das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

anforderung in Vietnamesisch:

1. yêu cầu


Mục đích chính là đáp ứng yêu cầu khách hàng.