das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

argumentieren in Vietnamesisch:

1. tranh luận


Cuộc tranh luận khong có nghĩa.