work employability

 0    64 Datenblatt    guest2015762
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
chętnie
Lernen beginnen
willingly
Zdobyć doświadczenie
Lernen beginnen
get experience
doświadczenie zawodowe
Lernen beginnen
job experience
podejmować działania
Lernen beginnen
take action
skorzystać z okazji
Lernen beginnen
take opportuinity
zwracac uwage na
Lernen beginnen
pay attention
przystosowany do
Lernen beginnen
adaptable to
wychowanie szkolenie szkolic sie pielegnowac
Lernen beginnen
upbringing training to train
nurture with organization
podwyżka
Lernen beginnen
pay rise
list motywacyjny
Lernen beginnen
a covering letter
warunki pracy
Lernen beginnen
working condition
okres próbny
Lernen beginnen
trial period
osiągnąć cele
Lernen beginnen
attain goals
robić nadgodziny
Lernen beginnen
to work overtime
wpaść na coś, wymyślić coś
Lernen beginnen
come up with
pożądany wynik
Lernen beginnen
desired outcome
wyciągnąć wniosek
Lernen beginnen
draw a conclusion
kontekst zawodowy
Lernen beginnen
professional context
mieć zapal iskre
Lernen beginnen
to have a spark
budowanie partnerstwa
Lernen beginnen
partnership building
Świadomość handlowa
Lernen beginnen
commercial awareness
zbudować profil online
Lernen beginnen
build up an on-line profile
formułować wnioski
Lernen beginnen
to articulate conclusion
zajęcia dodatkowe
Lernen beginnen
extracurricular activities
zachować cierpliwość
Lernen beginnen
to presevere
zaangażować się w misję firmy
Lernen beginnen
to commit oneself to company’s mission
nie ograniczaj swoich horyzontów
Lernen beginnen
do not limit your horizons
myślenie obliczeniowe
Lernen beginnen
computational thinking
zdolność do zatrudnienia
Lernen beginnen
employability
marka osobista
Lernen beginnen
personal brand
etyczne zachowanie
Lernen beginnen
ethical behaviour
zarządzanie czasem
Lernen beginnen
time management
rozwiązywanie problemów
Lernen beginnen
troubleshooting
Praca zespołowa
Lernen beginnen
teamworking
umiejętności specjalistyczne
Lernen beginnen
specialist skills
elastyczność
Lernen beginnen
flexibility
zobowiązać się do zadania
to dedicate or devote oneself to sth
Lernen beginnen
commit oneself to the task
skorzystaj z okazji
Lernen beginnen
grasp a opportunity
doświadczyć czegoś z pierwszej ręki
Lernen beginnen
experience sth first hand
poszerzyć perspektywę
Lernen beginnen
broaden perspective
być na czas
Lernen beginnen
be on time
odkryj fakty
Lernen beginnen
discover facts
wyciąganie wniosków
Lernen beginnen
making conclusion
analiza danych
Lernen beginnen
data analysis
umiejętność rozwiązywania problemów
Lernen beginnen
problem-solving skills
przetrwać i iść dalej
Lernen beginnen
persvere and keep going
zaangażowanie w firmę
Lernen beginnen
commitment to the company
ability to critically assess and develop content that ises new media forms and new media forms
Lernen beginnen
new media literacy
wykorzystać media dla
Lernen beginnen
to leverage media for
perswazyjna komunikacja
Lernen beginnen
persuasive communication
transdyscyplinarność umiejetnosc czytania i rozumiemia pokec na wiele sposobow
Lernen beginnen
transdisciplinarity
rozumieć w wielu dyscyplinach
Lernen beginnen
understand across multiple disciplines
ability to determine thedeeper meaning or significance of what is being expressed
określania
Lernen beginnen
sense-making
siła robocza
Lernen beginnen
workforce
myśl w bok
myslenie lateralne oznaczajce miec nowe spojrzenie na sytuacje
Lernen beginnen
think laterally
pośredniczenie
Lernen beginnen
brokering
dalej
Lernen beginnen
furtherst
konsensualne przywództwo konsensualne, odruchowe
Lernen beginnen
consensual leadership consensual
oddolnie
to encourage bottom up
Lernen beginnen
bottom up
poszerz się rozwin to have some raelistic view
Lernen beginnen
broaden yourself out
analiza faktów
Lernen beginnen
fact finding analysis
wytrwały
Lernen beginnen
persevering
doradczy
Lernen beginnen
advisory
skorzystaj z okazji obiema rękami, gdy się pojawi
Lernen beginnen
take an opporutnity with both hands as its come along

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.