why you should get paid for your data

 0    53 Datenblatt    fivak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ownership
Lernen beginnen
własność
trade-off
Lernen beginnen
kompromis
asset
What are your biggest assets?
Lernen beginnen
atut, zaleta
Jakie są twoje największe zalety?
equal
All our employees are equal.
Lernen beginnen
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
poverty
Many people in Uganda live in poverty and don't have fresh water or enough food.
Lernen beginnen
bieda
Wielu ludzi w Ugandzie żyje w biedzie i nie ma dostępu do świeżej wody i wystarczającej ilości jedzenia.
individual
Lernen beginnen
jednostka
undoubted
Lernen beginnen
niewątpliwy
liberty
Lernen beginnen
wolność
privacy
Lernen beginnen
Prywatność
breakneck
Lernen beginnen
niebezpieczny
regulate
Lernen beginnen
regulować
generation
Lernen beginnen
pokolenie
powerhouse
Lernen beginnen
elektrownia
priority
Getting a good job to support my family is my priority.
Lernen beginnen
priorytet
Znalezienie dobrej pracy, aby utrzymać rodzinę, to mój priorytet.
dismal
Lernen beginnen
ponury
course
This course is for advanced students.
Lernen beginnen
kurs
Ten kurs jest dla uczniów zaawansowanych.
exponential
Lernen beginnen
wykładniczy
paradigm
Lernen beginnen
paradygmat
lend
I will not lend you my toothbrush.
Lernen beginnen
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
nuance
Lernen beginnen
niuans
shift
Shift work has been linked to obesity and depression.
Lernen beginnen
zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.
trade
Lernen beginnen
handel
began
Lernen beginnen
zaczął się
empower
Lernen beginnen
umożliwiać
electrician
Lernen beginnen
elektryk
billion
Lernen beginnen
miliard
rural
I'm going to move into a rural cottage when I retire.
Lernen beginnen
wiejski
Na emeryturze przeprowadzę się do wiejskiej chatki.
adversity
Despite adversity, the company managed to survive.
Lernen beginnen
przeciwność losu
Pomimo przeciwności losu, firmie udało się przetrwać.
precedented
Lernen beginnen
precedens
brows
Lernen beginnen
brwi
ownership
Lernen beginnen
własność
empower
Lernen beginnen
umożliwiać
individual
Lernen beginnen
jednostka
indispensable
Lernen beginnen
niezbędny
trade-off
Lernen beginnen
kompromis
contribution
Your contribution to the development of the project is invaluable.
Lernen beginnen
składka / wkład / udział
Twój wkład w rozwój projektu jest nieoceniony.
plausible
The explanation he gave for being late was plausible, but Andrea still didn't believe it.
Lernen beginnen
wiarygodny
Wyjaśnienie spóźnienia, jakie przedstawił, było wiarygodne, ale Andrea i tak w nie nie uwierzyła.
insight
Lernen beginnen
wgląd
distribution
Lernen beginnen
dystrybucja
equality
Lernen beginnen
równość
tools
You'll find all necessary tools on the website.
Lernen beginnen
narzędzia
Wszystkie niezbędne narzędzia znajdziesz na stronie internetowej.
inclusion
Lernen beginnen
włączenie / integracja
feasible
Lernen beginnen
wykonalny
economy
Poland's economy is the strongest in the region.
Lernen beginnen
gospodarka
Polska gospodarka jest najmocniejsza w regionie.
digital
Lernen beginnen
cyfrowy
wealth
Lernen beginnen
bogactwo
nuance
Lernen beginnen
niuans
consolidate
Lernen beginnen
konsolidować
income
Our expenses exceed income.
Lernen beginnen
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
opt
Lernen beginnen
optować
company
My company is looking for employees.
Lernen beginnen
spółka
Moja firma szuka pracowników.
agree
Lernen beginnen
uzgadniać
accumulate
Lernen beginnen
gromadzić

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.