku musieliśmy się przystosować do innego klimatu
Lernen beginnen
In New Mexico we had to adapt to a different climate
Muszę kupić kartę graficzną zgodną z moją płytą główną
Lernen beginnen
need to buy a graphics card compatible with my motherboard
On upierał się przy swoich pomysłach, więc poddaliśmy się
Lernen beginnen
He persisted on his ideas, so we gave up
obstawać przy czymś, trwać przy czymś, upierać się przy czymś
Lernen beginnen
persist in something / persist with something
Starsi ludzie są podatni na osteoporozę.(not prone to
Lernen beginnen
Elderly people are susceptible to osteoporosis
Jestem zadowolony z tego, co robię
Lernen beginnen
I'm content with what I do
Niestety, nikogo nie można winić za pogodę
Lernen beginnen
Unfortunately, there isn't anyone we can blame for the weather.
Poprosiłem sąsiadów, aby doglądali mojego domu, kiedy będę w Hiszpanii
Lernen beginnen
I asked my neighbours to tend to my house while I'm in Spain
Opiekowałam się moją babcią do dnia jej śmierci
Lernen beginnen
I tended to my grandmother until the day she died
Ona ma skłonność do zapominania nazwisk
Lernen beginnen
She has a tendency to forget people's names
Promienieniowanie równe 500 bomb atomowych wrótce eksploduje not soon
Lernen beginnen
Radiation equal to 500 atomic bombs is about to explode
Jesteś znana z liczby facetów, których zdobyłaś
Lernen beginnen
You're famous for the number of men you've conquered.
Jeżeli uda nam się usunąć pozostałe przeszkody
Lernen beginnen
if we succeed in removing the remaining obstacles
Będę walczył do końca, nie poddam się
Lernen beginnen
I will fight to the end, I won't yield
Nie miałem szans wygrać, musiałem się poddać not surrender give up
Lernen beginnen
I had no chance to win, I had to yield
Dlaczego muszę zawsze ci ustępować
Lernen beginnen
Why do I always have to yield to you?
Jesteś zgubiona, jeśli im ulegniesz
Lernen beginnen
You are lost if you yield to them
Ustąpiłem pod jej wpływem
Lernen beginnen
I yielded under her influence
Metal ustąpił pod jego pięścią
Lernen beginnen
The metal yielded under his fist
bez względu na skutki
Lernen beginnen
irrespective of consequence
Jak sobie radzisz z trudną osobą not cope/ manage
Lernen beginnen
How do you deal with a difficult person
Mamy do czynienia z wieloma sfrustrowanymi klientami
Lernen beginnen
We deal with many frustrated clients
On jest poważnym biznesmenem, możesz robić z nim interesy
Lernen beginnen
He is a serious businessman, you can deal with him
Będziemy musieli sobie z tym poradzić (not manage cope
Lernen beginnen
We'll have to deal with it.
Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem
Lernen beginnen
Every military mission involves danger
Ta ekspedycja wiąże się z wielkim ryzykiem
Lernen beginnen
This expedition involves a great risk
Wada dotyczy wszystkich mieszkań w tym budynku
Lernen beginnen
The defect involves all the apartments in that building
Uważa, że jesteś zamieszany w spisek z jego bratem.
Lernen beginnen
He thinks you're involved in the conspiracy with his brother
Okoliczności zobowiązują mnie do opuszczenia miasta
Lernen beginnen
Circumstances oblige me to leave the city
Wyświadczysz mi przysługę, nie krzycząc jak oszalały (not favour
Lernen beginnen
You will oblige me by not screaming like mad
Byłbym zobowiązany gdyby pan zechciał wyjść
Lernen beginnen
I'd be obliged, sir, if you would leave.
Liczyłam na ciebie", powiedziała Doris
Lernen beginnen
I counted on you," said Doris
Oni poświęcili mnóstwo czasu na ten projekt not sacrifice
Lernen beginnen
They've devoted a lot of time to this project
Czy ty go kryjesz
Lernen beginnen
Are you accounting for him
Oszustwo zostało odkryte
Lernen beginnen
The fraud was exposed
Policjanci narażeni są na niebezpieczeństwo
Lernen beginnen
Police officers are exposed to danger
Musimy ujawnić prawdę o jego pierwszej żonie
Lernen beginnen
We have to expose the truth about his first wife
Ujawniłem przed nią moje prawdziwe uczucia, ale ona się tylko zaśmiała
Lernen beginnen
I exposed my true feelings for her but she just laughed
Chociaż ma 30 lat, on wciąż jest zależny od rodziców
Lernen beginnen
Although he's 30, he's still dependent on his parents
Książka była nudna i pozbawiona komizmu not out
Lernen beginnen
The book was boring and devoid of humor
podatny na (np. choroby)
Lernen beginnen
prone to

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.